Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) огласи нов образец на имуществените декларации за магистратите, който ще се прилага от 1 януари 2023 година.

Новият образец може да бъде намерен на сайта на ИВСС (виж тук).

Също там може да бъдат открити и указанията за попълването и подаването на имуществените декларации по новия образец (виж тук).

Според чл. 175а от Закона за съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите подават пред ИВСС декларация от две части за имущество и интереси, както и декларация за промяна в декларирани обстоятелства в частта за интересите по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Декларации подават не само действащите магистрати, но и такива, които са загубили товас и качество.