От 1 януари 2022 г. натовареността в общите съдилища ще се отчита само и единствено чрез съответния модул в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), а за административните – само чрез Системата за измерване на натовареността на съдилищата (СИНС).

До края на годината „Информационно обслужване“ ще доработи напълно модула в ЕИСС, за да може безпроблемно да се отразяват данните за натовареност на всеки съдия и на базата на тази информация да се определят премиите за натовареност. Това става ясно от протокол на ресорната комисия към Съдийската колегия, установи „Лекс“.

Решението е вследствие на констатирани от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) недостоверни статистически данни, които подават районни съдилища, за да „натрупат“ по-голям брой дела, съответно да обявят по-голяма натовареност, която на свой ред се отразява на допълнителните трудови възнаграждения за натовареност по чл. 233, ал. 6, изр. първо от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

От комисията изтъкват, че чрез модула и СИНС ще се отчита не само броят на делата, но и тяхната сложност, тежест и най-вече реално положените усилия на всеки съдия в неговата дейност и така ще го превърне в достоверен и обективен източник на информация.

В тази връзка предстои внасяне на предложение за допълнение на Правилата за определяне на натовареността на съдилищата (ПОНС) и на Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдиите по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ, което регламентира СИНС и модул „Натовареност“ като основният източник на данни за натовареността на съдиите и на съдилищата“, сочат от комисията. От там отбелязват още, че през последните две години ПОНС претърпяха сериозни изменения в резултат на активната работа на членовете на работните групи и на практика доведоха до отстраняване на съществените недостатъци на СИНС, които деформираха резултатите и дискредитираха системата.

Темата за актуализирането на СИНС и надграждането на модула към ЕИСС стана особено актуална през последните месеци, когато комисията започна да определя степента на натовареност на съдилищата, за да бъдат разпределени премиите за натовареност.

Комисията е установила различна практика на някои районни съдилища за образуването и администрирането на делата, което водело до необосновани и нелогични данни. Констатирано е също така „генериране на висок брой постъпили и свършени дела чрез различни способи като например десетки заповедни дела, образувани по заявления срещу длъжници с адрес в друг съдебен район, водещо до прекратяване поради местна неподсъдност на делата, но статистически изкуствено завишавайки някои от показателите“.

Впечатление прави необичайно високият брой (надхвърлящ 40%) отчетени дела в някои районни съдилища, приключващи с решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, респективно броят на постановените присъди и постановените решения по НАХД, които се постановяват след като делото е насрочено в открито съдебно заседание и такова е проведено, предвид че не по-малко от 50% от всички постъпили дела в районните съдилища представляват заповедни производства“, припомнят от комисията.

Заради разминаванията, в края на септември Съдийската колегия възложи на ИВСС да извърши проверка в 22 районни съдилища, а тя показа, че само в пет от тях делата се администрират и образуват съобразно Правилника за администрацията на съдилища. Това са Брезник, Пазарджик, Царево, Ихтиман и Ардино. В останалите обаче са били установени недостоверно отчитане на данните.

Сериозни разминавания са констатирани в районните съдилища в Перник, Пловдив и Бургас. Заради това първоначално те са били включени в списъка с изключително натоварените съдилища, но резултатите от проверката на ИВСС са довели до „смъкването“ им с едно място и включването им в графата на високо натоварените.

В районния съд в Пловдив ИВСС е установил, че делата с постановени решения по чл. 235, ал. 5 ГПК и вписаните актове в книгите за открити заседания са със 764 по-малко, отколкото в годишния отчет на съда за 2020 г. Освен това от образуваните общо 11 735 частни граждански дела 1080 са прекратени в едномесечен срок и изпратени по подсъдност в други съдилища.

По отношение на Районен съд-Бургас извършената проверка от ИВСС констатира съществено несъответствие по отношение броя на делата, приключващи с решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК, респективно броят на постановените присъди и постановените решения по НАХД, които се постановяват, след като делото е насрочено в открито съдебно заседание и такова е проведено, възприети като индикатор за сложност на делата.

Видно от изготвения от ИВСС акт, разликата след извършената от инспектората проверка е с 476 броя по-малко дела от посочените в отчета на Районен съд-Бургас за 2020 г., което намаляване се явява съществено и води до отпадане на съда от категорията на изключително натоварените съдилища и включването му в следващата група – на високо натоварените съдилища“, посочват от комисията.

По отношение на Районен съд-Перник се установява, че от общо образувани 6729 граждански дела (в това число три върнати за доразглеждане под нов номер), частните граждански дела са 4982. От тях 4558 са заповедни производства, а останалите 424 са частни граждански дела. „Прекратените поради неподсъдност в едномесечен срок частни граждански дела са 517, а другите прекратени граждански дела са 81, т.е. прекратените частни граждански дела в едномесечен срок съставляват не по-малко от 10% от всички образувани частни граждански дела. От друга страна, не може да не бъде отбелязано, че независимо от високата натовареност на съда, 72% от гражданските дела в Районен съд-Перник представляват заповедни производства“, казват още от комисията.

ИВСС е констатирал интересен факт в Софийския районен съд. От общо отчетени 24 004 приключили с акт по същество дела, 1221 броя въобще не са открити.

В РС-Смолян са отчетени 702 дела, като ИВСС е установил, че 322 от тях въобще не трябва да попадат в общия брой на делата. В РС-Разград 109 от общо 875 дела не е трябвало да бъдат отчитани.

Категорично се доказа фактът, че нееднаквото прилагане на заложените от комисията стандарти при отчитане на делата, които приключват с акт по чл. 235, ал. 5 от ГПК, постановените присъди и решение по АНД след проведено открито съдебно заседание, са довели до недостоверност на статистическите данни за голяма част от проверените районни съдилища. Видно от резултатите от проверката, налице са съществени разминавания в отчетените данни за 2020 г. от съдилищата и установеното при проверката. Така например освен разликата, констатирана в Районен съд-Бургас и Районен съд-Пловдив, впечатление правят разликите в отчетените данни за Районен съд-Разград (109 акта), Районен съд-Смолян (322), Районен съд-Чепеларе (49), Районен съд-Айтос (57) и т.н.“, изтъкват от комисията.

И отбелязват, че разликите са особено тревожни предвид и факта, че в обхвата на проверката на ИВСС не попадат всички съдилища.

От там заключават, че заради различните практики за администриране и образуване на дела, прилагането на правилата за определяне на премии за натовареност среща сериозни затруднения.

За да бъдат преодолени те, от 1 януари 2022 г. натовареността ще се отчита само и единствено чрез модула „Натовареност“ в ЕИСС за общите съдилища и чрез СИНС – за административните съдилища.

На работно заседание миналата седмица Съдийската колегия определи премиите за тази година. Магистратите в шест изключително натоварени съдилища ще вземат по 2,7 основни заплати, в 13 високо натоварени – между 2,3 и 2,5 основни възнаграждения, а всички други съдии и служители – по заплата и половина коледна премия (виж повече тук и тук).

43
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Съдия
Съдия
23 ноември 2021 14:07
Гост

Да плащаш за натовареност вместо да реформираш та да няма натовареност, изглежда че е по-евтино. Това бюро горе на снимката показва една нереформирана съдебна система.

Питащ се
Питащ се
23 ноември 2021 10:30
Гост

Като гледам какви фалшификации , лъжи и измами със статистиката са направени ми идва на ум да прочета пак , пак и пак чл.212 от НК

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 13:11
Гост

Така е, но голям бонус-кокал им предлагат на магистратите и затова гледат да се докопат по всякакъв начин. В крайна сметка взимат високи за бълг.стандарт заплати и не ми е ясно защо и по няколко заплати ще взимат отгоре и за това, че са си свършили работата, за която ежемесечно им се плаща.

Адвокат със сак
Адвокат със сак
22 ноември 2021 23:58
Гост

Колкото и да е странно, но именно липсата на дела е признак на успех. Кой се радва – че има ръст на престъпленията – напротив – обратното, това е за радост – че няма. Съдебното дело е сурогат на дължимото, тъй като явно не съм ясен – съдебната процедура замества неправомерното поведение на длъжника – вземането се облича в държавна власт. По-малко дела – означава – по малко неизправни длъжници, а не – нещо друго. Общественият интерес е – да няма съдебни дела, а не – да имаме „лавина“. Един малък град не трябва да бъде „дискриминиран“ заради липсата на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 10:25
Гост

Е, след като съд. органи са си свършили работата и нямат вече дела по места, то и няма смисъл от тяхното съществуване и плащане на излишни заплати. Закривай! Когато се появят дела ще ги открием наново.
Всекиму според нуждите – в действие!

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 22:59
Гост

Към момента модулът „Натовареност“ в ЕИСС е BULLSHIT… Вземам пример от едно конкретно дело. Всичките ми актове са електронно подписани – от „без движение“, през разпореждане по чл. 131 ГПК, определение по чл. 140 ГПК, протоколи от съдебни заседания, решение (при това в срок), със съответно отразен и въведен „основен резултат“ за всеки акт по делото. А крайният резултат за натовареност е общо 35 % от базовия индекс, демек – аз съм се натоварил „преко сили“ с 1/3 от работата по това дело, нищо че решението е постановено и е на път да влезе в сила. Оттук какво следва –… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 9:19
Гост

Така е, отчитането по СИНС може да стане само след като този модул заработи правилно и коректно! Сега трагедията е пълна, освен, че отчита когато и каквото му попадне, в системата е заложено допълнителната натовареност всеки съдия да си я отчита и нанася сам в системата …няма по-голяма шега, догодина ще се нагледаме на още по-сериозни недоразумения !

Тити
Тити
22 ноември 2021 20:30
Гост

Добра работа на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Ласло
Ласло
22 ноември 2021 20:26
Гост

Сега ли чак намериха тревожни несъответствия в статистиката на някои районни съдилища?

Филип
Филип
22 ноември 2021 20:28
Гост

Ако деловоднитв им системи бяха читави, това нямаше да се случи. То не може да се брои по тефтерите на лелките у после всичко да е в ред.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 23:11
Гост

Грешиш, тефтерите на лелките са железни, за разлика от тъпите деловодни системи..

Thor
Thor
23 ноември 2021 6:59
Гост

Точно това искаха, да се преброят ръчно в регистрите с плюнчене решенията и присъдите. Осмелих се да попитам какъв е смисълът на това действие, при условие, че ЕИСС генерира броят им, а отговорът беше „Нали знаете, че програмата не брои правилно“, т. е. човек трябва да е параноик и като прави статистика, едва ли не да препроверява всяка цифра в стат. таблици ръчно… Егати и автоматизирания процес по водене на дела…

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2021 10:30
Гост

В момента проверките на ИВСС касаят 2020 г., когато ЕИСС не е имало повсеместно и за цялата година. Та затова се налага ръчното броене, а не че ЕИСС не брояла, която само IT лаик може да каже, каквито са повече системни администратори в съдилищата – ако бяха читави, нямаше да работят в съдилищата, а в частни фирми за големи заплати. При нас е останала утайката, уви…

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 17:05
Гост

Някой може ли да ми обясни, защо в Административен съд с 1500 дела трябва да има щат за статистик и ТРЗ.
И как адм съд с под 1500 дела на година е натоварен.

Хахаха
Хахаха
22 ноември 2021 17:27
Гост

Като им пишат помощници делата

Как Сийка
Как Сийка
22 ноември 2021 19:46
Гост

Когато в него работят 3 или 4 съдии си е над средната натовареност. Общата бройка дела няма значение. Важно е на колко души се разпределя. Важни са и обемът и сложността на делата. Затова си има специално отчитане.
Сега не знам – щатовете навсякъде са пораздути за администрацията. Нужда от ТРЗ няма никаква – ТРЗ се върши от счетоводител с един „Аладин“ без проблем. Статистиката си се прави от деловодителите, не е нужен отделен щат.
И други хора има вероятно излишни.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 17:02
Гост

Демографската катастрофа засяга само районните съдилища, горните изобщо. В Районните съкращения, в горните – никога.
Само районните лъжат в статистиката, горните – никога.
Помощници на горните, на районтите – …..
Служители нови на горните, на районите…
Егати и цирка.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 ноември 2021 17:58
Гост

На тва му се вика йерархия. Свиквай! 😉🙂

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 16:27
Гост

Магистрати преди години бяха с ниски заплати- след това се отиде в другата крайност и сега са с много високи заплати , че и по 2-3 заплати отгоре бонуси. Няма друга публична длъжност с такива вшсоки възнаграждения,освен ръководни. Както ниските им заплати бяха проблем преди време, така и необосновано раздутите сега са проблем.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 18:09
Гост

Проблем са за завистници като теб. Смислени аргументи защо високите заплати са проблем, няма. Освен едната завист дето те гори отвътре.

Ханонимен
Ханонимен
22 ноември 2021 15:53
Гост

Бургас даже на последното място да го сложат му е много 500 дела си измислил… с какви очи

И тогава предвиждам такъв живот, че само си викам
И тогава предвиждам такъв живот, че само си викам
22 ноември 2021 15:49
Гост

Защо така срамежливо не са проверили и административни, окръжни, апелативни и върховни съдилища? Щеше да е интересно там как върви стъкмистиката.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 15:28
Гост

Крайно време е да се прекрати голямото магистратско плюскане под формата на бонуси, допълнителни възнаграждения и пари за дрехи!!!

Anonimen
Anonimen
22 ноември 2021 15:00
Гост

Че тя ЕИСС кога е работила качествено, та от там да теглят данни?

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 14:02
Гост

Kога най-после ще разобличат СРС и измислената им статистика?!

Хари
Хари
22 ноември 2021 15:01
Гост

Изключително натоварен съд.

Geleto
Geleto
24 ноември 2021 1:34
Гост

Питайте който и да е съдия, правораздавал в СРС и в друг съд къде е по-тежко. Просто питайте. При реално население от близо 2 милиона души – близо 1/3 от населението на страната – и съсредоточаване на огромна част от социалната, икономическата и административната активност в района на СРС няма ка този съд да не е най-натоварения районен съд. Това, че в Столична община се намират седалищата на огромната част от търговците в страната и че тук са ситуирани почти всички административни структури (което при административно-наказателните дела играе немалка роля за местната подсъдност) също има своето сериозно значение.

U22
U22
22 ноември 2021 13:55
Гост

Време е да се реже до кокал

Спиро
Спиро
22 ноември 2021 15:01
Гост

Отдавн атрябваше да го направят.

Друго се вижда
Друго се вижда
22 ноември 2021 13:54
Гост

Много интересно, само за граждански дела се говори.Означава ли, че гражданските съдии масово мамят и злоупотребяват с данните?

Външен
Външен
22 ноември 2021 14:33
Гост

Чак да мамят, в какво да мамят, че образуват дела срещу длъжници в друг съдебен район и че ги включват в статистиката след като е вменено задължение по всяко заявление да се образува самостоятелно дело…

Кирчева
Кирчева
22 ноември 2021 13:54
Гост

Шокирана съм… няма що.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 13:54
Гост

Дано да се спре с лъжите за натовареност на съд

Батмана
Батмана
22 ноември 2021 13:53
Гост

Подкрепям по-силните и качествени проверки за да не ставаме свидетели на драми.

Кики
Кики
22 ноември 2021 15:02
Гост

ВСС явно нямат време за това. Не е като да си гласуват премии.

Oliseh
Oliseh
22 ноември 2021 13:53
Гост

„От комисията изтъкват, че чрез модула и СИНС ще се отчита не само броят на делата, но и тяхната сложност, тежест и най-вече реално положените усилия на всеки съдия в неговата дейност и така ще го превърне в достоверен и обективен източник на информация.“

А, разгеле. Да използвате технология

Спукано гърне
Спукано гърне
22 ноември 2021 15:03
Гост

Да видим на практика какво ще се получи. Те и от ЕИСС твърдяха, че системата име е много добра, обаче…

Милош
Милош
22 ноември 2021 13:52
Гост

Решението е вследствие на констатирани от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) недостоверни статистически данни, които подават районни съдилища, за да „натрупат“ по-голям брой дела, съответно да обявят по-голяма натовареност, която на свой ред се отразява на допълнителните трудови възнаграждения за натовареност по чл. 233, ал. 6, изр. първо от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Ами да. Това се очакваше да се случи

Dimitrina F
Dimitrina F
22 ноември 2021 13:50
Гост

Е то ЕИСС не работи. Какъв 1 януари. Кога ще се оправи?

Пепков
Пепков
22 ноември 2021 13:51
Гост

Някой не чете.
„До края на годината „Информационно обслужване“ ще доработи напълно модула в ЕИСС…“
А виж вече след това дали ще работи си е съвсем друга бира

Лили
Лили
22 ноември 2021 15:04
Гост

Те все доработват и все нещо не им се получава.

Inferno
Inferno
22 ноември 2021 13:50
Гост

Ма добре бе. Миналата седмица си коментирахме тук, че вероятно ще има някакви далаверки за да се приберат едни парички. Да не идат случайно за нещо друго. По-полезно, като детска градина. Еми…

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2021 13:49
Гост

„Хванаха“ тревожни несъответствия в статистиката на някои районни съдилища

Хахахахах защо не съм изненадан? Защо ми кажете? Защото го очаквах ли? Нее…