Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и няма да ги изпращат на ДАНС. Това не е необходимо да правят и адвокатските дружества, съдружия и колегии.

За това са се разбрали днес ръководствата на ДАНС и на Висшия адвокатски съвет. Срещата се е провела в 14 ч., т.е. часове преди изтичане на крайния срок за подаване на плановете за обучение в агенцията.

„В резултат на разговорите бе уточнено, че Висшият адвокатски съвет единствен е длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП“, съобщиха от съвета. И изрично заявиха: „Адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии не са длъжни да подават отделно от Висшия адвокатски съвет индивидуални планове за въвеждащо обучение“.

Правилникът за прилагането на ЗМИП предвижда, че голяма група лица, сред които са и адвокатите, изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Той се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС до 15 февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Като се предвижда, че при проверка от финансовото разузнаване на място трябва да се представят и плановете, и отчетите по изпълнението им.

Сега за цялата адвокатура има един план и той днес беше огласен от Висшия адвокатски съвет. Публикуваме го в цялост:

План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии за 2019 г., изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП)

 • Запознаване с мотивите и основното съдържание на директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона, включително, но не изчерпателно: (i) „действителен собственик“ (ii) «контрол“; (iii) «група от предприятия“; (iv) «делово взаимоотношение“; (v) «свързани операции“; (vi) «случайна операция или сделка“;
 • Специфични мерки за превенция, което следва да се предприемат от адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии относно:
 • Взаимодействие с компетентните органи при установяване на съмнителни операции от страна на клиенти, приготовление към извършване на такива операции, както и при възникване на съмнение за законния произход на средствата, с които клиент участва в определени действия и операции;
 • Обученията по плана ще се извършват от адвокатските колегии по места. За проведеното въвеждащо обучение ще бъдат изготвени съответни протоколи, които ще бъдат представени на Висшия адвокатски съвет в 7-дневен срок след извършването на съответното обучение.
 • Адвокатските колегии по места ще предприемат необходимите организационни мерки с оглед до 30.06.2019 г. да бъдат сведени до знанието на индивидуалните адвокати, адвокатските дружества и адвокатските съдружия, изготвените от Висшия адвокатски съвет Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (подлежащи на изменение в съответствие с новите изисквания на ЗМИП, обн. ДВ 27/27.03.2018 г.). Всички новоприети адвокати и новосъздадени адвокатски дружества, и адвокатски съдружия, след 30.06.2019 г. следва да преминат обучение във връзка с новите Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в непродължителен срок след полагането на адвокатска клетва, съответно след учредяването на съответното адвокатско дружество или адвокатско съдружие;
 • Продължаващото обучение на адвокатите, адвокатските дружества и адвокатските съдружия се провежда веднъж годишно и е задължително. Формата на извършване на обучението се определя от Председателя на Висшия адвокатски съвет с оглед обстоятелството дали са настъпили изменения и допълнения в нормативната уредба и в практиката по прилагането на ЗМИП.
 • Извършването на всички обучения се документира писмено, като документацията се съхранява за отчитане на изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
 • Този план е одобрен от Висшия адвокатски съвет на 15 февруари 2019 г.
 • Комплексната проверка и идентификация на клиентите, включително воденето и своевременното осъвременяване на регистрите на клиентите;
 • Съдържание на документи, свързани с идентификацията и дейността на клиентите, съхраняване на предоставените от клиента и изготвените от адвокатите документи за целите на изпълнението на изискванията на ЗМИП и нормативните актове по прилагането му, мерки за поддържане и съхранение на конфиденциалната информация в светлината на Общия регламент за защита на личните данни и съответния български Закон за защита на личните данни и нормативните актове по прилагането му;
 • Идентифициране на действителния собственик, поредност и систематизиране на действията по идентифицирането му;
 • Действия при съмнение във верността, актуалността и адекватността на предоставените идентификационни данни на клиентите и при установяването на техния действителен собственик;
 • Оценка на рисковия профил на клиентите, критерии за оценка;
 • Действия в случай на съмнение за действия или операции, които потенциално може да са свързани с изпирането на пари;
 • Специфични правила за действие по отношение на клиенти, чийто рисков профил показва завишен риск от извършване на съмнителни операции във връзка с изпирането на пари;
 • Критерии за оценка на завишения риск от съмнителни операции на определени клиенти;
 • Критерии за прилагане на правилата за опростена комплексна проверка на клиента;
 • Критерии за прилагане на правила за разширена комплексна проверка по отношение на клиенти – видни политически личности и при участие на клиенти в сложни или необичайно големи сделки или операции;
 • Изясняване на произхода на средствата, с които клиентът заплаща цената по сделки, сключени с участието на адвоката, както и при заплащането на собственото му възнаграждение;

 

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
мнение
мнение
17 февруари 2019 15:59
Гост

ВАдвС вместо да пада на колене пред комунистимческите тайни служби-които дсоминират навсякъде-30 години след промените, и да им пише план как адсвокатите ще стават доносници трябва да оспори проблемните текстове на ЗМИП-пред КС, а незаконните текстове на Правилника за прилагането на ЗМИП-пр ед ВАдмС.

Как е възможно ВАдвС да се среща с ДС. Темата следва(ше ) да се изясни в съда! Имаха предостатъмчно време да сезират КС!

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2019 0:35
Гост

Мястото на сума ти неправилни норми от ЗМИП е в Конституционния съд, а на подобните от ППЗМИП във Върховния административен съд, особено тези които засягат адвокатската тайна.

Правова държава ли е РБ?
Правова държава ли е РБ?
15 февруари 2019 20:07
Гост

„За това са се разбрали днес ръководствата на ДАНС и на Висшия адвокатски съвет. Срещата се е провела в 14 ч., т.е. часове преди изтичане на крайния срок за подаване на плановете за обучение в агенцията.“

И аз искам да присъствам на такава среща, на която да се разберем следва ли да спазваме закона или не.

kolega
kolega
17 февруари 2019 15:38
Гост

Законът поражда двояко тълкуване. Ако тълкуваш, че не си длъжен, цената е глоба в размер минимум 2 хил.лева.
Похвална е загрижеността да се изясни тълкуването, но пощите в петък работят до 17ч, а Централна до 19ч. А тази среща, приключването, обявяване на резултата и пр- как се побира във времевата възможност. Ако тълкуването бе друго от срещата- стоим пред сградата, чакаме резултата и тичаме към пощите ли? Нещо ….

Колега
Колега
15 февруари 2019 18:32
Гост

Тези декларации са най-голямата простотия, която съм срещал! Особено за НПО и ЕООД.

Kostadinov
Kostadinov
15 февруари 2019 18:17
Гост

Може ли за колегата Цветан Цанев да изготвите един по-конкретен план?

Адвокатът с ватенката
Адвокатът с ватенката
15 февруари 2019 18:14
Гост

Eeeeй, развалиха хубавия протест, ама нищо те масите са запазени довечера.