Конституционният съд (КС) единодушно отклони искането на съдията от Окръжен съд – Плевен Владислава Цариградска, която оспори три разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), свързани със сключването на споразумение в досъдебното производство (пълния текст на определението виж тук). По него беше образувано първото дело, разпределено на доклад на новоизбраната за конституционен съдия Десислава Атанасова.

Мотивите на КС са от особен интерес, тъй като това е първото дело по искане на съдия след промените в Конституцията, по чиято допустимост се произнася. Както „Лекс“ писа, първият съдия, който сезира КС, беше Елена Динева-Илиева от Софийския районен съд за разпоредби на Семейния кодекс (повече виж тук). Последва искането на Цариградска, а след него и това на съдията от районния съд в Козлодуй Адриана Добрева (повече за него виж тук).

В определението си КС дава ясни разяснения на съдиите на какви изисквания трябва да отговарят исканията им (виж по-долу).

Какво поиска Цариградска 

Съдия Цариградска оспори чл. 381, ал. 2 и ал. 3 и чл. 382, ал. 3 от НПК. Чл. 381, ал. 2 предвижда, че „споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I и VIII, глава осма, раздел IV, глава единадесета, раздел V, глава дванадесета, глава тринадесета, раздели VI и VII и по глава четиринадесета от особената част на Наказателния кодекс. Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена смърт“. Следващата алинея гласи: „Когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване“. А чл. 382, ал. 3 НПК урежда, че в заседанието, на което съдът одобрява споразумението участват прокурорът, защитникът и обвиняемият.

Поводът съдията от ОС-Плевен да се обърне към Конституционния съд беше дело за трафик на хора. Пред КС Цариградска изложи проблемите в законодателството по отношение на това престъпление и резултата от действието им. Престъпленията по главата „Трафик на хора“ могат да бъдат решени със споразумение и така може да бъдат се наказани със затвор под минимума, без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. Когато се сключва споразумение в досъдебната фаза, волята на пострадалия е без значение, за разлика от споразумението в съдебната фаза на процеса. А с Тълкувателно решение №2/2016 г. Наказателната колегия на ВКС прие, че изискването на чл. 381, ал. 3 НПК за възстановяване или обезпечаване на имуществените вреди преди сключването на споразумение се отнася само за съставомерните вреди. Т.е. допустимо е в досъдебната фаза на процеса да бъде сключено споразумение с трафикант, без той да е възмездил всички вреди, които е причинил на жертвите си.

Съдия Цариградска заяви пред КС, че това е в явно противоречие с изискването на чл. 4, ал, 2 от Конституцията – държавата да гарантира живота, достойнството и правата на личността и да създава условия за свободно развитие на човека, както и на задължението ѝ да осигури ефективно правно средство за защита на жертвите на трафик на хора, съгласно чл. 56 от Конституцията (повече за искането виж тук).

КС разясни на съдиите какви са изискванията му за допустимост

Основният аргумент, с който КС не допуска за разглеждане искането на Цариградска, е, че тя поставя пред него проблем, който може да разреши само законодателят. Ето какво заявяват конституционните съдии: „В настоящото искане като основание за оспорване на разпоредбата на чл. 381, ал. 2 НПК е посочено невключването на Раздел IX „Трафик на хора“ от Глава втора на НК в кръга на тежки умишлени престъпления, за които не се допуска сключване на споразумение за решаването на делото в досъдебното производство. Във връзка с това твърдение е оспорена и разпоредбата на чл. 382, ал. 3 НПК, която предвижда, че в съдебното заседание участват прокурор, защитник и обвиняем, но не и пострадалият. Съдът обръща внимание, че съгласно чл. 62, ал. 1 от Конституцията законодателната власт се осъществява единствено от Народното събрание. Конституционният съд не е компетентен да замества волята на законодателя със свое решение, нито да дава указания на Народното събрание каква правна уредба да създава. Допускането за разглеждане по същество на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 150, ал. 2 от Конституцията на искане за твърдяна липса на необходима правна уредба би означавало Съдът да излезе извън пределите на своите правомощия в рамките на инцидентния нормен контрол и да се превърне в позитивен законодател.

КС използва определението, за да потвърди, че по отношение на исканията на съдиите от всички нива на системата ще използва същите критерии като тези, които е прилагал спрямо върховните съдии.

Първото изискване е, сезирането на Конституционния съд да е не само възможност, а необходимост, произтичаща от конкретното дело. Законовата разпоредба, по отношение на която сезиращият е установил несъответствие с Конституцията, трябва да е приложима по висящото пред него дело. „Това означава, че без отговора на поставения въпрос сезиращият съд не е в състояние да осъществи конституционосъобразно правосъдната си функция“, обяснява КС.

Второто е, съдът да е изясни в искането си приложимото вътрешно право в контекста на правото на Европейския съюз. „…всеки съд от националната съдебна система по всяко дело следва служебно да провери дали предметът на делото или приложимите вътрешни правни норми имат връзка с правото на ЕС (дали приложимата вътрешна правна норма представлява мярка по прилагането му или по друг начин е свързана с него) и ако установи връзка – да съобрази в пълнота последиците от неговото действие“, напомнят конституционните съдии. И подчертават, че само ако след осъществяването в пълнота на този анализ за съда остане или възникне основателно съмнение за противоречие с Конституцията на приложима вътрешна правна норма, той следва да сезира КС.

Третото изискване за допустимо искане до КС е формулирано от него така: „Наред с посоченото, за да е допустимо искане за упражняване на възприетата в Конституцията специфична форма на инцидентен контрол за конституционосъобразност, следва да бъде обосновано не от съмнение за противоконституционност, а да се основава на достигнатата убеденост на съда, изразена чрез приведени доводи. Т.е. КС казва на съдиите да забравят в исканията си до него формулировките, които използват, когато се обръщат към съда в Люксембург и изказват съмнения за тълкуването на правната норма.

Четвъртото изискване, за да е налице валидно сезиране, е поставеният за разрешаване в искането въпрос да е от кръга на неговата компетентност.

И както стана ясно, първата причина за недопускане на искането на Владислава Цариградска, е именно, че разрешаването на проблемите, поставени в него, не е във властта на КС, а на законодателя. Освен това обаче КС констатира и че то не съдържа и ясни изводи за приложимото право, включително за правото на Европейския съюз.

52
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 март 2024 15:29
Гост

Очертава се сезирането на Конституционния съд от магистрати да бъде като забременяването – пробваш се, докато стане.

Луда врана
Луда врана
17 март 2024 21:11
Гост

Така ще е, съдия Васил Петров от СРС, ака Проскубаният бухал, ака тайният администратор на “Правна лудост”.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 13:09
Гост

„Определението е прието единодушно със становище по мотивите на съдиите Атанас Семов и Борислав Белазелков.“

Сравнението на мотивите и становищата с текста на ЛЕКС ще даде отговор на въпроса дали има теч на информация от КС към ЛЕКС и от кого.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 12:57
Гост

Добре го е казал КС и то не на Владка- тя даже не е разбрала какво подписва, а може и да не го е чела. Прав е като е предупредил любителите на изяви да не злоупотребяват с новия институт и да питат само като се налага, а не и когато им хрумне идея за промяна в законодателството и искат да я проведат лично или пък искат да смачкат някое дело и им трябва официална бухалка.

Симеон но не Велики
Симеон но не Велики
15 март 2024 11:51
Гост

Деса е бременна от Държавното Предприятие. Така се говори в АГ средите.

Юрист
Юрист
15 март 2024 11:16
Гост

Съдия Цариградска е напълно права.Мотшвште й са ясни,точни и съобразени с правото на ЕСПЧ.Как държавата гарантира правата на личността и равнопоставеността на страните в едно тякова производство по чл.381 а.2 от НПК.Конституцията е върховен закон; а в този случай НПК напълно и противоречи.КС следва да даде задължителни указания до Парламента за спазване на Контситуциьта в процеса ня тяхната законодателна дейност и дя обяви текстовете от НПК -чл. 381 Ал.2 и сл. зя противоконстшционни.Правата на пострадалия са нарушавани по този начин и в ред други случаи на извършени престъпления.Няпример по чл. 123 от НК.Десислава Атанасова да преразгледа Това свое неконституционно Решение.

Тотка и Костадинка
Тотка и Костадинка
15 март 2024 12:13
Гост

Спор няма, този път Владка си е питала както си трябва, но Корупционния съд се е направил на арзсеян

Вероятно е писано от Белазелков
Вероятно е писано от Белазелков
15 март 2024 8:16
Гост

Особено с позоваването на СЕС

От Семов бре
От Семов бре
15 март 2024 8:18
Гост

И тоя е любител на СЕС

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 8:21
Гост

Колеги, не обиждайте Янаки Стоилов.

Pencho
Pencho
15 март 2024 7:24
Гост

Болезнената амбиция, жажада за медийно внимание и свръхактивността, обикновено водят до този резултат.

Тотка и Костадинка
Тотка и Костадинка
14 март 2024 23:09
Гост

Абе не съм съгласен с Деса Конституционната – Владка я пита, дали противоречи на Конституцията, не я кара да я променя…Вижте колко тъпо е решението – не могли да променят КРБ, та затова не отговорили…Че по тая логика, то не трябва да има питане за противокоституционност въобще

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 18:37
Гост

Оставам с убеждението, че КС сериозно се притеснява да не се преработи и да гледа по повече от 1-2 дела на докладчик за година. Изтъква, че не е законодател, но в същото време част от условията, които поставя, не съществуват в позитивната уредба. А това с правото на ЕС, дори не разбирам какво точно искат да кажат и какво изискват.

Pencho
Pencho
15 март 2024 7:22
Гост

Искат да ти кажат, че ако установиш, че вътрешната уредба, която те притеснява, е във връзка с приложението на правото на ЕС, трябва да отправиш преюдициално запитване до СЕС, а не да питаш КС.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 10:51
Гост

точно така…иначе съдия Хинов щеше да ги засипе досега КС със запитвания, ама той поне знае къде да пита

Смехурко
Смехурко
14 март 2024 18:31
Гост

Чудесно обръщение на КС към Цариградска и присъдружните джуджета…

Любител
Любител
14 март 2024 17:14
Гост

Едва ли е писано от докладчика

Адвокат
Адвокат
14 март 2024 15:57
Гост

Гледайки злобата, която се сипе из коментарите, разбирам защо този форум се наричаше от един приятел „Прокурорска смелост“

Бате Бойко е бащата и майката на съдебнта реформ
Бате Бойко е бащата и майката на съдебнта реформ
14 март 2024 15:12
Гост

Виновен е Бойко, защото той отгледа в скута си правните реформистите. Те никога не добиха парламентарна (законодателна) легитимност, за да прокарат своите „идеи“, все бяха малцинство и все се налагаше Бойко да им акушира и да ги дондурка. Например през 2014г. – 2016г. сега пак, следователно, той- Бате Бойко е бащата и майката на съдебнта реформа и за това си мина с неговата благословия. А пък реформистите го цунат и прегръщат като бащица , а той им прощава лошите приказни и пакости нали е благороден

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 18:54
Гост

Друже, войната за „правосъдната система“ е на два клана в БКП- сталинисти и болшевики. Да припомням ли „войната“ „кой кара влака“ между Луканов и Илия Павлов, а и завършекът и. Сега е същото, просто двата клана са се хванали като удавник за сламка за съдебната система, която им осигуряваше чадър за всякакви безобразия. Да припомням ли сагата на Нинова и Шарланджиева от една страна и Александров и Доган от друга. Сега е същото.

„“Кошмарни спомени.“ Татяна Шарланджиева и равносметката от един корупционен скандал“ – https://www.svobodnaevropa.bg/a/30665990.html

Слав Караславов
Слав Караславов
14 март 2024 21:59
Гост

С „вкарването“ на Д.Атанасова в КС той се превърна с извинение на ялови проститутки .Съжалявам за прямотата в сравнението ,но друго по-леко не мога да измисля. Виждаме подлагането на този съд към управляващите и безплодието на техните решения.

Русата и Черната Златки
Русата и Черната Златки
14 март 2024 15:08
Гост

Жалката картинка са тези две „правнички“. Едната Владка, другата Деса, нещо като русата Златка и черната Златка. Но това е- юридически поп фолк. Правни инфлуенсърки и риалити героини за йористи.

Марко Тотев
Марко Тотев
14 март 2024 14:46
Гост

Хвани едната, удари другата!

ПУЦАДЖИЙКИ.

Чукча
Чукча
14 март 2024 18:09
Гост

Ами кака Сийка Русата?
Тя много ли е умна?
От ЮЗУ.
Куха като епруветка.

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 13:41
Гост

Поредната нескопосана реклама за Цариградска.

КС отклони искане на Цариградска
КС отклони искане на Цариградска
14 март 2024 13:38
Гост

Това е заглавието.

Другото е агитпроп.

Ad nauseam
Ad nauseam
14 март 2024 13:31
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Герой
Герой
14 март 2024 12:51
Гост

Бебето е на шиши.

Didier
Didier
14 март 2024 12:42
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €4,000,000 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.
Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас на следния адрес.
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Телефон за WhatsApp: +33644681046

Pencho
Pencho
14 март 2024 12:27
Гост

Сблъсък на титани!

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 12:18
Гост

Деса срещу Владка – е и ще си остане епична битка. Тя няма да приключи само с това отклонено дело.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 март 2024 12:17
Гост

Нищо, ще пробва пак следващия път с нещо друго, за да се хареса на менторите си.

Loll
Loll
14 март 2024 11:30
Гост

Най-вероятно сега на съдийката от Луковит ще започнат пак да й се привиждат организирани престъпни групи (този път в КС), които са си поставили за цел да я дискредитират и спрат нейния устрем да правораздава.

Judge
Judge
14 март 2024 12:17
Гост

съдейки по видяното до тук , устремът е към нещо друго, не към правораздаване

Loll
Loll
14 март 2024 12:24
Гост

Пропуснал съм “ “ 🙂

Чукча
Чукча
14 март 2024 18:12
Гост

Че тя си го каза.Устрема й за где бил…
Знам.главен сакала да биде….

Мишев
Мишев
14 март 2024 11:30
Гост

Груба излагация

Корентен
Корентен
14 март 2024 11:30
Гост

Излагация.

Таби
Таби
14 март 2024 11:29
Гост

Хахаха Десислава Атанасова конституционен съдия. Майтап, бе.

сладкарница - Двете фукли
сладкарница - Двете фукли
14 март 2024 15:03
Гост

То, че е майтап, майтап е жалка работа, но още по- голем майтап е , че царигрдска е съдия и даже окръжен съдия. При тоя „интегритет“ , околна, семейна среда на израстване и омъжване ………. Извод; хвани едната па удр@ другата, е до това ни доведоха тез 6 съдебни реформи и двете са плода на правн- социални фантазми

Чукча
Чукча
14 март 2024 18:15
Гост

Тъчичка е милата.
Но за изнесената инфо по „Нотариуса“- ОК.
Пълно е с такива кифли.
И точно те са с високо самочувствие.

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 11:29
Гост

Тука работата мирише. Да видим какви са основанията. Ако изобщо ги подадат де.

Юрист
Юрист
14 март 2024 11:58
Гост

„Ако изобщо“? Няма нито един акт в историята на КС, който да не е качен на официалния сайт. Ако все пак някой реши да прочете нещо повече от преразказ с елементи на разсъждение, поднесен от медиите.

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 11:29
Гост

Тя Цариградска вероятно е по-голям специалист от Деси Атанасова. Но в България умния чака разрешение от простия.

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 11:28
Гост

Истинска порнография е това за мен. Не е редно. Не е редно Атанасова да решава някакви въпроси.

Анонимен
Анонимен
14 март 2024 11:28
Гост

Ма тя разбрала ли е какво я питат изобщо?

Kostova
Kostova
14 март 2024 11:28
Гост

Атанасова е срам за кС!

Молина
Молина
14 март 2024 11:27
Гост

Мотивите може и да не ги разберем

Юрист
Юрист
14 март 2024 11:52
Гост

КС винаги, без изключение, публикува актовете си в цялост, с все мотиви, на официалния си сайт.
Определенията за отклоняване винаги са с по-подробни потиви от определенията за допускане.

Анони
Анони
14 март 2024 12:26
Гост

Молина не пише, че няма да ги видим мотивите, а че „може и да не ги разберем“.
А това звучи различно.

Юрист
Юрист
14 март 2024 12:40
Гост

Е, не исках да го изтъквам изрично, но ако трябва да го разбираме като израз на съмнение в собствените способности, няма много какво да се каже.

Анони
Анони
14 март 2024 15:57
Гост

Пак не схванахте – за да се разбере дадена информация, тя първо следва да се предостави в ясен, логичен и разбираем вид. Едва тогава можем да си говорим за приемането й.