Конституционният съд (КС) вчера отхвърли искането на „Възраждане“ и ИТН да „отмени“ решението на Народното събрание, с което беше отказано провеждането на референдум, с който въвеждането на еврото да се отложи до 2043 г. До днес обаче не бяха известни мотивите, с които почти всички конституционни съдии, с изключение на Янаки Стоилов, са приели, че подобно допитване до народа не може да бъде проведено.

Близо 24 часа след заседанието си, проведено докато под прозорците на съда от „Възраждане“ изсипваха животински изпражнения и палеха чучело на конституционен съдия (повече виж тук), беше публикувано решението на КС (пълния му текст виж тук).

В него съдът обстойно отговаря на всички аргументи, с които организаторите на референдума атакуваха отказа за провеждането му. „Лекс“ обобщава основните моменти, а с детайлните мотиви можете да се запознаете с поместения по-горе линк към акта на КС.

Защо 400 000 подписа не могат да направят невъзможното възможно

Един от основните аргументи за провеждането на референдума за еврото беше, че за него са събрани над 400 000 подписа. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се предвижда: „Народното събрание приема решение за произвеждане на национален референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 400 000 български граждани с избирателни права и не противоречи на ограниченията по чл. 9, ал. 2, 3 и 4“.

От „Възраждане“ твърдяха, че Народното събрание не може да откаже да приеме решение за произвеждане на национален референдум, когато е сезирано чрез подписка от повече от 400 000 граждани с избирателни права.

„…такова твърдение е в несъответствие с логиката, духа и разума на основополагащите за съвременната представителна демокрация принципи на народен суверенитет, върховенство на правото и разделение на властите“, заявява КС.

В решението се обяснява, че дори когато волята на активното гражданство е обективирана чрез подписите на повече от 400 000 граждани с избирателни права, това не задължава парламента да вземе решение единствено за произвеждане на национален референдум. „Народното събрание като представителство на целия народ е длъжно при осъществяване на възложената му компетентност да спазва конституционните ценности и принципи, включително и когато приема решение по чл. 84, т. 5 от Конституцията“, заявяват конституционните съдии.

И напомнят, че това разбиране се поддържа от КС още в решението му №9/2016 г. по к.д. №8/2016 г. „Броят на гражданите с избирателни права, които са подписали предложението за произвеждане на национален референдум, не може да замени ценностите, установени от общата воля на суверена в Конституцията, в частност – принципа на върховенство на правото, на който са подчинени и който ограничава едновременно както учредените власти, така и титуляря на държавната власт“, пише КС.

В решението се обяснява, че при подписка от над 400 000 души Народното събрание самостоятелно формира воля по предложението, преценявайки го както с оглед на спазването на изискуемата организация и ред, така и относно съответствието с конституционните изисквания на съдържащия се в предложението въпрос за инициирания референдум. „Такава преценка представителното учреждение следва да прави независимо и задължително по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Основния закон“, подчертава КС.

Какво е отхвърлил парламентът

Друг аргумент в искането на „Възраждане“ и ИТН беше, че при гласуването в НС за референдума е подменена волята на депутатите. Най-общо казано, те сочеха, че с 68 гласа „за“, 98 „против“ и 46 „въздържал се“ депутатите са отхвърлили предложението на правната комисия да не се провежда референдум, а не самия референдум.

КС обаче е изследвал подробно стенограмата от заседанието и в нея е записано как председателстващият казва: „Да поясня за всички – гласуваме предложението на „Възраждане“, на организаторите на референдума, което е неподкрепено от Комисията, тоест, който гласува „за“, ще гласува за провеждане на референдума, който гласува „против“, ще бъде против провеждане на референдум“. А след гласуването обявява „Предложението не е прието“. И в Държавен вестник диспозитивът на решението на Народното събрание е идентичен – не приема предложението за произвеждане на национален референдум.

Макар и използваният от председателстващия пленарното заседание изказ да не е прецизен, за да обозначи изразената от народните представители воля, тази непрецизност не е от естество на достатъчно и самостоятелно основание за противоконституционност на оспореното решение. Съдът отново подчертава, че за валидността на изразената воля на народните представители релевантни са яснотата на въпроса – предмет на проведеното гласуване, свободата на формиране и изразяване на волята на народните представители и полученият еднозначен краен резултат от гласуването, в настоящия случай потвърден и при проведеното повторно гласуване“, посочва КС.

Въпросът за еврото и защо не трябва да се допуска народът да участва в референдум, които няма как да произведе последици

Основният въпрос по делото, разбира се, е може ли с референдум приемането на еврото да се отложи с 20 години. От „Възраждане“ твърдят, че с питането си „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 г.?“ те не искат промяна на международен договор, а само да се направи уточнение в съдържанието му. Както и че в чл. 140 от Договора за функционирането на ЕС няма конкретна дата, на която държава членка с дерогация, каквато е България, следва да приеме еврото.

В решението си КС изследва подробно различните учредителни договори на съюза, както и какво всъщност представлява въпросната дерогация – а именно, че България ще приеме еврото, когато е изпълнила критериите за това. И подчертава, че в хода на присъединителния процес България е дала съгласие за участие в паричния съюз, включително и за приемането на еврото, а това съгласие е „предварително и обвързващо държавата условие за членство в Европейския съюз“.

„Чрез Договора за присъединяване – надлежно ратифициран от Народното събрание, България е поела валидно задължение за участие в паричния съюз. Изграждането на паричен съюз в рамките на Европейския съюз е подчинено не на определянето на конкретни дати за държавите членки с дерогация, а на изпълнението от тях на критерии, установени в първичното право на Съюза, което държавите членки чрез подписаните от тях договори са приели доброволно да изпълняват. Преценката за момента, когато държавата членка с дерогация се включва във Валутнокурсовия механизъм ІІ (ERM II), е предоставена на държавата членка, но от нея се очаква да се присъедини към механизма. Преценката за момента, когато държава членка с дерогация е готова да приеме еврото, т.е. изпълнила е конвергентните критерии, установени в член 140, §1 ДФЕС, се извършва не едностранно от националния парламент на държавата членка, а от Съвета на Европейския съюз, по предложение на Комисията, след консултация с Европейския парламент, след обсъждане в Европейския съвет и след препоръка, отправена от квалифицирано мнозинство от членовете на Съвета, представляващи държавите членки, чиято парична единица е еврото. Това означава, че българският парламент, след доброволното включване на България във Валутнокурсовия механизъм ІІ (ERM ІІ), с едностранно свое действие не може да определи конкретна дата, до която няма да приема еврото, защото това би било пренаписване на установените в член 140 ДФЕС условия и ред за приемане на еврото, каквото е в несъответствие с правото на Европейския съюз и е конституционно недопустимо“, обясняват са конституционните съдии.

И заявяват, че предложение за референдум с въпрос за определяне на конкретен срок, до който еврото няма да се приема като национална валута, не е „уточняване на съдържанието на елемент на международен договор“ чрез формата на пряко осъществяване на държавната власт, както твърди „Възраждане“, „а е по същество пренаписване на условията в противоречие на установеното с ратифициран от Народното събрание договор“.

КС заключава, че произвеждането на национален референдум с поставения въпрос за еврото, противоречи на чл. 85, ал. 3 от Конституцията, която предвижда, че ратифицираните от Народното събрание договори могат да бъдат изменяни или денонсирани само по реда, посочен в самите тях, или в съответствие с общопризнатите норми на международното право. А нито една държава в ЕС няма право едностранно да изменя договорите на съюза.

Освен това питането за еврото не съответства и на чл. 4, ал. 3 от Конституцията, според която България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.

Произвеждането на национален референдум по въпрос, който е извън обхвата на конституционно установената компетентност на Народното събрание, е и нарушение на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, съгласно който България като правова държава се управлява според Конституцията и законите на страната. Конституционният съд неизменно поддържа в своята практика, че принципът на правовата държава „освен всичко друго означава и това, че основите на правовия ред, заложени в Конституцията, важат в еднаква степен и за органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власти, както и за всички правни субекти“. …конституционализмът е несъвместим с разбирането, че суверенът стои извън правото, което сам създава“, тъй като той „доброволно се поставя под действието на Основния закон“, пише КС, стъпвайки на предходната си практика.

В заключение съдът специално припомня, че още в решението си от 2016 г. е подчертал, че „…националният референдум по своята същност и действие е мощно средство за пряко упражняване на държавната власт от гражданите“ и това налага Народното събрание да упражнява правомощията си така, че „да не допусне народът да бъде подвеждан да участва в гласуване, за което изначално е ясно, че резултатът от националния референдум няма да произведе целените правни последици“, каквото би било налице в настоящия случай при приемане от Народното събрание на решение за произвеждане на референдум по направеното предложение на инициативен комитет, внесено в Народното събрание на 7 април 2023 г.

Докладчик по делото беше Соня Янкулова.

46
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
14 февруари 2024 19:29
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Това е краят и на небългарския, и на КС
Това е краят и на небългарския, и на КС
12 февруари 2024 20:45
Гост

Тези, воглаве със синето на кандидата за член на Политбюро – Семов, си подписаха смъртната присъда!

КОЙТО ГРОБ КОПАЕ ДРУГИМУ САМ ПАДА В НЕГО.

487tan
487tan
12 февруари 2024 16:37
Гост

Иcкaте ли луд ceкc за 2-3 часа, силни epeкции, яpки opгaзми, много cпepмa и повишен тeстoстеpoн! Toвa е подобрена формула на Виaгpa сeгa е безoпаcнo на всяка възpаcт! Не пpопyскайтe шансa да направите своя ceкc незaбpавим–– https://use.my/azalfa

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 1:47
Гост

Всъщност положението е още по-лошо. Да речем ИК. Заместник министър делегирал на ЕО въпросите за насилието над жени. И когато се приеме ИК като закон на ЕО, по силата на това делегирането ИК става закон и в България. Въпреки изричната с присъда на КС. Та не само не съществува конституция, дори и решенията на конституционният съд са изцяло нищожни. А българите завинаги са загубили суверенитета, защото дори договор с Монголия от 1980 ще е по-меродавен от конституцията и волята на конституцията. Какво още сме делегирали? Ами например аптеките, лекарствата. И сега ако стане така че да нямаме достъп и до… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 11:38
Гост

Всеки 2-ри „отслужил военна служба“ българин и навършил 45 години е с диагноза „Параноидална-шизофрения“ или по-точно казано „един файтон психиатри“ ликвидираха „запасното войнство“ в България,което исторически само по себе си е „Национално Предателство“!!!
НАРОДЕ???????

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 8:56
Гост

За да поставите вятъpнa тypбинa, имате нужда от 5000 m2 земя, до 600 тона желязо и цимент, излети дълбоко в земята, която почти винаги е земеделска или девствена. Те нямат абсолютно нищо eкoлoгичнo в себе си и често рaзpушават естествените пътища на водоносните хоризонти. Земята – унищожена завинаги поради спекулациите на енeргийните мултинационални компании.

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 2:06
Гост

Безспорното в случая интелигентно и смислено написване на едно решение на „конституционния съд“ не отменя въпроса за колониалната същност на правния ред, която това решение защитава. Това е принципен въпрос, който дори няма много общо с еврото (отделна и голяма, наистина дълга тема), защото на така наречения „суверен“ изначално и всеобхватно открито му се заявява, че не може да има правно значимо мнение по въпроси, уредени в „конституция“ и в „международни договори“, за чиято легитимност той не се е произнасял никога. И тук въпросът произнасял ли се е българският народ на референдум за сключване на договора за присъединяване на България… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 февруари 2024 15:48
Гост

Не може никой ОРГАН на държавата да ограничава държавната власт на суверенния народ. Не може в закон, дори в конституцията (там и няма, тъкмо обратното е записано) да се записват ограничения на народния суверенитет. Решава народът. А след време може да реши пък друго. Меродавна е последната му воля.

Политиците могат, най-много, да приемат някаква декларация и да правят апели за това кое е и кое не е целесъобразно. Примерно, не провеждайте референдуми за размера на данъците, щото ни не сме швейцарски и ще оплескаме работата. Едно такова заявление, разбира се, не представлява повече от съвет, който народът ще прецени.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 1:54
Гост

Taka е във всяка нормална държава. Но в България не е така. Дори и някой от правителството без да има пълномощия може да направи конституцията нищожна с един подпис. Изобщо, България е приета в ЕО при робски условия. Та да не се учудваме ако се окаже че нямаме право даже на неща, каквито всеки европеец в България има право.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 19:28
Гост

Така е. Всичко е възможно. Неотдавна една госпожа, след като беше бламирана, в оставка, с прекратени по силата на закона юридически пълномощия, подписваше в неделя документи заедно с братята от Северна Македония.

Обяснил бил?! КОИ на КОГО?
Обяснил бил?! КОИ на КОГО?
10 февруари 2024 19:14
Гост

България вече няма Конституционен съд! Демокрацията е мъртва.

Анонимен
Анонимен
10 февруари 2024 17:00
Гост

С едно изречение- ние хубаво сме надупени на САЩ, ама и дъртаците от ЕС искат дупе. Та така.

ЩЕ ИМА!
ЩЕ ИМА!
09 февруари 2024 22:15
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
re:
re:
09 февруари 2024 22:19
Гост

Подлоги. Кочина.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 февруари 2024 18:24
Гост

„Освен това питането за еврото не съответства и на чл. 4, ал. 3 от Конституцията, според която България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.“ Щом са изтопосали този заучен аргумент в стил ППДБ, нещата са ясни, така че можеше да си спестят всички останали доводи- на предварително свирен мач не се залага. Да питам защо когато става дума за неяснота формулировка при гласуването се гледа отгоре, че „то се знаело за какво се подкрепя/отхвърля’, а касателно въобще правото на НС да поставя допълнителни условия за произвеждане на референдум със закон по смисъла на чл.42 ал. 2 от КРБ,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:42
Гост

Силно се надявам и моля, на 10 юни да поставим началото на края на посмешището евроджендърски съюз. Заедно с Алтернатива за Германия, хората на Льо Пен във Франция и на Герт Вилдерс в Нидерландия, какво и много други. Такива малоумни решения на КС само ме стимулират да гласувам на всяка цена на 10-ти, иначе не смятах да ходя

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:54
Гост

Какво е „евроджендъски съюз“?! Да не би да е антиподът на „путинофилско фашистка уния“, управлявана от фюрер?!

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 1:25
Гост

Анонимен

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 1:27
Гост

Само малоумник може да зададе такъв въпрос.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:27
Гост

Е нали уж цялата власт произтичаше от Народа? КС зачерта член 1 от Конституцията и обяви диктатура на ЕС. И как ще твърдят, че сме се задължили да приемем еврото още с договора за присъединяване? Дания и Швеция, които са по-отдавна в ЕС правят референдуми за собствената валута или за еврото, но не и ние? Пълна мизерия.чяа

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 17:52
Гост

Конституцията и нейното тълкуване не е проста работа като изхвърлянето на животинска тор пред Конституционния съд, не ли?!

ЩЕ ИМА!
ЩЕ ИМА!
09 февруари 2024 22:16
Гост

Не е за прости като теб!

А ЧЛЕН 1?

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 1:29
Гост

Да, но ти си много прост !

гост
гост
09 февруари 2024 16:10
Гост

Четеш решението, четеш коментарите и разбираш защо сме най-бедната страна в Европа, а скоро и в северното полукълбо

Шопо
Шопо
09 февруари 2024 16:00
Гост

Диктатурата е официализирана !

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 15:50
Гост

Пишете, пишете. Ние знаем защо няма рефеерендум. Ама тия празноглавците дали ще го прочетат и разберат?

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 16:33
Гост

Няма референдум, защото отговорът му е предизвестен и задкулисието няма да допусне народът да решава. Жалко за англичаните, че не са на нашите конституционни висини и проведоха референдум за излизане от ЕС и независимо, че това не беше првилното икономическо и политическо решение да напуснат съюза, за тях „нарада каза, ама ние си знаем“ не съществува и се съобразиха с решението на народа. Ето затова те са световна сила, а ние сме на дъното. В същия ред на мисли жалко и за швейцарците – те пък през месец са на референдуми. Чудя се дали да не им пратим някой наш… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 1:57
Гост

Ще се види дали е икономически изгодно след време. Сега например Германия е в рецесия а Британия не.

Друмев
Друмев
09 февруари 2024 15:50
Гост

Тоо лошото е, че с дейстията на Бойко Борисов да слага Деси Атанасова в КС само налива вода в мелницата на изрожденците

Друмева
Друмева
09 февруари 2024 22:17
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Каменов
Каменов
09 февруари 2024 15:49
Гост

Оставете ами след вчерашния „парад“ на простотията в центъра на София видях три момчета, едното от които ходеше с военна униформа. Значи това е войник, който няма право да ходи на политически шествия с униформата си, която му е поверена от армията. Той не е там, като представител на армията. Той е там, като цивилен в отпуска. Но той беше там с униформа. Момче към 25 години. Това ме навежда на мисълта какви хора имаме в армията ни, която чакаме да ни защити при евентуално нападение от Путлер. А и друго – тоя какво му пречи утре подтикнат от Възраждане… Покажи целия коментар »

Димчо
Димчо
10 февруари 2024 2:14
Гост

трявба да си с мозък на пиле, за да си помислиш, че можеш да се защитиш от армията на Пу тин, или от турс ката, или от амери канската и т.н. от никоя армия не можем да се защитим, би било напразна саможертва, затова, дръж винаги в шкафа, брашно, мая, сол и бурканче с мед за да си подготвен.

Каменов
Каменов
09 февруари 2024 15:47
Гост

Поредните опорки на Възраждане. Притеснявам се, че може да се радикализират. Защото Копейкин говори, че ще направят всичко ПО ЗАКОН, но не уточнява, че утре може да заяви „ами тя държавата ни е укопирана и законите не се спазват, следователно и ние няма да ги спазваме и ще организираме преврат, ще залагаме бомби“.

ПЛАМЕН
ПЛАМЕН
10 февруари 2024 16:33
Гост

Я първо спазвай закона за правописа, пък после давай мнение, а? Пък що се отнася до настоящото решение – ами то е доказателство, че България не съществува като самостоятелна държава… Впрочем – знаеш ли кой е Копейкин?

Чуков
Чуков
09 февруари 2024 15:46
Гост

В Румъния президента разреши на НАТО да разполага войници за бързо реагиране. Добре подготвена армия за да пази суверенитета на Румъния. Тука обаче имаме кроманьонци, които се кланят на Путин, имаме представителите им от Възраждане и БСП и имаме президент с такива убеждения. Суверенитета ни е заплашен много сериозно от тия хора, не от НАТО и ЕС.

Пламен
Пламен
10 февруари 2024 16:41
Гост

Драги ми, в България доста от отдавна имаме подобни „пазители на суверенитета ни“ – знаеш ли къде е Ново село /Сливенското/ -и колко и кои са там, при това на българска територия, върху която НЕ ДЕЙСТВА българската юрисдикция? /Впрочем – пише се „ПрезидентЪТ разреши…“, компетентнико…/

Демирев
Демирев
09 февруари 2024 15:45
Гост

Само поради факта, че мятаха тор по центъра на София не трябва да им минава скапания и тъп референдум. Ние сме вързани към Марката и от там към Еврото още през 90те. Що за глупости.

Нинов
Нинов
09 февруари 2024 15:44
Гост

Тоя референдум е такава простотия, че няма на къде. Какво значи „махнем ли лева ис губим суверенитета“? Всички страни с Евро са си загубили суверенитета ли? Демек ще станем какво, колония на Франция и Германия ли? А как тогава ще сме тяхна колония, щом те също са си загубили суверенитета преди нас, приемайки Еврото? Как ставаш колония на нещо, което няма суверенитет. Нали, тя логиката е елементарна. Но явно питеците нямат и толкова интелект и ми се разнасят с български флагчета и псуват всеки, който не мисли, като тях.

Пламен
Пламен
10 февруари 2024 16:50
Гост

„Демек ще станем какво, колония на Франция и Германия ли?…“ – ами ние и сега сме даже не колония, а заден двор – и приемането на еврото няма да промени тази ситуация. С евро или не – най-бедната държава в ЕС няма да стане по-малко бедна – и това е същественият проблем. Ако смяташ, че като сложиш 1000 евро, а не 2000 лева в джоба си, ще ти се повиши авторитетът в Европа и където и да е, много се лъжеш… И още нещо – приемането на еврото ЩЕ НАМАЛИ покупателната способност на днешните 1000 евро, въпреки заклинанията, че това… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 7:07
Гост

Не само губим суверенитет ами с времето губим всички имоти, които имаме. Единствено за Германия еврото действа като валута, чрез диференциалният бонус. Ще се опитам да го обясня с пример. Проблема е във механизма за емитиране на еврото. Това емитиране, т.е. печатането на нови евро, се прави само срещу дълг, като да речем във САЩ и Китай. Но огромната разлика е че еврото се емитира само срещу частен дълг. Само от търговските банки. Пример: някой строи къща за продан. Построява я за 200000 и иска цена 250000. Тази разлика 50000, принадената стойност, са пари, които не съществуват. Трябва да се… Покажи целия коментар »

Палиев
Палиев
09 февруари 2024 15:43
Гост

Възраждане са ужасно радикални и в генезиса си те са фашисти. Просто сега само Путин и Русия се противопоставят на Запада и затова го подкрепят. Но реално те са фашисти, те не подкрепят никого освен великата бяла раса.

Теменугов
Теменугов
09 февруари 2024 15:42
Гост

Хахаха и сега? Какво ще прави Израждане през уикенда? Терористични актове ли ще има? Защото вчера, като минах през МС в края на речта си точно Копейкин обясняваше, че уикенда всички ще разберели какви действия ще предприемат. И не ги обяви. Какво гласят?

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 15:41
Гост

Какво ви говорят хората и аз включително. Националистите и празноглавците в тая страна са около 400 000. Това е. Точка. И да се пънат и дуят как щели да управляват, няма как да стане с 400 000 подръжници. Освен ако всички други не идат да гласуват.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 16:39
Гост

Ами май са повече от либералистите, даже с „ала-бала“-та им.

Свидетел
Свидетел
09 февруари 2024 15:40
Гост

Който не иска да става европеец, Путинистан и Кимирстан ви чакат:))).

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 16:37
Гост

Даааа, Швеция, Чехия, Румъния, Полша, Унгария и изключително пропадналата Дания не искат да стават европейци. Те са за Путин, а Англия дори при присъединяването си към ЕС е заявила, че никога няма да приеме еврото и така и не го прие, а бе с една дума не искат да стават европейци…