Не е допустимо да се събират системно отпечатъци и образец от ДНК при извършване на полицейска регистрация, така както се прави в България. Това постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване от България (пълния текст на решението виж тук).

Директива 2016/680 не допуска национално законодателство, което предвижда системно събиране за целите на регистрацията им на биометрични и генетични данни от всяко лице, привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, без да предвижда задължение за компетентния орган да провери и докаже, от една страна, че събирането на тези данни е абсолютно необходимо за постигането на конкретните преследвани цели, и от друга страна, че тези цели не могат да бъдат постигнати чрез мерки, които засягат в по-малка степен правата и свободите на съответното лице“, заяви СЕС.

Според българското законодателство всеки обвиняем за умишлено престъпление от общ характер подлежи на полицейска регистрация и задължително му се прави снимка, вземат се образци от пръстовите му отпечатъци и от ДНК. Няма значение какво точно е престъплението, за което е обвинен, стига да е умишлено и да не е от частен характер. Ако откаже да бъде регистриран, съдът без да има достъп до делото и право на преценка за основателността на обвинението, формално разпорежда принудителното заснемане и изземване на биологичен материал и отпечатъци.

Както „Лекс“ писа, този проблем беше поставен пред СЕС от закрития вече Специализиран наказателен съд (повече за преюдициалното запитване виж тук). Съдия Иво Хинов отправи запитването заради жена с обвинение за данъчни престъпления, на която не е ясно защо е необходимо да се взема ДНК.

Поголовното изземване на отпечатъци и ДНК при полицейската регистрация беше единият проблем, изложен в преюдициалното запитване. Другият беше невъзможността съдът да осъществи реален контрол, когато трябва да разпореди принудителна полицейска регистрация (какво реши за него СЕС виж по-долу).

По отношение на биометричните и генетичните данни СЕС подчертава, че са чувствителна информация. И посочва, че изискването на Директива 2016/680, че събирането на тези данни трябва да е разрешено „само когато това е абсолютно необходимо“, трябва да се тълкува в смисъл, че определя по-строги условия за законосъобразност на обработването им. Освен това обхватът на това изискване трябва да се определи и с оглед на принципите, свързани с обработването на данни, като ограничаване на целите и свеждане на данните до минимум.

„В този контекст национално законодателство, което предвижда системно събиране на биометрични и генетични данни от всяко лице, привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, по принцип е в противоречие с това изискване. Всъщност това законодателство може да доведе до неизбирателно и общо събиране на биометрични и генетични данни за повечето лица, които са привлечени като обвиняеми, тъй като понятието „умишлено престъпление от общ характер“ е особено широко и може да се прилага към голям брой престъпления, независимо от естеството и тежестта им, от конкретните обстоятелства по тези престъпления, от евентуалната им връзка с други висящи производства, от предишните деяния на съответното лице или от неговия индивидуален профил“, заявява Съдът на ЕС.

Съдия Хинов попита съда в Люксембург и дали е допустимо да се разпорежда принудителна полицейска регистрация без съдът да има право на преценка дали има сериозни основания, че именно обвиняемият е извършил престъплението? Причината за това, че Директива 2016/680 предвижда, че лични данни за нуждите на противодействие на престъпността може да се обработват само за лица, за които има сериозни основания да се счита, че са извършили престъпление. Българският Закон за МВР обаче не дава възможност съдът да осъществи какъвто и да е контрол за наличието на такива сериозни основания.

„Директива 2016/680 и Хартата допускат национално законодателство, което предвижда, че ако обвинено за извършено умишлено престъпление от общ характер лице откаже доброволно да съдейства за събирането на отнасящи се до него биометрични и генетични данни за целите на регистрацията им, компетентният наказателен съд е длъжен да разреши принудителното събиране на тези данни, без да може да прецени дали има сериозни основания да се счита, че лицето е извършило престъплението, в което е обвинено, при условие че националното право гарантира ефективен последващ съдебен контрол върху условията за посоченото обвинение, което дава основание за разрешаване на събирането на тези данни“, постанови СЕС.

Освен това, доколкото тази директива се отнася до категорията лица, за които има сериозни основания да се счита, че са извършили престъпление, съдът уточнява, че наличието на достатъчен брой доказателства за вината на дадено лице по принцип представлява сериозно основание да се счита, че то е извършило разглежданото престъпление.

„Що се отнася до спазването на правото на ефективни правни средства за защита, с оглед на това, че за да допусне мярка за принудително събиране на чувствителни данни от обвиняемо лице, компетентният съд не може да осъществи контрол по същество върху условията за привличането му като обвиняем, Съдът подчертава по-специално че обстоятелството, че от контрола на съда временно се изключва преценката на доказателствата, на които се основава обвинението на съответното лице, може да се окаже обосновано в досъдебната фаза на наказателното производство. Всъщност такава проверка в тази фаза би могла да възпрепятства наказателното разследване, в хода на което се събират тези данни, и да ограничи прекомерно възможността на разследващите органи да разкрият други престъпления въз основа на сравнение на тези данни с данни, събрани в хода на други разследвания. Следователно това ограничение на ефективните правни средства за защита не е непропорционално, тъй като националното право гарантира ефективен последващ съдебен контрол“, заявява СЕС.

Що се отнася до спазването със съдебно решение, с което се разрешава събирането на съответните данни, на презумпцията за невиновност, СЕС отбелязва, от една страна, че доколкото в случая събирането е ограничено до категорията лица, чиято наказателна отговорност все още не е установена, то не може да се счита за такова, което би могло да се отрази на впечатлението на властите, че тези лица са виновни. И посочва: „От друга страна, фактът, че съдът, който трябва да се произнесе по вината на съответното лице, не може да прецени на този етап от наказателното производство дали доказателствата, на които се основава обвинението на съответното лице, са достатъчни, е гаранция за спазването на презумпцията за невиновност“.

Както „Лекс“ писа, съдия Хинов беше констатирал, че в Закона за МВР е забъркана каша с имплементирането на европейските правила за обработване на лични данни за целите на наказателното преследване. В ЗМВР е посочено, че личните данни се обработват при условията на Регламент (ЕС) 2016/679, а всъщност материята урежда Директива 2016/680.

В решението си СЕС заявява, че това, че българския закон е посочен Общият регламент за защита на данните, а не директивата, не е проблематично, но изрично заявява: „В случай обаче на явно противоречие между националните разпоредби, които разрешават обработването на разглежданите данни, и тези, които, изглежда, го изключват, националният съд трябва да тълкува тези разпоредби така, че да запази полезното действие на Директива 2016/680“.

Проблемът с автоматизма на полицейската регистрация на всеки с обвинение за умишлено престъпление от общ характер и лишаването на съда от възможност за преценка на основателността, когато разпорежда принудителното ѝ извършване първо беше поставен пред Върховния административен съд (ВАС) – адвокат атакува текст от Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация (виж тук). Делото обаче беше спряно, защото върховните съдии установиха, че той произхожда от самия Закон за МВР и затова оспориха разпоредбите за полицейската регистрация в него пред Конституционния съд (виж тук). Конституционните съдии пък отхвърлиха искането им заради неизяснено приложимо право на ЕС (виж тук). Делото във ВАС обаче изчакваше днешното произнасяне на СЕС. Междувременно ВАС постави пред съда в Люксембург и друг проблем – допустима ли е вечна полицейска регистрация, каквато е на практика тя за всеки осъждан в България, независимо от престъплението, което е извършил и от времето, което е минало след изтърпяване на наказанието (повече виж тук).

Следва да се напомни, че докато делото в КС беше още висящо, главният прокурор Иван Гешев и Висшият адвокатски съвет дадоха остро критични становища за правилата на полицейската регистрация, които според тях погазват основни права на гражданите (позицията на обвинител №1 виж тук, а тази на адвокатурата – тук).

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Проскубаната гарга
Проскубаната гарга
26 януари 2023 18:57
Гост

Предлагам да се отмени ЗМВР и всички издадени въз основа на него подзаконови нормативни актове и всички престъпници да са спокойни и да си правят каквото си поискат. Така ще настане мир. Да се отменят всички разпоредби, които предвиждат неблагоприятни последици за обвиняеми, арестувани и задържани

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 8:09
Гост

И бюст-паметник на Хинов да е сред лъвовете пред Съдебната палата! Чудя се, този защитник на правата, защо още не е в някоя евро организация, а мъчи себе си и околните с преюдициални запитвания. СЕС скоро ще стане филиал на СГС, не могат да насмогнат хората, да отговарят на въпроси за България!

Димитър
Димитър
28 януари 2023 6:18
Гост

За посредствените колеги Иво Хинов е естествен дразнител. Това е ясно и без да ни го съобщавате по форумите.

Венцислав
Венцислав
26 януари 2023 17:16
Гост

Сега ще развържат ръцете на престъпниците, докато биометрични данни ще се събират съвсем легално и без съдебно разпореждане за други цели!
Буди недоумение това решение меко казано !

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 14:01
Гост

Когато на всички бълг.граждани по образец на европейците се вземат биометрични данни за издаване на лична карта, това не нарушава ли права? Как така, привлечен в качеството на обвиняем и извършената му полиц.регистрация нарушава правата му! Страшни лицемери са тези т.нар.стари демокрации! Каква полиц.регистрация извършват и как набират база данни на криминален контингент, който периодично проучват! A и на Хинов все нещо му гложди, защо не кандидатства за работа в Хелзинския комитет или някое друго НПО и да разтяга локуми за чов. права от сутрин до вечер, след като не му стиска да е нак.съдия.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 14:32
Гост

Има резон в аналогията, която правиш с биометричните данни, но проблемът с крим.рег. е, че дори при прекратяване на нак.п-во или оправдателна присъда регистрацията не се заличава. На практика не се заличава в тези случай дори и ако оправданият поиска това по специалния ред по ЗМВР.

ганю
ганю
26 януари 2023 14:42
Гост

Моля, не пишете явни лъжи!
Хората не знаят и само това чакат да прочетат.
Всеки ден се заличават регистрации.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 18:45
Гост

Аха…сутрин, обед и вечер, а често и в полунощ!!!

Гонзо
Гонзо
26 януари 2023 22:29
Гост

И това е явна лъжа на човек от системата! Има десетки случаи, в които регистрацията е уж заличена по документи! Но след време в сводката на МВР се казва: Лицето е криминално проявено!

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 8:12
Гост

Напротив – заличава се и това се прави отдавна. Просто трябва заявление с влязъл в сила съдебен или прокурорски акт, но повечето адвокати не знаят как се прави. Очевидно и някои съдии не знаят, та питат и разпитват, тези дето са по – полицейски държави и от нас.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 9:12
Гост

Ти па много знаеш!

Венцислав
Венцислав
26 януари 2023 17:30
Гост

Спец наказателното правосъдие явно не е на страната на законността и борбата срещу престъпността !
На това му се вика Пирова победа

Диатриба за Столичаните в повече и театърът
Диатриба за Столичаните в повече и театърът
26 януари 2023 13:17
Гост

Тези, които си купихте билети от 400 лв за театър(повечето от които-столичани в повече от далечния изток и пограничните далекоизточни области, видно от източен тежкия диалект на опашката), да не забравите да пуснете и селфи преди вдигането на завесата! Тези с 400 лв за театър са същите ,които дадоха по 250 за Рийо-през живота си не стъпили на опера, но отишли за да разказват на съселяните и родата в родното място, а не заради удоволствието на операта, те не знаят къде е зала България(където дори и за гостуващи от запад цигулари билетите все още са на цена, непредизвикваща интерес за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 14:24
Гост

Абе ти да не си отгледан в дворците на Версай или Бъкингам и да пиеш следобедния чай с вдигнато кутре, докато коргитата щъкат около теб, а дворцовата прислуга чака чинно разпорежданията ти за вечерята в дворцовата тронна зала!!!
В България всички сме от село и/или нашите баби и дядовци са от село или техните родители и в това няма нищо срамно.
Хората, които искат да гледат Малкович не са сноби, сноби са такива като теб, които се отнасят високомерно и нагло към тях!

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 14:51
Гост

Не е така! Нямат два лева да се обръснат! Бедняци и си ми личи, но искали да гледат Малкович, който не е сноб! Еми – тъпанари са!

Анонимен
Анонимен
27 януари 2023 7:38
Гост

Дадох минус за коментара ви и съжалявам, че не мога да дам още десет минуса. Нищо не сте разбрали, няма и да разберете.

Софие е едно голямо и мръсно село.
Софие е едно голямо и мръсно село.
26 януари 2023 18:37
Гост

Вие ще да сте от софиянците първо поколение с обувки, които говорят на ходимЕ, правимЕ… Класа, класа! София е най-голямото, мръсно и го***но село в цяла България, че и извън нея! Чисто и просто клоака.. Някой щял да си купува титлата софиянец… Мозъкът Ви е изсъхнал от долнопробна домашна ракия.

нов
нов
26 януари 2023 12:56
Гост

Искат да въвеждаме биометрични данни в личните карти, но извършителите на тежки престъпления да не се регистрирали. Вече не мога да видя елементарна житейска логика в решенията на СЕС.

Тити
Тити
26 януари 2023 12:37
Гост

Добре, че са СЕС.

Димитър
Димитър
26 януари 2023 12:35
Гост

Сега либсежсетиха, че в Закона за МВР е забъркана каша?

Анони
Анони
26 януари 2023 12:13
Гост

Обикновено деецът се съпротивлява при полицейското му регистриране, ама ония в МВР така малко го натиснат и няма мърдан…

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 12:05
Гост

Glupost

Todoroina
Todoroina
26 януари 2023 12:04
Гост

Определено мисля, че е време за промени.

Геро
Геро
26 януари 2023 12:38
Гост

От кога ги чакаме.

Чугунов
Чугунов
26 януари 2023 12:02
Гост

Да видим ще се съобразят ли родните мутри.

Динев
Динев
26 януари 2023 12:04
Гост

Ще се съобразят, къде ще ходят

Николай
Николай
26 януари 2023 12:40
Гост

Нямат никакъв избор.

Фики
Фики
26 януари 2023 14:22
Гост

Надали. Както обикновено.

Манолев
Манолев
26 януари 2023 12:02
Гост

МВР глупостите. Идея за материал. Напишете нещо подробно и правно издържано за казуса Стадион Раковски в Белите брези. Там има драми, хората си пращат децата да тренират там, в същото време МВР искали да правят зала на този терен за нуждите на МВР. А сега стадиона се поддържа от родители и с лични пари, като МВР не участва изобщо. Там има драми с подаване от родителите на документи изцяло да мине поддръжката на стадиона в техни ръце, като служителите на МВР ще могат да я ползват безвъзмездно. Обаче са отстранени от търга с някакви нелепи мотиви. Те обжалват пред съда… Покажи целия коментар »

Anonimus
Anonimus
26 януари 2023 12:04
Гост

Има си някаква драма там, да.

Кирилов
Кирилов
26 януари 2023 11:59
Гост

Що за глупост. Като си правих новата лична карта преди години ме взеха отпечатъци. Колко пъти МВР трябва да взема отпечатъци?

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
26 януари 2023 11:58
Гост

Доживяхме! Ама защо все СЕС или Страсбург трябва да ни казва – гладни ли сме, спи ли ни се…

Дробчев
Дробчев
26 януари 2023 11:58
Гост

В Европа са по-хора от нас. В това няма съмнение

Харизанов
Харизанов
26 януари 2023 12:03
Гост

Спорно е. Нокато цяло да, спазването на човешките права там е на пиадестал

Манов
Манов
26 януари 2023 11:58
Гост

Хубаво, че закриха СНС

xxx
xxx
26 януари 2023 12:15
Гост

Глупостите на И.Хинов! Не си гледа делата, а отправя преюдициални запитвания за глупости!