Само за няколко часа в предпоследното си заседание преди да излезе във ваканция Народното събрание направи „основен ремонт“ на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и въведе електронното правосъдие с изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), а чрез него и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Промените и в двата основополагащи нормативни акта до последно бяха прецизирани от правната комисия на продължило до късно снощи заседание (какви изменения направи тя виж тук и тук), а само часове по-късно бяха внесени за окончателно второ гласуване от пленарната зала. По текстовете нямаше дебат.

И измененията в ГПК, и тези в ЗАНН са с дълъг vacatio legis. Промените за електронното правосъдие влизат в сила от 30 юни 2021 г., а задължението за адвокатите да се регистрират в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), за да получават съобщения, призовки и книжа, след още година – то трябва да бъде изпълнено до 30 юни 2022 г.

Измененията в ЗАНН, с които безвъзмездният труд става административно наказание, срокът за обжалване на наказателното постановление става 14 дни и се въвежда възможност за споразумение и отстъпка от 20% при бързо плащане, влизат в сила една година след обнародването им в Държавен вестник.

Какво се променя в ГПК

С промените в ГПК от 30 юни 2021 г. ще действа нов ред за връчване (чл. 38). Остава правилото, че съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото.

Но първа възможност става посочен от страната е-адрес в ЕПЕП или в квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. Ако страната не е избрала такъв, но е посочила адрес на обикновена електронна поща, връчването ще става на нея. Едва ако то не може да се извърши по е-път, съобщението се изпраща на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв – на постоянния. Съгласието за електронно връчване може да бъде оттеглено по всяко време, като то не засяга редовността на вече извършените действия.

Освен това в ГПК се предвиди, че страната може да посочи електронен адрес за връчване на вещо лице, свидетел и трето лице, задължено да представи намиращ се у него документ.

Въведе се правило, че при извършване на процесуално действие в електронна форма, човек може да се съгласи да приема е-изявления и е-документи от съда по делото в производството пред тази или всички инстанции. Но ако действието е извършено в ЕПЕП, автоматично се приема, че това съгласие е дадено.

Както „Лекс“ писа, адвокатите ще са задължени да се регистрират в ЕПЕП и в информационна система за сигурно електронно връчване по чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електронното управление. И срещу това, че ще им се връчва преимуществено електронно, получават възможност да заявят в ЕПЕП до 60 дни годишно, през които отсъстват и няма да им се изпраща нищо от съдилищата. В тези два месеца не се включва времето, през което са болни.

Голямата промяна за гражданите и бизнеса е, че с цел да бъдат стимулирани да общуват електронно със съда, ще получават 15% отстъпка от таксата за дело, ако го заведат електронно, като това ще важи за всяка инстанция.

Този бонус е регламентиран в чл. 73 ГПК и финалната редакция на новата ал. 4 гласи: „Съдилищата осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е в единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин, разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от задълженото лице в 7-дневен срок“.

Основните промени в ЗАНН

Отстъпка, която да стимулира бързото плащане на глобите, пък предвижда една от промените в Закона за административните нарушения и наказания, засягаща най-много хора.

В нов чл. 79б от ЗАНН беше записано: „В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата“.

В този случай наказателното постановление влиза в сила в частта за наложената глоба от датата на плащането. А ако нарушителят е обжалвал постановлението и е платил глобата, производството по разглеждане на жалбата в тази част се прекратява.

Отстъпка от глобата и то доста по-значителна, ще има и ако нарушителят реши да сключи споразумение. Такава възможност обаче няма да има за нарушенията по Закона за движение по пътищата.

В нов чл. 58г беше прието следното: „Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Другите видове административни наказания се определят по правилата на чл. 27, ал. 1-4“. Тази по-ниска глоба трябва да бъде платена в 14-дневен срок, ако не го направи, споразумението отпада и се издава наказателно постановление.

С измененията в ЗАНН в системата на административните наказания беше въведен нов вид санкция – безвъзмезден труд в полза на обществото. То ще може да се налага при повторно или системно извършване на нарушение – самостоятелно или едновременно с друго наказание.

Продължителността на безвъзмездния труд не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

Делото, по което се налага това наказание, ще се гледа от едноличен състав на районния съд, а решението му ще подлежи на обжалване пред административния съд в 14-дневен срок. Административният съд ще разглежда делото в състав от трима съдии в открито заседание, не по-късно от три дни от датата на получаване на жалбата или протеста.

Наказанието безвъзмезден труд се изпълнява от пробационната служба по настоящия адрес на наказания. Като в ЗАНН беше записано, че не може да се полага безвъзмезден труд в полза на физически лица или търговски дружества, в които няма държавно или общинско участие.

Ако наказаният работи по трудов договор, ще му се възлага работа до три часа дневно в извънработно време или за пълен работен ден в един от празничните или почивните дни. По време на платен годишен отпуск или ако е безработен, може да му бъде възложена работа за не повече от 56 часа месечно.

Ако след изтичането на календарния срок за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото не всички часове са отработени, задължението за тях се погасява.

Предвиди се новото наказание да се налага при повторно извършване на дребно хулиганство, както и за някои нарушения на Закона за горите.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
въпроси
въпроси
18 декември 2020 7:44
Гост

Може ли да обясните, при наказание принудителен труд(а да-то било безвъзмезден труд), ако откажеш да работиш какво става? Какво се случва, ако почнеш да полагаш безвъзмезден труд, но на половината наказание заявиш,че спираш с ангарията? Второ-ако по време на този труд настъпи трудова злополука, ще се прилага ли КТ-досежно трудовите злополуки-ясно е разписана процедурата там. Инспекцията по труда има ли право да проверява полагането на безвъзмеднет труд, или И“Т е изключена от провеерки на този вид труд? При трудова злополука при безвъзмезден труд-лицето в частност ще има ли право на пенсия за инвалидност, поради трудова злополука. Това уредено ли е?… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 декември 2020 22:27
Гост

Герберастите ли да ти отговорят???

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 19:15
Гост

Все хубави неща. Направо да въвеждат концлагерите, с тая герберастия натам отиваме.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 15:02
Гост

Много са се разработили предпразнично.

Дани
Дани
17 декември 2020 14:06
Гост

Дебили

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 14:10
Гост

За жалост няма какво да се добави към това.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 15:02
Гост

За сетен път се доказаха като такива.

AnimalMan
AnimalMan
17 декември 2020 13:54
Гост

Вярвам на всичко, което правят депутатите. Да, вярвам, че го правят за себе си…

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 15:03
Гост

Както винаги. А са там, за да мислят за народа.

Daniel
Daniel
17 декември 2020 13:54
Гост

Не е предваканционно, а предизборно и знаейки, че няма да проникнат вече в парламента

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 15:03
Гост

Да, да донамажат като за последно.

ГигенВиген
ГигенВиген
17 декември 2020 13:53
Гост

Големи ударници са

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 15:04
Гост

Защото ходят като ударени ли? 🙂

Спондж
Спондж
17 декември 2020 13:45
Гост

Абе, тези промени не ми звучат зле, а това бързане с приемането, все ме кара да мисля, че има нещо гнило, че нещо се опитва да се прокара между капките. Признавам, че не съм чел всичко, което се гласували, ама пусто доверие в тази институция…

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 13:46
Гост

Спокойно, може просто да отмятат работата и да отиват да се изолират в хотелите.

Хахаха
Хахаха
17 декември 2020 13:42
Гост

Е, дами и господа … юристи Пак да питам: НП правораздавателен акт ли е, или ИАА ? Щом с НП ще може да се налага наказание – безвъзмезден труд … За непросветените … когато изпълнителната власт налага наказание безвъзмезден труд, му викат още ангария … или робство. Дано на ВАС в тд 1/2020 им мине ток през ушите и се освестят, че НП не е правораздавателен акт, а е ИАА! Никъде в никой закон не пише, че е правораздавателен, а съдилищата, с мълчаливото си съгласие, овастяват извън вяскаква законова норма, изпълнителната власт да правораздава. Просто ще ми е забавно …… Покажи целия коментар »

ИАА е
ИАА е
18 декември 2020 7:46
Гост

Правораздавателен акт на администрацията. Този въпрос е изяснен, и не е спорен в теорията и практиката.

заглавието да се чете отгоре
заглавието да се чете отгоре
18 декември 2020 7:47
Гост

ИАА не е

Хахаха
Хахаха
18 декември 2020 12:42
Гост

Моля, посочете текст от закон, в подкрепа на твърдението Ви, че е правораздавателен акт.
Отсега Ви казвам, няма да намерите, и НЕ Е случайно.

Анонимен
Анонимен
18 декември 2020 13:46
Гост

Правораздавателен е и още как. Абсолютно съгласие има и в теорията, и в практиката по въпрос. Относно твърдението ви, че липсвала законова уредба, която да квалифицира НП като такъв, според вас защо редът за обжалване е Районен съд и Административен като касация? Защото НП безспорно е правораздавателен акт. Само да ви кажа, че при обжалването РС действа като въззивна инстанция; първа инстанция в случая е АНО.

Разбирам аргументите ви за безвъзмездния труд, но квалифицирайки НП като ИАА демонстрирате притеснителна липса на юридически знания. По мое време точно такава грешка беше основание за скъсване на държавния по ППН.

Хахаха
Хахаха
18 декември 2020 14:29
Гост

Юрисдикция се дава само със ЗАКОН !!! Не ми говорете за практиката, защото тя е толкова непостоянна, че не ми се пише… проф. Силви Чернев, като му кажа за практиакта и буквално позеленява … а е читав професор. Мислете с главата … по-малко давайте вяра на практиката, а пък теорията … там нещата са извънземни, спрямо практиката. Та, прочетете, няколко решения на КС: – т.VII от РЕШЕНИЕ №1/14.01.1999 г. по к.д.№ 34 от 1998 г. (Обн. ДВ. бр.6 от 22 януари 1999г.); – т.2А от РЕШЕНИЕ №4/11.03.1998 г. по к.д.№16 от 1997 г. (Обн. ДВ. бр.30 от 17 март 1998г.);… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 13:34
Гост

Какво ще се случва с онези, които се крият и не полагат принудителен труд, защото съм убеден, че такива ще има и то не малко.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 13:32
Гост

Не разбрах. Принудителен труд ще има само по закона за горите и за повторно хулиганство, така ли

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 13:30
Гост

Чл. 48, ал. 4 КРБ. Един грамотен депутат ли не може да се намери.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 15:05
Гост

Те са много скарани с правото.

Анонимен
Анонимен
17 декември 2020 21:10
Гост

Мен са ме учили, че законодателната дейност все някак е свързана с правото.

Лозан Стоименов
Лозан Стоименов
20 декември 2020 9:59
Гост

Не,с КРИВОТО!