Предложението смесени състави на ВКС и ВАС да разглеждат дела за конкурсите и дисциплинарните производства, както и разпоредби, свързани с прокуратурата – това са основните моменти в проекта за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), които предизвикват по-сериозни възражения от страна на представителите на съдебната власт, показа първото обществено обсъждане на проекта.

То беше организирано от Министерството на правосъдието съвместно с Българския институт за правни инициативи (БИПИ) като на него присъстваха, освен съдии, прокурори и следователи, депутати, представители на адвокатурата и на неправителствени организации.

Както „Лекс“ писа, още в началото на март Министерството на правосъдието публикува за предварителни обществени консултации проекта на ЗСВ. В него е регламентиран редът за избор на членове на двата нови Висш съдебен съвет (ВСС) и Висш прокурорски съвет (ВПС) от професионалната и парламентарната квоти като е дадена възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети да номинират кандидати за членове на ВСС и ВПС от квотата на Народното събрание, които ще се изслушват от специална комисия. В проекта подробно е регламентирано дистанционното електронно гласуване за кадровици от професионалната квота, предвидено е общите събрания на съдиите и прокурорите да издигат кандидати за инспектори, „орязани“ са правомощията на главния прокурор предвид измененията в Конституцията, предложени са срокове за провеждане на конкурсите и за командироването, въведени са нови положения при атестирането, дисциплинарните производства, заложено е смесени състави от ВКС и ВАС да разглеждат дела по жалби срещу конкурсите за магистрати (виж повече тук).

На 25 март проектът за нов ЗСВ вече беше официално публикуван за обществено обсъждане като срокът за становища, мнения и коментари е 20 дни и изтича на 15 април. В този засега окончателен вариант бяха направени някои допълнения, като едно от тях предвижда смесените състави на ВКС и ВАС да разглеждат и делата по дисциплинарни производства, предлага се нова структура на Върховната прокуратура и се посочва, че ВСС и ВПС ще определят степента на натовареност на изборните си членове, които запазват статута си на магистрати (виж още тук).

Ден, след като проектът беше публикуван, се проведе и първото обществено обсъждане. Възраженията по него бяха основно в две насоки.

Представителите на прокуратурата изразиха сериозни резерви по отношение на някои от текстовете и изразиха усещането си, че с тях се задълбочава разделението в съдебната система.

Нямаме усещането, че нашето професионално мнение се чува, отчита и има значение. Това, което беше направено в Конституцията, е да се създаде един хибриден модел и прокуратурата нито е извадена от съдебната власт, като самостоятелна агенция, нито е в изпълнителната власт. Мястото ѝ в съдебната власт е условно, разделението се задълбочава. Надявам се приказките за конструктивност да са реални“, заяви председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов, реферирайки към изказване на министъра на правосъдието Атанас Славов в началото на дискусията, в което той заяви, че екипът в МП е отворен за предложения и разговори.

Николов коментира текстовете, свързани с номинациите за членове на ВСС и ВПС от парламентарната квота, като заяви, че е ограничаващо само Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети да могат да предлагат кандидати. По отношение на разпоредбите, които предвиждат, че неправителствени организации също може да номинират чрез депутати, Николов попита по какъв начин ще става това и дали НПО, каквато всъщност е и асоциацията на прокурорите, ще ходят при депутати, ще се срещнат по кафенета, за да предлагат членове на съвета. (На това отговори Капка Костова от Съюза на съдиите в България – процесът ще е обърнат.)

Владимир Николов каза още, че липсва механизъм, който да гарантира как би се задвижила процедурата по избор в парламента и как биха заработили двата съвета, ако настъпи политическа криза.

Всъщност такъв проблем би възникнал за ВПС, чийто състав се състои предимно от членове, избрани от Народното събрание. За ВСС нещата стоят по-различно, защото в преходните разпоредби на ЗСВ е предвидено, че при конституирането на 2/3 от състава, той може да работи. А както е известно ВСС се състои от 15 души, осем от които се избират от съдиите, двама са членове по право и шестима избира парламентът. Т.е. ако само съдебната квота посочи своите избраници, ВСС може да заработи.

Зам. градският прокурор Десислава Петрова, която е зам.-председател на АПБ, започна с думите, че основата за изработването на нов ЗСВ е опорочена, имайки предвид промените в Конституцията. Тя напомни, че още при обсъждането на измененията в основния закон от прокуратурата са настоявали да се преразгледа превесът на политическата квота във ВПС, но това така и не се е случило.

Тя се спря на срока за командироване на прокурори, който е шест месеца, докато този за съдиите е 12 месеца. Петрова изтъкна, че този институт по принцип е нежелателен и трябва да се прилага само по изключение. Но по принцип този шестмесечен срок няма да бъде ефективно прилаган, защото не може да осигури приключването на разследването в кратък срок.

И Десислава Петрова посочи, че не е ясно какво ще стане с Висшия прокурорски съвет, ако НС не изпълни ангажимента си за избор на членовете му.

Сава Петров от Върховната прокуратура на свой ред посочи, че проектът не е перфектен, но може да послужи като основа за надграждане и търсене на най-добрите решения.

От една страна се казва, че главният прокурор е ръководител само на Върховната прокуратура, но от друга пише, че представлява една система от органи на съдебната власт, каквито са прокуратурата и следствието. Функциите на главния прокурор не са само представителни, той ръководи и контролната дейност на прокуратурата като система от органи. Тази особена връзка на главния прокурор и системата от органи би трябвало да получи повече опора в ЗСВ – например относно начина, по който ръководи контролните функции и в какво се изразява това – ревизии, проверки, кой кого ревизира и проверя, може ли Върховната прокуратура да ревизира работата на районна прокуратура и на какво основание“, посочи Сава Петров.

После коментира и предложената структура на Върховната прокуратура, която най-общо ще се състои от два отдела – съдебен и досъдебен като във всеки ще има и по няколко направления.

В тази връзка Сава Петров заяви: „Аз работя в международни отдел, който в проекта е отнесен към досъдебния отдел. Ние обаче разглеждане екстрадиции на осъдени и трансфери на осъдени, т.е. тези хора са осъдени. Връзката с досъдебните производства е постна“.

С уговорката, че е последният човек, който ще каже, че одобрява сегашната структура на ВП с 10 отдела, Петров заяви, че предложената структура е изкуствено ограничаваща, в тази част ЗСВ предлага ненужно строго фиксирани решения и на практика главният прокурор има по-малко възможност да проявява гъвкавост от всеки друг административен ръководител.

Той коментира и предложението директорът на Националната следствена служба вече да не е и зам. главен прокурор. По думите му трябва да се запази сегашното положение, за да не се губи връзката на шефа на НСлС с прокуратурата.

Членът на Прокурорската колегия Гергана Мутафова видя „тежка дискриминация“ на прокурорите в сравнение със съдиите в проекта за нов ЗСВ. По думите ѝ най-малкият проблем е срокът за командироване на прокурори и следователи като го определи за безсмислен.

Тя даде и примери къде вижда дискриминация – в текстовете, според които за главен инспектор се избира само съдия, а прокурор не може да участва в процедурата, както и във факта, че прокурори и следователи не може да са членове на ВСС, но съдии може да участват в състава на ВПС.

Мутафова попита и защо със ЗСВ се определя колко отдела да има във Върховната прокуратура.

Зам.-министърът на правосъдието Юлия Ковачева, която е ръководител на работната група по изготвянето на ЗСВ, заяви, че в момента в закона е предвидена структурата на ВКС и на ВАС, но не и на прокуратурата и заради това са се опитали да предложат такава и за Върховната прокуратура.

По отношение на въпроса за това кой отдел трябва да се занимава с международното сътрудничество, Ковачева заяви, че това е въпрос на вътрешна организация и не мисли, че всичко трябва да бъде уреждано в ЗСВ с такива подробности.

Тя допълни, че няма как в закона Народното събрание да бъде задължено да отвори процедурата за избор на членове на ВСС и ВПС, това би било удар в празното пространство, според нея.

Що се отнася до възраженията за срока за командироване, зам.-министърът посочи, че това е действащо право от средата на 2023 г. „Не сме променяли текстовете за прокуратурата, а сложихме ограничение и за съдиите, каквото в момента няма. Не може да се говори, че срокът за командироване ще препятства работата на прокуратурата и следствието. Тези текстове трябва да се четат заедно с разпоредбите за конкурсите и атестирането, където е заложено ежегодно, ритмично провеждане на конкурсите, така че командироването да се превърне в изключение“, поясни тя.

Представители на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) пък коментираха разпоредбите, според които смесени състави на ВКС и ВАС ще разглеждат делата за конкурсите и дисциплинарките.

Любомир Гайдов обърна внимание, че в законопроекта не е предвидена промяна относно съдебните обучения във всичките му аспекти – при първоначално назначаване, продължаващи и обучения за повишаване на квалификацията, съдебното обучение е част от независимостта на съда и на съдията.

По отношение на атестациите заяви, че не е взет предвид опитът на други европейски държави. В представения законопроект атестирането е част от конкурсната процедура. Идеята на атестациите е различна от тази, заложена в проекта. Провеждат се две отделни производства, които отнемат немалко време и излишно забавят своевременното приключване на конкурсите.

С въвеждането на смесени петчленни състави от съдии от ВКС и ВАС при спорове относно конкурси и дисциплинарни производства, законопроектът въвежда нова специална юрисдикция на ниво върховни съдилища, която се очаква да разрешава материален спор, а не разрешава процесуални въпроси, като подсъдността до сега. Отделно няма данни в друга европейска държава или в САЩ да е предвидена подобна юрисдикция, съставена от два отделни органа на съдебната власт на върховно ниво, която да се произнася по административни дела. Не става ясно по кой процесуален ред ще се провеждат различните производства и ако е по АПК, както до сега – колко съдии от ВКС имат опит да правораздават по този ред. „Отделно какво става с бързите производства по конкурсните процедури, с касационните производства по дисциплинарните процедури, с исковете за отмяна на влезли в сила съдебни актове по тези дела. Трябва да се помисли за техническото и кадрово обезпечаване, за да има разумен срок за разглеждането на тези дела, при тази самостоятелна юрисдикция, непозната за българското правораздаване“, каза съдия Гайдов.

Йовка Дражева пък заяви, че според нея тези разпоредби са противоконституционни и не отговарят на принципите за необходимост и необоснованост. Позовавайки се на практиката на Конституционния съд, тя заяви, че Висшият съдебен съвет е административен орган и като такъв издава административни актове, които подлежат на обжалване пред ВАС. Позова се на решение по к.д.№ 34/1998 г. на КС, с което вече е прието, че Конституцията не допуска създаването на смесен състав от две висши съдебни институции. Дражева изрази опасенията си, че се прави опит да се създават извънредни съдилища със смесени състави, което което не съответства на смисъла на нарушава чл.119, ал.3 от Конституцията. От  решение по к.д.№1/2022 г. на КС също не се налагат правни изводи, които да подкрепят проекта в тази част.

На няколко пъти тя каза, че магистратите от ВАС са специализирани по тази материя, докато колегите им от ВКС гледат граждански, търговски и наказателни дела. Дражева определи като абсурдно разнасянето на дела от единия в другия съд.

Според нея и настоящите текстове в ЗСВ, според които жалбите срещу изборите на членове на съвета се разглеждат от смесени състави на ВКС и ВАС също противоречат на Конституцията.

Министърът на правосъдието Атанас Славов отговори, че предложението за смесените състави е легитимно от гледна точка на публичния интерес. Той добави, че материята на дисциплинарните производства и конкурсите не може еднозначно да се определи от материална гледна точка като административно производство, защото административното право урежда отношенията с изпълнителната власт.

Магистратите не са чиновници, няма заповеди за назначения, те изпълняват конституционно предвидена функция. Еднозначното предвиждане цялата материя да е подсъдна само на единия върховен съд не отговаря изцяло на конституционния стандарт. Нямаме държавен съвет, имаме ВАС, съдиите там не са квази сенатори, те са съдии. Не намирам концептуален проблем да се формират смесени състави и да правораздават по въпроси от значение за цялата система“, каза Славов.

Зам.-председателят на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова на свой ред напомни, че броят на съдиите от общите съдилища е в пъти повече от административните и не може само на административните съдии  да се предоставя възможността да преценяват за кариерното израстване и дисциплинарната отговорност на всички съдии.

Паунова допълни още, че смесените състави са вече установена практика, такива има при решаването на споровете по подсъдност. Това не е нещо изключително, заключи тя.

Представителите на Висшия адвокатски съвет приветстваха идеята да участват в процедурата по номинации на членове на съветите, но призоваха да се помисли само институции да могат да издигат кандидати, а депутатите задължително да я гласуват – дали с приемане, или с отхвърляне, но да има вот. Защото иначе може само да я приемат за сведение и нещата да приключат дотук. „Народните представители да кажат, че не приемат тази номинация, дайте друга и да имаме 7 дни за нова кандидатура за ВСС и ВПС“, обясни идеята Петър Славов, като допълни, че не трябва да има вариант, в който депутатите да изменят или заменят предложението за член на съвета.

Ина Лулчева на свой ред предложи да се помисли Висшият адвокатски съвет да може да номинира и човек за главен инспектор, както и да има опция да дава становище по предложенията.

Валя Гигова пък предложи при кариерното израстване на магистратите да се взема становище от съответните адвокатски съвети, както и да има съвместни заседания на ВСС, ВПК и ВАдС.

Даниела Доковска попита защо с ПЗР на ЗСВ се допълва НПК като се регламентира предварителната проверка, която извършват прокурорите. Тя заяви, че предварителната проверка не е и не може да бъде процесуален способ, а събраните в хода ѝ данни не може да се използват в наказателния процес. Тя предложи, ако въобще е необходимо да има такава регламентация, тя да остане в ЗСВ или в Закона за МВР.

Капка Костова от Съюза на съдиите в България пък призова да се помисли дали двата съвета да останат постоянно действащи органи. И посочи, че от опит знае, че е по-добре кадровиците да не се откъсват от работата си и от колегите си.

Негативната промяна настъпи със статута на ВСС, когато стана постоянно действащ, когато членовете му се откъснаха от работата си и загубиха връзка със системата и колегите си. Отгледахме си съдебна номенклатура. Липсата на обратна връзка мотивира съвсем различен вид поведение“, каза Костова.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
kiley96
kiley96
27 март 2024 15:25
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- http://gg.gg/xlman

Пеналист
Пеналист
27 март 2024 12:27
Гост

Никаква дискриминация на прокурори не предвижда закона. Това, което ще се случи е поставянето на прокуратурата на точното ѝ място и няма да ѝ се позволи да е „на всяка манджа меродия“. Мнението на прокуратурата не би могло да бъде по-малко валидно.

Оскубания бухал
Оскубания бухал
27 март 2024 11:34
Гост

НЕМА ДА ПЛЮНЧИТЕ ПУЧИТАЕМИЯ Г-Н МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО АТАНА СЛАВОВ. ТОЙ Е УЙГУРЕЦ, Т.Е. С МОНГОЛСКИ ПРОИЗХОД. ЗАВЪРШИЛ Е СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ, ДВА РАЗА ИМЕНИ ОРДЕНА ЛЕНИНА, УНИВЕРСИТЕТ В ЧУКОТКА, КЪДЕТО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА САМО ЧУКЧИ И ЧЕЧЕНЦИ. СЛЕД ТОВА ИМА МНОГО УСПЕШНА КАРИЕРА КАТО ПОМОЩНИК-СНАБДИТЕЛ В ЕЛИТНИЯ КОЛХОЗ В УЛАН-БАТОР ИМЕНИ ЮМЖАГИЙНА ЦЕДЕНБАЛА. И СЕГА РИСТО МАЗНИЯ МРАВОЯДА И НАТКА МЕНЕТОВА НИ ГО ТУРИХА ДА ВИ НАПРАЙ СЪДЕБНАТА РЕФОРМА, ЦАРВУЛИ.

нахалитет
нахалитет
27 март 2024 10:53
Гост

славЧов, вземай се с бойкикИев и соросфонда ви и аут

горките
горките
27 март 2024 10:32
Гост

Горките прокурори – все дискриминирани, завладявани, унищожавани… И все подкрепящи избираните от Кой-то трябвал Спокойни, милички, ГЕРП и ДъПъСъ са винаги с/зад вас, заедно с необходимите Евраци и Нотариусчета. Защото сме им мното необходими…

Пеналист
Пеналист
27 март 2024 12:29
Гост

ССемейството никога не е съгласно с нито един стремеж за правова държава, защото то не би могло да съществува в такава. Проекта на нов ЗСВ е повече от впечатляващ! За мен е чест МС да внесе толкова изпипан закон, надявам се ония 240 талибана да не го изнасилят и променят из основи.

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 10:16
Гост

ЛЕКС, оти се морите? Политическото влияние в съдебната власт, цялата, и сега е факт. Факт е, че и МП, и БИПИ сега са политически подплатени. Политически подплатени бяха и акциите срещу спец правосъдието, където колежката на Доковска, Ина Лулчева, беше „пратеник със специално поръчение“. И това вмешателство, и употребата на спецовете от Гешев са „от един дол дренки“.

Самоочистването на системата така или иначе ще сработи. Политиците само пречат. То ще дойде от „черни овце“ в системата, но ще отнеме няколко поколения. Ще се намерят хора, които няма да твърдят
„Ние сме съдебната власт, Лозане!“

Обществени о.аквания
Обществени о.аквания
27 март 2024 9:55
Гост

На сериозните аргументи на Дражева,Славов отговорил с обществени очаквания(в което понятие никой не знае какво влага,даже той самият). Съдии от ВКС нямат място в административни производства,както и съдии от ВАС нямат място в състави за несъстоятелност,убийства,делби и прочее.Нелепо смесване на иначе правилно специализиране по материи. Пенкелерство е допустимо само в политиката(всъщност не е,но се случва).

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 10:52
Гост

Общите съдилища са разглеждали и продължават да разглеждат административни дела, така че аргументът, че такива съдии нямали място в административните производства, е невалиден. Когато административното производство касае магистратското качество на всички магистрати в системата, условното специализиране на съдилищата по материя също не е аргумент. Напомням, че правоотношенията на магистратите с държавата не попада в обхвата на ЗДСл и поначало по свързаните с него въпроси като обезщетения и възнаграждения, се произнасят общите съдилища.

Анонимен 2
Анонимен 2
27 март 2024 13:45
Гост

Акцентът в изказването на Дражева беше върху нарушаването на Конституцията. Като искат и очевидно имат политическо решение, да ги възложат на ВКС тези дела. Но смесени състави между ВКС и ВАС противоречи на чл.119, ал.3 от Конституцията и на решението по к.д.№ 34/98 г. на КРБ. Но няма кой да слуша внимателно и да чете. И Дражева не е казала , че е абсурдно да се разнасят дела напред- назад, не са слушали внимателно журналистите.

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 9:02
Гост

Не знам тези от ССБ поне са юристи със стаж и магистрати, не са като НПО войните на ДБ като Славов дето за 20 години от както са завършили имат 5 години стаж, който е съмнително дали има някакв реална практическа работа, цялата работа е ясна ограничаване и овладяване на прокуратурата. Смешно и трагично е да имаш 6 члена и да не са действащи прокурори и следователи и ще стане ситуация прокуратурата да се управлява от хора, които може никога да не са били магистрати, дори са протипоставима функция в процеса, това е меко казано непрофесионално! Същата работа като спеца… Покажи целия коментар »

Мирослав Овчаров
Мирослав Овчаров
27 март 2024 7:22
Регистриран

Проектът е откровено несъстоятелен и сериозно излага своите автори. Както всичко в досегашната власт, той е писан набързо, без предварително обмисляне и в изпълнение на определени политически поръчки.
Накратко – пореден провал на правосъдния Франкенщайн Славов!

Пеналист
Пеналист
27 март 2024 12:31
Гост

Ако си прочел проекта няма как да си юрист и да казваш, че проекта не е добър. Всеки качествен юрист вижда в новия ЗСВ не просто лъч, а струя от надежда, че тази система ще се изчисти от хора, които просто не са за там. Браво на екипа създал този изненадващо добър проект на закон за изменение и допълнение на ЗСВ!

Ad nauseam
Ad nauseam
26 март 2024 22:55
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

111
111
26 март 2024 22:54
Гост

Адвокати ще определят бъдещето кариерно израстване на прокурори повдигнали обвинения на клиентите им , или на съдии признали за виновни клиентите им.
Със сигурност ще са безпристрастни, няма що.

000
000
26 март 2024 22:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
26 март 2024 19:45
Гост

ВАС не иска да пусне кокала и да продължи да кадрува в системата, решавайки поръчково делата за конкурсите.

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 18:47
Гост

Най- ефективно нововъведение ще е да се изисква становище от адвокатските съвети за кариерното израстване на магистратите- така ще се намалят извънрегламентираните финансои бонуси за магистрати и ще поевтинеят адвокатските услуги за народа- ще бъде бартер- дело в дадена насока срещу кариерно израстване

Pencho
Pencho
26 март 2024 23:00
Гост

Ако се иска становище от адвокатите, то логично е да се иска становище и от прокурорите.
Най-добре общо събрщание на адвокатите и прокурорите да решава кадровите въпроси на съдиите.

Герасим Петров
Герасим Петров
27 март 2024 12:33
Гост

Прокурора не е тъждествено равен на адвоката. В закона е записано, че на адвокат се дължи същото съдействие и уважение, каквото се дължи и на съдията, а не на прокурора, който е част от ССемейството и по всякакъв начин гледа да обслужи мафията, която му плаща рушветите. Адвокат > прокурор

Прокурор
Прокурор
27 март 2024 17:54
Гост

Герасим, на всеки се дължи уважение! Това, че считаш, че на някой се дължи повече уважение, не говори добре за вашата много уважаема личност.
Уважението се гради и се дава въз основа на поведението на човека, а не на професията или длъжността!

Псббб9
Псббб9
26 март 2024 18:40
Гост

Уникално, адвокатите да казват кой магистрат да се повиши, т. е., да кадруват! Адвокати, Нотариуси! Командироване в прокуратурата до 6 месеца, т. е., през 6 месеца в Окръжните прокуратури, ще се преразпределат делата на командированите прокурори слидователи, това няма как да не забатачи още повече делата, а не да спомогне за нещо. Конкурси да приключат за три месеца, е как ще направят атестации за три месеца, на магистратите на които им изтичат атестациите преди обявяване на конкурсите на сакрално 15 число или няма да ги допуснем по независещи от магистратите причини, защото, законът не допуска това атестация преди да са… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 18:01
Гост

Очакваните резултати. Прокурорите си искат безконтролността, ВАС не искат ВКС да им мъти водата, ССБ си държат на НПО-тата, ВАдС искат кариерното израстване в съдебната система да минава през килимчетата в канторите им, министърът отчита реформаторска дейност в неясна посока, а всички заедно и поотделно не могат да решат проблема с отказа на НС да си изпълнява правомощията и вечното кадруване. Само Доковска е решила да пита нещо относимо в тази говорилня.

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:51
Гост

В спора се ражда истината. Истината!

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:51
Гост

Браво

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:50
Гост

Да се карат, като за последно

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:50
Гост

Мощно представяне!

Оскубания бухал
Оскубания бухал
26 март 2024 17:49
Гост

ЖИВОЙ ТШК

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:47
Гост

Отново глупости. Страшното обсъждане

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:47
Гост

Какви ти обсъждания, ние ще ходим на избори тепърва. Нов министър, ново управление, нови идеи

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:47
Гост

Нещо друго ще окепазите ли?

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:46
Гост

Да им имам проблемите. Да бе, да им ги имам

Анонимен
Анонимен
26 март 2024 17:46
Гост

Пълни простотии

Миленита
Миленита
26 март 2024 17:45
Гост

хаха каква ти дискриминация?