Не само всички видове конкурси, но и жалбите по дисциплинарните производства срещу магистратите да се разглеждат от смесени състави от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС). Върховната прокуратура ще се състои от два отдела – „Надзор на досъдебното производство“ и „Надзор в съдебното производство“. Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Висшия прокурорски съвет (ВПС) запазват статута си на магистрати като кадровите органи ще определят степента на натовареност на изборните кадровици.

Това е новото в публикувания днес за обществено обсъждане проект на изцяло нов Закон за съдебната власт (ЗСВ). Срокът е до 15 април.

Както „Лекс“ писа, на 5 март Министерството на правосъдието „пусна“ за предварителни обществени консултации проекта на ЗСВ. В него е регламентиран редът за избор на членове на двата нови Висш съдебен съвет (ВСС) и Висш прокурорски съвет (ВПС) от професионалната и парламентарната квоти като е дадена възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети да номинират кандидати за членове на ВСС и ВПС от квотата на Народното събрание, които ще се изслушват от специална комисия. В проекта подробно е регламентирано дистанционното електронно гласуване за кадровици от професионалната квота, предвидено е общите събрания на съдиите и прокурорите да издигат кандидати за инспектори, „орязани“ са правомощията на главния прокурор предвид измененията в Конституцията, предложени са срокове за провеждане на конкурсите и за командироването, въведени са и нови положения при атестирането, дисциплинарните производства и др. (повече виж тук).

Срокът за предварителните обществени консултации изтече на 15 март и в резултат на това има някои промени от първоначално обявения вариант (виж окончателния проект и мотивите към него тук).

В проекта за нов ЗСВ беше предвидено смесени петчленни състави на ВКС и ВАС (трима от ВКС и двама от ВАС) да се произнасят по казуси, свързани с конкурсите, освен за избор на членове на съвета, както е и в момента.

Сега обаче проектът е допълнен и вече се предвижда смесен тричленен състав от двама съдии от ВКС и един от ВАС да се произнася като първа инстанция и по делата, сврзани с дисциплинарните производства. Тяхното решение ще подлежи на обжалване пред смесен петчленен състав от трима съдии от ВКС и двама от ВАС.

И към момента ЗСВ предвижда в чл. 29г, ал. 4 и чл. 29н, ал. 4 произнасянето по въпроси, свързани с избора на членове на ВСС, да се извършва от смесен петчленен състав като съд по избора на членове на ВСС, състоящ се от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, т.е. при установена и успешно функционираща система, по която се определят съдиите в този състав.  В този смисъл приложното поле на закона обосновава възможността актовете на ВСС и на ВПС да подлежат на обжалване пред смесен състав, т.е. законът да е водещ при определянето на компетентния да разглежда споровете съд, а не естеството на обжалвания акт и в този смисъл да бъде предвиден и смесен състав като съд за съдебните назначения“, пише в мотивите към проекта.

Посочва се още, че Конституционният съд многократно е подчертавал, че „обвързаността на съдилищата от върховния съдебен надзор на ВКС или ВАС е обусловена от приложимия закон, а не от инстанционната компетентност на съответния върховен съд по спора“.

ЗСВ урежда устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им, както и взаимодействието между органите на съдебната власт и органите на законодателната и на изпълнителната власт. Като водещ елемент при определянето на компетентния съд за разглеждането на спорове именно това следва да бъде водещо и определящо“, се казва още в мотивите.

Друга промяна от първоначално обявения проект се отнася до натовареността на членовете на двата съвета. Както е известно, с измененията в Конституцията ВСС беше разделен на две.

Единият запазва името Висш съдебен съвет, той се състои от 15 членове, осем от които се избират от съдиите, петима от Народното събрание и двама – председателите на ВКС и ВАС, са членове по право.

Висшият прокурорски съвет има 10 членове – главният прокурор е член по право, двама се избират от прокурорите, един от следователите, а останалите шестима от парламента.

Изборните членове на ВСС и ВПС запазват статута си на магистрати, пише още в Конституцията.

Първоначално в ЗСВ беше предвидено кадровиците да не гледат дела и преписки, а такива да им бъдат възлагани само по изключение от двата съвета.

Сега се предлага ВСС и ВПС да определят степента на натовареност на изборните членове. Освен това е записано, че онези от тях, които са били административни ръководители и заместници, ще трябва да прекратят упражняването на дейността си като такива, считано от встъпването им в длъжност като кадровици.

Третата новост в публикувания днес проект се отнася до прокуратурата.

С промените в Конституцията от декември 2023 г. отпадна правомощието на главния прокурор да осъществява надзор за законност и методическо ръководство на дейността на всички обвинители. Освен това вече няма Върховна касационна и Върховна административна прокуратура, а само Върховна прокуратура (ВП).

В тази връзка в проекта за нов ЗСВ е записано, че главният прокурор е административен ръководител само на Върховната прокуратура и в ЗСВ е записана и нейната структура.

Предвижда се Върховната прокуратура да се състои от два отдела – „Надзор на досъдебното производство“ и „Надзор в съдебното производство“.

В първия да „влязат“ направленията „Специален надзор“, „Надзор на досъдебните производства“ и „Международно сътрудничество“, а във втория – „Наказателно-съдебен надзор“, „Гражданско-съдебен надзор“, „Административно-съдебен надзор“ и направление „Изпълнение на наказанията и принудителни мерки“.

Освен това е заложено главният прокурор по предложение на Върховната прокуратура да утвърждава общи методически правила за дейността в досъдебното производство на прокурорите, следователите и другите разследващи органи, които ще подлежат на обжалване пред ВАС по ред, определен в закон.

В чл. 183 пък се казва какво може прокурорът при изпълнение на функциите си: да извършва сам или да разпорежда на компетентните органи предварителна проверка при условията и по реда на чл. 211а от Наказателно-процесуалния кодекс; да предприема действия за оспорване на незаконосъобразни актове пред съда в случаите, предвидени в закон; освен по наказателни дела от общ характер, в предвидените със закон случаи да участва и в други дела в защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила; да изпраща материали на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично.

В чл. 211а от НПК пък се дава дефиниция на предварителната проверка:

Чл. 211а. (1) Когато придружаващите законния повод данни не са достатъчни, прокурорът извършва сам или разпорежда на компетентните органи предварителна проверка.

(2) В хода на предварителната проверка се събират сведения, експертни мнения, други документи и материали.

(3) Лицата имат право на адвокатска защита в хода на предварителната проверка.

(4) Предварителната проверка се извършва във възможно най-кратък срок, но не повече от два месеца.

Както „Лекс“ писа, в проекта се предлагат срокове за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване.

Конкурсите за върховните съдилища, Върховната прокуратура и НСлС ще се обявяват всяка година на 15 септември и ще приключват с решение за назначаване до 15 декември на съответната година.

Конкурсите за апелативните нива пък ще се обявяват на 15 декември и ще приключват на 15 март следващата година.

Тези за окръжните нива ще се обявяват на 15 март и ще приключват с назначаването на магистратите до 15 юни.

И на последно място – конкурсите за районните съдилища и прокуратури ще „тръгват“ на 15 юни и ще свършват до 15 септември.

Предвидена е промяна и по отношение на проверката на делата. В момента комисиите преглеждат шест цели дела – три представя кандидатът и три избира комисията. Сега се предлага да са само четири акта, не дела, като два ще представя магистратът и два ще избира комисията. Актовете трябва да са минали инстанционен контрол.

Една от особеностите е свързана с изискванията за допустимост до участие в конкурсите. За да се явят, магистратите трябва да имат актуална атестация, т.е. направена за период не повече от 5 години от датата на обявяване на конкурса. Ако няма такава, съдията, прокурорът и следователят няма да бъде допускан до участие в конкурса. Ако иска да участва, но няма актуална атестация, тогава ще трябва сам да поиска да бъде оценена работата му, след което вече ще може да се включи в конкурс, който стана ясно, че ще се обявява всяка година.

И още – в проекта е заложено „завръщането“ на събеседването в конкурсите за повишаване и преместване. Идеята е комисията най-напред да оцени професионалните качества на кандидатите според последното актуално атестиране и проверки от по-горестоящите органи и ИВСС, данните от кадровото дело, преценка на четирите акта. На базата на тези данни комисията оценява професионалните качества на кандидатите. И ако те получат поне „4.50“, ще бъдат допуснати до събеседване. То ще се провежда по практически правни въпроси не по-рано от седем дни от оповестяването на оценките.

За конкурсите за върховните нива се предлага след като конкурсната комисия оцени кандидатите, да определи най-добре представилите се, като техният брой да е до три пъти по-голям от броя на обявените местата. След това комисията внася подредените по азбучен ред кандидати в Общото събрание на съответната колегия на ВКС или на ВАС. В тридневен срок след това кандидатите представят по още два акта.

Общото събрание чрез тайно гласуване определя реда, по който кандидатите да бъдат предложени за назначаване, въз основа на данните от последното атестиране, от кадровите дела, извършените проверки от горестоящите органи на съдебната власт и от ИВСС, както и въз основа на актовете, избрани от комисията и представени от кандидатите.

Съставя се протокол от гласуването и мотиви за класирането, след което документите се изпращат на ВСС. А той на свой ред одобрява кандидатите съобразно поредността на класирането до попълване на местата.

Според преходните и заключителни разпоредби изборите за нови състави на ВСС и ВПС трябва да се проведат в срок от три месеца от влизането в сила на новия ЗСВ.

Новоизбраните съвети се смятат за конституирани, след като са избрани членове, които заедно с членовете им по право образуват две трети от съставите.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
카지노사이트
카지노사이트
14 май 2024 8:40
Гост

배너의 위치에 따라 최소 1억에서 5억까지 보증금을 받고 있습니다. 카지노사이트

kiley96
kiley96
27 март 2024 15:27
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- http://gg.gg/xlman

Оскубания бухал
Оскубания бухал
26 март 2024 16:56
Гост

МИНЕТИ, АМА МНОГО ВИ МОЛА МИНЕТИ АКО ОБИЧАТЕ

Усокорск Усогорск Атанасе опомни се
Усокорск Усогорск Атанасе опомни се
26 март 2024 16:07
Гост

По- добре, тогава е да върнем Тошовата Конституция с единен Върховен съд и всичко друго в Министъра и край нама да има драми . Баце ще печели вечно изборите и ще подарява съдебната власт на Ицката и така мир и любов. Този министър изглежда тези идеи ги е продобил по рождение в Усогорск Коми АССР Съветски съюз.

Цялата власт на съветите и ССБ
Цялата власт на съветите и ССБ
26 март 2024 16:03
Гост

Цялата власт на съветите и ССБ

не спрират с глупостите като зомбинарани са
не спрират с глупостите като зомбинарани са
26 март 2024 16:03
Гост

Абе направо смесен състав на ВКС ССБ и Минисътра и кантората на баба Ина и компания да решава всичко , другите органи да се закрият

Оскубания бухал
Оскубания бухал
26 март 2024 11:24
Гост

бих предложил евентуално едва ли може би г-н министърът да натика тоз законупроект в кирливия си зк

Amer
Amer
26 март 2024 11:02
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- http://gg.gg/xlman

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 9:57
Гост

А защо направо не вкарат във всеки съдебен състав да участват по двама членове на ССБ, пък където е едноличен съдията, съдебните заседатели да са от ПП- ДБ.

Васко
Васко
26 март 2024 9:04
Гост

Това е 90 % стария ЗСВ и 10 % глупости, които даже не звучат и добре. Поредната резил за Славов, Дечев, Ковачева и компания. Не решават нито един проблем за системата, а създават нови. Конкурсите ще станат още по-бавни и непрозрачни. На „сабеседванията“ ще има отново гавра с кандидатите, която ще цели да ги откаже да участват в конкурси за в бъдеще. Конкурсите са върховните съдилища са толкова безумни, че дори самите предложители не могат да си представят как ще се проведе този цирк от три етапа. Нито дума за най-големия кадрови проблем в системата – атестациите. Колкото до смесените… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 9:43
Гост

На никой в МП не му дреме за конкурсите, всичко е направено с цел лансиране на определени кръгове, този ЗСВ е инспирация на промените в К, а те са с една цел политическо овладяване главно на прокуратурата, всичко друуго е пропаганда и клишета,

Ad nauseam
Ad nauseam
25 март 2024 21:39
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 март 2024 20:46
Гост

Предлагам отсега нататък всички дела да се гледат от смесени състави -3 и 5 членни, абе що не закрият ВАС и не върнат Върховния съд направо, както сториха с прокуратурата, и без това върховните съдилища са препълнени със заплатаджии – да се намали бройката на магистратите и се акцентира върху помощниците.

П.С. И без това последно време се вижда, че тълкуването на по някои дела не му се отдава.

приват - доцент С. Велева
приват - доцент С. Велева
25 март 2024 19:23
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ален Делон Курбанбаши Дзержинский
Ален Делон Курбанбаши Дзержинский
25 март 2024 19:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Милена
Милена
25 март 2024 18:49
Гост

А има ли разяснения как един обвинителен акт минава „инстанционен контрол“? Или такива не може да се представят по конкурсите, нищо че от тях би следвало да се съди за работата на прокурора?

Макавели
Макавели
26 март 2024 8:37
Гост

Еми първо да ти жалят обвинителния акт пред горестоящата прокуратура, после ако ти го потвърди го внасяш в съда

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 18:42
Гост

Проекта замина в канала. Сглобката се разпадна. Ники няма да пътува, Гнома няма да е председател на НС, Славов няма да е министър. Служебният кабинет няма да внесе този проект в парламента.

Празнуващ
Празнуващ
26 март 2024 10:24
Гост

Три пъти УРА!!!

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 18:40
Гост

А ако паднат в КС – ВПС и ВСС, и не е приет новия законопроект, те големите законотворци, вместо да внесат поправки в стария, направо нов, който ще им отнеме много повече време и в сегашната ситуация, айде остави, поне едно нещо хубаво направиха с великата си К реформа, НС ще е постоянно действащ и ще може да работи, а до колко ги прецакаха ГЕРБ с новия ред за служебен министър ГЕРБ ще си има НС, правителство, мнозинство и ППДБ и Христаки пак останах с пръст в уста!

Авантата свърши!
Авантата свърши!
25 март 2024 18:39
Гост

Глупостите на ПП, ДБ в този вид нямат никакъв шанс за гласуване в НС.

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 18:35
Гост

ССБ пак се пробва да законодателства по начин, че да държи интересите на „нашите“ и ефективно да обслужва НПО-та, престъпници и т.н.

М.Н.
М.Н.
25 март 2024 18:25
Гост

Едно голямо нищо е този нов стар ЗСВ.Върнаха събеседването в конкурсите- нещо, което няма никакво значение и създава реално усещане за различен подход.
Нищо ново, нищо значимо, нищо като реформа .
Царят е гол.

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 17:58
Гост

Надявам се да е за добро

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 17:58
Гост

Тъжно, но този състав на ВСС ще си остане за вечни времена, явно. Особено с несигурната политическа обстановка у нас

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 17:57
Гост

Отново ако държиш ВСС държиш всичко

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 17:57
Гост

Пак ВСС ще съобразява разни неща. Демек опции за корупция

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 17:56
Гост

Нямам думи. Това е бъркотия

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 17:56
Гост

Цялата съдебна система е прогнила

Ставрев
Ставрев
25 март 2024 17:56
Гост

Да се надаваме, пе е за добро

Haralampi
Haralampi
25 март 2024 17:55
Гост

Интересен развой на събитията

Мичини
Мичини
25 март 2024 17:55
Гост

Браво

Бивш СУ ЮФ играч
Бивш СУ ЮФ играч
25 март 2024 17:12
Гост

Аз не разбрах, какво се случва с новия закон за адвокатурата ? Ще можем ли да се вписваме с фиктивни 5 години юридически стаж или не?

Браво
Браво
26 март 2024 8:34
Гост

Е как да не може. Даже трябва! Щом в конституционния съд изпращат с фиктивен стаж,при това – очевидно фиктивен,доколкото експертката е била публично и пред всички заета само с бледи депутатски оратории и нула практика…