Прокуратурата отправи редица критики към различни текстове от проекта за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), публикуван за обществено обсъждане.

В становището на държавното обвинение, подписано от и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, се посочва, че проектът съдържа сериозни недостатъци и противоречиви норми, които налагат допълнително обсъждане и задължителна редакция на голяма част от разпоредбите (пълния текст виж тук). Становището е изпратено на министъра на правосъдието Мария Павлова, която доскоро беше зам. главен прокурор.

Както вече е ясно, една част от текстовете в ЗСВ възпроизвеждат измененията в Конституцията от декември 2023 г. Сред тях са разделянето на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, съотношението на професионалната и парламентарната квота в двата органа, начинът на избор на членовете на двата съвета, правомощията им и статутът, както и новите правомощия на главния прокурор и прокуратурата (какво предвижда проектът на ЗСВ виж тук и тук).

В тази връзка в становището се отбелязва, че има дело пред Конституционния съд, като от държавното обвинение са изразили мнение, че въпросните изменения в основния закон са от компетентността на Велико народно събрание и съответно са противоконституционни.

Прокуратурата посочва, че според проекта ВСС и ВПС са постоянно действащи органи, но същевременно е предвидено, че членовете им запазват статута си на магистрати.

Така, оказва се, че ако съдия е избран от професионалната общност или от парламента за член на съвет, той запазва длъжността си и правораздава. Подобно решение на практика отрича статута на ВСС и ВПС като постоянно действащи органи. Отделен е въпросът възможно ли е ВСС или ВПС, които не са органи на съдебната власт по смисъла на чл. 117 ал. 2 от Конституцията, да възлагат на съдия, прокурор или следовател да разглежда и решава дела при определена, по-ниска степен на натовареност“, пише в становището.

Същевременно пък за членовете на двата съвета, които не са магистрати, е въведено изискването да преустановят да упражняват професията си, с изключение на научната и преподавателската си дейност.

От прокуратурата не са съгласни и с реда, предвиден за провеждане на общите събрания, които ще избират членовете на ВСС и ВПС и настояват да се запази сегашния.

Според проекта за нов ЗСВ Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети предлагат кадровици от парламентарната квота, неправителствените организации също могат да сторят това, но не директно, а чрез депутат.

При положение че изборът се осъществява от парламента, право на предложения до самото Народно събрание следва да имат само народните представители“, казва прокуратурата и допълва, че адвокатите и юридически факултети може да правят това, но чрез депутат, а не директно.

Критики са отправени и по отношение на текстовете, свързани с правомощията на главния прокурор и структурата на прокуратурата.

В становището отново е посочено, че както оспорените текстове от Конституцията, така и текстовете в ЗСВ за структурата на прокуратурата, не отговарят на изискването тя да е в съответствие с тази на съдилищата. В проекта на ЗСВ и в Конституцията се казва, че структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата, „които разглеждат наказателни дела“.

Според Борислав Сарафов преструктуриране е напълно допустимо да бъде направено със закон, но това може да стана само в очертаната от ВНС рамка на Конституцията, тъй като тази структура е елемент от формата на държавно управление.

С предложения текст по чл. 174 ал. 1 от проекта на ЗСВ се предвижда преструктуриране на прокуратурата по начин, който не съответства на структурата на съдилищата, установена в чл. 119 ал. 1 от Конституцията, като същевременно се създават предпоставки за „свиване“ на нейната правозащитна функция само до един от способите ѝ — наказателния“, се казва в становището.

Като пример за такова преструктуриране в противоречие на върховните структури на съда е дадено закриването на Върховната касационна прокуратура и на Върховната административна прокуратура чрез създаването на една Върховна прокуратура. Според главния прокурор спорната конституционна норма води до противоконституционност и на законодателното предложение в ЗСВ, защото такова преструктуриране на прокуратурата може да бъде извършено единствено от ВНС.

Прокуратурата критикува и създаването на ad hoc прокурора, който може да разследва главния прокурор или неговите заместници, след като промените в Конституцията въведоха задължение за такъв временно да бъде назначен съдия.

Временното назначаването за обвинител на съдия, положил клетва да правораздава, смесва по недопустим начин функциите на съда и на прокуратурата. Условията и редът за назначаването му са напълно различни от условията и реда за назначаване на всички останали прокурори; има особени правомощия, недопустими в правовата държава; създава се за определен период от време; за наказателно преследване на конкретни лица; реално е изключен от системата на прокуратурата, макар формално да е част от обвинителната власт“, се казва в становището. В него Сарафов заявява, че не може да се приеме, че с въвеждането на тази фигура се прецизират отделни функции на прокуратурата, нито се поставят акценти или се уточняват правомощия и наименования на органи на съдебната власт, тъй като с нея се изменят дълбоко същностни характеристики на държавното обвинение, което е в компетенциите отново на ВНС.

Сарафов критикува и орязването на правомощията на главния прокурор, като припомня, че той е изведен като самостоятелен и едноличен орган, който носи крайната отговорност за законосъобразно упражняване на дейността на прокуратурата, поради което „свиването“ на правомощията му в чл. 174 ал. 6 не съответства на волята на учредителната власт.

Конкретно в становището е изразено несъгласие с отнетото право на главния прокурор да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, като е посочено, че това правомощие произтича директно от ролята, отредена му от ВНС.

Ето защо, такава значима промяна в компетентността на конституционен държавен орган засяга значително организационните и функционалните елементи на правомощията му до степен на колизия с чл.158 т. 3 КРБ, с принципа на правовата държава (чл. 4 ал. 1) и независимостта на съдебната власт (чл. 117 ал. 2)“, заявяват главният прокурор.

В становището е обърнато внимание и на предопределената структура на Върховната прокуратура, като е посочено, че и тук главният прокурор е лишен от право да реши как да я структурира. Според прокуратурата по този начин законодателната власт изземва типични и вътрешно присъщи организационни функции на подсистема на съдебната власт и така накърнява независимостта ѝ.

Критично е отношението и към ограничаването на правомощията ѝ да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове, като компетентността ѝ е ограничена само до оспорване на незаконосъобразни актове пред съда в случаите, предвидени в закон. Сарафов не е съгласен и с ограничението прокуратурата да участва в други дела, освен наказателните. Според предложените текстове, това става само в предвидените със закон случаи, като участва и в други дела в защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила.

Тези проектонорми на ЗСВ противоречат на прокламирания в чл. 4 ал. 1 от Конституцията принцип на правовата държава. Прокурорът е лишен от възможността да извърши преценка дали е налице „значим обществен интерес“, тъй като това е лимитирано от закон“, се казва в становището.

По отношение на конкурсите за повишаване и преместване от прокуратурата твърдят, че фиксирането на срокове за обявяването и провеждането им на законодателно ниво може да доведе до неритмичност в заемането на свободните места, до неравномерна натовареност в отделните звена, а и до все по-често използване на института на командироването. Тези въпроси трябвало да бъдат уредени в наредба. В момента няма фиксирани срокове за конкурсите, те се обявяват през години и продължават с години.

Критики има и по отношение на разпоредбите за статута на магистратите. В становището се казва, че чл. 198 ал. 8 от ЗСВ регламентира съдържанието на индивидуалния план за професионално развитие на магистрата, но нормата била декларативна, като липсва яснота кой изработва плана и как същият ще се реализира. Упреци има и по отношение на чл. 198, ал. 10, който предвижда, че копия от документите, съдържащи се в кадровото дело, се съхраняват в органа на съдебната власт, в който съответният магистрат като не било ясно дали кадровото дело следва магистрата в случаите, при които той преминава от един орган на съдебната власт в друг, т.е. дали същото се предава изцяло или остава на съхранение в органа при първоначалното назначаване. Всъщност тези разпоредби почти дословно възпроизвеждат съществуващия в настоящия ЗСВ чл. 30а, където е казано същото – кадровото дело се съхранява от съответната колегия, копия от него има в съответния орган на съдебната власт, посочено е и същото съдържание на индивидуалния план за професионално развитие.

От прокуратурата посочват, че е въведен и противоконституционен текст за освобождаването на магистрати.

Става дума за чл. 202, ал. 2, който предвижда, че съдия, прокурор и следовател, придобили несменяемост, се освобождават от длъжност само на основанията по чл. 129, ал. 5 от Конституцията, както и в случаите по ал. 1 т. 7 и 8 – при установена несъвместимост и установяване по надлежния ред, че не отговоря на условията по чл. 199 (има завършено висше юридическо образование, юридическа правоспособност, преминал е стажът и т.н.).

Според държавното обвинение последните две хипотези за уволнение поради несъвместимост и защото дадено лице не отговаря на изискванията, противоречат на Конституцията, в която изчерпателно били изброени основанията за освобождаване и такива нямало. И в сегашния ЗСВ е предвидено освобождаване поради несъвместимост, което не е посочено в основния закон (чл. 165, ал. 3).

В становището се отправят и други критики към текстове от проекта, които на практика обаче възпроизвеждат сега съществуващи и прилагани разпоредби от съдебния закон – например регламентацията за външните конкурси, за това кой преценява допустимостта на кандидатите, сроковете за обявяване на резултатите от писмените изпити и много други.

Във връзка с командироването от прокуратурата отново поставят въпроса за различния срок, в който се командироват и в момента обвинители, който е шест месеца, и предвиденият за съдиите период от 12 месеца.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
delicious
delicious
21 април 2024 19:52
Гост

Найпродaваният пpодyкт за отcлабвaне в свeта! Помoгна на мен и съпpyга ми и ще пoмогне на вас, pезyлтатът е видим след няколко дни, кyпиx го от тук– https://da.gd/keto

Ad nauseum
Ad nauseum
19 април 2024 21:48
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

1111111
1111111
19 април 2024 21:43
Гост

Дечев и Славов, каквото не са преписали от сега действащия ЗСВ в 90 процента, не става. Ще надминат Ицо Конституционната реформа по некачествени промени в законодателството.

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 21:29
Гост

Значи, който е писал становището, трябва много, ама много да се засрами. Критикуват се текстове, които от години се прилагат, те са и в настоящия закон, само са пренесени в проекта. По тях има вече постоянна практика на колегията. За конкурсите и актуалната атестация, пишещият нищо не е разбрал. И съответно е сътворил страшна глупост. Трябва четене с рабиране да им се преподава на тия прокурори. Срам

Бгомил
Бгомил
19 април 2024 18:40
Гост

Поредният проект, скалъпен набързо.

Заки
Заки
19 април 2024 18:41
Гост

Tолкова си могат нашите нормотворци.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 април 2024 16:27
Гост

Много ми е интересно какъв точно процент от разпоредбите в проекта на ЗСВ са реално нови, защото имам неприятното усещане, че в огромната си част е паднало яко преписване от стария нормативен акт и само на точно определени ключови места са се намесили юридическите „корифеи“ от сглобката, предимно гравитиращи около площадните реформатори?

П.С. НПО-тата продължават да налазват като скакалци върху съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:47
Гост

Не са много, не може за толкова кратко време да направиш цял ЗСВ, макар че ППДБ от 10 години съдебно реформират, особено ДБ и като им дойде времето с видя, че всичко е било пропаганда, не очаквайте нещо „реформистко“ в ЗСВ, а и не се знае кога ще го приемат. Пропагандата идва повече от работата им, сега обикалят наляво надясно по студиата, основно от НПО-тата близки до ДБ, да обясняват, че МП било прокурорско, ами то е такова заради вашите промени и „реформи“. Не очаквам нещо в близките 6-12 месеца в тази насока. Да не говорим, че КС, ако отмени… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:24
Гост

Да си гледа работата!

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:20
Гост

Пак тъпотии, вече ми омръзна от несъществени препирни

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:20
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:19
Гост

Все Сарафов ли да решава за кой хляб и за кой нож? Не, няма да се случи

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:19
Гост

Не им вярвам. Да се спасява тая прокоратура. Сарафов е дегенерат!

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:19
Гост

Хахахах всички имат критика щото всички са по-компетентни от тия дето решават реално въпросите./

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:18
Гост

Коя прокоратура? Тя дето редовно я съдят даплаща обезщетения ли?

Рики
Рики
19 април 2024 21:53
Гост

кор

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:18
Гост

Прокоратурата с какво има право да дава мнение? Много сакадърни ли?

Фики
Фики
19 април 2024 21:54
Гост

Многосинеграмотенбее

Анонимен
Анонимен
19 април 2024 16:18
Гост

Глупости

Свидетел
Свидетел
19 април 2024 16:17
Гост

Не може все Сарафов да дърпа юздите.

Юлиян
Юлиян
19 април 2024 18:43
Гост

Това е тъжната действителност.