Административен съд София-област (АССО) поема като първа инстанция делата срещу актове на ключови регулатори като Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор и Комисията за регулиране на съобщенията. Това реши днес правната комисия, която прие на второ четене изменения в серия закони, чрез които да разтовари Върховния административен съд (ВАС).

Промените се правят с преходните и заключителни разпоредби на проекта за изменения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и са свързани с една основна промяна в него, която вече беше приета окончателно от парламента. Тя е за родовата и местната подсъдност на делата. Депутатите окончателно гласуваха на второ четене (в чл. 132 АПК), че ВАС гледа като първа инстанция само оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, премиера и министрите, издадени при упражняване на конституционните им правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление. Когато обаче министър е делегирал правомощието си на друго длъжностно лице или е предвидено в закон, делата се гледат от съответния административен съд. Освен това в АПК (чл. 133) беше записано, че делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат.

Това отвори възможност за изменения в серия от специални закони, с които множество дела, които в момента ВАС гледа като първа инстанция, вече да бъдат подсъдни на съответния административен съд.

В няколко случая обаче, по предложение на председателя на ВАС Георги Чолаков, беше записано, че делата ще бъдат разглеждани от Административния съд София-област, като целта е да не бъде натоварен допълнително и без това претовареният Административен съд София-град, а същевременно делата да останат в столицата. Така правната комисия гласува, че АССО поема оспорванията на решенията на Комисията за регулиране на съобщенията. Той ще гледа като първа инстанция и делата срещу решения на Комисията за защита на конкуренцията, извън споровете, свързани с обществени поръчки, които остават подсъдни на ВАС. Пред АССО ще се оспорват и актовете на Комисията за финансов надзор и на съответните ѝ зам.-председатели, отговарящи за различните направления на дейността ѝ.

Освен това бяха направени и промени, с които на Административния съд София-област бяха възложени и оспорванията на резултатите от конкурс за нотариуси.

В останалите случаи на закони, които изрично предвиждат, че ВАС е първа инстанция по дадени дела, правната комисия записа, че те са подсъдни на съответния административен съд и се гледат по реда на АПК. В законите за държавния служител и за отбраната беше регламентирано, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание ще се гледа от съответния административен съд, чието решение ще е окончателно, освен за уволнение – когато производството ще е пред две съдебни инстанции.

Правната комисия прие и изменения, с които предвиди, че някои актове ще се обжалват само на една инстанция. Такъв например е случаят със забраната за хулигани да посещават спортни мероприятия за една година или решенията за достъп до фондовете на националния архив.

В правната комисия обаче не събра мнозинство промяната в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с която се предлагаше делата срещу ревизионни актове да се гледат по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя. „Това е наша стара болка“, каза председателят на ВАС и посочи, че е нецелесъобразно тези дела да продължат да се гледат само в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Той даде примери. „От общо 418 дела срещу ревизионни актове във Варна, само 135 са варненски, всички останали са от Силистра, Добрич… Сега тези хора пътуват, натоварват се с разходи“, обясни Георги Чолаков. След като идеята делата да се разпръснат из всички административни съдилища не беше одобрена от комисията председателят ѝ Данаил Кирилов отбеляза: „Засега“, тъй като окончателното решение по въпроса ще е на пленарната зала.

Депутатите обаче приеха друга промяна в ДОПК, с която записаха: „Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и общо в размер до 4000 лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно“.

По предложение на Хамид Хамид комисията прие, че в административните съдилища ще има младши съдии. За изменението бяха изложени множество съображения, като основното е, че административното правосъдие трябва да има възможност да изгражда свои кадри, а не в административните съдилища да се назначават съдии, които с години не са имали досег с материята и са разглеждали граждански и наказателни дела. Освен това беше посочено, че сега е невъзможно един съдия да започне от самото начало да се специализира в административното право. „Едно време имахме младши съдии“, припомни Чолаков.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 юли 2018 15:41
Гост

Много гот са измислили начина мамините съдебни помощници да станат съдии … таз година младши, след още няколко – първи ешалон …
… и безобразията си продължават по план!

Анонимен
Анонимен
04 юли 2018 9:38
Гост

Според мен прехвърлянето на видове дела от АССГ към АССО е целесъобразно за момента , но начинът по който се прави е глупав и подходът е грешен . Да , в момента АССО е доста по-слабо натоварен от АССГ , но така ли ще е след година или две ? В следващ момент и двете съдилища ще са доста натоварени и пак ще се постави въпроса за адекватни сгради и достатъчно бройки на съдии – все в София . Същевременно никой не закача напълно излишните административни съдилища в дълбоката провинция , които просто трябва да се закрият и да се… Покажи целия коментар »

Съдия
Съдия
03 юли 2018 20:38
Гост

Голям срам за депутатите, че не смениха подсъдността на делата по ДОПК.

Юрист
Юрист
03 юли 2018 20:36
Гост

Много добро решение. Чолаков все повече ми се издига в очите, адекватен е.

Анонимен
Анонимен
03 юли 2018 21:28
Гост

Така ще се реши отчасти проблема с натовареността.