Истински правен абсурд е факт в Наказателния кодекс (НК) от миналата седмица – престъпление без наказание. Той е сътворен от депутатите по критикуваната, но прилагана от години схема чрез преходните и заключителни разпоредби на един закон да се изменя друг, като предложенията за това са внесени между двете четения и нямат мотиви.

Деянието, което е обявено за престъпно, но за него няма санкция, е по чл. 320, ал. 3 НК – подбуждане към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез средства за масова информация или по друг подобен начин, извършено по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Какво се случи

До тази година, когато с чл. 320 НК се разиграва своеобразен законодателен екшън, разпоредбата има само две алинеи. Те гласят:

ал. 1 Който явно подбужда към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез разпространяване на печатни произведения или по друг подобен начин, се наказва с лишаване от свобода до три години, но не с по-тежко наказание от това, предвидено за самото престъпление.

ал. 2 Наказанието за явно подбуждане към извършване на престъпление по чл. 108а, ал. 1, 2 – 4, 6 или 7 е лишаване от свобода от две до десет години.

Така е до 4 август 2023 г., когато са обнародвани леки редакции в първата алинея и е добавена трета. От този момент разпоредбата на чл. 320 НК изглежда така:

ал. 1 Който явно подбужда към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез средства за масова информация или по друг подобен начин, се наказва с лишаване от свобода до три години, но не с по-тежко наказание от това, предвидено за самото престъпление.

ал. 2  Наказанието за явно подбуждане към извършване на престъпление по чл. 108а, ал. 1, 2 – 4, 6 или 7 е лишаване от свобода от две до десет години.

ал. 3 Наказанието по ал. 2 се налага и когато деянието по ал. 1 е извършено по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Тези изменения в чл. 320 НК са част от голям пакет промени в кодекса (всички промени виж тук), свързани и с престъпленията на пътя, и с каналджийството (виж тук), но с много от тях бяха въведени квалифицирани състави на престъпления, когато са извършени по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди (виж тук).

Както става ясно, законодателната техника за новия квалифициран състав на чл. 320 НК е да препрати за наказанието към втората алинея на разпоредбата. Т.е. за подбуждане към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез средства за масова информация или по друг подобен начин, извършено по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди се предвиждат от 2 до 10 години затвор.

Тази уредба обаче просъществува само два месеца. На 6 октомври 2023 г. в Държавен вестник е обнародвана нова промяна в чл. 320 НК – лаконичното „В чл. 320 ал. 2 се отменя“ (виж тук).

Така ал. 3 на разпоредбата, която предвижда квалифицирания състав за подбуждане по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди към извършване към престъпление пред множество хора, „увисва“ без наказание. И се оказва, че от миналата седмица това е престъпление, за което няма наказание.

В момента чл. 320 НК предвижда:

ал. 1  Който явно подбужда към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора чрез средства за масова информация или по друг подобен начин, се наказва с лишаване от свобода до три години, но не с по-тежко наказание от това, предвидено за самото престъпление.

ал.2 (отм.)

ал. 3 Наказанието по ал. 2 се налага и когато деянието по ал. 1 е извършено по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Как се е случило

Отмяната на чл. 320, ал. 2 НК става чрез преходните и заключителни разпоредби на закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (виж тук). Тя не е предложена от Министерския съвет, който е вносител на промените в ЗМИП. Правителството въобще не предлага изменения в НК. Предложение за серия от промени в НК чрез ЗМИП е внесено между първото и второто четене от депутата от ПП-ДБ Атанас Атанасов. Към него не са изложени мотиви (виж тук).

По време на обсъждането на второ четене в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на измененията в ЗМИП внесените от Атанасов промени в НК не са подкрепени (4 гласа „за“ и 8 „въздържал се“).

След гласуването Божидар Божанов от ПП-ДБ взема думата: „Доколкото ми е известно, тъй като тези предложения са свързани с финансирането на тероризма и имат отношение към попадането в сивия списък, ако може колегите от ДАНС, от Правосъдието да потвърдят, че това е случаят“.

Председателката на комисията Десислава Атанасова от ГЕРБ дава думата на представител на ДАНС с думите: „Тъй като са вносители от ДАНС, затова на тях дадох думата, но както прецените“, на което зам.-министърът на правосъдието Емил Дечев заявява, че ще говори след агенцията.

Шефката на дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС Цветелина Стоянова завява пред депутатите: „Действително в доклада на MONEYVAL, в частта за техническо съответствие – оценка на техническото съответствие, има констатирани слабости по отношение на криминализиране финансирането на тероризма и в частност недостатъчно ниво на съответствие с изискванията на Препоръка 5. Относно това доколко тези текстове отразяват конкретната критика. Не смятаме, че сме компетентни, смятаме, че това е в сферата по-скоро на Министерството на правосъдието, а и чисто систематично дали по този начин трябва да бъдат сключени не сме в позиции ние да вземем отношение“.

Тогава думата взема Емил Дечев: „Министерството на правосъдието подкрепя направените предложения от народния представител Атанас Атанасов в частта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, като на първо място считаме, че точно с тези предложения ще бъдат изпълнени отправените към Република България препоръки, включени в доклада от 18 май 2022 г. от петият оценителен кръг на Комитета MONEYVAL накратко така е наричан. Това е комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа.

Също така тези промени са в съответствие и с методологията на групата за финансово действие за оценяване на съответствието с препоръките на тази група относно ефективността на системите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. С оглед постигането на целения ефект на борбата с тероризма във всички негови измерения, преобладаващата част от предлаганите законодателни промени са насочени към привеждане на националното законодателство също така с Директивата за борба с тероризма от 2017 г. В останалата част предложенията се опитват да приведат нашето законодателство в хармония и с Директивата за борба с измамите и с подправянето на непарични платежни средства. Така че подкрепяме тези предложения“.

След тези коментари от ДАНС и МП Десислава Атанасова отправя остра критика към подхода на Атанасов, като заявява, че „с Преходни и заключителни разпоредби на закон да се променя Наказателен кодекс е най-малкото недопустимо в правната теория и практика, освен това е и забранено по нашия правилник, който е с ранг на закон“.

Тя подчертава, че МС е можел да направи промените чрез внесен от него наскоро проект за изменения в НПК и освен това е редно всяко изменение в НК да минава през правната комисия. Затова Атанасова се обръща към Атанас Атанасов и Министерството на правосъдието с искане да напомнят, когато се обсъждат измененията в НПК, за да бъдат включени към тях и промените в НК.

„Изпреварващо да кажа, че аз в залата ще ги оттегля“, казва вносителят Атанасов и дебатът в комисията по този въпрос приключва (цялата стенограма от заседанието виж тук).

По време на обсъждането на второ четене на измененията в ЗМИП в пленарната зала обаче само е докладвано, че те не са подкрепени от водещата комисия, а обещаното оттегляне от Атанасов не се случва. Промените в НК са гласувани анблок с много други преходни и заключителни разпоредби.

Дискусия по измененията в НК няма. Единствен Атанасов взема думата, защото е хванал грешка – но не за чл. 320 НК, а за чл. 320а НК. Той казва следното: „Аз искам да помоля тук да обърнем внимание на предложенията, които съм направил, а дали ще се приемат или не, е друг въпрос, но ако се приемат, би могло да стане грешка. Искам да Ви обърна внимание, че в предложението за Преходните и заключителните разпоредби в Наказателния кодекс в т. 11 е записано, че в чл. 320 след думите „да се извърши престъпление по“ се заличават, а става въпрос за чл. 320a от Наказателния кодекс – не чл. 320. Просто е допусната техническа грешка и много моля да се отбележи, защото, ако се приеме предложеното изменение, на практика ще допуснем грешка в Наказателния кодекс. Значи, т. 11 да се чете „чл. 320а“, а не чл. 320“. Благодаря“.

Грешката в чл. 320 НК обаче не е забелязана от никого и така в Наказателният кодекс е сътворен абсурдът престъпление без наказание.

65
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Хирург
Хирург
19 октомври 2023 6:23
Гост

Това ми се вижда куцо от една друга гледна точка.
Кой и как дефинира какво е проповед и какво не?
Защото, ако аз изляза по телевизията и кажа „Удушете всички стопани на домашни кучета и котки!“ и някои ме послушат – това по никакъв начин не е „проповед“.

Ad nauseam
Ad nauseam
17 октомври 2023 15:11
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

И изискване за образователен ценз към депутатите! Поне половината да са юристи, редовна форма на обучение от ЮФ на СУ.

АМИН

ИСТИНАТА
ИСТИНАТА
17 октомври 2023 15:08
Гост

Откакто ни приеха в ЕС всичко върви наопаки!

Баце и бацизмите нямат край. Сега и с Кирчовци и Кокорчовци!

Става все по-зле щом и Баце стана депутатин заради ПосолствоТо.

Единствената истина
Единствената истина
17 октомври 2023 15:10
Гост

Всички путлерасти дружно да се съберем и да решим в коя от най-развитите и демократични страни по света да имигрираме – Русия, Еритрея или Северна Корея – защото спешно трябва да се махнем от клоаката, наречена ЕС!

Единствената истина е трол
Единствената истина е трол
17 октомври 2023 16:29
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 17:47
Гост

Събирай се там с още 2-3 козяшки трола от останалите сайтове и си хващайте пътя за Америка. Там при демокрацията.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 14:59
Гост

Продължение на 12-годишната порочна законодателна практика на ГЕРБ и ДПС.

REGARDS
REGARDS
17 октомври 2023 14:26
Гост

Пореден тежък Дечевизъм!

Поддържали са пасквила на Атанасов пред правната комисия до последно, ведно с грешките, а накрая не са го и оттеглили в залата! Да не говорим, че конструкторите на текста са от Министерството на правосъдието!

Каква Конституция, какви пет лева ще променят ?!?

Оставка, оставка, оставка!

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 14:05
Гост

Смешници!

Георги Ат.
Георги Ат.
17 октомври 2023 13:59
Гост

Деса и тя се правела, че през ПЗР не може да се променя закон, пък те все едно като управляваха не правеха тоя чалъм винаги.
А малкият гном само толкова си може, сам го е предложил. Друг път се лепва за някой и покрай другите той се пише вносител, ама като е сам му лъсва голия зад…к

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 14:59
Гост

Промените през ПЗР са запазена марка на порочно законотворчество на ГЕРБ и ДПС

ЮРИДИЧЕСКИ КАЛИНКИ НА СГЛОБКАТА
ЮРИДИЧЕСКИ КАЛИНКИ НА СГЛОБКАТА
17 октомври 2023 13:33
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ГЕРБ - йорист
ГЕРБ - йорист
17 октомври 2023 15:02
Гост

Напълно съм съгласен с т. 1-9! Всички негерберски калинки са дъното на дъната. Онези пък от Хардвард са под дъното и не могат да стъпят на малкия пръст на Дани Кирилов, Иван Гешев и други титани на юридическата мисъл!

льольо
льольо
17 октомври 2023 12:57
Гост

Деб*ли сър. И тия ще ми променят конституцията … Те не могат да напишат без грешка правилник за вътрешния ред на етажна собственост, тръгнали конституцията да променят ..

ГЕРБ - йорист
ГЕРБ - йорист
17 октомври 2023 15:03
Гост

Искаме си Дани Кирилов! Едновременно министър на правосъдието и председател на ВКС и ВАС!

Адвокат
Адвокат
17 октомври 2023 12:53
Гост

За 20 години практика и през ума не ми е минавало да се правя на велик.

Ако има някакви законодателни нужди – то трябва да са обмислени.

В крайна сметка не сме в някаква революционна обстановка – да трябва от днес за утре.

Има със сигурност и прецизна теория относно всеки един случай, за да не се увъртат нещата толкова сложно.

Алинеите се разширяват невероятно.

Прокубания бухал
Прокубания бухал
17 октомври 2023 10:31
Гост

Бахахахах, да ти имам умнокрасивия капацитет, и то от Атанасов, който поне се предполага, че все пак има някакъв професионален опит в областта на наказателното право, изглежда екипите от НПО сектора с безкрайните грантове и свободия са му поднесли тази неприятна изненада, ако се окаже, че не той е бил истинският автор на текстовете. НЕКАДЪРДНИЦИ, които си играят със съдбите на хората и буквално не знаят къде се намират, камо ли отговорността върху плещите им, да се докарат дотам, че Атанасова да излезе светица заради формалния си подход „по устав“. Това са пълни лаици – татювци, гугленовци, минчевци и тем… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 10:37
Гост

А къде бяха вашите тикви, калинки и барниръбъловци, когато се гласуваше това в зала? Много сте нагли герберастите!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 октомври 2023 11:27
Гост

Whataboutism

Веселин
Веселин
17 октомври 2023 10:28
Гост

Герберските и депесарските законодателни простотии на които сме свикнали продължават… лошото е, че пепетата не гледат достатъчно

льольо
льольо
17 октомври 2023 12:58
Гост

Ти си въобразяваш, че ПП-тата и да гледат ще го видят ли? Само виж все пак кои са вносителите.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 10:20
Гост

Къде е спало Министерството на правосъдието? По-голям провал няма в новата ни история!Като им гледаш законодателната инициатива, все едно че баба Пена -чистачката я е писала!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 октомври 2023 11:29
Гост

Ми то няма качествен министър, че да се очаква нещо от министерството, пък и постоянните вътрешни рокади и реформи на Асенчо закономерно водят до такъв злощастен резулат.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 11:42
Гост

Всички компетентни йористи с умиление си спомняме правната икона Барни Ръбъл, който пишеше нова конституция за 7 дни! А сега някакви некадърници, завършили Хардвард, пфу!

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 13:02
Гост

И едните и другите – все еднакво прости, некадърни, продажни и вредни за Бългиря.
Апропо – какво значи „завършил Харвард“ и за кого иде тука реч? Кой управленец има диплом за завършено висше образование от там?
Не че е чудо голямо – то образованието навред стана смешно, но да равниш курс, и то неясно как и по какво изкаран, с диплом е жалко.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 10:00
Гост

Още по-голям правен абсурд е задължителната медиация.
В чл 5 от Закона за медиацията пише,че тя е доброволна, страните преценяват дали да я изберат. А в чл 140а ГПК доброволното става доброзорно.

Както ви се каза-това е законодателно Комореби! Значението на думата Комореби-изяснено в коментар от 17 октомври 2023 9:32

Барни Ръбъла пасти да яде
Барни Ръбъла пасти да яде
17 октомври 2023 9:59
Гост

То не било Харвард, а Хърсово. Оттам са им дипломите на “промяната”. Псевдоюристи се оказаха.

един
един
17 октомври 2023 9:56
Гост

то само това да беше – с мед да ги намажеш. Честно, по-добре е да сме без парламент – като пипнат НК и го осират – виж например 280, ал. 4 и 281, ал. 4 НК

Лена Парапета, Мамин Никола и Татин Никола
Лена Парапета, Мамин Никола и Татин Никола
17 октомври 2023 9:56
Гост

Провалите на ППДБ в законодателството са все по-големи и разочароващи. Оказаха се въздух под налягане. Използват същите порочни практики, правната им подготовка е плачевна, а резултатите – абсурдни.

Прокубания бухал
Прокубания бухал
17 октомври 2023 10:33
Гост

Те не са се „оказали“, а винаги с били такива, така че проблемът е в заслепените им гласоподаватели, които така и не прозряха, че ППДБ са един политически стартъп… за кариерно развитие и нищо повече.

Росица
Росица
17 октомври 2023 10:40
Гост

Със сигурност поне не са корумпирани като ГЕРБ.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 октомври 2023 11:35
Гост

Не са корумпирани …. все още, пък и като ги гледам носят със себе си един нов морал на системен явен лобизъм, който отваря широко вратите на „законната корупция“ – т.е. вземане на решения против интересите на държавата и обществото и обличането им в нормативна опаковка. Ако сериозно вярвате, че има поне един човек в ППДБ, който не е тотален наивник и/или професионален инфантил и взема решения напълно самостоятелно без някое НПО или Капитал да стои зад него да го направлява, моля да споделите, защото като ги гледам няма такъв. Умнокрасивите партии приличат повече на ДПС, отколкото на ГЕРБ с… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 11:38
Гост

Абе, махнете ги тези хардварци бе! Друго си е да си проста банкянска тиква – пожарникар и да имаш некадърни калинки и верни тролове!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 октомври 2023 11:44
Гост

Допълнение: Когато си млад и неопитен, но пък за сметка на това амбициозен за бърз кариерен прогрес, каквито са преимуществено в ППДБ, имаш два пътя – или да се пробваш сам и рано или късно да се издъниш, щото си далеч от нужното професионално ниво, или да слушкаш отначалото, докато уж се учиш на управление, ама докато стане това ще навземеш една камара неадекватни решения и в момент на прозрение и може би гузна съвест предпочетеш да се еманципираш, е твърде вероятно да бъдеш заменен с нов „по-млад“ от тебе, но тази хипотеза е на практика нереализируема, тъй като страхът… Покажи целия коментар »

льольо
льольо
17 октомври 2023 12:59
Гост

Със сигурност ли? От къде такава сигурност?

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 13:04
Гост

Не са. Още по-корумпирани са даже, което е трудно постижимо. Те направо официално работят за чужди държави.

ТОТАЛЕН РАЗПАД
ТОТАЛЕН РАЗПАД
17 октомври 2023 9:50
Гост

На държавността.

За сведение
За сведение
17 октомври 2023 9:48
Гост

Емил Дечев е зам-министър в служебния кабинет на Зеления чорап. В политическия му кабинет за правосъдието!

Емил Дечев продължава да е зам-министър в политическия кабинет по правосъдието на ПП-ДБ, подкрепени от ДПС и ГЕРБ с цел „съдебна реформа посредством ремонт на Конституцията“. Емил Дечев е в управлението на ССБ, организация финансирана от Америка за България.

Re:
Re:
17 октомври 2023 9:49
Гост

И е наказателен съдия в СГС.

Процедурно предложение
Процедурно предложение
17 октомври 2023 9:43
Гост

България да се управлява с Наредби-закони от ПосолствоТо.

Чемодан, вокзал, Сибир!
Чемодан, вокзал, Сибир!
17 октомври 2023 10:58
Гост

Никакви надерби и закони, България трябва да се управлява по силата на казаното от Путлер по руската държавана телевизия!

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
17 октомври 2023 16:29
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Лазар
Лазар
17 октомври 2023 9:36
Гост

Абсурдно е чрез преходните и заключителни разпоредби на един закон да се изменя друг.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 10:24
Гост

Както правеха ГЕРБ и ДПС години наред

Ad nauseam
Ad nauseam
17 октомври 2023 9:35
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Re:
Re:
17 октомври 2023 9:41
Гост

И изискване за образователен ценз към депутатите! АМАН.

Крайно време е ЛУКАНОВАТА КОНСТИТУЦИЯ да замине в историята! Никога, при никакви обстоятелства и събития ЗАКОН не е нанасял такива ВРЕДИ на България, българите и популацията, като сътвореното от Андрей Карлович и с-ие през 1991 г. „за демократичното бъдеще на България“!

Машоранко
Машоранко
17 октомври 2023 9:35
Гост

Аз не съм изнанедан. Предвид в какъв абсурд живеем всички.

Пепи
Пепи
17 октомври 2023 9:35
Гост

Ами простотия. Но е така, когато слагаме хора, които не разбират от дадена материя да я ръководят

Ишлямин
Ишлямин
17 октомври 2023 9:34
Гост

То е престъпление да се удължават договори на строителни фирми в София 2 седмици преди изборите и изтичането на мандата на настоящия кмет на града, но явно не е проблем

Комореби
Комореби
17 октомври 2023 9:32
Гост

Нищо не разбирате. Препращаща норма към несъществуващ законов текст е законодателно Комореби*!

*Комореби-от японски език-Това са слънчевите лъчи, преминаващи през листата на дървета.

Ники
Ники
17 октомври 2023 9:31
Гост

Много некоректно отношение от страна на Атанас Атанасов.

Лозан
Лозан
17 октомври 2023 9:32
Гост

По- скоро неадекватно.

ТУШ
ТУШ
17 октомври 2023 9:28
Гост

Закривайте България.

Обявете я за 51-и американски щат, а ПосолствоТо за МС. Посланикът – губернатор! Не станахме 16-а република, но сега ще има компенсация.

Предлагам глупаците от Възраждане да поемат управлението. И без това са сътворени по американски проект.

ЗА ГЛУПАЦИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ИДИОТИ. ПРИ ТОВА НЕКОМПЕТЕНТНИ!

Щерев
Щерев
17 октомври 2023 9:23
Гост

Как може да предлагаш изменение, към което не са изложени мотиви?

Димо
Димо
17 октомври 2023 9:24
Гост

Пълен абсурд!

Тихомир
Тихомир
17 октомври 2023 9:17
Гост

Наказанието по ал. 2 се налагa… Обаче такава алинея няма. Тези мислят ли въобще когато правят промени?

Стоименов
Стоименов
17 октомври 2023 9:19
Гост

Отново някой се е упражнявал върху нормативната ни уредба.

Миртихо
Миртихо
17 октомври 2023 9:29
Гост

Те не мислят, а ПосолствоТо мисли … за нас.

За тях е вредно мисленеТо!

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 9:11
Гост

А иначе са конституционалисти, може и така в Конституцията да оставят разпоредба на половина какво им пука. Затова съм фен на Хр.Иванов, хал хабер си нямаш, но си мислиш, че си велик, за съжаление в тяхната прослойка всичките са такива, барабар с НПО-тата им викачи!

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 11:40
Гост

Тея НПО-та не могат едни жълти павета пред парламента да наредят, камо ли да нагласят обществени поръчки и да източват милиарди от еврофондовете!

Миро Ленин, демемек на Лена
Миро Ленин, демемек на Лена
17 октомври 2023 13:08
Гост

Така се твори по Лелински, т.е. Ленинизми, демек Лена е творец и първа пенкилер по всичко.
С такъв завиден опит и Експертиза няма начин да не я свърши такава, а Ицко Иванов и неговата Надежда отдаван ги знаем. То заради тях сега пак промени в Конституцията. Защото в 2016 се омазаха и сега поправка а на поправката нещо като ГЕРБ с жълтите павета. страшна е тази сглобка от некадърници.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 9:11
Гост

Нормално…..некадърността няма граници.

Анонимен
Анонимен
17 октомври 2023 9:01
Гост

Толкоз от йористите на ПП/Дб и Ген. Гном

бубу-бу
бубу-бу
17 октомври 2023 9:11
Гост

То, че е тъй, тъй е, ама нали заради това има референти в НС, които да следят! Тук е станало пълно омазване, защото е казано, че ще бъдат оттеглени. Защо не са е големият въпрос

111111
111111
17 октомври 2023 9:13
Гост

Не минават и през правна, както Деса иска