Заради битката на една медицинска сестра срещу незаконна поликлиника в АЕЦ „Козлодуй“, която мина през уволнение и иск за 500 000 лв., парламентът е променил скоростно два закона, които целят да „санират“ съществуването на здравния център и така е нарушил Конституцията. За последните развития в тази история разказва и дава оценка в искане до Конституционния съд (КС) съдията от районния съд в Козлодуй Адриана Добрева (пълния му текст виж тук).

Съдия Добрева настоява КС да обяви за противоконституционни две, на практика приети на едно четене, разпоредби, които позволяват на ядрените централи – а в България тя е само една, да наемат в собствено здравно звено медицински специалисти, които да решават кой служител да бъде допускан до работа.

Повод РС-Козлодуй да сезира КС е поредното дело между медицинската сестра Наталия Станчева и АЕЦ „Козлодуй“. Случаят на жената стана широко медийно известен след като централата заведе иск за 500 000 лв. срещу нея за увреждане на репутацията на предприятието. След смяната на ръководството на АЕЦ той беше оттеглен.

Всъщност медицинската сестра доказва, че от десетилетия в непосредствена близост до пети реактор на АЕЦ „Козлодуй“ незаконно работи поликлиника. Тя сезира контролните органи, които потвърждават, че здравният център действа в разрез със закона, тъй като не е регистриран като лечебно заведение. Станчева беше уволнена и възстановена на работа, а сега между нея и АЕЦ се води ново дело. То е, защото работодателят е променил мястото ѝ на работа.

Именно този спор трябва да реши съдия Адриана Добрева от РС-Козлодуй, която обаче се натъква на по-сериозен проблем от обичайните при спорове между служител и работодател, който е създаден от законодателя и сезира за него КС.

Как здравен център в АЕЦ се оказа в законопроект за ВЕИ

Проблемът, според съдия Добрева, е в новия чл. 16а от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и ново изречение второ в чл. 64, ал. 3 от Закона за здравето (точното им съдържание виж в карето). Те са приети изненадващо с преходните и заключителни разпоредби на закон за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и стават последните параграфи – §88 и §89, в него (следва само този за незабавното влизане на закона в сила). Изненадващо – защото нямат нищо общо с измененията в ЗЕВИ, а и защото не са част нито от първоначалните предложения на Министерския съвет, нито са внесени между първото и второто четене на проекта за промени в ЗЕВИ.

Двете разпоредби, които дават право на АЕЦ „Козлодуй“ да има здравен център и да наема лекари, са предложени от депутата от ГЕРБ и председател на Комисията по енергетика Делян Добрев. Това става по време на заседанието на комисията, на което се обсъждат на второ четене промените в ЗЕВИ (правилникът на НС – чл. 80, ал. 7, т. 2, дава право на депутатите да правят предложения по време на заседание, като изисква да се мотивират).

„Видно е, че в нарушение на чл.80, ал. 7, т.2 от правилника предложението не е аргументирано, като очевидно не се отнася до редакционни или правно-технически поправки в първоначалния законопроект. Напротив, предложението е за създаване на чл. 16а в ЗБИЯЕ и за създаване на изречение второ в чл.64, ал. 3 от 33 направено между двете четения на законопроект, който е приет на първо гласуване по принцип за транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и предвижда промени единствено в Закона за енергията от възобновяеми източници уреждащ обществените отношения, свързани с производството и потреблението на: електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници; биогаз и зелен водород; енергия от възобновяеми източници в транспорта, възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклирани горива в транспорта“, пише съдия Добрева в искането си до Конституционния съд.

В практиката си КС приема, че между двете гласувания на един законопроект може да се правят предложения за изменение на неговите разпоредби, но те следва да бъдат съобразени с приетите на първо четене общи принципи и обхват на проекта.

„В случая приетите изменения само с едно гласуване в пленарната зала нямат никаква връзка с предложенията по внесения първоначално законопроект, който се отнася до материята на използването на енергията от възобновяеми източници, а засягат въпросите за създаването в ядрени централи на структурно звено, чрез което работодател – ядрени централи може чрез свое структурно звено да извършва медицински дейности попадащи в предмета и обхвата на Закона за лечебните заведения“, констатира съдия Добрева.

Тя посочва в искането си, че действително Народното събрание има право на известна преценка дали дадено правило е съобразено с обхвата на законопроекта. Но определя като „флагрантно нарушение“ приемането на разпоредби, които нямат нищо общо с изменяната правна уредба и ефектът от това е „недопускане на никакъв публичен дебат по предложения, които засягат основни права на гражданите като правото на труд и правото на здравеопазване“.

Конституционно недопустимо е народен представител в Народното събрание да злоупотребява с възможността, предоставена от чл. 80, ал. 7, т.2, вр. ал.1 от ПОДНС да прави предложения, които излизат извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект без да е аргументирано. Конституционно недопустимо е и водещата комисия по законопроекта в нарушение на ПОДНС да разгледа и гласува по същество предложение, което излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект, вместо да се произнесе за неговата недопустимост с решение. Конституционно недопустимо е и в нарушение на чл. 81, ал. 2 от ПОДНС при второто гласуване депутатите в Народното събрание без да обсъждат да приемат предложение, постъпило по реда на чл. 80, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, тъй като изрично са записали в ПОДНС, че такива предложения не се обсъждат и гласуват по решение на Народното събрание – чл. 81, ал. 2 от правилника“, заключва съдията от Козлодуй.

Уреждане със закон на частен проблем на АЕЦ „Козлодуй“

Аргументите на районния съдия срещу двете разпоредби не се изчерпват с нарушенията на процедурата при приемането им.

Съдия Добрева заявява, че в случая е нарушен принципът на правовата държава, защото за уреждането на частен проблем на единствената АЕЦ у нас се изменя закон (нормативен акт, който се прилага спрямо неопределен кръг субекти и има нееднократно действие). Тя подчертава, че до законовите промени се стига след като надлежни медицински органи са установили, че като работодател в нарушение на Закона за лечебните заведения АЕЦ извършва медицински дейности.

Районният съдия изтъква и че в случая не е спазен ЗНА, който изисква проект за нормативен кат да се изработва при спазване на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. „В случая е налице пълно погазване на тези принципи, доколкото към предложението на народния представител Делян Добрев липсват аргументи за причините, които налагат приемането и за целите, които се поставят. Особено съществено е нарушен принципът на откритост, предвид начина на внасяне на предложението, липсата на становище от Комисията по здравеопазване, липсата на аргументи, липсата на оценка и липсата на обсъждане в пленарната зала. Този начин на приемане на закони по мнение на съда засяга правната сигурност и нарушава принципа на правовата държава уреден в чл.4, ал. 1 от Конституцията“, пише Добрева до КС.

Освен това тя изтъква, че двете нови разпоредби са неясни, тъй като предвиждат да се осъществява медицинско наблюдение на лицата, допускани до работа в ядрени централи, без да е ясен кръгът на т.нар. „допускани до работа“.

Работодателят получава средство за натиск, не може той да определя кой е годен за работа

Основният проблем, който съдия Добрева излага пред КС, е в самият резултат от действието на оспорените разпоредби. С тях се дава право само на работодателя – ядрена централа, чрез наети от него лекари в негово собствено звено да извършва медицински дейности и да издава заключение за медицинската пригодност на работниците.

„Така работодателят – ядрена централа АЕЦ „Козлодуй“ чрез даденото му право (да извършва медицински прегледи, въз основа на които да издава заключения за медицинска пригодност за работа) значително надхвърля работодателската власт и е предпоставка да бъде упражнено неконтролирано от държавата влияние върху работещите, а също и възможност работодателят да осъществява различни форми на натиск, с което пряко се нарушава правото на труд на гражданите защитено и гарантирано от държавата съгласно чл. 16 и чл. 48, ал. 1 от Конституцията“, заявява съдията.

Тя подчертава, че АЕЦ е единственият работодател в България, на кого е дадено това право.

В искането се сочи и друг съществен проблем. Според Конституцията (чл.52, ал.5) държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, като гаранция за правото на здравеопазване, а с оспорените разпоредби се дава право лечебни дейности да се извършват извън изрично уредените в Закона за лечебните заведения и Закона за здравето заведения.

„Така на практика държавата не може по отношение звеното в ядрената централа, където се осъществяват медицински дейности, да има никакъв контрол, доколкото за звеното в ядрената централа не се прилагат медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ, нито се осигурява защита на правата на пациента изискванията съгласно чл.6 от ЗЛЗ, подчертава Добрева.

КС образува дело и за докладчик по него беше определен Янаки Стоилов.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Нотариуса
Нотариуса
13 март 2024 20:48
Гост

Бля, бля.. Нотариуса умря, да живее нотариуса. Съдийската разбира толкова от право и законодателна процедура, колкото Маное Руменов от ракетостроене. Политиката в този „съдебен акт“ е повече, отколкото от трибунката на НС. Поръчката се вижда и със затворени очи.

Didier
Didier
13 март 2024 1:26
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €4,000,000 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.
Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас на следния адрес.
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Телефон за WhatsApp: +33644681046

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
13 март 2024 0:20
Гост

Интересно дали, след установяване от съда на действия в нарушение на ЗЛЗ, някой е глобен по чл.115 или чл.116 на същия закон?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 март 2024 23:41
Гост

КС си затвориха очите за грубуте процедурни нарушения във връзка с произвеждането на референдума, липсата на мотиви ли ще ги „уплаши’ – спокойно йезуитският състав винаги ще намери начин да извади правилния заек от шапката.

Любител
Любител
12 март 2024 15:19
Гост

Голяма борба да закрият поликлиниката на АЕЦ и след това работещите там да бъдат „здравно обслужване“ от правилния медицински център

Ангел
Ангел
12 март 2024 18:32
Гост

Ти въобще прочете ли какъв е проблема? Утре на смяна в Атомна електроцентрала може да е свой човек, който е луд за връзване, примерно, ама си има медицинско, защото лекарите са на заплата при същия работодател и не могат да кажат не – ще ги уволнят. А някой, като медицинската сестра, който каже за проблем, случайно ще се окаже негоден за работа. Мисли с тая глава .

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
12 март 2024 20:49
Гост

Главата не е за мислене. В нея има една дупка, в която се пъха храната. Интересно дали борбата с „правилните“ медицински центрове е толкова остра, че трябва отделен закон за поликлиниката в Долно Нанагорнище и друг закон за Горно Нанадолнище? С цел икономия на процесуално време може двата закона да се приемат с едно гласуване.

Dred
Dred
12 март 2024 12:01
Гост

Долнопробната измекярска гербаджийска простотия с ПЗР на Закона за овцете да изменят и допълват НПК примерно, трябва да бъде прекратена! Превърнаха НС и въобще цялата изпълнителна и законодателна власт във външна тоалетна по модел от селото на баба си. На път са да направят същото и със съдебната власт.

кольо
кольо
12 март 2024 13:52
Гост

Те пък ПП и ДА БГ не го правят същото….

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 11:32
Гост

Поздравления за съдията. Изключително точна аргументация. Към подобно поведение следва да се придържат всикчи български магистрати и служители.

Заки
Заки
12 март 2024 11:55
Гост

Което към днешна дата не е така за съжаление.

Ник
Ник
12 март 2024 18:55
Гост

Важно е да се тръгне – пример се дава с действие, а не с изказване.Повече такива примери по-добро място за живот

Добрева,
Добрева,
13 март 2024 21:21
Гост

какво общо имат тук служителите?

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 10:29
Гост

Доста по-интересен казус, отколкото онзи от СРС с правото на брак преди навършването на 18 год.възраст.

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 10:29
Гост

Много позорен случай

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 10:28
Гост

Дано се разплете случая

Ad nauseam
Ad nauseam
12 март 2024 10:28
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 11:13
Гост

ПРиятелю, не спирай хапчетата! Твоето няма да стане

Кончев
Кончев
12 март 2024 10:28
Гост

Егати казуса стана.

Йорданова
Йорданова
12 март 2024 10:07
Гост

Малкият човек с голямо сърце и голямата машина без сърце

Енфорио
Енфорио
12 март 2024 10:07
Гост

Да се надяваме, че ще се стигне до справедливост

Герберастия
Герберастия
12 март 2024 10:07
Гост

С висока коалиционна преходна и заключителна законодателна култура от страна на Делян Добрев.

Е Путин ти е виновен Делянчо! Много е добър. И е професионалист за разлика от теб гербаджийско недоносче такова на Баце!

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 10:06
Гост

АЕЦ постъпват супер нечовешки междо другото

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 10:06
Гост

Я пък ти. То голям скандал си се заформи

Така така
Така така
12 март 2024 10:01
Гост

Реформата на реформаторите – РЕФОРМИРА!

След петнадесет години очаквайте решение на селско ниво. Ако е жива сестрата и все още има АЕЦ. Чудя се само под чий суверенитет ще е?

Анонимен
Анонимен
12 март 2024 10:07
Гост

Какво пак бе. Какво пак негодувате от управлението бе?

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
12 март 2024 20:52
Гост

Реформаторите реформират ГЕРБ отвътре, като се съюзят с тях и участват в общо правителство. Няма проблем човек да се откаже от канадския си паспорт, само и само да е полезен за южния съсед на Канада.