Решение (пълния му текст виж тук) на Съда на Европейския съюз (СЕС) е на път да обърне окончателно практиката на българските съдилища по отношение на т. нар. лихварство по чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).

Разпоредбата гласи: „Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, предоставя платежни услуги или издава електронни пари, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца“.

Престъплението по чл. 252 НК е против паричната и кредитната система, т.е. то охранява самата финансова система и пазарните принципи на нейното функциониране, а не е в защита на пострадалите от прекомерната лихва, например. Самата разпоредба е създадена през 1995 г. като наказателноправен отговор срещу нароилите се в зората на прехода финансови пирамиди.

В продължение на години съдилищата у нас приемаха, че по този текст от Наказателния кодекс могат да бъдат преследвани и лихварите, които по занятие дават заеми от собствените си пари срещу лихва.

Това виждане обаче започна да се променя първо сред представители на наказателноправната наука като проф. Пламен Панайотов, а след това и в част от съдебната практика.

Така през 2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет (повече за него виж тук) Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело, по което трябва да даде отговор на въпроса: „Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, представлява ли банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение, осъществява ли състава на престъпление по чл. 252, ал. 1 НК?“ (повече за тълкувателното дело виж тук).

Както „Лекс“ писа, преди това състав на ВКС отправи преюдициално запитване до СЕС (поводът е дело срещу бивш общински съветник, давал заеми срещу огромна лихва на хора в нужда, осъден на две инстанции, повече виж тук), в което поиска тълкуване на Регламент № 575/2013, в който са дадени определения за кредитна институция и за лиценз. И да се установи дали според правото на ЕС кредитните институции осъществяват кредитирането единствено с публично привлечени средства и не могат да извършват кредитиране и със средства, получени от други източници, например – събрани такси, лихви и т.н.

Ако определението изисква и публично привлечени средства (от над 30 души), и раздаване на кредити, от това ще следва, че лихварите, които отпускат заеми със собствени пари срещу висока лихва, няма как да попаднат под ударите на чл. 252, ал. 1 НК.

Днес Съдът на ЕС отговори: „Член 4, параграф 1, точка 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, изменен с Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г., трябва да се тълкува в смисъл, че предприятие попада в обхвата на понятието „кредитна институция“ по смисъла на същия член 4, параграф 1, точка 1 само когато неговата дейност се състои едновременно в приемане на депозити или други възстановими средства от обществеността и в отпускане на кредити за негова собствена сметка, с уточнението, че тези депозити или други средства, приети от обществеността, са предназначени за отпускането на кредити, без да се изключва възможността кредити да се отпускат и със средства от други източници“.

В решението си СЕС най-напред отбелязва, че член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент № 575/2013, в който който се съдържа определение на понятието „кредитна институция“, е изменен с Регламент 2019/2033. Новата дефиницията вече гласи, че за „кредитна институция“ се счита предприятие, чийто предмет на дейност обхваща една или повече от дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, букви а) и б) от изменения Регламент № 575/2013. Такива дейности са „приемането на депозити или други възстановими средства от обществеността и отпускането на кредити за своя собствена сметка“ и „извършването на някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 към Директива 2014/65“, при определени условия“.

И СЕС заявява, че освен ако не се установи друго при проверката на ВКС, лихварят, заради чието дело е отправено преюдициалното запитване, не е извършил нито една от тези дейности.

Съдът на ЕС подчертава, че определението за кредитна институция съдържа два елемента – от една страна, „приемане на депозити или други възстановими средства от обществеността“ и от друга, „отпускане на кредити за своя собствена сметка“. Освен това тези два елемента са свързани със съюза „и“.

„Следователно предприятие, което не извършва никоя от дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б), попада в обхвата на понятието „кредитна институция“ по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 само когато неговата дейност се изразява едновременно в приемане на депозити или други възстановими средства от обществеността и в отпускане на кредити за негова собствена сметка. Освен това, макар да не е изключено кредити да се отпускат със средства от други източници, различни от депозити или други възстановими средства, приети от обществеността, по принцип непременно съществува връзка между приемането на депозити и отпускането на кредити, заявява СЕС.

Съдът отбелязва и друго – в член 9, параграф 1 от Директива 2013/36 от една страна, е въведена изрична забрана за лица или предприятия, различни от кредитните институции, да извършват публично приемане на влогове или други възстановими средства, без да се посочва и дейността по отпускане на кредити, и от друга страна, в точки 1 и 2 от приложение I приемането на влогове и кредитирането са посочени отделно.

Той отказва да тълкува определението за „лиценз“ съгласно Регламент № 575/2013, тъй като условията за получаването на разрешение като финансова институция се уреждат само на национално равнище и обхватът на понятието в регламента е неотносим към делото за лихварство във ВКС.

След разясненията на СЕС се очакава и задължителното тълкуване на ВКС, което следва да ги съобрази.

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Бай Ганьо
Бай Ганьо
17 ноември 2023 9:02
Гост

Лекс май им се иска да е така, както са го написали, но тълкуват решението на СЕС също, както им харесва: “….без да се изключва възможността кредити да се отпускат и със средства от други източници…..“ – така че, въобще не следва че СЕС признава лихварство със собствени средства за дейност,различна от тази на кредитна институция

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 9:52
Гост

„….макар да не е изключено кредити да се отпускат със средства от други източници, различни от депозити или други възстановими средства, приети от обществеността, по принцип непременно съществува връзка между приемането на депозити и отпускането на кредити“ Т.е. няма ограничение да отпускат кредити от други източници на средства,разбира се, но трябва да извършват влогонабиране във връзка с кредитиране.И БНб в началото, като настана бумът на тези деятелности, мислеше така:) Прането на пари, данъчните престъпления, изнудването, измами и т.н. не са отменени по НК, все са си били там, и лихварския бизнес, ако се налага, може да се разследва по тях.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 20:06
Гост

Крайно време е ВКС да обърне гръб на СЕС и да прояви мъжество във вземането на решения, за да бъдат последните съобразени с действащото българско законодателство и основани на заложените в Конституцията принципи, така както направи при произнасянето си по въпроса за пола и промяната му…

ohh
ohh
16 ноември 2023 19:17
Гост

Точно сега в България лихварството няма шанс някой да го бутне.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 ноември 2023 19:16
Гост

Браво, Нексаджията може вече да спи спокойно…..или пък не, щот очевидно за да попаднеш в понятието кредитна институция не ти трябва лиценз.

пумиярите от СЕС и ВКС
пумиярите от СЕС и ВКС
16 ноември 2023 15:14
Гост

нищо не разбират от право… Всички шибани лихвари – в панделата! Това е смисълът и целта на наказателния закон, обективиращ волята на законодателя, а директиви, ЗКИ и други подобни дивотии, касаят гражданскоправните и търговски правоотношения. Но дебилите, както обикновено, се хващат за буквата на закона…

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 16:10
Гост

Я обратно в първи курс! Лихвата си е съвсем законно „нещо“, даже си има и термин- „законна лихва“. Като не ти изнася, не ходиш при лихвари.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 20:11
Гост

Съмнявам се въпросният да е предлагал заем срещу законна лихва, която впрочем е сред най-високите в ЕС.

до пумияра със законното "нещо"
до пумияра със законното "нещо"
16 ноември 2023 20:41
Гост

Аз при лихвари не ходя, ама хорицата, които корумпираните и бездарни управляващи са докарали до просешка тояга, често нямат друг избор… Пък ти първо запиши право в ЮФ на СУ и изкарай там първи курс, а пък после се опитвай да ми обясняваш за възнаградителните и законните лихви. Малък жокер – според константната практика на ВКС, нищожна поради противоречие на добрите нрави е годишна лихва, превишаваща трикратния размер на законната. Според ЗЗД пък, уговорката за анатоцизъм, т. е. за лихва върху лихва, също е нищожна. Та сега си представи едно лице, което сключва множество сделки за даване на заеми с… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 20:56
Гост

А ти какво си завършил, ми е интересно, след като пишеш „пУмияр“:) Ама иначе се нахапало с мантри, като пуйче с *****

Пародия
Пародия
16 ноември 2023 22:17
Гост

„до пумияра със законното „нещо““ и по-горното му амплоа е посолствения троляк, неграмотен си е, но в момента се опитва да се изяви на частно, защото от посолството не дават центове за постчета, в които липсват опорките като „путлер“, „рашизъм“, „слава украине“ и подобни минджевизми. Завършен йорис е.

верно си пародия, както и оня другия, дет му било
верно си пародия, както и оня другия, дет му било
17 ноември 2023 1:42
Гост

интересно… троляци мизерни, на хранилка на някой шибан лихвар, фирма за бързи кредити или колектор.. Лихварите, грабителите и народните изедници – в панделата! Апостолът едно време на такива им е вземал паричките с дулото на пистолета в челото или с ножа на дебелия лихварски врат… Сега се действа по цивилизовано – обвинение за престъпление, уредено в НК, съд, конфискация на имуществото и затвор. Свиквайте, че видов ден идва… И опорките от посолството си ги наври знаеш къде, кретен!

Интересуващият се,
Интересуващият се,
17 ноември 2023 1:52
Гост

пиша го пумияр, а и други неща си пиша както си искам, щото така ми е кеф, а и не съм длъжен да ти давам обяснения… Къде и какво съм завършил, мисля, че всеки средно интелигентен човек, че дори и посредствен ПУЦ-аджия, като теб, който е прочел какво съм написал, би трябвало да се досети… За мантрите и пуйчетата разпр’яй на някой друг.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 21:33
Гост

С тоя патос, изкарал си фифти сентс от посолството.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 14:52
Гост

Пълна парадоя!!! Чудят се само как да узаконят лихварите. На очеевидното престъпление да кажеш, че не е, това е беозбразие и букоядство, нищо повече. Хора, които нямат грам представа как функционира живота и как се шири престъпността, тръгнали да ми тълкуват регламенти. Да поискаме СЕС да ни разтълкува и чл. 116 НК – ще вземе да се окаже, че нямаме право и убийците да съдим.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 14:27
Гост

Тук уравниловката е във въпроса, който е предмет на тълкувателното дело, образувано от ВКС. Не случайно в искането си адвокатите акцентират на термина банкова дейност, знаейки за дефиницията в регламента, а и в ЗКИ, а не на банкова сделка (използван в НК), каквато е банковият кредит. Да, в ЗЗД има договор за заем, но едва ли смисълът на ЗКИ е да бъдат раздавани кредити на неограничен кръг лица, с цел получаване на доходи (т.е. системно, по занаят).

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 19:24
Гост

Демокрация, свободна стопанска инициатива и т.н. Имам бол пари, ще ги раздавам под лихва, на който поиска. Не набирам влогове. Ако на данъчните не им харесва, да ми правят ревизия. Ако на прокурорите не им харесва, да ме проверяват по чл. 255 от НК.

Е няма такава ПАРОДИЯ!
Е няма такава ПАРОДИЯ!
16 ноември 2023 13:52
Гост

Ми че ТОЙ ЕС си е един лихвар на България.

Чудя се какво въобще прави България в ЕС?

Но, всичко е точно!

От фонда за мир, с нашите пари, въоръжаваме Украйна срещу Русия в интерес на САЩ.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:22
Гост

Това си е.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:21
Гост

Дано се задействат родните правораздавателни органи

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 14:41
Гост

Законодателният орган трябва да се задейства, ама като знам капацитета на Народното страдание май е по-добре да стои на разстояние поне от десет метра от НК, че не се знае какви безобразия ще направи с изменението му.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:21
Гост

Нямам думи!

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:21
Гост

Те са за затвора и това е. Няма защо СЕС да ни казва.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:20
Гост

Че то и сега е незаконно да си лихвар. Но проблема идва от тия дето „регламентирано“ раздават кредити на нуждаещи се. А циганите лихвари не. Да не съм луд да им взема пари и да им връщам после от взети 1000лв – 10 000лв. То няма логика. Аз ако нямам 1000 лева от къде ще намеря после 10 000 ?

Hristoskov
Hristoskov
16 ноември 2023 13:19
Гост

Малко им е. И е късно взето това решение. Който направи гуша от лихварство си я направи

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:19
Гост

И като се замисля как досадните и нагли tbi credit сега се превърнаха в банка. Нямам думи. Че се бутат и по форуми за да се легитимират.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:18
Гост

Време е някой да им скръцне. Защото се самозабравиха

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 13:18
Гост

Дано!