Парламентът окончателно гласува закриването на специализираните съдилища и прокуратури и премахна кариерните и финансовите бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите към ИВСС. Депутатите днес приеха на второ четене измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предвиждащи закриването на спецструктурите и отпадане на привилегиите за кадровиците и инспекторите.

За закриването гласуваха четирите партии от управляващата коалиция – „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“, както и „Възраждане“.

След окончателното одобрение на текстовете, залата избухна в аплодисменти, на което зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин реагира така: „Малка стъпка за човека, голяма стъпка за човечеството„.

Измененията, отнасящи се до спецсъда и спецпрокуратурата, влизат в сила три месеца след обнародването на закона в Държавен вестник. Главният прокурор Иван Гешев вече даде заявка, че ще поиска от Конституционния съд да каже дали Народното събрание може да закрива съд и прокуратура (виж тук).

Дебатите в пленарна зала, продължили близо десет часа, на моменти се изостряха, като от ГЕРБ обвиниха управляващите, че тези промени обслужват олигархични кръгове, че изпълняват поръчки и репресия, а от управляващите пък им отвърнаха, че защитават спецсъда като своя лична фирма и защитиха измененията като ги обосноваха с неефективност на спецструктурите.

За кариерните бонуси

Със 119 гласа „за“, 80 „против“ и седем „въздържали се“ депутатите подкрепиха промените в чл. 28 и чл. 29 от ЗСВ, според който след края на мандата си членовете на ВСС се връщат на заеманата преди избора длъжност, като няма да получават допълнително обезщетение за това, че са били част от съвета.

По отношение на ИВСС гласовете бяха 131 „за“ и 63 „против“. Дебатите по останалите предложения за промени в ЗСВ продължават.

Със 125 гласа „за“ и 29 „против“ депутатите премахнаха и т.нар. хоризонтален кариерен бонус за административните ръководители и заместниците, предвиден в чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. Т.е. те вече няма да могат да избират в кой равен по степен орган могат да отиват да работа след освобождаването си от административна длъжност. Новата разпоредба на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ ще гласи така: „След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността административен ръководител, съответно заместник на административен ръководител“.

Отпадна и изразът „на равна по степен длъжност“ в чл. 195, ал. 4 от ЗСВ. Въпросният текст урежда възстановяването на магистрати, които временно са били конституционни съдии, министри и т.н. Разпоредбата вече ще гласи следното: „При преустановяване на длъжността лицата по ал. 1, т. 1, съдиите от Конституционния съд, европейският прокурор, министрите или заместник-министрите, председателят или заместник-председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, членовете на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването им, се възстановяват на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател в органите на съдебната власт, като времето, прекарано на съответната длъжност, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7“.

А в чл. 138, т. 6 от ЗСВ беше записано, че издаваните от главния прокурор инструкции и указания за дейността на държавното обвинение във връзка с осъществявания от него надзор за законност и методическо ръководство, се публикуват на сайта на прокуратурата.

Преназначаването на спецмагистратите ще става на квотен принцип

Със 120 гласа „за“ и 62 „против“ депутатите подкрепиха предложението до една четвърт от съдиите в Специализирания наказателен съд да се преназначават в един окръжен съд, а до една трета от магистратите от Апелативния специализиран наказателен съд – в един апелативен съд.

До една трета от спецпрокурорите и следователите пък могат да отидат в един съдебен орган.

В ЗСВ беше записано, че те ще се преназначават по реда на чл. 194, ал. 1 от закона.

В 14-дневен срок от обнародването на промените в ЗСВ магистратите трябва да подадат заявление до съответната колегия на ВСС, в което да кажат дали искат да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди да бъдат назначени в спецсъда и спецпрокуратурата, или да бъдат преназначени в друг орган на съдебната власт и къде.

Депутатите записаха в ЗСВ: „В 30-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за разкриване на длъжности на съдии в съдилища, съответни на закриваните в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд при отчитане на степента на натовареност на съответния съд. В един съд се преназначават до една четвърт от съдиите от закрития Специализиран наказателен съд и до една трета от съдиите от закрития Апелативен специализиран наказателен съд“. След това съдиите се преназначават, като решенията за това подлежат на предварително изпълнение. Това на практика означава, че спецсъдиите могат да бъдат преместени не само в СГС, но и в други столични съдилища – Софийския окръжен съд, Административен съд София-град и Административен съд София-област.

Това беше потвърдено и от думите на Атанас Славов, който в отговор на упреци, че магистратите ще бъдат интернирани и разселени, което ще доведе до отводи, защото срещу тях се упражнява репресия, заяви следното: „Не само не интернираме и не пречим на магистратите да си изпълняват задълженията. Ние гарантираме, че тези съдии, прокурори и следователи ще довършат делата, по които са докладчици. Гарантираме, че една голяма част от тях, ще останат в София. Всички ще запазят заплатата и ранга си, независимо че една част от тях ще отиват в други окръжни съдилища, където техни колеги получават по-ниско възнаграждение“.

Аналогична е и процедурата за преназначаване на прокурорите и следователите. Те също ще се преназначават по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Онези от тях, които искат да бъдат възстановени на предишните си длъжности, ще имат 14-дневен срок да подадат заявления. След това Прокурорската колегия на ВСС в 30-дневен срок трябва да разкрие длъжности в следствените отдели и прокуратури, съответни на двете закрити като в една прокуратура могат да бъдат преназначени до една трета от спецобвинителите и следователи.

Съдиите, прокурорите и следователите от закритите структури ще запазят размера на заплатите си и придобития ранг, решиха още депутатите.

Беше предвидена и възможност за членовете на ВСС, инспекторите и лицата по чл. 195, ал. 4 от ЗСВ, които са били магистрати в спецорганите, след края на мандата си, да бъдат преназначени в равни по степен съдилища и прокуратури.

Какво става с делата

Висящите дела на спецсъда се поемат от Софийския градски съд. Депутатите записаха в ЗСВ, че производствата, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на СГС. Те ще се довършат от същите съдии, които, ако не са прехвърлени в градския съд, ще бъдат командировани там за тази цел. Аналогична разпоредба беше въведена и за апелативния съд, който поема делата на АСНС като магистратите ще бъдат командировани там, за да ги приключат.

Съдебните заседатели, които участват във висящите дела, също ще бъдат прехвърлени към СГС.

Народните представители дадоха срок от 7 дни за прехвърлянето на делата, които не са започнали, към съдилищата по компетентност.

Трудовите правоотношения на служителите от закритите спецструктури ще се уредят при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 341, ал. 2 и чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт, решиха още депутатите.

Същевременно с преходните и заключителни разпоредби, се променя НПК като се урежда въпросът за това кои съдилища какви дела поемат след закриването на спецструктурите (какви са те виж в карето).

Споровете в пленарната зала

Както се очакваше, още от самото начало на пленарното заседание започнаха спорове между управляващите и опозицията във връзка с предложението за закриването на специализираните съдилища и прокуратури.

От ГЕРБ отново заявиха, че така ще потънат много дела, че част от тях ще започнат отначало, а други ще бъдат погасени по давност, че това е в интерес на олигархични кръгове, а не на българските граждани, че ще бъдат загубени 3 млрд. лева от наложени запори и възбрани, че идеите за преназначаването на съдиите и прокурорите на квотен принцип е противоконституционно.

Анна Александрова (ГЕРБ) атакува адвокатурата като посочи, че на заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси адвокати са защитавали проекта, а те самите вземали пари от клиенти, които са част от олигархичните кръгове.

Крум Зарков (БСП) ѝ отговори, че на заседанието е присъствал зам.-председател на Висшия адвокатски съвет (става дума за Ина Лулчева), който е представил позицията на адвокатурата.

От управляващите пък поискаха да разберат кои са тези дела, които ще потънат. Изтъкнаха, че спецструктурите се закриват, защото са се превърнали в „инквизиция“ и че след като това се случи, управляващи и опозиция ще дишат „по-спокойно“. Като пример беше посочено делото срещу бившия министър на външните работи, сега депутат от ГЕРБ, Даниел Митов. „Той беше обвинен по едно скалъпено обвинение на Специализираната прокуратура за самолетни билети. Слава Богу, Специализираният наказателен съд каза, че деянието е несъставомерно. Но какво става с авторитета на човека, само защото отстоява евроатлантическа позиция?“, каза Атанас Славов (ДБ).

Колегите му от управляващата коалиция отново заявиха, че основните проблеми със спецсъда са, че гледа малко дела от общ характер, занимава се предимно с даване на разрешение за специални разузнавателни средства и с налагане на мерки за процесуална принуда. Посочено беше, че вярват на професионализма на общите съдилища, които ще поемат част от делата на спецструктурите.

През цялото време дебатът беше съпроводен от подвиквания от място от опозицията и най-вече от депутати от ГЕРБ, което предизвика многократни призиви към председателстващите заседанието да прилагат правилника и санкционират депутатите, които не спазват реда.

А Явор Божанков заяви, че от ГЕРБ са изпаднали в истерия. „Г-жа Александрова буквално ни се кара от трибуната и от място, сякаш им закриват личната фирма, личното ЕАД, а не специализирания съд“, каза още той.

Александър Ненков (ГЕРБ) пък обвини управляващите, че водят институционална война срещу специализираното правосъдие, на което представители на „Продължаваме промяната“ му отвърнаха, че война има, но тя не е срещу професионалистите магистрати, а за правова държава.

Ненков попита и дали делата на обикновените български граждани са в специализирания съд и сам даде отговор – не, не са. „Там се гледат тежки дела, свързани с корупция и организираните престъпни групи и не са на обикновените граждани. Много малко хора се вълнуват от темата, в която сте се фокусирали – фигурата на главния прокурор Иван Гешев. Закрийте специализираните структури, но това не е реформа“, каза Ненков. Иван Димитров (ДБ) отговори, че това е първата стъпка, а за цялостна съдебна реформа се готви концепция.

Управляващи и опозиция влязоха в спор и що е то олигарх и има ли дела срещу такива.

Според Анна Александрова с този проект се правят опити да се спасят представители на олигархични кръгове. Крум Зарков ѝ разясни какво значи олигарх – човек, който се е обогатил, защото е бил близък с властта. „Ако на някого е било повдигнато обвинение за периоза 2009-2012 г. с коя власт е бил близък“, попита Зарков.

Петър Николов (ГЕРБ) защити спецсъда като заяви, че преди него не е падал нито един косъм от главата на олигарси. „Единственият период, в който имаше усещане за справедливост беше по времето на специализирания съд“, каза Николов.

Симеон Дянков, Даниел Митев, Трайчо Трайков, Николай Ненчев, Нено Димов – това ли са олигарсите в България. Специализираното правосъдие е пример за поръчково правосъдие – повдигат се обвинения, след като човекът падне от власт, с едно изключение. По-голямата част бяха измислени обвинения, заради това че отстояват някаква позиция – евроатлантическа, антируска и т.н. Последните година, две се сетиха, че в България има руски шпиони и взеха да ги гонят в опит да вземат острия завой и да си спасят кожите“, отвърна Атанас Славов.

Дани Каназирева (ГЕРБ) припомни, че висящите дела ще бъдат прехвърлени към Софийския градски съд и попита дали там те ще приключат по-бързо. След като от залата се чу утвърдителен отговор, тя попита: „Това ли е любимият съд вече?“.

Колегата ѝ Радослав Чолаков на свой ред заяви, че дебатът на спецструктурите е история на мъст и истерията започнала през 2019 г., когато то тръгнало срещу олигарсите. Споменавайки имената на бивши министри, които изброи Славов, Чолаков заяви, че утре, ако се наложи и срещу министъра на правосъдието Надежда Йорданова ще бъде образувано досъдебно производство. „Сегашните министри са бъдещи клиенти на прокуратурата и в това няма никакво съмнение и нищо лошо. Никой не трябва да получава имунитет срещу преследване„, каза още Чолаков. Той заяви, че управляващите се опитват „да страхуват“ прокурорите и съдиите от спецструктурите и отправи следния призив към магистратите: „Най-добрата защита е вашият професионализъм и съвест. Ще отидете да работите другаде и ще продължите да гледате тези дела и ще ги довършите. Довършете ги бързо, покажете какво значи бързо и справедливо правосъдие, независимо къде ще работите. Това е най-голямата гаранция, че в България ще има работеща съдебна система“.

Атанас Атанасов (ДБ) веднага му отговори, че делата срещу бившите министри са приключили с оправдателни присъди. Сподели и че самият той е бил обвиняем и подсъдим по три дела в продължение на шест години и всички приключили с оправдателни присъди. „Давате ли си сметка какво преживява човек и неговото семейство, ако неоснователно е привлечен към наказателна отговорност. В същото време има информация за достатъчно тежки престъпления по високите етажи на властта, но дела не се образуват“, каза Атанасов.

В дискусията не беше подминато и изказването на спецсъдийката Вилислава Ангелова, която на заседанието на парламентарната правна комисия във вторник заяви следното: „Дори и да ни изхвърлите от системата, организираните престъпни групи с радост ще ни приемат“.

Атанас Атанасов поиска депутатите от ГЕРБ да коментират тези думи като попита: „Те формално сега, след като бъдат закрити, ще влязат в престъпните групи, или вече са там? Давате ли си сметка за какъв начин на мислене става дума?“, попита Атанасов.

Екатерина Захариева (ГЕРБ) уточни, че не познава съдийката, но изказването ѝ било емоционално, а репликата вероятно е изпусната. Според Захариева съдийката искала да каже, че с колегите ѝ ще бъдат принудени да станат адвокати.

ГЕРБ не спести и критиките си за начина, по който ще се преназначават спецмагистратите. Анна Александрова и Дани Каназирева обявиха въведените квоти за противоконституционни, отправиха обвинения, че това е намеса в работата на независимата съдебна власт, че адвокати са писали текстовете в ЗСВ, а управляващите и Министерството на правосъдието изпълняват поръчка, за да „прецакат“, по думите на Каназирева, стотици дела. А това според двете депутатки е така, защото съдиите няма да се съгласят да ги пратят да работят в други градове и ще си направят отвод по делата заради репресията и цирка, който разиграват управляващите. Двете призоваха спецмагистратите да не бъдат третирани като втора ръка, а да бъдат преместени по реда на чл. 194, ал.1  от ЗСВ.

Мирослав Иванов (ПП) обясни, че няма как да има отвод заради репресия, в процесуалните закони изрично са посочени на какви основания един съдия може откаже да гледа едно дело.

Както той, така и Атанас Славов заявиха, че няма никаква намеса в независимостта на съдебната власт, дават само рамката, в която магистратите да бъдат преназначени. А как и къде ще решава ВСС.

Със създаването на квоти, сме се опитали да дадем възможност на ВСС на преценка. Той задава стандарта. Ако прочетете чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ще видите, че там не се гарантира на един съдия в кой съд ще отиде, когато се закрива друг. По действащия общ ред ВСС би могъл да вземе решение да изпрати магистрата в другия край на България“, каза Славов.

Колегата му Иван Димитров посочи, че и сега съдиите могат да си направят отвод, но всичко е на тяхната съвест. „Някои съдии ще си дадат отвод, но не може да презюмирате, че съдиите са недобросъвестни и поради топлото си местенце, ще си дадат отвод. Те са съвестни съдии и ще си догледат делата съгласно закона и няма да си дават отвод, за да си запазят мястото“, каза Димитров.

 

101
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Отстраняване и съд за ИВАН СТИМЕНОВ ГЕШЕВ
Отстраняване и съд за ИВАН СТИМЕНОВ ГЕШЕВ
15 април 2022 13:56
Гост

Михаил Екимджиев пред Фрог: Гешев е престъпник. Апелирам за стачки на адвокати и на съдии

Адвокат
Адвокат
15 април 2022 18:00
Гост

Да питам Екимджиев съдиите е ЕСПЧ ще стачкуват ли?

Съдиите в ЕСПЧ
Съдиите в ЕСПЧ
16 април 2022 11:02
Гост

Ако каскета или друг престъпник заеме мястото на Кьовеши може и да стачкуват.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 11:59
Гост

А най- готиното от всичко е че няма да могат да сменят всс защото герн и дпс ще ги бламират. Голям смях ще падне.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 12:39
Гост

ГЕРБ и ДПС се смеят все по-нервно. А както всички знаем, накрая бай Ставри се смее най-добре.

Анонимен
Анонимен
16 април 2022 8:37
Гост

Октомври изтича мандатът на сегашния ВСС. Ако Народното събрание не избере нови членове, съдийската колегия ще може да взима кадрови решения само, ако всички гласуват по един и същ начин, а прокурорската колегия – няма да може да взима такива решения.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 9:46
Гост

Не разбрах какво се случва със служителите на тези съдилища, за магистратите не преживявам

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 10:49
Гост

Преназначават ги във ВКС и КС!

Анонимен
Анонимен
16 април 2022 8:39
Гост

Ще се преназначават в други органи на съдебната власт, но няма гаранции, че ще има места,а всички.

Прокурор
Прокурор
15 април 2022 9:07
Гост

Ти това за премахване на несменяемостта на всички магистрати го подшушни на Лена и д оглед широките и познания го интерпретирала в някой проект за промяна на КС

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 11:58
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Гоуем смех
Гоуем смех
15 април 2022 12:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
15 април 2022 13:24
Гост

Батко, Фидоска е с КЛАСИ над гуглена. Това, че не го чаткаш, си е твой проблем.

Да отменят несменяемостта при закриване!
Да отменят несменяемостта при закриване!
15 април 2022 8:43
Гост

Несменяемостта е проблем за съдебната реформа. При несменяемост реформа не може да се случи. Несменяемостта не може да е абсолютна. Тя не може да бъде прилагана при цялостно закриване на звено на съдебната система. При закриване-не може да говорим за несменяемост. Закриване значи съкращение. Как ще се закрива следствието, например ,ако няма съкращения. 500 следователи съдии ли ще ги направят? Или прокурори-щото и в момента сме на челно място по брой прокурори? А като закрият многото апелативни съдилища-какво, инсталираните там Конституционни съдии ли ще правят? Щото място в съдебната система няма? А прокуратурата към ВАдмС-за каква съдебна реформа говорим, ако… Покажи целия коментар »

несменяемостта да е относителна!
несменяемостта да е относителна!
15 април 2022 8:52
Гост

Несменяемостта следва да отпада и без закриване, при редукция в щатния състав в звено от съдебната система , по решение на ВСС. При редукция на щатен състав да се прилагат общите правила за подбор. Който не издържи подбора да не бъде трудоустрояван другаде, а да бъде уволняван,без изплащане на обезщетение. Как иначе ще се намали броят на инсталираните в съдебната система? Несменяемостта трябва да е относителна, а не абсолютна. Въпрос на едно изречение в Конституцията. Без отмяна на абсолютната несменяемост не може да се случи реформа. Предложената промяна трябва да бъде придружена и от промяна в ЗСВ-спиране на 20-те заплати… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 8:34
Гост

Няма д им се намаляват заплатите и рангът, те се запазват. Но този квотен принцип и мен ме притеснява. Ако в 4 Софийски съдилища назначат по петима, съдиите, които са били в СГС се върнат там, тогава остават към петима май, които ако отидат в Благоевград ще са близо до София и ще могат да пътуват. Има много такива случаи в страната

Съдия
Съдия
15 април 2022 8:15
Гост

Възприетия начин за преназначаване няма да мине, тъй като е противоконституционен.принципът на равенството в случая е нарушен, тъй като има диференциация, въведена само за един съд, а диференциацията може да се основава само на определен критерий. Има няколко конституционни решения в тази насока и нямам съмнение какво ще е решението на КС и сега. Има и по бързо решение- ВСС да не прилага квотите заради противоконституционността, а Продължаваме промяната да рискува сезирана на КС. В хода на цялостното им самоубийство едно прострелване в повече не е от значение

ЗАКРИВАНЕ И МАСОВИ СЪКРАЩЕНИЯ-неизбежни
ЗАКРИВАНЕ И МАСОВИ СЪКРАЩЕНИЯ-неизбежни
15 април 2022 6:57
Гост

ДА ПРОМЕНЯТ КОНСТИТУЦИЯТА- Да се запише, че несменяемостта отпада, при закриване звено от съдебната система. Да се промени ЗСВ, и да се отмени плащането на 20 заплати при напускане на съдебната система. След посочените нормативни промени, при закриване на звена в съдебната система(а има доста да бъде закривано!) ще последват безпроблемни от нормативна гл.т. уволнения, без изплащане на обезщетение. Така, както се случва в частния сектор-след закриване следва уволнение, без изплащане на обезщетения. Привилегиите са забранени, и правилата следва да са еднакви. Бед посочената промяна в Конституция реформа в съдебната система е НЕВЪЗМОЖНА. Реформата включва по необходимост и МАСОВИ СЪКРАЩЕНИЯ,… Покажи целия коментар »

ЛУСТРАЦИЯ-спешно необходима!
ЛУСТРАЦИЯ-спешно необходима!
15 април 2022 7:10
Гост

Държа да подчертая-силно ще бъдат улеснени съкращенията, ако се приеме ЛУСТРАЦИЯТА, както е в Чехия-тя касае и внуците на лустрираните, а по -правило в съдената система с предимство са магистратските низходящи. При лустрация на дядото, ще бъде уволняван и внукът-поне така в Чехия, и касае и внуци , дори неродени към 1989г-година , до която се преценява лустрацията. В Цяла източна Европа, не важи магистратската несменяемост, в случаи на лустрация-и това се записва в Конституцията. Лустрирани в Чехия са лица, заемали позиции-по изчерпателен списък, до ноември 1989г-например в съдилища, прокуратури, партийни структури, държавна и общинска администрация, назначени в милиция, външно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 11:52
Гост

Бе на този етап ни увеличиха заплатите, както всяка година, а ти си лай. Това е всяка година. Ти лаеш за лустрация те ни увеличават заплатите. Гоуем смех

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 11:53
Гост

Мечатй. Мечтите са безплатни. На този етап за поредна година ни увеличиха заплатите. Тъй че за магистралното строителство се стягай ти. Ние тук си дебелеем и трупаме пачки

Адвокат
Адвокат
14 април 2022 23:54
Гост

Каквото и да ми говорят за специализирания, на нищо не вярвам, тъй като имам лични впечатления от явяванията там- стандартен съд но с няколко изключения. Първо – с най- добрата организация от софийските- влиза се в обявения час без изключения и своевременно си уведомяван за отсрочване. Ползването на електронните способи го няма никъде другаде- да получиш цялото дело в електронен вариант, да участваш онлайн като ти изпращат в хода на самото с.з. документи по мейл за становище, да прослушваш СРС в специално създадена стая, ако другите страни не искат и най- вече- смело прилагане на решенията по преюдициално запитвания, което… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 7:37
Гост

И ние благодарим!

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 9:56
Гост

Аха…и се стигна до там дори Ушев с половин уста да признае, че са прекалявали със сроковете на задържане и практиката вече била друга. А това с преюдициалните запитвания е запазена марка на съдия Хинов и “ твоите приятели съдии“ с право се въздържат, а не страхуват да прилагат.

Адвокат
Адвокат
15 април 2022 17:56
Гост

Решенията са на ЕС, не на съдия Хинов

Анонимен
Анонимен
17 април 2022 12:44
Гост

Няма такова нещо като подслушване на СРС в съдебна зала. Най много да се възпроизведе ВДС приложен по делото. Или се бъркам? Ако може някой да разясни и ние да се информираме.

Анонимен
Анонимен
17 април 2022 16:20
Гост

Не подслушване, а прослушване е писано в поста. Т.е. – възпроизвеждане на съдържанието им пред страните

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 23:23
Гост

И това ще премине, ама защо е нужно пак да започваме от дъното. Загрижи ли се за спец.съдиите, а говорят за неефективното спец.правосъдие, че то – правосъдието да не е субект? Нали тези същите съдии, за които лицемерно сте загрижени ще доглеждат делата, те същите, които са правораздавали в неефективния спец. съд ще работят в админ.съдилища. Това се казва физофрения, а не реформа. Ако не вярвате, питайте д-р Гълъбова.

Вирехайнен
Вирехайнен
14 април 2022 22:55
Гост

Сега политиците се възползваха от общественото мнение, което настройват от години. Както и от платените им суми от В.Божков, Цв.Василев, Баневи, Бобокови и много други. Лигата на богатите победи!
Борбата с организираната престъпност е унищожена. Една напред, две назад! Ще е нужно време да се осъзнае, но хаосът е неизбежен. Кой ще поеме отговорността за това безхаберие? Когато Христоивановци и Гаргамеловци вече ги няма на политическия небосклон, последиците от злодеянията им ще са налице.

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 22:31
Гост

Тези от Спеца може да имат много трески за дялкане, но не са корумпета. Ако бяха нямаше да са закрити.

Адвокат
Адвокат
14 април 2022 23:59
Гост

Абсолютно прав си колега, софийските адвокати сме в течение за корупционните практики във всички софийски съдилища. Спеца не е с подобна слава. Може и за това съдбата му е нерадостна

Кет
Кет
14 април 2022 22:24
Гост

И още главен прокурор – до кучи

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 21:47
Гост

Страшен Батак. Как ще се преназначат, след като трябва да им се намалят заплатите. Кой малоумен го измисли това. А столове, бюра, кабинети, зали, къде всичко това в Съдебната палата? Някой въобще помисли ли? Разбира се, че ще завалят отводи. Тези хора ще бъдат лично заинтересовани и предубедени, освен това гневни. Ама простият народ ръкопляска, а за Атанас Атанасов и Христо Иванов, въобще няма да коментирам. Жалка парламентарна гнус!

СБОГОМ БОКЛУЦИ
СБОГОМ БОКЛУЦИ
14 април 2022 21:56
Гост

Столове, бюра, кабинети, зали …. гневни съдии …отводи
Това ли са ти проблемите ?
Или си от групата на Шаро Спеца ?

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 7:45
Гост

Всъщност, народът малко го интересува тази тема, няма достоверна информация и не разбира голяма част от юридическите аргументи, което не значи че е прост. Просто темата е специфична.

За един преател питам
За един преател питам
14 април 2022 20:56
Гост

А очаква ли се щата от специализираните съдилища да се предислоцира в Съдебната палата и ако да – къде, щото помещения свободни нЕма!

Хhh
Хhh
14 април 2022 22:03
Гост

Помещенията са ВТОРИЧЕН въпрос. Преди да са в спеца са били другаде съдии…

Да ти кажа само...
Да ти кажа само...
14 април 2022 23:47
Гост

Ти не бЕри грижа къде ще ги настанят..ако се наложи,и ти ще станеш от вмирисания си стол и ще освободиш омазненото от банички и пълно с подаръчни пликчета олющено бюро…
Капиш?!!!!!

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 20:32
Гост

Ех, какъв Батак ще настъпи сега! Как ще се преназначават съдиите по този квотен принцип? Като се запълнят бройките – марш в провинцията! Ще спукат държавата от дела! Интересно е какво ще се случи с администрацията – дублиране на щатове в СГС / забранено/, едните са с по-високи заплати от другите/ защото идват от спеца/, а ще изпълняват една и съща работа …. Чудно! По делата ще има масови и повсеместни отводи и ще се размотават с години из съдилищата – Черепа и компания трябва силно да почерпят, защото делата им заминаха …. , останалите ще търкат талончета до несвяст… Покажи целия коментар »

Шопов
Шопов
14 април 2022 20:34
Гост

Кой откъдето дошъл. Какво лошо, ако отидат на село?
Бързо забравихте ,че сте гости на София! Временно тук!

Адвокат
Адвокат
14 април 2022 23:27
Гост

Че те поне 10 дойдоха от софийските съдилища

Kurti
Kurti
14 април 2022 23:49
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
16 април 2022 8:55
Гост

Специализирания съд многократно се е произнасял по мерки за неотклонение по делото на Божков и е застъпвал становище, че има данни за престъпление. Сигурно той би искал да види, как ще се произнесат другите съдилища, в които ще се прехвърлят делата му. Това ще е индикация, дали може да се върне в страната. Ще видим. Не знам обаче, дали вече не са отменени всички мерки за процесуална принуда, на основание чл. 234 НПК и дали може да се инициира производство изискващо произнасяне по обоснованото предположение по първото дело. Очакванията ми са за скорошно завръщане на беглеца от Дубай. Това обяснява… Покажи целия коментар »

рецепция на чешкото лустрационно законодателство!
рецепция на чешкото лустрационно законодателство!
14 април 2022 20:22
Гост

Предлагам следващата нормативна промяна да е въвеждане на лустрация.

Просто е-преписва се чешкия закон, без елемент на творчество!

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 18:30
Гост

Мафията ще ни приеме!

Кеф
Кеф
14 април 2022 17:44
Гост

Днес не е щастлив ден за Каскета!
Да му пожелаем все такива, докато бъде свален! После ще има радост и щастие в софийския!

Каскет печели, каскет губи
Каскет печели, каскет губи
14 април 2022 18:19
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
15 април 2022 9:14
Гост

От този пост лъха на интелигентност.

Ха ха ха
Ха ха ха
14 април 2022 17:29
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
14 април 2022 18:12
Гост

Така става като не послушаха ГЕРБ да не им пипат организираната престъпност!

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 7:52
Гост

Така става като не се вързваш на исканията на топ софийски кантори и мощните им клиенти, които 30 години управляваха държавата безпроблемно, а и сега дърпат конците на властта.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 9:17
Гост

Вилислава Ангелова е честен човек. А това е по-важно от това, че си е изпуснала нервите.

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 16:36
Гост

Сега ВСС да назначи Ицето и Надето с СГС и да им разпределят от делата на спеца. Или най- добре като искат да се правят на прокурори да почнат от редовите и да вземат да ги назначат в СГП – да им натресат по някое от тези делца и да ги вземат на специален надзор… Да се види точно двамцата, за какво стават.

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 16:16
Гост

Браво! Мафията да почерпи! Честито на печелившите.

Юрист
Юрист
14 април 2022 16:21
Гост

Нито съм член на мафията, нито я представлявам, но като обикновен юрист, търсещ справедливост, ще почерпя. Печеливш е целият български народ, който също жадува за истинска справедливост.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 7:56
Гост

Обикновен юрист… Ако не сте адвокат по наказателни дела с практика в този съд изобщо не знаете за какво говорите.

Обща килия за каскета и тиквата
Обща килия за каскета и тиквата
14 април 2022 15:55
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
14 април 2022 15:49
Гост

ГЕРБ изпаднаха в истерия, все едно тяхната собствена фирма закриват. Което не е далеч от истината….

Дани обратното на острото
Дани обратното на острото
14 април 2022 15:51
Гост

Само не ни пипайте организираната претъпност!

Aдвокат
Aдвокат
14 април 2022 15:36
Гост

Бай бай 🙂

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 15:30
Гост

ДОВИЖДАНЕ БОКЛУЦИ!

09999
09999
14 април 2022 23:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ЦВЕТАН КОЛЕВ
ЦВЕТАН КОЛЕВ
15 април 2022 10:52
Гост

Приемам, че съм възприеман от теб като „БОКЛУК“ /личното ми мнение за мен самия в случая е без значиние. Така че: Щом толкова го искаш – ГОТОВ СЪМ ДА СЕ СРЕЩНЕМ, КОГАТО И КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕШ!! За разлика от теб „Анонимен“, аз съм откриваем. Заповядай. Можеш да ме наречеш „боклук“ и лично.

Стамат
Стамат
14 април 2022 14:08
Гост

Край на кариерните бонуси трябва да има и за председателите на съдилища и шефовете на прокуратури. Сега те могат да си решат след изтичане на мандата им къде да идат, което е нередно. Всяко свободно място трябва да се заема само след спечелен конкурс! Бонуси не бива да има за никой. И без друго достатъчно са опорочени и купени самите конкурси, че да не се и провеждат въобще!
Стига эшуробаджанащина! Заради нея, дето ни е пропила изцяло и из основи, сме на това дередже – все некадърни ни управляват и командват!

Георги Ат.
Георги Ат.
14 април 2022 13:14
Гост

Крайно време беше!

Адвокат
Адвокат
14 април 2022 12:38
Гост

13 000 дела тръгват към окръжните съдилища, от които 6000 към СГС. А сега да те видя Ристьо Иванов,като в съд Х.

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 12:48
Гост

Hе бе 130 000 са делата.

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 12:49
Гост

Да, делата си продължават. Просто вече няма да се гледат в поръчковия спецсъд, каквато е единствената болка на ГЕРБ, ДПС и троловете им.

Каскетна тъпота и наглост
Каскетна тъпота и наглост
14 април 2022 12:52
Гост

Поне 1 300 000 са делата, а освен това всички са на финалната права, като това за КТБ примерно.

432
432
14 април 2022 15:57
Гост

Не знаех, че са толкова – толкова много дела не могат да се изгледат от малко „специализирани“ съдии, както и още по-малко „апелативни специализирани“ съдии. Значи целесъобразно е прието, че трябва делата да се преразпределят по места, за да се ускори правосъдието. Не ли?!

Иван Иванов
Иван Иванов
14 април 2022 17:52
Гост

Да. Една ОПГ от трънско извършва финансови престъпления из цяла Европа. Прокурора в Трън, чрез трънската икономическа полиция и след това съдията там ще изкарат в срок дело с 15 обвиняеми с 20 адвоката, сложни експертизи и работа с много европейски структури. Европейската прокуратура също блокира в момента. И дано някой от обвиняемите не е роднина или съученик с прокурора, разследващите полицай или съдията. Успех.

Хhh
Хhh
14 април 2022 22:06
Гост

По вашата логика всяко дело е така в малкия град. Не сте прав. Има си отводи и тн.

Адвокат
Адвокат
14 април 2022 22:31
Гост

Слушайте точно-13 000 са томовете по всички висящи дела, от тях около 6000 тома са делата за СГС- както за доглеждаме, така и без даден ход. Възможно е да са е така- има справка на страницата на съда кои са им по тежките дела- тези с над 15 тома са около 200 като има дела и с по 500 тома. Жална им майка на вносителите на законопроекта.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 7:57
Гост

Не са толкова делата. Може би томовете по тях.

Стоил
Стоил
14 април 2022 12:28
Гост

Явор Божанков направо им скри топката 🙂

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 22:35
Гост

Явор Божанов не може да скрие топката на никого.

0Адвокатка
0Адвокатка
14 април 2022 23:30
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Елза Парини
Елза Парини
14 април 2022 23:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Елза Парини
Елза Парини
14 април 2022 23:56
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Запознат
Запознат
14 април 2022 23:55
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Пипи
Пипи
14 април 2022 12:25
Гост

Съмнява ме, че ще има дела, които ще потънат.

Хари
Хари
14 април 2022 12:26
Гост

Нали трябва да си намерят доводи, та да не им закрият поръчковите съдилища.

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 8:09
Гост

По принцип, доводи трябва да наведе вносителят на предложението за закриване и то по възможност- не лъжи. Колкото до това дали съдът е поръчков или не, добре е да го кажете с името си и да посочите конкретните дела по които съдиите са изпълнявани поръчки. Така правят достойните хора, когато знаят, че се върши нещо нередно.

Спиро
Спиро
14 април 2022 12:26
Гост

Тя държавата ни потъва бавно и безславно, тези за делата се загрижили…

Филип
Филип
14 април 2022 12:24
Гост

Въобще не ме учудва, че са вземали пари от клиенти, които са част от олигархичните кръгове.

Олигарсите все още са под каскета. Но не за дълго.
Олигарсите все още са под каскета. Но не за дълго.
14 април 2022 12:27
Гост

Не им е лесно на олигарсите… Търсят и плащат на най-добрите адвокати, а мамин Дебелянчо си има само един главен прокурор горкичкият…

Анонимен
Анонимен
15 април 2022 8:14
Гост

Господине или госпожо, Спеца е обвиняван в това, че прекалено дълго е държал в ареста така наречените от вас клиенти от олигархичните кръгове. Какво искате да кажете – че са му плащали за това ли?

съдия от ВКС
съдия от ВКС
14 април 2022 12:23
Гост

Чудесна новина!

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 17:49
Гост

Ти си съдия от ВКС колкото аз английската кралица 🙂

Хаха
Хаха
14 април 2022 23:59
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Заки
Заки
14 април 2022 12:23
Гост

Чудесна новина! Край на хранилката им.

Димо
Димо
14 април 2022 12:21
Гост

Килко още ще умуват около закриването на специализираните съдилища и прокуратури?

Димо
Димо
14 април 2022 12:22
Гост

Отдавна трябваше да ги закрият, ама нали ги чадъросват отгоре, та да им изпълняват поръчките.

„Каскет и тиква“ ООД (или по-скоро ОПГ)
„Каскет и тиква“ ООД (или по-скоро ОПГ)
14 април 2022 12:21
Гост

ГЕРБ и ДПС изпаднаха в истерия при незибежното вече закриване на Съда за специализирани поръчки на мафията – все едно закриват собствената им фирма.

Анонимен
Анонимен
16 април 2022 9:12
Гост

Никой не е изпаднал в истерия, нито съдиите, нито тези, които защитаваха тезата, че тези институции не трябва да бъдат закривани. Вижте, протоколите от заседанията на Комисията по конституционни и правни въпроси и парламента ще се представят пред Конституционния съд, пред българските съдилища, пред Европейския съд и институции. Важно беше всичко, което може да.се каже да се впише в тях и да се запише във видеофайловете.

Гери
Гери
14 април 2022 12:19
Гост

Не стига, че нищо не работят, ами и да вземат допълнително обезщетение за това, че са били част от съвета!

Anonimen
Anonimen
14 април 2022 12:20
Гост

Работят, бе! За себе си обаче 🙂

Фики
Фики
14 април 2022 12:17
Гост

Интересно кои са били тези 80 „против“?

Анонимен
Анонимен
14 април 2022 12:25
Гост

Мафията, която без чадъра на Гешев отива право при бай Ставри.

Отстраняване и съд за ИВАН СТИМЕНОВ ГЕШЕВ
Отстраняване и съд за ИВАН СТИМЕНОВ ГЕШЕВ
14 април 2022 12:08
Гост

Днес е прекрасен ден за Българското правосъдие! Ще е хубав повод за почерпка на 16.04.2022

Така е
Така е
14 април 2022 12:24
Гост

Предпоследната крачка към жадуваното от целия народ правосъдие за всички е направена със закриването на бухалката на мафията. Остава една-единствена последна стъпка, за да възтържествува справедливостта напълно – да бъде отстранена пречката пред това на съд да бъдат предадени членовете на мафията, чиято бухалка се разформирова.