Нови правила за това кога фирмите трябва да декларират действителните си собственици днес бяха обнародвани в Държавен вестник и ще влязат в сила след три дни. Измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са направени с преходните и заключителните разпоредби на промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (пълния текст на измененията виж тук).

Така докато в парламента тепърва предстои да бъдат обсъдени на второ четене по-мащаби промени в ЗМИП, свързани предимно с гарантирането на адвокатската тайна, тези „бързи“ поправки вече са факт. Те ще влязат в сила три седмици преди изтичането на крайния срок, в който всички фирми у нас трябваше да обявят действителните си собственици. Той започна да тече на 1 февруари 2019 г., а кампанията по деклариране на действителните собственици трябва да приключи на 31 май 2019 г.

Всеки търговец, който не подаде в срок заявление за това кои са реалните му собственици, е заплашен от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Нещо повече – законът предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването.

Чрез ПРЗ на закона за оръжията всъщност се променят само две разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Първата е чл. 63, ал. 5. С нея на практика се разширяват хипотезите, при които фирмите няма да обявяват действителните си собственици. Досега законът освобождаваше от това задължение тези дружества, по чиято партида в Търговския регистър са вписани физическите лица, които ги притежават. Сега с измененията се предвижда, че ако една фирма е собственост на едно или повече дружества, няма да се налага тя да подава декларация, ако физическите лица, които са нейни действителни собственици, са вписани по партидата на юридическите лица, които я притежават.

Ако обаче едно от дружествата, което притежава фирмата, е чуждестранно, обявяването на действителните собственици е задължително.

Ето какво гласи вече чл. 63, ал. 5 от ЗМИП:

„Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

  1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
  2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“

Другата промяна е свързана с т. нар. вътрешни правила срещу прането на пари, които множество задължени лица, трябваше да изпращат на ДАНС. И всъщност много от тях вече го направиха.

Сега това задължение за изпращане на правилата отпада. Изискването е те да бъдат съобразени със ЗМИП. Като срокът за това е 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС.

Тези промени са направени в §6 от преходните и заключителните на ЗМИП, чиято първа алинея вече предвижда: „Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Смутен
Смутен
16 май 2019 12:58
Гост

Не разбрах какво правим с цялата тази информация, с която на отпаднало законово основание ДАНС се сдоби? Или не е важно, некви там доноси, те обещават да не ги четат…

анонимен
анонимен
15 май 2019 19:10
Гост

Питането ми е: ако собственик на капитала е друга фирма ЕООД, с действителен собственик, трябва ли да се подава декларация?

ЕВГЕНИЙ ИЛИЕВ
ЕВГЕНИЙ ИЛИЕВ
27 май 2019 12:22
Гост

не

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 16:28
Гост

По-интересно е какви изменения ще се приемат във връзка с адвокатската тайна.

Предприемач
Предприемач
07 май 2019 16:27
Гост

На маймуни ни направиха!

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 16:23
Гост

Измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари бяха изключително наложителни.

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 16:25
Гост

И с какво точно? Въобще не съм съгласен. Търсят начин как да изкарат пари и то сериозни суми.

12345
12345
07 май 2019 16:10
Гост

ха сега, де… сега разбрах Менда Стоянова какви ги плещеше при представянето на промените в ЗМИП, които четохме в кантората и не видяхме изменения за действиетлните собственици, но ето как го направили – със Закона за оръжията и боеприпасите!!!! човек – дълбае се дъното

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 16:11
Гост

Da, zakonodatelna tehnika za chido i prikaz