Съдийската колегия отхвърли всичките 14 възражения на съдии, които не бяха допуснати до участие в конкурса за преместване в районни съдилища.

Както вече „Лекс“ писа, от 59 магистрати 23-ма не бяха допуснати, защото не отговарят на изискването за тригодишната уседналост на заеманата длъжност (чл. 191, ал. 1 от ЗСВ). Всичките 23-ма са били най-напред младши, а после са назначени за районни съдии. Комисията за атестирането и конкурсите обаче, позовавайки се на чл. 163 от ЗСВ,  казва, че не може да се приравняват двете длъжности – на младши съдия и на съдия в районен съд. И така те не събират необходимите три години прослужено време на заеманата длъжност.

14 от тези 23 са подали възражения пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Мотивите им са най-различни. Една от част от магистратите твърдят, че изискването за уседналост важи само за конкурсите за повишаване, но не и при тези за преместване. Съдийската колегия не прие този аргумент, членовете ѝ бяха категорични, че критерият за уседналост важи и за двата конкурса, за да има предвидимост, стабилност и кадрово обезпечаване.

Други настояват в прослуженото време да се вземе предвид и командироването им като редови съдии, макар да са били младши.

Колегията отхвърли и тези аргументи. Тя изтъкна, че командироването на младши съдия в районен съд не е приравнено на заемането на съответната длъжност. Времето на командироването не следва да се счита за стаж по чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, заключи колегията.

Трета група от недопуснатите до конкурса казват, че изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ не следва да се прилага спрямо онези магистрати, които са били назначени преди промените в закона от лятото на 2016 г., когато беше въведен критерият за уседналост. В противен случай се придавала обратна сила на закона. Тези магистрати се аргументират и с §210 от ПЗР на ЗСВ, в който се казва, че започналите конкурсни процедури преди измененията се довършват по стария ред.

Не става въпрос за обратно действие на закона. В чл. 191, ал. 1 от ЗСВ е предвидено изискване за допускане до конкурс и то е приложимо до всички конкурси. Не става въпрос и за довършване на започнали процедури, затова §210 е неприложим. Изискването за допускане е процесуално изискване. Обстоятелството, че са назначени като съдии преди въпросното изменение, не изключва приложението на чл. 191, ал. 1. Подобно възприемане ще изключи изобщо възможността разпоредбата да бъде прилагана за магистрати, назначени преди промените“, заяви Атанаска Дишева от името на КАК, а това становище бе възприето единодушно от СК на ВСС.

Последната група аргументи бе изложена от един съдия, но и те бяха отхвърлени. Според Ина Генжова от РС-Враца има неравнопоставеност между кандидатите, които участват във външните конкурси и тези за преместване. За първоначално назначаване се изисква само три години юридически стаж, докато при тези за преместване, освен този стаж, се иска и три години прослужено време на заеманата длъжност.

Не е налице неравнопоставеност. Конкурсите за преместване и за първоначално назначаване се провеждат различно. Външните са по-тежки като процедура и като форма на изпит, отколкото за преместване. И конкурсите и предпоставките са различни“, заяви Дишева и мнението бе споделено от всички кадровици.

Днес Съдийската колегия отказа да наложи наказание на съдия Филип Савов от СРС. Миналата година бившият председател на градския съд Калоян Топалов внесе серия от предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати от СРС за забавени дела. Това на Савов е първото, което СК на ВСС реши и то с положителен резултат на съдията. Мотивите не станаха ясни, но неотдавна колегията заяви, че не може да наказва магистрати от толкова натоварен орган, какъвто е СРС, докато сам не предприеме мерки за разтоварването му.

Колегията прие и оценката на Даниела Костова като член на ВСС в предишния състав.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Съгласен
Съгласен
17 април 2018 11:52
Гост

Правилно. Какво има да възразяват. Изискванията са, за да се спазват.

Магистрат
Магистрат
17 април 2018 11:54
Гост

В Районния съд наистина са затрупани от дела.

Колега
Колега
17 април 2018 12:47
Гост

От кога чакаме да се вземе разумно решение по този въпрос.

Минувач
Минувач
17 април 2018 12:50
Гост

Защо пък да не го накажат Филип Савов? Колегите му как смогват с делата!

Анонимен
Анонимен
17 април 2018 16:46
Гост

Мотивите към възраженията са абсурдни, разбира се, че ще ги отхвърлят.