Съюзът на съдиите отправи редица забележки към предлаганите от Министерството на правосъдието промени в Закона за съдебната власт.

В становище по проекта от съсловната организация настояват и за допълнителни изменения, с които да се гарантира независимостта на съдиите.

От ССБ възразяват срещу промяната в чл. 225 от ЗСВ, с която магистратите, които напускат системата при висящо дисциплинарно производство, се лишават от правото да вземат обезщетение от до 20 заплати.

Според тях с това изменение се „презумира недобросъвестно поведение във всички случаи, в които в хода на висящо дисциплинарно производство съдия, прокурор или следовател реши да подаде оставка“. „По този начин се приравнява и фактът на образуване на дисциплинарно производство с последиците от приключило такова с установено нарушение на служебните задължения и наложено дисциплинарно наказание. Целите на предлаганото законодателно решение – да се препятства злоупотребата в случай на недобросъвестно поведение, при което е било налице наистина неизпълнение на служебни задължения, могат да бъдат успешно постигнати и със своевременно, траещо в разумни срокове и ефективно дисциплинарно производство“, изтъкват от организацията.

Становище на ССБ по ЗИДЗСВ

На следващо място те не са съгласни и с отпадането на изискването, залегнало в преходните разпоредби на закона, според което съдия, прокурор или следовател, който е атестиран по реда на закона преди промените от лятото на 2016 г. и участва в конкурс за повишаване в длъжност или преместване или за избор на административен ръководител, подлежи на извънредно атестиране, ако в конкурса участва кандидат, атестиран по новия ред.

От ССБ сочат: „Предвидената за отмяна разпоредба беше създадена, за да се обезпечи еднаквото оценяване на кандидатите в съответния конкурс, ако някои от тях са атестирани по действащия преди тези изменения ред, а други подлежат на атестация по новия централизиран ред от КАК. Разумът на разпоредбата произтичаше от презумирането, че новият ред на атестиране ще е много по-взискателен, с повишени качествени показатели на оценяване“.

Признават, че това изискване действително забавя конкурсите, но пък е гаранция за справедлив и основан на еднаква процедура и общи критерии атестационен процес.

Организацията отправя забележка и по отношение на предложението в закона да се казва, че участието в обученията на НИП да се взима предвид при повишаването на магистратите. Според ССБ това не е необходимо, достатъчно е Комисията по атестирането и конкурсите да отчита въпросното участие.

Освен критиките от страна на ВСС, и от организацията не са съгласни с идеята временните преподаватели в НИП да ползват неплатен или платен отпуск, за да обучават магистрати. Според тях това може да стане чрез командироване.

От съюза подкрепят предложенията, свързани с улесняването на работата на Инспектората към ВСС във връзка с проверките на имуществените декларации на магистратите, отпадането на изискването в конкурсните комисии за повишаване да участва хабилитиран преподавател и уеднаквяване на режима за обжалване на решенията за назначаване на административните ръководители.

Що се отнася до това директорът да бъде вече орган на управление на НИП, от ССБ предлагат да се разпишат подробно неговите правомощия така, както е направено за Управителния съвет на института.

От организацията прилагат и писмо на младши съдии, които също имат свое предложение за промяна. Става дума за принципа за тригодишната уседналост на една длъжност, който „хваща“ и онези младши съдии, спечелили конкурс преди въвеждането му. Младите магистрати предлагат той да не важи за онези, които са спечелили конкурс преди въвеждането му в закона. Ако остане, то той с години ще препятства участието на младшите съдии в конкурсите за преместване, става ясно от писмото.

От ССБ предлагат от съдебния закон да отпадне задължението на магистратите за деклариране на членство в съсловни организации, да се предвиди възможност за изслушване от ВСС на съдии, прокурори и следователи, предложени за отстраняване от длъжност поради повдигнати обвинения. Освен това от съсловната организация настояват вземането на решенията за отстраняване да бъдат съобразявани с изискванията за пропорционалност и необходимост, да бъде предвидена възможност за действителен съдебен контрол върху тях, както и да има възможност магистратът да инициира преразглеждане на отстраняването си при отпаднала необходимост от него. В тази връзка от организацията напомнят редица становища на Венецианската комисия, Консултативния съвет на европейските съдии, Европейската съдийска асоциация и на МЕДЕЛ.

3
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2018 21:04
Гост

В цялата система има проблем с конкурсите. Идеята е те да се провеждат своевременно. А §206 ги бави, спор няма. Ако има и жалби, ситуацията се усложнява. За това този текст трябва да отпадне.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2018 16:48
Гост

Интересен казус, как ще спрат иначе някой безобразник с подаването на оставка да гарантира 20 заплати?!?

минувач
минувач
20 февруари 2018 17:44
Гост

Че това предложение ми се струва повече от логично