Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да предприеме мерки за останалите вакантни три места в Наказателната колегия на Върховния касационен съд (НК на ВКС), след като Върховният административен съд (ВАС) отмени повишаването на трима магистрати. За това настоява зам.-шефът на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова в писмо до кадровия орган. Както и кадровиците да кажат дали процедурата за избор на членове на конкурсната комисия във ВКС е опорочена, след като от жребия са изключени заместник-председателите на съда.

Поводът да се обърне към кадровиците е решението на ВАС отпреди две седмици, с което той отмени повишаването на три съдийки в НК на ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, защото кадровиците не изчислили правилно от кога започва да тече 9-месечният срок, в който класираните под чертата магистрати могат да бъдат назначени на по-висока позиция (повече виж тук).

Така, в резултат на решението три места в НК на ВКС остават незаети, казва Галина Захарова. Междувременно Съдийската колегия обяви още един конкурс за повишаване, но на други два щата като единия – на Евелина Стоянова, вече е освободен, а другият предстои да се оваканти, тъй като съдия Татяна Кънчева скоро ще се пенсионира. Т.е. свободните места вече са общо пет.

В писмото си до СК на ВСС, зам.-шефката на ВКС посочва, че Наказателната колегия е останала „кадрово необезпечена пълноценно, без ясна перспектива за окончателния ѝ състав, с непрекъснати командирования, респективно прекратявания на командирования на съдии“.

Отделно от това, известно Ви е, че съдийският ресурс, който се отделя за провеждането на конкурсите с откъсване от изпълнението на преките задължения по служба, е значителен, допълнително затруднява дейността на колегията и несъразмерно натоварва останалите съдии“, казва Галина Захарова.

Затова тя иска Съдийската колегия или да прекрати конкурса за двете места и после да обяви нов за пет, или да добави трите бройки към двете. Т.е. при всички случаи да се проведе конкурс за всичките вакантни позиции.

Сезирам Ви с искане в рамките на правомощията си да предприемете мерки за предотвратяване на последователното провеждане на непрекъснати конкурси, които очевидно също няма да приключат в разумен обозрим срок“, изтъкна зам.-шефката на ВКС.

Проблеми и със сформирането на конкурсните комисии

Вторият проблем, произтичащ от решението на ВАС, е свързан с начина на сформиране на конкурсните комисии, става ясно от писмото на Захарова, която е била сезирана за него от колегата си Теодора Стамболова.

Практиката, въведена с решение на Пленума на ВКС, е в жребия за избор на членове на конкурсните комисии да не участват заместник-председателите на съда, защото те са административни ръководители. А чл. 36, ал. 2 от наредбата за конкурсите забранява в комисиите да влизат ръководителите.

Така за последния конкурс са избрани Теодора Стамболова, Петя Рушанова, Спас Иванчев и Биляна Чочева, а Галина Захарова е била „изключена“ от случайния избор.

В писмото си до СК на ВСС Захарова и Стамболова изразяват притесненията си от един абзац от решението на ВАС, в който се казва: „Доводите за редовността на избор на конкурсната комисия са наведени за първи път в настоящото производство, като в тази връзка са събрани съответните доказателства. Предвид обстоятелството, че съдебното производство е едноинстанционно, с оглед охрана правото на защита на страните тези доказателства е следвало да бъдат обсъдени от административния орган при издаване на административния акт. Поради това в настоящото производство, досежно конкретната конкурсна процедура, тези доводи са неотносими към предмета на спора“.

По този повод Стамболова пише в сигнала си: „Цитираната мотивировка ме безпокои. Въоръжена с познанието за събирането на доказателства от страна на състава на ВАС относно протичане на избора на членове на предишната конкурсна комисия чрез жребий и изключване на председателя на НК с убеждението, че така изисква разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за конкурсите на магистрати и за избор на административни ръководители в съдебната власт, аз лично поставих този въпрос при конституирането на 21 април 2021 г. пред председателя на КАК при СК на ВСС Красимир Шекерджиев. Изтъкнах категоричното си убеждение, че провеждащ обсъждания конкурс е СК на ВСС, а не Наказателната колегия на ВКС, поради която именно причина тя следва да съобщи становището си в случай, че намира проведения чрез жребий избор за незаконосъобразен на определено основание. Затова и поисках още при конституиране на комисията да се заяви приема ли ВСС, че изборът на участващите в нея съдии е правилно осъществен – тъй като при актуалния такъв отново е бил изключен от жребия ръководителят на НК на ВКС. Тогава получих положителен отговор, но отново повтарям, от председателя на КАК“.

Съдия Стамболова добавя, че решението на ВАС я поставя пред сериозно размишление. Тя не е уверена, че след като комисията е свършила цялата трудоемка работа, ВСС няма да реши, че членовете на комисията са избрани при непреодолим порок, „за който те нямат никаква вина от една страна, а от друга – който порок ще блокира за неопределено време нормалното провеждане и успешно приключване на настоящата конкурсна процедура“.

Ето защо, заявявам, че желая да бъда изправена пред пълна, доколкото е възможно, яснота по въпроса, преди да пристъпя към пряко изпълнение на задълженията си като член на обсъжданата комисия.

Твърдя, че е недостойно един съдия, особено пък върховен, да бъде поставян в ситуация да ангажира целия си професионален ресурс като член на приета за надлежно конституирана конкурсна комисия по повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – НК, а впоследствие да е възможно органът, провеждащ конкурса, да изведе заключение, че изборът чрез жребий страда от тежък процедурен недостатък и да се наложи провеждането на нов избор“, казва Теодора Стамболова.

Зам.-шефката на ВКС на свой ред изтъква в писмото си до СК на ВСС, че изцяло се солидализира с мнението на колегата си и настоява кадровиците да кажат дали изборът на конкурсите комисии е редовен или не. Защото ако решението на Пленума на ВКС да изключи зам.-шефовете на съда е незаконосъобразно, то това ще рефлектира върху резултата от конкурса, добавя Захарова.

В такъв случай допуснатото нарушение би следвало своевременно да се поправи чрез провеждането на нов жребий, вместо впоследствие да опорочи проведения конкурс в цялост. Присъединявам се към аргументацията на съдия Стамболова, че не следва да се допуска напразно разхищаване на професионалния ресурс на конкурсната комисия. Освен това считам, че подобно развитие на конкурса би било несправедливо и дори неморално спрямо очакванията и усилията на всички кандидати, при положение, че пропускът е могъл да бъде отстранен“, казва ръководителят на Наказателната колегия.

ВСС бави документи за конкурса

Третият проблем е свързан със забавено предоставяне на документи от страна на ВСС.

На 14 юни председателят на конкурсната комисия Биляна Чочева е изпратила писмо до Лилия Николаева от отдел „Конкурси на съдии“ към ВСС, в което иска да им бъдат предоставени за проверка посочените от кандидатите три дела, както и избраните на случаен принцип други три, които трябва да бъдат разгледани от комисията.

До 13 юли във ВКС не са изпращани никакви производства. А междувременно членовете на комисията са освободени от разпределение, каквито са изискванията на чл. 36, ал. 7 от наредбата за конкурсите.

Затова Галина Захарова иска СК на ВСС да ѝ каже някакъв прогнозен ориентир за периода, в който съответните дела ще постъпят във ВКС за проучване.

С оглед организацията на нормалната дейност на колегията по разглеждане на дела е напълно неприемливо постъплението на четирима съдии да бъде спряно и да се пренатоварва графикът на заседанията на останалите колеги, като в същото време да липсват дела за проучване. След разговор с администрацията на ВСС получих отговор, че членовете на конкурсната комисия се изключват от разпределение по мое усмотрение, но липсата на информация относно момента, когато ще ни бъдат изпратени делата, обективно препятства възможността за адекватно планиране на тяхната заетост, а и на натоварването на останалите колеги“, казва Захарова.

Преди около две седмици съдиите Татяна Грозданова и Мария Лалова, чието повишение бе отменено от ВАС, поискаха от Съдийската колегия да прекрати конкурса за двете места в НК на ВКС и да обяви нов, в който да бъдат включени и трите места, останали свободни. Комисията за атестирането и конкурсите обаче реши да остави без уважение тяхната молба. Решението на КАК ще бъде разгледано от СК на ВСС на заседанието днес.

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 23:27
Гост

За всички е ясно, че ВАС кадрува по безобразен начин в общите съдилища. Напарвиха сума ти поразии с безумните си решения относно конкурсите и на практика елиминираха избора на колегите си от ВКС. И така няколко пъти. И все по брутално. Браво на Захарова и Стамболова, че намериха културен начин да се противопоставят на това. Жалко, ако са само те. И трябва да има промяна в закона. Не може послушковците и зависимет от ВАС да определят облика на съдебната система. Знаем какви набутаха там. Мъчно ми е за няколкото свестни съдии там. Защото има и такива. Те също се чувстват… Покажи целия коментар »

6060
6060
21 юли 2021 11:36
Гост

Видяхме и ВКС какви се опита да набута…

въпросче
въпросче
20 юли 2021 14:22
Гост

Дали цялото мероприятие със запитването не е опит за поредната подкрепа за една впиянчена особа от САС?

галчо
галчо
20 юли 2021 13:41
Гост

Писмото на Г.Захарова е опит за създаване на собствено алиби за предприетите с нейно участие закононарушения. Очертаващият се катастрофален конкурсен провал, вината за който е в нея и още няколко човека от Върховния касац съд, я кара да търси ходове за разграничаване. Не е тайна, че смята да се кандидатира за КС и подобен резил би се отразил крайно негативно на кандидатурата й.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 23:20
Гост

Може би не сте добре и е нужно да потърсите помощ от професионалист психолог, а защо не и от психиатър

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
20 юли 2021 13:29
Гост

ВКС е най-корумпираната институция в BG.

Дайте да не се лъжем, това го знаят прекрасно всички!

С поздрав, Републиканци за България.

ps. Гешев е радост и отвличаща маневра на ДееБа.

умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
20 юли 2021 12:10
Гост

Изборът е редовен.В зсв няма изрично изискване за участие на всички съдии в жребия. Освен това, изрично при ВКС/ВАС/ замовете трябва да се изключват, защото те изрично са назначени освен за „зам“ и за Ръководител на колегия. Така пише и в ЗСВ за върховните съдилища. За по-долните съдилища това не е така. Там се назначават само „замове“. Така,че по скоро нарушение на процедурата има при ВАС, които не са изключили от жребия ръководителите на колегиите, които всъщност са преките шефове на съдиите от комисията.Освен това във ВАС при последния конкурс са излючвали и други съдии от участие в жребия. Така,че… Покажи целия коментар »

никой не е длъжен да спасява изначално опорочените
никой не е длъжен да спасява изначално опорочените
20 юли 2021 13:10
Гост

Заместник-председателите на на ВКС не са административни ръководители по смисъла на ЗСВ и това е повече от ясно. Изваждането им от жребия за конкурсни комисии е поредната „иновация“ в мандата на Панов. Отделно от това в жребия не са били включени и други съдии от ВСИЧКИ КОЛЕГИИ на ВКС. Изначално са опорочени ВСИЧКИ конкурси, чиито комисии са от ВКС. ВСС е виновен за много неща, но не и за това. Днешното писмо на Захарова е опит лошите практики на ВКС, от които тя е неизменна част, да се прехвърлят на нечия чужда сметка.

само минавам
само минавам
20 юли 2021 11:21
Гост

Хвани Захарова, удари ВСС. Цв.Цв. е невинен благодарение професионализма на адв. Менко.

Нова Конституция. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори.

АМИН

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 19:47
Гост

Слабичко, Мирча Кришан, слабичко. Забравяш за закриването на ВСС, ИВСС, НИП и апелативните събилища.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
20 юли 2021 22:15
Гост

98% сте си гола вода в съдебната система. Система силно казано.

Само претенциите, заплатите и безочието са ви големи. А апелативните … и те са слабилища … ха ха ха.

Димчо
Димчо
20 юли 2021 11:14
Гост

А дали наистина изборът на конкурсите комисии е редовен или не.

Гики
Гики
20 юли 2021 11:15
Гост

Чакаме да кажат от ВСС.

Спас
Спас
20 юли 2021 11:07
Гост

Браво на колегата. За сетен път доказа, че е много добър ръководител.

160
160
20 юли 2021 13:03
Гост

Напротив, вечна номенклатура е!

Боби Босов
Боби Босов
20 юли 2021 10:02
Гост

Категорично е добра новина, че Захарова иска нещо да направят тия тумбаци от ВСС.

Anonimen
Anonimen
20 юли 2021 11:04
Гост

Само дано се поразмърдат, че като ги знам с каква скорост действат.

Цветков
Цветков
20 юли 2021 10:02
Гост

Определено добре се е заела жената.

Заки
Заки
20 юли 2021 11:08
Гост

Мисли за хората си. Браво.

waistermajn
waistermajn
20 юли 2021 10:02
Гост

Хубаво е писала Захарова, но…

Цветан
Цветан
20 юли 2021 11:09
Гост

Ще чакаме резултат от ВСС.

Попова
Попова
20 юли 2021 10:01
Гост

Истинска излагация на кадровиците.

Симо
Симо
20 юли 2021 11:10
Гост

Както и на ВАС. С това нелепо решение.

Темелкова
Темелкова
20 юли 2021 10:01
Гост

Е как кадровиците не могат да изчислят бе…

Абагард
Абагард
20 юли 2021 10:00
Гост

ВСС се стресе сега от други проблеми.

Димо
Димо
20 юли 2021 11:11
Гост

И този проблем не е за пренебрегване.

Димитър
Димитър
20 юли 2021 11:12
Гост

Ами, да си ги решава.

Фреди Ф
Фреди Ф
20 юли 2021 9:59
Гост

Ще чака някой да се намеси сигурно.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 9:59
Гост

Добре е, че иска

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 9:59
Гост

То ВСС е за смяна.

Симеон II
Симеон II
20 юли 2021 22:18
Гост

Сменят ги. И Ко?

Преоблякъл се Илия и пак в тия. Няма да е Гешев, ще е Маджарова примерно.

Да ви имам опорките на иудите от Америка за България от ДееБа!