Национален конкурс за научни съчинения ще се проведе в чест на покойния преподавател в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и доцент по гражданско право доц. Кристиан Таков.

Състезанието ще е в два модула – за студенти и за завършили юристи, и ще е продължение на Националния конкурс за студентски съчинения, който се проведе за девети път.

Замисълът на проекта за надграждане на националния конкурс за студентски научни разработки е да предостави възможност за активизиране на университетската работа и да я свърже с изискванията на практиката.

„Крайната цел на подетата инициатива е активната съвместна работата да доведе до състояние на качествена реформа във висшето юридическо образование, която да изведе като критерии за високи постижения на студените възможността за формулиране и структуриране на писмен текст, извличане на аргументи за защитаваните тези, като тези умения да се съпоставят с реалните изисквания на практиката. За този цел в журито на новия конкурс ще бъдат включени преподаватели от всички ЮФ в страната, изтъкнати съдии и адвокати“, обясниха организаторите.

Нов елемент в оценяването ще е, че ще включва преценка на умението за презентиране и представяне на съответната разработка на конференция и реторическото майсторство за отговор на поставените въпроси.

Крайният срок за участие е 27 март 2022 г., а желаещите могат да изпращат разработките си на адрес saccl2021@abv.bg Правилата за участие можете да прочете тук.

Разработките могат да са на свободно избрана тема от областта на римското частно право, гражданското право, вещното право, семейното и наследственото право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС, гражданскопроцесуалното право, конституционното право и право на интелектуалната собственост.

Новата инициатива беше представена по време на заключителната конференция на деветия Национален конкурс за студентски съчинения.

На нея бяха обявени и спечелилите специални награди за най-добре представилите се стажанти в стажантската програма на СРС и „Фулбрайт“ Ана Ченешкова  и Емили Стаменова. Предстои да бъдат определени стажантите, които ще бъдат отличени с двете големи награди на програмата за стаж при съдия Джейн Милазо – федерален съдия от Окръжния федерален съд в Ню Орлианс, Източен окръг, Луизиана, САЩ.

Специална награда беше връчена от Съюза на съдиите на Мария-Магдалена Маркова и Александър Лешев от СУ за разработката им „Някои процесуални въпроси на националното право във връзка с преюдициалното запитване по чл. 267 ДФЕС“. Работата им е отличена заради задълбочения анализ на практиката на Съда на Европейския съюз и на ВКС по разгледаните въпроси, заради обоснованите авторски тези с практически значими изводи за българското правораздаване. В разработката са направени и значими предложения de lege ferenda.

Специална награда от съдия Константин Кунчев беше дадена на Красимир Русев от Бургаски свободен университет, с разработка на темата „Клаузата за справедливост при присъждане на обезщетение в застрахователния договор“. Работата е отличена заради смелостта на автора да повдигне значим за обществото и правото актуален проблем, да го разгледа теоретично и в неговите практически измерения, както и да формулира ясна теза, която в последствие е споделена от ВКС.

Награда получи и Иван Геров от СУ „Св. Климент Охридски“ за разработката си „Съществува ли „относително“ право на собственост?“

На студентите, класирали се на първите десет места, бяха предоставени награди от издателствата „Сиела“ и „Сиби“, които бяха връчени в Софийския районен съд в съдебна зала № 1 проф. Живко Сталев. По този повод организаторите припомнят, че през 2011 г. националното състезание е било посветено на 100 години от рождението на проф. Сталев и отправят отново призив за осмисляне на словото, произнесено на 28 май 1992 г. от проф. Сталев по случай честването на 80-годишния му юбилей в аулата на СУ, което завършва с думите:

„Нека ми бъде позволено да отправя към българските правници един апел. Нека положим всички усилия, когато създаваме или прилагаме нашето право, да се ръководим от максимата, че правото е изкуство за справедливото и разумното. Нека тези от нас, които са се посветили на правната наука, да изучават правото с преклонение и увлечение. Нека всички обкръжим правото с вяра и надежда в неговото бъдеще, в неговата изключителна обществена полезност. Да живее правото, правото на нова, демократична България!“

Във фокуса на обсъждане на съчиненията са били важни теми, които вълнуват практиката и теорията, включително правото на Европейския съюз, както и някои практически проблеми при отправянето на преюдициално запитване от националните съдилища. Разгледани са  били интересни въпроси относно възможността за спиране на делото при вече отправено запитване и за възможност за въвеждане на института на отмяна на решение, влязло в законна сила, което противоречи на правото на ЕС. Обсъден е бил и практическият проблем за наличието на застрахователни лимити за обезщетения за неимуществени вреди в светлината на правото на ЕС и Конституцията. Акцент е бил поставен и върху спортното правосъдие и арбитраж във футбола. Дискусията се е фокусирала върху Павловия иск и някои практически проблеми, свързани с него.

Конкурсът в чест на Кристиан Таков се организира от кръжока по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, кръжока по „Гражданско и търговско право“ към ЮФ на УНСС, Департамента по Право на Нов български университет, „Фондация Кристиан Таков, „Българска асоциация за Европейско право“, „Сдружение за международни състезания по право”, Съюза на съдиите в България, Висшия адвокатски съвет, ЛексАрт – Практически обучения за юристи и професионален правен сайт „Предизвикай правото“.