По-малко от година, след като Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) „затвори вратата“ за юридическа промяна на пола пред транссексуалните с едно от най-оспорваните си тълкувателни решения, трима върховни съдии сезираха Съда на Европейския съюз (СЕС) в опит да преодолеят практическата забрана за промяна на данните, свързани с пола, в актовете за гражданско състояние, до която води то. Пред съда в Люксембург те поставят на проверка и тълкуването на Конституционния съд (КС), че според основния закон полът е само биологичен, на което стъпи ВКС, за да реши, че в България правна промяна на пола е невъзможна.

Преюдициалното запитване (пълния му текст виж тук) е на върховните съдии Мария Иванова (председател на състава), Даниела Стоянова и Любка Андонова (докладчик), които единствени след постановяването на тълкувателно решение №2/2023 г. допуснаха за разглеждане жалба срещу отказ за юридическа промяна на пола („Лекс“ е представял подробно конкретния казус и мотивите за допускането му за разглеждане от ВКС, можете да си ги припомните тук).

В него трите върховни съдийки излагат подробно аргументите си срещу извода на мнозинството в Гражданската колегия на ВКС, че юридическа промяна на пола у нас е невъзможна. В тълкувателно решение №2/2023 г. се прие, че: „Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален“.

За да стигне до този извод, мнозинството в колегията се опря на постановеното две години по-рано по нейно искане решение на КС, в което той прие, че понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. КС изрично посочи, че има възможност за промяна в актовете за гражданско състояние въз основа на самоопределяне на пола единствено за интерсексуалните (хората, които са родени с неопределени или смесени полови белези) (повече за решението на КС виж тук).

Следвайки това тълкуване на конституционните съдии и развивайки тезата, че не всички норми Европейската конвенция за правата на човека имат пряко приложение и са „самоизпълняеми“, ВКС обяви, че без законодателна уредба за промяна на пола в актовете за гражданско състояние, извършването ѝ е недопустимо (повече за тълкувателното решение виж тук).

Иванова, Стоянова и Андонова обаче не приемат извода на мнозинството от колегите си (само Любка Андонова не е подписала тълкувателно решение №2/2023 г. с особено мнение). И се обръщат към СЕС, „тъй като има основание да се смята, че приетото с Тълкувателно решение №2/2023 г. на ОСГК на ВКС не е в съответствие с правото на Съюза“.

Върховните съдийки изтъкват, че възможността транссексуалните да сменят пола си, според практиката на Европейския съд по правата на човека, попада в обхвата на правото на личен и семеен живот, а това изисква от държавата да осигури зачитането им и недопускането на неоснователна намеса при упражняването им. Те напомнят, че ЕКПЧ е в сила за България от 7 септември 1992 г. и се прилага пряко и с предимство пред националните актове, които ѝ противоречат и обвързва националните съдилища и органите на публичната власт. Следователно, след като чл. 8 КЗПЧОС е пряко приложима разпоредба във вътрешното право на страната ни, гражданите могат да се позовават на нея пред българските съдилища и без да има детайлизирана национална правна уредба, сочат Иванова, Стоянова и Андонова.

„Настоящият съд счита, че обективното материално право, действащо на територията на Република България, включващо както Правото на ЕС, така и практиката на ЕСПЧ не съдържа забрана за промяна във вече вписаните данни относно пола, името и ЕГН в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален. Приложното поле на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи не може да се ограничи с ТР на ОСГК на ВКС като се изключи прилагането му по отношение на транссексуалните лица в България поради биологичното обяснение на понятието „пол“, дадено от Конституцията. Такава забрана не може да се изведе и по тълкувателен път от ОСГК като се ограничи приложното поле например на чл.76, ал.5 ЗГР, който предвижда, че полът се променя по съдебен ред и на § 1, т. 17 от ДР на Закона за защита от дискриминация, който предвижда забрана за дискриминация по белег „пол“, вкл. при промяна на пола, относно транссексуалните лица, като се приеме че са относими само за интерсексуалните лица и другите лица, при които е необходима промяна на пола по медицински причини. Такова третиране е основано на пола и представлява дискриминация по смисъла на правото на Съюза и КЗПЧОС, като не се допуска от тях. Чл.9 ДЕС не допуска национална съдебна практика, която може да признае променения пол само в едни случаи поради религиозни ценности и морални норми, но не и във всички останали еднакви („практически сходни“) случаи, при които има промяна на половата идентичност по други, различни медицински причини“, заявяват върховните съдии в преюдициалното си запитване.

И поставят въпроса дали с тълкувателното решение транссексуалните се третират по-неблагоприятно от интерсексуалните и от други, при които е необходима правна промяна на пола по медицински причини.

В запитването си до СЕС върховните съдии припомнят, че до постановяването на тълкувателно решение №2/2023 г. транссексуални вече са променили пола си по съдебен ред. И затова поставят въпроса „представлява ли дискриминационно третиране и нарушение на правото на справедлив процес обстоятелството, че с постановяване на Тълкувателно решение №2/2023 г. на ОСГК на ВКС е установена забрана за правна промяна на пола на транссексуалните лица занапред“.

Освен това подчертават, че в други държави в ЕС се допуска юридическа промяна на пола, без да има изискване за подлагане на операция за това. „…тази разнородна практика при третиране на лица, които се намират в една и съща или сходна ситуация обосновава неравно третиране, създаващо несигурност и неяснота, по отношение правния статут на засегнатите лице и възпрепятства правото им да живеят според пола, към който се определят“, изтъква съставът на ВКС и се позовава на изводите за дискриминация в решение С-13/94 на СЕС (за него виж тук).

„Запитващата юрисдикция счита, че промяната на пола е процес, който следва да се движи от по-простото и обратимото (безопасно за здравето и живота) към по-сложното и необратимо (с риск за здравето и живота). Тази логика изисква първоначално да се промени името и единния граждански номер, чиято промяна е обратима и след това при наличие на изрично желание и свободна воля, транссексуалното лице да направи постъпки за извършване на необратимите хирургични и други намеси за корекция на телесния пол“, излагат виждането си върховните съдии. И подчертават, че е в интерес на транссексуалния да не бъде принуждаван първо да извърши рисковани биологични въздействия и необратими хирургически интервенции, като условие да получи впоследствие възможност за промяна на гражданския си пол.

Върховните съдии искат СЕС да се произнесе дали забраната за промяна на пола в акта за раждане нарушава принципите на равенство на европейските граждани и на свободно движение, тъй като засегнатите не са в състояние да удостоверят самоличността си, легитимирайки се с личните си документи, в които фигурират като лица от противоположния пол.

Те поставят пред съда в Люксембург проблема и под друг ъгъл – какво става с българин, който е променил пола си в друга държава. „…следва СЕС да прецени дали от Правото на СЕС произтича задължение за българския съд да признае извършената в друга държава членка промяна в пола на български гражданин, като разпореди да бъде вписана в съответните регистри. Противното разрешение, би довело до положение, в което едно и също лице, в различни държави членки, би могло да бъде вписано като лице с различен пол“, посочват Иванова, Стоянова и Андонова.

Те поставят на проверка за съответствие с основните ценности и права в ЕС не само тълкувателното решение на Гражданската колегия на ВКС, но и това на Конституционния съд, в което се прие, че полът е само биологичен.

В преюдициалното запитване се припомня, че в него КС не отправя обвързващи предписания до съдебната власт за уреждането на правното положение на транссексуалните лица и дължимия начин на произнасяне по молби на посочените лица за зачитане на определени правни последици. „Същевременно даденото с това решение на КС задължително тълкуване на понятието пол само в неговия биологичен смисъл, е един от основните мотиви за постановяване на ТР № 2/2023г. на ОСГК на ВКС, с което е отречена възможността за допускане на промяна в посочените данни относно лица, които твърдят, че са транссексуални, според обективното материално право, действащо на територията на Република България“, посочват върховните съдии. И настояват СЕС да прецени дали тълкуването на КС, че полът е само биологичен, може да е юридическа пречка за отразяване на смяната на пола.

86
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Вече вярвате ли,ЧеДоТукНиДокараСДС-Чумата
Вече вярвате ли,ЧеДоТукНиДокараСДС-Чумата
22 януари 2024 21:28
Гост

СДС-Шайката докара педерастията в държавните институции,прилагайки успешно „Доктрината Алън Дълес“. За жалост – и в съдилищата.Но в крайна сметка колко да са на брой педерастите в в България – пет хиляди, десет хиляди , за да се прави проблем от това ?
Какво ни интересува кой кого онождал – дали наистина някогашен симитлийски кмет бил онождал Тиквун, или дали Асфалт паша оножжда Шиши или обратното, или Ристе Лодкаря оножда Гнома или обратното.
В България има демокрация и евро-гейо-атлантическа ценностна система и всеки може да еве когото си ще,стига да е доброволно,и не са нужни никакви бракове .

Мандатност !
Мандатност !
22 януари 2024 17:20
Гост

Свиване на ножицата в заплатите между първоинстанционните и върховните съдилища ще реши много от проблемите, заради които се говори от години за „Реформа в съдебната система“. Време е да се повдигне и дебатът за мандатност на всички върховни магистрати, както се въведе такава за административните ръководители. Както правилно няма „вечни началници“, така и да няма „вечен върховен Олимп“ от самозабравили се индивиди

jesous
jesous
22 януари 2024 15:02
Гост

Google is paying 90 to 100$ per hour! Work for few hours and have longer with friends & family. On tuesday I got a great new Land Rover Range Rover from having earned $10,000 this last four weeks. Its the most-financialy rewarding I’ve had. It sounds unbelievable but you wont forgive yourself If you don’t :-
.
CHECK IT:→ →www.cash.salary49.com

Хахаха
Хахаха
22 януари 2024 10:01
Гост

Тези съдийки се пробват да наложат правото на ЕС над Конституцията ни, което нито в Германия минава, нито в Полша, да не кажа в повечето държави.
Социалната политика от ранга на конституционните основи на държавата, никога не са били в прерогативите на ЕС и СЕС.
Явно тези са взели някакви пари от НПО, под формата на преподаване…
Крайно време е да се разследват върховни съдии за плащане на подкупи под формата на лекционни хонорари!

Борис
Борис
21 януари 2024 15:06
Гост

Да сезират майка си, ако щат. Това извращение тука няма да мине!

Стига толкова
Стига толкова
21 януари 2024 16:18
Гост

Това е правен форум. Ако обичат тролове и други, непредставящи юридически аргументи, да се оттеглят.

"Либерално"
"Либерално"
21 януари 2024 17:40
Гост

Авторите на „Коментарът Ви очаква одобрение“ да се оттеглят.

Пики
Пики
21 януари 2024 13:24
Гост

Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни –
крещим: „Хайде на Балкана!“

Крещим, но щом изтрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем и се смеем
пред народни свети жертви!

(1873г., Х.Б.)

Малко цитати
Малко цитати
21 януари 2024 13:16
Гост

„Самият ЕС има предоставена компетентност и той може да действа само и единствено в областите, които държавите-членки са го оторизирали, поради което Истанбулската конвенция ще се прилага от държавите членки само и единствено в областите, в които действа и правото на ЕС. В по-голямата част от нейните разпоредби тя ще бъде действащо право за Република България, но не и в нейната цялост“ – https://bntnews.bg/news/istanbulskata-konvenciya-shte-se-prilaga-u-nas-bez-znachenie-dali-e-ratificirana-1249981news.html „Съдът /СЕС/ установи, че подходящият обхват за присъединяването на ЕС, е убежището, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и задълженията на институциите и публичната администрация на ЕС. В съответствие с това в сряда членовете на ЕП гласуваха… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 януари 2024 12:52
Гост

Нищо не могат да обърнат върховните съдии. Сезират СЕС, а СЕС ОБОБЩАВА практиката на съда в страните членки. Така Именно СЕС определи частите от Истанбулската конвенция, които приемат и прилагат всички страни от ЕС и ЕП одобри само тези части. А да ви уврат главите най-после: „Съдът установи, че подходящият обхват за присъединяването на ЕС, е убежището, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и задълженията на институциите и публичната администрация на ЕС. В съответствие с това в сряда членовете на ЕП гласуваха да дадат съгласието си в две отделни гласувания:“ – https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/454423-ep-borba-s-nasilieto-sreshtu-zheni-evrodeputatite-podkrepyat-prisaedinyavaneto „Самият ЕС има предоставена компетентност и той може да… Покажи целия коментар »

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
21 януари 2024 8:57
Гост

Като ултимативен хищник – все пак съм гепардът в джунглата, то – едно от делата ми за смяна пола беше наистина покъртително – което е истина.

Това трябва да стане реалност, не – плямпане – хората трябва да могат да се нормализират именно чрез успокояване.

Истината е – че – в детството повечето са претърпели травми, които са непоправими, което изключва всички съвременни методи на лечение – инжекции, ритане по главата, прожектиране на неприятни сцени, ВКС изпълнения.

Не така, не така.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 23:59
Гост

Впрочем, в България има няколко значини заболявания и едни от тях са хипертонията и сърдечно-съдовите болести. Лицата с такива диагнози следователно, би трябвало да имат по-висока степен на правна защита във всички области на правото, за да се изравнят по обем на правна защита, с увеличения обем на правна защита на лицата, страдащи от джендър идентичности;0 Ами това е чудесно- само да отбележа, че след навършване на около 45 години, почти всички хора придобиват хипертония следствие на възрастта, в която се намират- няма искам, няма не искам ,това е просто биология;0

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 23:51
Гост

До “progressive1 9 януари 2024 21:50…Същото е и с онези, които имат проблем с джендър идентичността на други хора…“
Хм, не адвокатите имаме “проблем“ джендър идентичността, а джендър идентичността Е медицински проблем, дори в МКБ-11 Е вписана като медицинско болестно състояние. И понеже сайта е с профи юридическа насоченост, бихте ли ми възразили с юридически аргументи..Също така, хетеро биологична жена съм и откровено ми стават доста досадни нечии вопли нонстоп за твърдяна пряка дискриминация спрямо трансджендър идетичността на ФЛ…

progressive
progressive
19 януари 2024 21:50
Гост

Няма да се уморя да го повтарям – социологията и криминологията отдавна са установили, че най-големите хомофоби всъщност са латентни гейове, и рано или късно започват да се изявяват като такива.
Същото е и с онези, които имат проблем с джендър идентичността на други хора. Разни комплексирани мъжлета, които си мечтаят да са женички но нямат куража да последват мечтите си избиват злобата си срещу онези, които са дръзнали да го направят. Докато не приемат себе си и се наредят до тях

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 22:11
Гост

Смени канала пич, не си интересен с предположенията си

antifa
antifa
19 януари 2024 20:11
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 19:24
Гост

Do “юрист 19 януари 2024 19:03“ Що не се поразровиш малко в първичното ЕС право и в чл. 4 пар. 1 и пар. 2 и чл.5 от ДЕС и чл.2 , чл.3 и чл.4 от ДФЕС и в конституционната идентичност на една държава- член на ЕС, м…Поразгледай и решенията на КС на Германия- може пък да ти просветне нещичко…

Диан
Диан
19 януари 2024 19:16
Гост

Сега ще се разбере дали трябва да се отмени само ратификацията на ЕКПЧ или ще трябва да се прекрати и членството ни в ЕС, поради противоречие с конституцията ни Чл. 24. (1) Външната политика на Република България се осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право. (2) Основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен ред.“. Не е справедливо да спазваш Конституцията си и международни институции да имат право да те наказват заради това… Покажи целия коментар »

antifa
antifa
19 януари 2024 20:18
Гост

Къде е противоречието с този член? Тук за външна политика ли става въпрос въобще? Аман от разбирачи!
Като се има предвид че антиевропейците в бг сте около десетина процента, малко трудно биха се сбъднали фантазмите ти. И хубаво, че ако наложат едно ембарго, ще станем като сърбите. И те бяха много отворени навремето, ама бързо олекнаха

Диан
Диан
20 януари 2024 19:16
Гост

Отново да повторя надявам се по ясно. Съдът на ЕС и другият по ЕКПЧ са външни за България. Те са част от външната политика на България за „справедлив международен ред“. Не е справедливо ние да спазваме своята конституция ( решенията на КС), а някой външен да ни налага с глоби заради това.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
21 януари 2024 1:37
Гост

Ако някой външен съд се поставя над Конституцията на РБ и над ВКС, то ратификацията на договора за присъединяване към него е изменение на държавното устройство, и е от изключителната компетенция на Велико НС. Съответно ратификацията на договора от обикновено НС е нищожна поради липса на компетенция.

Диан
Диан
23 януари 2024 8:29
Гост

В Държавен вестник брой 3 от 1991 има решение на Велико народно събрание, присъединяване на България към Европейската конвенция за правата на човека и към Европейските общности.Въпроса е дали това решение важи след като ЕО значително се е променила,след приемането на решението.

Дедо
Дедо
21 януари 2024 19:26
Гост

Хах ти ходил ли си до Белград,да видиш ,че Сърбия е на 50 г преди Бугарско

юрист
юрист
19 януари 2024 18:58
Гост

Крайно време беше! Още когато излязоха тези срамни антидемократични решения предложих точно тази стъпка в коментар под новината в Лекс. Радвам се, че колега е прочел и се е захванал.
От там нататък е наложително да бъдат легализирани и еднополовите бракове – за да могат двойки като Борисов и Пеевски най-сетне да узаконят връзката си 😉

Бекграунд
Бекграунд
19 януари 2024 18:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Sincerely yours
Sincerely yours
19 януари 2024 18:28
Гост

Е по-тъпо не бях чел. Направи си сверка с реалността.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 19:59
Гост

И аз съм на това мнение

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 17:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 14:33
Гост

До “Бележка на хладилника 19 януари 2024 12:25“ За СРАМ на юф на СУ, в момента там ги учат, че решенията на ЕСПЧ и на СЕС имат примат над РКС в явно противоречие с чл. 5 ал.1 и ал.2 от КРБ. и точно това набиват в главите на студентите- юристи.

юрист
юрист
19 януари 2024 19:03
Гост

Не знам какъв адвокат си, но няма да е зле да прочетеш и ал 4. Това ни учеха и през 2011-13, това е следвало да се учи още от 2007г.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 19:15
Гост

И- къде в чл.5 ал.4 е вписано, че става въпрос и за конституционните норми, м… Не е зле да четеш малко повече, но не само практиката на СЕС.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 21:00
Гост

В началото на миналото десетилетие в ЮФ на СУ се учеше, че КРБ има примат над правото на ЕС, най-малкото защото държавите членки, отдали част от суверенитета си, стоят в основата на европейската общност, която даже не е самостоятелен субект на международното право в истинския смисъл на думата, а Sui generis образование. Може да има отделни преподаватели по ПЕС, които да са се опитали да си придадат важност, но няма юридическа и житейска логика Конституцията да не е акта с най-висок ранг,нали във връзка с приемането на еврото сума ти народ каза че България е подписала международен договор ДФЕС и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 22:07
Гост

Sui generis май е твоето образОвание 😀😀😀

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
21 януари 2024 1:40
Гост

Бухале, ако допуснем мисълта КРБ да няма примат над правото на ЕС, то присъединяването към ЕС е противоконституционно. Без значение дали ЕС е обект, субект или роб на НАТО.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 14:07
Гост

Уффффф… НЯМА КАК едно живородено правосубектно човешко същество ДА СМЕНИ БИОЛОГИЧНИЯТ СИ ПОЛ, ПРОСТО НЯМА КАК. Човек се РАЖДА с един от двата биологични пола и умира заедно с него. ДА, МОЖЕ да има ЕДИНИЦИ ФЛ, при които да е налично едновременно и мъжка, и женска полови системи, но те са ИЗКЛЮЧЕНИЕ и не са общият и стандартният случай. Операцията за ‘смяна на пола“ НЕ МОЖЕ ДА СМЕНИ/ ПРОМЕНИ БИОЛОГИЧНИЯТ ПОЛ НА ЕДНО ФЛ, самата анатомия и физиология на човека не го позволяват, ако ще пациентите да пият женски/ пъжки полови хормони; да създават изкуствени празнини в коремите си или… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 14:31
Гост

Много точно казано, затова тези акробатики с думата „пол“ само и само да ни вкарат в либералната доктрина, ще доведат до извращаване на понятието и ще се стигне до един напълно безсмислени определения като „биологичен пол“ и „социален пол“, както вече се е наложило в Германия коренното население да се нарича „биодойч“ – не можеш в троцкистки стил да уеднаквяваш хората и да превръщаш изключението в правило.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
19 януари 2024 15:00
Гост

Toва казва медицината като наука, и по-специално генетиката и анатомията и физиологията на човешкото тяло. Който е скочил срещу науката медицина с оглед удовлетворяване на конюнктурни политически щения, далеч не е стигнал. Това се отнася и за умишленото институционализиране и замяната на понятието “биологичен пол“ от правна гледна точка, с т.нар. понятие “социопол“, т.е. “социален пол“.За да има социален пол, то ПЪРВО трябва да има живородени ФЛ от двата биологични пола, иначе е невъзможно да съществува социалният пол дори като мисловна констукция. Ерго, първичното и константното понятие е биологичен пол, а правото трябва да бъде поне що-годе константно, за да… Покажи целия коментар »

юрист
юрист
19 януари 2024 19:06
Гост

Може би не си разбрал, никой не говори за биологичен, а за юридически пол. Ама то се иска малко разсъдък, вместо да се повтарят наизуст зле заучени опорни точки, писани от партийни активисти – тройкаджии-пуцаджии

йорист
йорист
19 януари 2024 19:45
Гост

А що е това „юридически пол“, нещо, сътворено из някоя канцелария на НПО?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 19:58
Гост

Полът не е и не може да бъде юридически, освен в страшно разбъркания ти мозък

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 21:03
Гост

Добре , а юридическите лица тогава от кой „юридически пол“ са или може би (само)определянето му става с учредителния акт?!

ала бала
ала бала
19 януари 2024 13:46
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
..................
..................
19 януари 2024 12:53
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Алабала
Алабала
19 януари 2024 13:45
Гост

Отврат и аз ги виждам това е наказание от Господ да не знаеш кой и какво си много е страшно ПАЗИ БОЖЕ МИЛАТА БЪЛГАРИЯ

antifa
antifa
19 януари 2024 20:21
Гост

Къде е тоя Господ, я ми го покажи.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 22:14
Гост

И теб те виждат близките ти, ама какво да направим.

достойно ест
достойно ест
19 януари 2024 12:21
Гост

Ех,че послушни,наведени и прилежни сме към господаря и неговите ценности.Не пола,правото ще сменим, душите си ще обърнем за една похвала и някоя благинка. Чудесно е как наведено стоят в сихрон политици и съдии/последните все още малко на брой,но пък много прегърбени. И как с усмивка слугуваме…

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:50
Гост

Казахме след Решението на КС и ТР на ВКС, че те са „удар в празното пространство“ и никой няма да се съобразява с тях, тъй като противоречат както на общностното право, така и на ЕКЗПЧ – чл. 8. А самият СЕС прилага наложените стандарти от ЕСПЧ. Затова по-добре сега да се разреши този въпрос, а не ВКС да бъде осъждан за неправилно прилагане на общностното право.

Бележка на хладилника
Бележка на хладилника
19 януари 2024 12:25
Гост

„Според Белазелков – решенията на някои надницонални съдилища имат предимство пред решенията на Конституционния съд на България. Този човек не разбира свойството и ролята на Конституцията и на националната конституционна система за функционирането на националната държава. Ние подчиним ли Конституционния съд на практиката на наднационалните съдилища – разбирайте Съда на ЕС и Съда за Правата на човека в Страсбург, ние губим своята национална, конституционна идентичност като национална държава, като равноправен член на ЕС. Ние просто се подчиняваме и придаваме едно изключително силно значение на тези решения и то на органи, които нямат абсолютно никаква демократична легитимност – те са чиновнически… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:47
Гост

Твърде глуповато ми се струва сезирането на СЕС, именно на СЕС, а не на ЕСПЧ. СЕС вече се произнесе за т.н. Истанбулска конвенция и одобри само парчета от нея. СЕС НЕ одобри нито ГРЕВИО, нито разните полове /джендъри/, нито намесата на НПО във възпитанието на децата. В медиите се вдигна голям шум, че ЕП е „одобрило“ Истанбулската конвенция. Да, ама не, светла му памет. Какво одобри СЕС и ЕП: „Съдът установи, че подходящият обхват за присъединяването на ЕС, е убежището, съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и задълженията на институциите и публичната администрация на ЕС. В съответствие с това в сряда… Покажи целия коментар »

Пенчо бре
Пенчо бре
19 януари 2024 13:38
Гост

Напротив, много правилно е сезиран СЕС. Той е толкова витиеват в решенията си, че се надяваме да каже общо известните неща, които каза и КС и ВКС- народните представители да поемат отговорността за дивотията със смяната на пола.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:24
Гост

Любче, Любчеееее, явно не разбираш знаците на съдбата!!!! Много жалко за върховен съдия

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:48
Гост

Надявам се този просташки и злокобен коментар да бъде премахнат от Редакцията!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:55
Гост

Нормално! ИСТИНАТА и Правдата Ви станаха вече Злокобни и просташки във ВКС!!!! Само обаче да упомена, че Кръчмаря и Сметката винаги идват в края на „Купона“!!!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:58
Гост

Някой се изживява на Господ, та говори за ИСТИНА, Кръчмар и Сметка. По-спокойно! А същественият въпрос е защо се търпят подобни коментари от Редакцията?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:05
Гост

Галатяни 6:7:
„Не се заблуждавайте! С Бога не може да се подигравате, защото каквото посеете, това и ще пожънете.“

Не се прави на умен/умна, защото не си чел/а Библията и за Господ не можеш да говориш и коментираш! Замълчи и не скверни Словото Божие, за да не получите и по-големи удари.
И още нещо! И в Стария, и в Новия Завет, ВКС на РБългария НЕ СЕ СПОМЕНАВА, нито пък временно преминаващите през него съдии :))))

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:10
Гост

Всеки е свободен да се чувства какъвто си иска. Като иска да е жена, да си смени пола и данните, като иска да е мъж пак така. В 21. век живеем все пак.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:31
Гост

Запиши се като недвижим имот – ДМА към поредното НПО и кротвай!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 10:43
Гост

Във ВКС от години върлува лют феминизъм. Там съотношението жени – мъже е пет към едно. Явно и с това не могат да се примирят и са решили да обърнат пола на малцината останали мъже, за да постигнат 100% женски състав.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:33
Гост

България е втора в ЕС по съотношение мъже-жени във върховните съдилища, за което има данни в един сайт! Като се махнат старите моми, мъжемразките, разведените и лудите, не е трудно да си обясним защо правораздаването в БГ е трагично и жалко! Но вече не ми пука!!!

Павлин
Павлин
19 януари 2024 10:38
Гост

Поздравления на този състав за смелостта да излязат от кутията на ограниченото „традиционно“ мислене! И транссексуалните са хора като всички останали човешки същества, и те имат право да са щастливи. Не просто липса на емпатия, а признак на садизъм е да забраняваш на някого смяна на пола, защото ти самият не изпитваш психическата нужда от това и нямаш елементарни умения да се поставиш в обувките на другия, нито желание да го разбереш. Все едно да забраним на левичарите да заемат ръководни длъжности например, защото мнозинството били десничари. Тривиален пример за законово допускане на смяната на пола, без да се поставят… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:40
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 13:06
Гост

Много ми е интересно, ако имаш едно дете и това дете попадне на либерални приятели, които го излъжат на 19 години, че е много интересно да си направиш подобна операция и да се осакатиш за цял живот- така ли ще мислиш? Защото тук става въпрос за тази категория хора. Едва ли някой на 50 години след загуба на детеродна способност ще реши да се оперира и да си сменя юридически пола. Тук става въпрос за поредното либистко писане по поръчка от върховни съдии, което ще доведе до легализацията на противоречащи на жизнеспособността на нацията ни неестествени и антихристиянски „права“.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 10:22
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 януари 2024 16:29
Гост

Айде пак Лекс се изживяват като последна контролно-отменителна инстанция по налагането на цензура и изтриването на коментари, които не са насочени към нито едно конкретно индивидуализирано лице.

Смехурко
Смехурко
19 януари 2024 10:10
Гост

Смяната на пола е невъзможна, за сега.

А в юридически смисъл всичко е възможно. То затова съдебната ни система е лишена от справедливост.

п.с. Добре че е сезиран СЕС, а не ЕСПЧ. Щото последните са много далеч от справедливастта.

Любител
Любител
19 януари 2024 10:34
Гост

ЕСПЧ може да установи нарушение на право, но не и несъответствие на правна норма с правото на ЕС, затова. Право ми впечатление друго- сами казват ,че смяната на пола се се движи от обратимо и безопасно към необратимо и опасно за здравето и живота. Какво право е нарушено от това , че се препятства нещо необратимо и опасно за здравето и живота ? Още малко и ще влезем в спор за ефтаназията. Мога да се обзаложа, че поне част от съдийките са членове на ССБ и са преминавали обучение в чужбина, или не ?

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 10:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 10:04
Гост

Тук само идиоти ли пишат под тая статия или им плащат на коментар?!

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 10:40
Гост

Плаща им се на коментар, затова така налазиха статията.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 12:58
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 9:58
Гост

Тъпота

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 9:57
Гост

Явно сме богата държава и ще плащаме глоби

Ненков
Ненков
19 януари 2024 9:57
Гост

Скандални решения на КС и ВКС

Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 9:55
Гост

Е, вероятно им писна да се занимават с родното вироглавство. А и не само де. И с на други източно европейски страни, като Унгария.

Елвира
Елвира
19 януари 2024 9:54
Гост

Ясно е какво ще реши съда там

Милев
Милев
19 януари 2024 9:54
Гост

Какво ги притеснява? Че Иван ще извърши убийство, ще си смени пола и ще стане Иванка преди да се докаже, че той е извършителя? Това е толкова хипотетично, че няма на къде.

Кърнев
Кърнев
19 януари 2024 9:53
Гост

Според мен не е редно в 21ви век да се забранява на някой ако иска да си смени пола да го направи, а после и държавата да го впише. Що за глупост.

Любител
Любител
19 януари 2024 10:39
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
19 януари 2024 11:36
Гост

Единствената глупост тук е самата идея за смяна на пол. Това е невъзможно. С определен пол се раждаш и той е заложен генетично. Както и да се връткат и сучат недораслите продажници или психически неуравновесените, търсещи извинения за собствените си психични проблеми не там, където са те, това е неизменно и към момента науката не е изнамерила начин за такава промяна. А правото не може и не следва да върви срещу основни природни закони. В противен случай проблемните да се признават за МПС-та и да тръгват да бръмчите по улиците със знаме, забито вече ясно и видно къде – без… Покажи целия коментар »

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
21 януари 2024 1:49
Гост

Според мен не е редно в 21ви век да се забранява на някой ако иска да си смени колата да го направи, а после и държавата да го впише – има пари за 20-годишен „Голф“, сменя го с мерцедеса на главния прокурор, а държавата е длъжна да изпълни решението на СЕС. Не е глупост, това се удаде на едни журналисти и главният прокурор не се противи много.

п.п. Ако някой се роди Иван, но иска да е Наполеон, обществото го счита за луд. Има хора, които считат желанието на Иван да бъде Жозефина за нормално…

Кюстанчев
Кюстанчев
19 януари 2024 9:53
Гост

Когато си расъл в соц времената и такива неща са се отричали, сякаш не се случват, пазели са се в тайна, тогава това ти е формирало и съзнанието. После си показваш тесногръдието в КС или ВКС.

Ненков
Ненков
19 януари 2024 9:57
Гост

Познавам човек, който в болницата 6 годишен е бил насилен сексуално от деца в 8 клас. Когато се оплакал на възрастни веднага се казало „шшшт! Да не се чуе за такова нещо. Ще си мълчиш и това е“. Това се случва в соц годините (тези иначе „прекрасни години за България“) по Видинските територии. Ето колко не е имало и тогава разврати и хомосексуализъм. Ама се е криел. И сега старчоците смятат, че такова нещо е развращение на запада. И ни го налагат. Никой не ви го налага, бе.

Milev
Milev
19 януари 2024 9:52
Гост

И Люксембургския съд ще ни глоби, а родните кратуни няма да променят нищо.

Прокурор
Прокурор
19 януари 2024 9:58
Гост

Личи си, че не си юрист, Люксембург не глобява, нито сменя пола. Люксембург дава насока и за разлика от ЕСПЧ е известен като по- независим и незаразен с неолиберални идеи