Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на съдията от Софийския апелативен съд (САС) Милен Василев срещу отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да го повиши в Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) по вече приключен конкурс. Решението е окончателно.

Конкурсът за четири места в ТК на ВКС беше обявен през 2019 г., но едва през юли 2022 г. бяха повишени съдиите от САС Людмила Цолова, Мадлена Желева, Анжелина Христова-Борисова и Васил Христакиев (виж тук).

Междувременно се освободиха още четири позиции, на които на 27 септември с.г. бяха повишени по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт Галина Иванова, Десислава Добрева и Ивайло Младенов от Софийския апелативен съд (САС), както и Анна Вълканова от Софийския градски съд (СГС).

Покрай този конкурс в Съдийската колегия имаше много спорове във връзка с едно решение на Пленума на ВКС. През октомври 2019 г. той прехвърли три съдийски щата от Гражданската в Търговската колегия. И тъй като това се случи при вече висящ конкурс за ТК на ВКС, кадровиците имаха дълги спорове за това дали тези места може да бъдат заети по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

На 27 септември 2022 г. те окончателно решиха, че тези три бройки трябва да бъдат попълнени след нов конкурс (виж още тук).

Междувременно обаче Милен Василев подаде молба в СК на ВСС да бъде повишен на някое от тях. На 22 ноември 2022 г. колегията остави без уважение молбата му.

Той обжалва пред ВАС като един от аргументите му беше свързан с факта, че мандатът на кадровиците вече е изтекъл (на 3 октомври 2022 г.), т.е. решението е взето от незаконен състав. В тази връзка Василев поиска ВАС да сезира Конституционния съд, което беше сторено (виж още тук). Но междувременно и бившият главен прокурор Иван Гешев се беше обърнал към КС за мандата на ВСС. В крайна сметка Конституционният съд отклони двете искания, тъй като вече се беше произнесъл по въпроси, свързани с мандата на Инспектората към ВСС и даде превес на непрекъсваемостта на функционирането на конституционно установен орган пред срока на мандата му (виж още тук).

Делото на Милен Василев беше спряно, докато се чакаше произнасянето на КС, а след това отново „тръгна“. И сега вече тричленен състав на ВАС с председател и докладчик Тодор Тодоров и членове Весела Николова и Николай Ангелов отхвърлят жалбата на съдията от САС.

В мотивите си ВАС посочва, че на 27 септември 2022 г. конкурсът е бил финализиран с решение на СК на ВСС, когато са били повишени четирима съдии на междувременно освободени места и когато колегията окончателно е решила, че прехвърлените три места от ГК в ТК ще бъдат заети чрез нов конкурс.

Със същото (решение) се засягат непосредствено нормативно установени интереси за кариерно развитие, но след като не е било оспорено от никой от некласираните участници в конкурса в качеството си на стабилен административен акт, то е било съобразявано от административния орган в последващите му действия във връзка с приключилата конкурсна процедура.

Издаденото решение на 22 ноември 2022 г. на Съдийската колегия във връзка със заявление от 12 октомври 2022 г. за повишаване по реда на чл. 193, ал.6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия законосъобразно е ценено с оглед породилия правни последици административен акт – решение от 27 септември 2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет“, казва ВАС.

Нататък съдът коментира самото прехвърляне на трите места от ГК в ТК на ВКС. Тричленният състав изтъква, че това решение на Пленума на ВКС е проява на съдийското самоуправление и законосъобразно е било зачетено от СК на ВСС.

ВАС посочва, че разпределението на магистратите по колегии, отделения или отдели е въпрос на вътрешна организация на съответния съд, свързан с целесъобразното разпределение на работата. Щатната длъжност съдия, прокурор или следовател е към съответния орган на съдебната власт, а не към неговата вътрешна структура, казва още тричленният състав.

И допълва, че обявяването на конкурса според специализацията по материя е от значение, както за формирането и участието на помощните органи на кадровия орган за неговото провеждане, така и за реда, сроковете за реализиране на процедурите, включително и тази за последващото заемане на длъжности по чл. 193, ал.6 ЗСВ.

В рамките на осъществения косвен контрол на решението от 27 септември 2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет настоящият състав на ВАС счита, че то не страда от порока нищожност. Ирелевантно за нуждите на спора е дали е унищожаемо (поради нарушение на чл. 193, ал.6 ЗСВ), тъй като жалбоподателят Василев в качеството си на участник в конкурсната процедура е могъл да се позове на този порок в самостоятелно производство, от което не се е възползвал. Развитите доводи за издаването му в хипотезата на несъответствие с целта на закона (запазване на командировани съдии в Търговска колегия на ВКС) биха могли да обосноват нищожност, но са недоказани. По делото не се събраха доказателства за твърдяните от жалбоподателя телефонни разговори между „зам.-председателя на ВКС и ръководител на ТК с членове на СК на ВСС и на КАК, както и за разговори между председателя на ВКС и председателя на ВАС“, посочва още ВАС.

Що се отнася до аргументите на Василев, че незаконен състав на СК е отхвърлил молбата му, върховните съдии се позовават на две решения на Конституционния съд.

Още с решение № 8 от 1994 г. по к.д. № 9/1994 г. КС постановява, че „в чл. 130, ал. 4 от Конституцията е определен мандатът на изборните членове на ВСС със срок от пет години, но това не означава, че и ВСС има такъв мандат. Висшият съдебен съвет не е орган с мандатен статут. Не е възможно да съществува ВСС с изтекъл мандат, тъй като Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган и няма мандат, мандат имат неговите членове: изборните – 5 г. (чл.130, ал.4, изр. първо КРБ) и членовете по право – 7 г. (чл.129, ал.2 от Конституцията).

В тълкувателно решение № 12 от 2022 г. по к.д. № 7/2022 г. Конституционният съд обръща внимание, че изтичането на мандата на членовете не прекратява „мандата“ на самия орган, респективно не прекратява правомощията на този орган, когато самият орган не е мандатен и е подчинен на принципа на непрекъсваемост на дейността. Следователно функционирането на ВСС, като постоянно действащ държавен орган, не се прекратява с изтичането на мандата на изборните членове по смисъла на чл. 130, ал.4, изр. първо от Основния закон“, напомня ВАС.

Той посочва и друго – на въпрос дали новоизбраните членове на съвета от съдебната квота могат да встъпят в длъжност, Конституционният съд казва, че „ВСС не може да функционира в състав, включващ членове само от една от двете квоти“. Същата позиция Конституционният съд е изразил още в Решение № 1/1999 г. по к.д. № 34 / 1998 г., съгласно което „…мандатът на съдебната и парламентарната квоти във ВСС не може да започва и изтича в различни моменти. Това е така, защото ВСС е по предназначение един постоянно функциониращ орган. Ако отделните квоти не са с еднаква продължителност на мандата, същият не би могъл да функционира, докато не бъдат избрани новите членове, образуващи квотата, чийто мандат е изтекъл“.

Съгласно чл. 14, ал.6 от Закона за Конституционния съд така направеното тълкуване има задължителен характер. То обвързва Върховния административен съд и детерминира извода, че оспорения административен акт не е постановен от незаконен състав на СК на ВСС“, напомня ВАС.

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Didier
Didier
28 януари 2024 20:18
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €10,000,000 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.

Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас по имейл:

Имейл: didierdf93 @gmail.com
Имейл: didierdf93 @gmail.com

Октопода
Октопода
27 януари 2024 13:53
Гост

Корупционни кадрови практики, в които участват председател на ВКС, председател на ВАС, ръководител на ТК на ВКС, членове на СК и КАК. Някой да се съмнява, че ги е имало?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 11:19
Гост

Като чета и си припомням стихотворението „Кино“ на великия Никола Йонков Вапцаров…

Анонимен
Анонимен
27 януари 2024 9:00
Гост

Интересно как хем с решението от 27.09.2022 г. била окончателно финализирана конк. процедура, вкл. и по чл. 193-6 ЗСВ, а същевременно половин година по-късно – на 11.04.2023 г. – в същия конкурс се назначава Зорница Хайдукова като следващата в класирането по реда на чл. 193-6. Няма връзка с главния мозък, но така е, когато чакаме решение от върховни съдии, а получаване недоносче, писано от съд. помощник.

Филип
Филип
26 януари 2024 22:16
Гост

Безспорен факт е, че мандатът на кадровиците вече е изтекъл по това време.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 17:03
Гост

Ще стои до пенсия в апелативния съд. Зла съдба :)))

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:42
Гост

ВАС са хлъзгави като голи охлюви. Сигурен съм 100%, че ако колегата беше обжалвл прехвърлянето на бройките, щяха да кажат, че това е вътрешен организционен акт, който не подлежи на обжалване. Имат немалко решния в тази насока. Сега обаче решили, че им изнася да го обявят за индивидуален административен акт, за да го отрежат на формално основание. Гаврят се с колегите, както им хрумне. Напоследът не виждам хора с характер, които ясно да си застанат с иената и да кажат, не си за ВКС и толкова. Но нали в ТК на АС има сериозни финасови интерси, не се знае дали… Покажи целия коментар »

Каменов
Каменов
26 януари 2024 15:41
Гост

Е, явно в случая ВСС са били прави

Цветанов
Цветанов
26 януари 2024 22:17
Гост

Със сигурност!

Пашов
Пашов
26 януари 2024 15:41
Гост

Ще трябва да се примири

Щерев
Щерев
26 януари 2024 22:18
Гост

Няма избор.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:41
Гост

Лошо. Нищо де, ще пробва пак.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:40
Гост

На кой му пука дали ще е повишен или не?

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:40
Гост

Страшни драми.

Виктор
Виктор
26 януари 2024 22:19
Гост

Излишни по- скоро.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:40
Гост

Има право да обжалва, обжалвал е. Това е.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:39
Гост

Еми значи няма да стане. Това е. И да се инати…

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:39
Гост

И сега какво ще прави милия човек?

Юлиян
Юлиян
26 януари 2024 22:20
Гост

Ще се пробва пак явно.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 15:39
Гост

Ужас