Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е нарушила принципа за последователност и предвидимост при гласуването за председател на Софийския градски съд, защото в девет други избора е гласувала в полза на кандидата, подкрепен от общото събрание на съответния орган, но не и в този. А това е в разрез с целта на Закона за съдебната власт за утвърждаване на съдийското самоуправление. Освен това двама от членовете на кадровия орган не е следвало да участват във вота, защото са били предубедени. Липсват и мотиви защо СК на ВСС е предпочела Алексей Трифонов за шеф на градския съд.

Това са основните акценти в жалбата на Евгени Георгиев до Върховния административен съд срещу решението на Съдийската колегия, с което с 9 на 4 гласа за председател на СГС беше избран Алексей Трифонов. Това се случи, въпреки подкрепата, която Георгиев получи от общото събрание на градския съд. За него гласуваха 56 съдии, а за Трифонов – 25.

И заради това в жалбата си Георгиев обръща специално внимание на съдийското самоуправление. Той посочва девет други процедури за избор на ръководители на съдилища, в които членовете на съвета са се изказали и са подкрепили кандидата, получил одобрението на общото събрание.

Примерите, които дава Георгиев са следните. На 6 ноември 2018 г. СК на ВСС избра Иван Димитров за шеф на Районен съд-Дупница. В жалбата Георгиев цитира изказване на Цветинка Пашкунова, която наред с другите мотиви, изтъква, че Иван Димитров е подкрепен от колегите си и заради това тя ще гласува за него. След нея думата взема председателят на ВАС Георги Чолаков, който казва, че „действително при абсолютно равностойни кандидати, които бяха пред нас, кандидати, които притежават съответните професионални и нравствени качества, няма как да не натежи становището на колектива. Колективът всъщност е излъчил този човек за свой кандидат“ и също гласува Димитров.

Следващият пример, който дава Евгени Георгиев, е с избора за шеф на Административен съд-Бургас, проведен на 30 октомври т.г. Тогава колегията гласува за Чавдар Димитров, който също беше подкрепен от общото събрание. Георги Чолаков казва, че Димитров е „член на колектива на този съд и подкрепата, която получава не е случайна“. Боряна Димитрова добавя, че чувството за принадлежност към колектива е това, което ще бъде негов двигател.

Подобно мнение Димитрова е изразила и при избора на шеф на ОС-Перник по отношение на Калин Баталски, напомня в жалбата си Евгени Георгиев. Тогава тя е заявила, че не без значение е това, че Баталски е получил подкрепата на колегите си от съда.

Още един пример –  с избора на председател на Окръжния съд в Бургас. Тогава Даниела Марчева е казала по отношение на кандидата Росица Темелкова: „[и] затова в случая така или иначе моето принципно решение е да гласувам винаги за административни ръководители тези, които Общото събрание посочи, за мое голямо щастие и късмет в случая съвпада с избора на Общото събрание на съдиите, за което много се радвам“.

Не на последно място Евгени Георгиев напомня и за избора на председател на Върховния административен съд. По отношение на Георги Чолаков, Вероника Имова, задавайки му въпрос, прави и следния коментар: „…Вие получихте широка подкрепа в резултат именно на въведения нов принцип в Закона за съдебната власт за избор на административни ръководител, а именно – доверието на колектива на Върховния административен съд. Това доверие се измерва с една максимална подкрепа – повече от 2/3 от Вашите колеги Ви издигнаха за кандидат в избора за председател на Върховния административен съд. Отделно от това, Вие получихте максимална степен на доверие от Пленума на ВАС и след изслушването на Вашата концепция“.

Нито веднъж в проведените девет избора на административни ръководители от настоящата СК на ВСС, членовете на СК не са избирали за председател на съд, кандидат, който не е имал или е имал по-ниска подкрепа от Общото събрание на съдиите от съда спрямо другия кандидат. Това не се е случило и при предлагането от Пленума на ВСС на Президента на Република България да назначи съдия Чолаков за Председател на ВАС. За пръв и засега единствен път това се случи при избора на председател на СГС на 27 ноември 2018 година… В процесния случай тя направи точно обратното – СК на ВСС избра кандидат, който е подкрепен от повече от два пъти по-малко съдии от другия кандидат, без избраният кандидат да превъзхожда другия кандидат по критериите професионална и управленска компетентност, и нравствени качества“, изтъква Георгиев.

По отношение на професионалните и нравствени качества на кандидатите, отбелязва, че както той, така и Алексей Трифонов имат максимален брой точки от атестацията и са с положителни становища.

Евгени Георгиев отбелязва, че нито един от изказалите се членове на съвета не е посочил с какво управленската компетентност на Алексей Трифонов е по-голяма от неговата. Нещо повече, продължава Георгиев, кадровиците не изложили и мотиви защо не гласуват за него и с какво кандидатурата му е по-слаба от тази на Трифонов.

Липсват каквито и да е мотиви от формираното мнозинство с какво съдия Трифонов притежава по-добра управленска компетентност. Наличието на такава компетентност проличава не само от концепциите на кандидатите, но и от данните за техен предишен успешен управленски опит, свързан със съда, за който кандидатстват, както и познаване работата на съда. Такъв опит съдия Трифонов няма, защото от 5 октомври 2009 г. не е съдия в СГС. Следователно съдия Трифонов не би следвало да бъде оценен по-високо от мен по някой от описаните три критерия – професионална компетентност, нравствени качества и управленска компетентност. Тогава как изборът на формираното мнозинство на СК на ВСС отговаря на целта на изменения през 2016 г. ЗСВ, а именно утвърждаване на съдийското самоуправление? Съдия Трифонов има подкрепата на 30% от гласувалите на Общото събрание съдии, а моята кандидатура – на 64%, като тя е била и предложение на Общото събрание. Очевидно е, че обжалваното решение на СК на ВСС не отговаря на целта на закона – утвърждаване на съдийското самоуправление. Затова моля да го отмените и на това основание“, пише още Евгени Георгиев.

В една не малка от жалбата си той изтъква аргументи в подкрепа на тезата, че двама членове на съвета е трябвало да се отведат от участието си в процедурата поради предубеденост.

Единият е Боян Новански – заради думите му при първата процедура за избор на шеф на СГС, а именно, че Евгени Георгиев притежава 450 акции за над 20 000 лева, които не са обявени в имуществените декларации и това е притеснително.

Неистински са обстоятелствата, че притежавам 450 акции за над 20 000 лева, които не съм декларирал. Декларирал съм всички акции, които съм закупувал, а, когато съм продавал акции, съм реализирал загуба или печалбата е била толкова ниска, че не е подлежала на деклариране. Подробно съм обяснил това в становището ми, подадено до ВСС на 20 март 2018 г. От осъществените факти се установява, че г-н Боян Новански е изнесъл неистински факти по отношение на закупени, продадени и декларирани от мен акции. Тези неистински факти поставят под съмнение почтеността ми.

Съгласно чл. 1946, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, при събеседването с кандидат за административен ръководител членовете на СК на ВСС преценяват неговите нравствени качества. Несъмнено почтеността е основно нравствено качество. Като е изнесъл неистински обстоятелства относно почтеността ми, г-н Новански е създал неверни представи не само у самия себе си, но и у останалите членове на СК на ВСС относно нравствените ми качества. Това без съмнение си проличава и от коментарите на двама от членовете на СК на ВСС – съдия Боян Магдалинчев и съдия Даниела Марчева“, казва в жалбата си Евгени Георгиев.

Той напомня, че Боян Новански е член на етичната комисия и като такъв е имал повече от три месеца, за да извърши необходимата проверка на декларираните от него покупки и продажби на акции, което самият член на СК на ВСС споделя, че е направил и би следвало да е установил всичко, което Георгиев е декларирал.

В чл. 12 от АПК е установен принципът на достъпност, публичност и прозрачност. Той задължава административният орган да предоставя достоверна и пълна информация в административното производство. Г-н Новански предостави недостоверна информация за мен. Така той наруши този принцип.

Това поведение на г-н Боян Новански показва явна предубеденост към моята кандидатура. Налице е субективният критерий, за да се приеме, че г-н Новански не е бил безпристрастен към моята кандидатура. Затова той е следвало да се отведе от участие при изслушването пред СК на ВСС на кандидатите за избор на председател на СГС на 27 ноември 2018 г. Той не направи това въпреки изричното ми искане. Така г-н Новански е нарушил и чл. 35, ал. 2 от ЗСВ“, изтъква Георгиев.

Нататък той споделя, че от гласуването е трябвало да се отведе и онзи член на СК на ВСС, който е разговарял предварително с Алексей Трифонов по повод това той да се кандидатира за поста шеф на градския съд.

По време на изслушването си от Съдийската колегия Трифонов заяви, че е имал такъв разговор и уточни, че „това е колега, с когото е бил в един кабинет“.

Георгиев цитира чл. 35, ал. 1 от ЗСВ, според който член на ВСС не може да участва във вземането на определено решение, ако е налице обстоятелство, което поставя под съмнение неговата безпристрастност. Напомня и кой, според ЗСВ, може да номинира кандидати за председатели – това са общото събрание, министърът на правосъдието и самият магистрат.

Нито един от предложителите не участва при изслушването и вземането на решение от СК на ВСС за избор на председател на съд. Следователно целта на законодателя е била да осигури безпристрастността на членовете на СК на ВСС, като ги изключи от кръга на предложителите на председател на съд“, посочва Георгиев.

В подкрепа на тезата си той цитира изказване на председателя на правната комисия на НС Данаил Кирилов, направено през 2016 г,. при мащабните промени в съдебния закон: „[н]ие, ако толкова вярвахме на Висшия съдебен съвет, щяхме да му дадем възможност той да предлага кандидати по съответните колегии“.

Следователно целта на законодателя е била да ограничи кръга кой може да предлага председатели на съдилища, за да гарантира безпристрастността на СК на ВСС. В настоящия случай член на СК на ВСС е разговарял със съдия Трифонов преди кандидатирането му на 7 юни 2018 г., като му е предложил да се кандидатира за председател на СГС или го е помолил да си помисли за това. С това свое поведение този член на СК на ВСС явно показва положителна предубеденост към кандидатурата на съдия Трифонов, което не е допустимо в една състезателна процедура, каквато е изборът на председател на СГС, в която има възможност да участват и други кандидати. Така отново е налице субективният критерий за липса на безпристрастност у неизвестния член на СК на ВСС, който е предложил на съдия Трифонов да се кандидатира за председател на СГС или го е помолил да си помисли за това. Ето защо този член на СК на ВСС е следвало да се отведе от участие при изслушването от СК на ВСС на кандидатите за избор“, сочи Георгиев.

И заключава, че ако тези двама членове на Съдийската колегия не бяха участвали в изслушването и гласуването, Алексей Трифонов в най-добрия случай би получил 7 гласа, а необходимото мнозинство за избор е 8 гласа. „Ето защо с неотвеждането на тези двама членове на СК на ВСС е било допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила“, изтъква Евгени Георгиев.

Според ЗСВ жалбата му спира изпълнението на решението на СК на ВСС за избора на Алексей Трифонов за шеф на градския съд, освен ако ВАС не постанови друго. Това може да стане, ако Алексей Трифонов поиска предварително изпълнение, т.е. да встъпи в длъжност преди окончателното произнасяне на ВАС по съществото на спора.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
03 декември 2018 18:05
Гост

Извинявайте, ама тук изобщо не може да става въпрос за прилагане на принципа за предвидимост , защото това не правен спор, а конкурс. Разбира се, че няма предвидимост, а и не би трябвало да има. В това е смисълът. Ако има предвидимост, няма състезание. Точно тогава ще има и пороци.

Мара
Мара
03 декември 2018 14:25
Гост

Пропуснах: Евгени, не можеш да се сравняваш нито с Баталски, нито с Темелкова. Съжалявам, но те са класи над теб. И затова и имат истинско мнозинство сред съдиите от ОС. Не може да претендираш, че си избраник на съдиите в СГС след като имаш подкрепата на по-малко от половината съдии. А като си считал, че Марчева трябва да се отведе, защо не поиска отвод преди изслушването, както направи за Новански?! Защото нямаш правен аргумент, но и защото искаш да правиш скандали. Още през март членовете на ВСС не са гласували за теб, ясно е, че не си имал шанс. Целта… Покажи целия коментар »

Мара
Мара
03 декември 2018 14:08
Гост

Всичко това би имало смисъл, ако действително Евгени има мнозинство повече от половината от съдиите в ОС. А той няма. Така че мантрата за подкрепата не върви. В цитираните от него случаи подкрепата на колегите е била наистина внушителна. Не може да се приеме, че е е подкрепен от мнозинството, каквито и еквилибристики да изтъква. Айде стига вече с тази истерия.

ëfv
ëfv
03 декември 2018 20:26
Гост

Според мен някъде по трасето Евгени Георгиев загуби връзката със здравия разум /а може и по принцип да няма здрав разум/. Вярно е , че доста хора го „подкрепиха“ , но една значителна част го направиха формално и поради липса на по-добър кандидат . Евгени Георгиев няма и никога не е имал широка подкрепа зад себе си . Дори функционери от ССБ в частни разговори признават , че не е добра кандидатура , но не са имали избор . Това е истината , а тази жалба ….просто е една пародия .

Simeon
Simeon
03 декември 2018 12:59
Гост

Може би това е по-добра практика. В крайна сметка ВСС не са длъжни да проявят солидарност с избора на колегите.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2018 12:53
Гост

Чувството за принадлежност към колектива наистина е приоритет при избора.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2018 12:50
Гост

Напълно разумни доводи на Евгени Георгиев.