Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра най-радикалния модел за реформа, който обхваща не само районните съдилища, а цялостната структура на правораздаването. В негова подкрепа гласуваха осем от кадровиците, а председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Атанаска Дишева подкрепиха варианти 1 и 2 (виж карето). Севдалин Мавров гласува против всички предложения за реформа на съдебната карта.

Т.нар. модел 4 беше ябълката на раздора в днешната дискусия. Той беше определен от кадровиците като футуристичен, революционен, а трети го нарекоха дори опасен. Той преобръща изцяло сегашното положение (виж повече тук и тук).

В основата му е превръщането на окръжните съдилища в основни първоинстанционни, а масово районните съдилища се предвижда да станат териториални отделения, като се запазят тези в областните центрове и някои други, които имат повече дела за разглеждане и са важни, като например този в Горна Оряховица.

Това означава и по-малък брой районни съдии. Затова останалите ще бъдат повишени в окръжните съдилища, а окръжни съдии пък ще бъдат „качени“ в апелативните съдилища.

Първоначалното предложение предвиждаше създаването на още пет апелативни съдилища, но сега има отстъпление от тази идея. Зародила се е друга – запазват се АС във Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив, а към Софийския апелативен съд се създават две териториални отделения. Едното ще е от 23 съдии, които ще гледат делата на окръжните съдилища от Монтана, Враца и Видин, а другото с 38 магистрати, които ще поемат делата от Благоевград, Перник и Кюстендил. Останалите съдии от САС ще се занимават с дела от СГС и ОС-София.

Останалите районни съдилища и ТО ще гледат т.нар. бързоликвидни дела – т.е. много леки. Това са заповедни производства; делата по дежурство – граждански и наказателни (без мерки за неотклонение по определен вид тежки наказателни дела); обезпечения – без значение, че делата може да са подсъдни на ОС сега; обезпечение на доказателства – чл.207 ГПК; делата по Семейния кодекс; делата по Закона за защита от домашно насилие; делата по регламенти (ако няма обвързваща подсъдност); делата по чл.356 ГПК – защита и възстановяване на нарушено владение; охранителни производства; искови производства по чл. 422 ГПК; установяване на факти – глава 50 ГПК; обявяване на отсъствие или смърт – глава 51 ГПК; производство по открито наследство – глава 52 ГПК; наказателните дела от административен характер, частен характер, частни дела; дела по ЗЕС; спиране на производства.

На районно ниво ще останат около 500-600 съдии (сега са малко над 1000), останалите ще бъдат повишени на окръжно ниво, където ще се освободят места от „качените“ магистрати на апелативно.

Според представилите този модел Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова така ще се въведе специализация по материя на районно ниво, където в един съд или отделение ще има поне шестима магистрати. Ще се изравни и натовареността, като е измислена и норма за натовареност. На районно ниво в цялата страна тя ще е 43-46 дела месечно на съдия, а на окръжно и апелативно – 8.3-8.6 дела. Тази норма е изчислена само на база на брой дела. „Когато определяхме нормата на натовареност, решихме, че трябва да бъде 43-46. Това е възможно, защото сме изправени пред сложна задача да реформираме система без тя да спре да действа. Трябва да извършим ремонт на нещо, което прилича на сложна система, например двигател, в момента, в който работи“, каза Шекерджиев.

Според него и Димитрова с тази реформа няма да се наруши достъпът до правосъдие, защото съдебна услуга ще се предлага навсякъде, където и сега. Ще се постигне и друг положителен ефект, свързан с магистратите. Средният стаж на районните съдии е 18 години и те ще имат шанс най-сетне да бъдат повишени. Димитрова уточни, че 95% от съдиите в РС са с над осем години стаж, а останалите – с по-малко. По думите на двамата специализацията на районните съдии пък ще доведе до увеличаване на качеството на съдебните актове и ускоряване на производствата.

Шекерджиев добави, че всяка година между 35 и 55 съдии се освобождават от системата. А осъществяването на тази реформа ще даде възможност за изготвяне на средносрочна прогноза. „При сегашната система, когато имаме нужда от съдия в малък съд – Мадан, Кюстендил или дори в Пловдив, ние няма откъде да ги намерим. Нямаме механизъм, при който може да вземем ресурс от едно място, където е в повече и да го насочим другаде. Възможността за реализиране на модел 4 ще даде възможност да се изравни натоварването на всички съдии, ще спрем назначаване на съдии в съдилища, в които няма нужда от тях, тенденция, която се засилва всяка година. Реформата на районните съдилища по модел 4, ще ни даде възможност за средносрочна прогноза за необходимостта от съдии в системата, защото виждайки броя дела, ще знаем колко съдии ще ни трябват следващата или по-следващата година“, каза Шекерджиев.

Той посочи и друго, според него, предимство на този модел: „Ако направим по-малко районни съдилища, които да гледат повече на брой, но бързо ликвидни дела, ще направим и програма в кой момент районният съдия може да стане окръжен или окръжен съдия да стане апелативен. Ако има 500-600 районни съдии, имайки предвид, че се освобождават 50-60 места на година, ще преценим, че районен съдия ще има възможност да стане окръжен след между 6 и 9 години. Средният стаж на районните съдии е 18 години, а има съдебни райони, в които никой не е ставал окръжен съдия с десетилетия. Това не е основна цел на реформата, но дава възможност за отпушване на системата, което е необходимо предвид неработещите конкурси“.

Шекерджиев каза, че този вариант на реформа по никакъв начин няма да се отрази на ВКС. И заключи, че има и модел 5 – нищо да не се прави.

Този вариант обаче предизвика серия от въпроси, квалификации и конкретни възражения.

Председателят на ВКС Лозан Панов започна с това, че подкрепя въвеждането на специализация. Но, по думите му, тя е много тясна. Даде пример с окръжните съдилища, където било предвидено създаване на отделение по несъстоятелност. Според него това може да доведе и до демотивация на съдиите.

Изхожда се от това, че трябва да има норма на натовареност. За окръжните и апелативните съдилища са заложени 8.3-8.5 дела месечно или по две дела и малко седмично. Същевременно се говори за създаване на окръжни и апелативни съдилища, за да могат съдиите там да гледат две дела седмично. Погледнато отстрани, звучи наивно.

Колко време и колко финанси ще са необходими за реализирането на този модел.

Ако приемем, че целта му е постигане на по-добър достъп до правосъдие, то отстъплението от родовата подсъдност ще доведе до нарушаването на достъпа, защото няма как да няма и промяна в местната подсъдност. Как ще се издигат районните и окръжните съдии, по какви критерии?“, каза Панов.

Красимир Шекерджиев отговори, че сега средната натовареност на съдия от ОС е 7.27 месечно. „Предлагаме не намаляване на натовареността, а увеличаване на броя на съдиите за повече окръжни съдилища. Това е форма за оптимизиране на работата им. В Търговище гледат по 5.5 дела месечно, а на други места – по 25 дела. Това не е справедливо, а всички получават еднакви заплати“, каза Шекерджиев.

Що се отнася до броя на апелативните съдилища, той обясни, че след като са прегледани делата и съдиите, са стигнали до извода, че няма нужда от нови съдилища. В АС-Пловдив ще станат 96 магистрати, което не е такава бройка, че да не може да се управлява ефективно, добави Шекерджиев. По отношение на САС, то там ще станат 230 съдии, от които 38 могат да поемат делата от Благоевград, Перник и Кюстендил, а други 23 – тези от Монтана, Враца, Видин. Самият той си представя за тези 61 съдии да отговарят двама заместник-председатели на САС.

По въпроса с конкурсите, Шекерджиев обясни, че могат да бъдат възприети част от предложенията на магистратски организации. Той не спомена кои има предвид, но впоследствие от изказвания на членове на съвета стана ясно, че са идеите на Съюза на съдиите (какви са те виж тук).

А на питането колко ще струва тази реформа, Шекерджиев заяви, че не знае, но най-основните разходи ще бъдат за заплати на повишените съдии и по-малко за материална база, защото съдиите ще останат в сегашните кабинети. Това е така, защото на много места в страната районните, окръжните и апелативните съдилища се намират в една сграда.

Ние предлагаме съществена реформа. Ако искаме да постигнем целите, това трябва да стане на база финансов ресурс, но той не трябва да ни спира“, каза Шекерджиев.

Цветинка Пашкунова обаче изрази сериозните си притеснения от този модел и заяви, че няма да го подкрепи.

Тя започна с това, че този състав на СК на ВСС е припознал критериите, които да са водещи за реформа на съдебната карта и реорганизация на районните съдилища – минимум 6-8 съдии в съд, статистика, натовареност, организация, местоживеене и много други.

Сега се предлага не реформа на съдебната карта, а радикална съдебна реформа – кариерно израстване, преодоляване на затруднения, свързани с конкурсите, сериозни законодателни промени в действащата процесуална уредба, относима към родовата подсъдност, контрол върху досъдебното производство, инстанционен контрол в рамките на действащото триинстанционно производство и това няма как да не рефлектира върху извънредните способи за проверка на влезлите в сила съдебни актове“, каза Пашкунова.

И поясни, че тази реформа трябва да бъде подложена на широко обществено обсъждане, необходима е обществена, професионална и политическа подкрепа, защото тя не касае само съдиите и съдебната карта.

Според Пашкунова модел 4 поставя повече въпроси отколкото дава отговори. Добави, че той излиза извън обхвата на задачите на проекта. „До известна степен надхвърля и правомощията ни по чл. 30, ал. 5 от ЗСВ – да направим предложения до Пленума за промяна на броя на съдилищата. Притесняваме, че е несъвместим със законодателството. Той поставя на ревизия принципни положения, свързани с осъществяването на правораздавателната дейност.

На районните съдилища ще са подсъдни наказателни административен характер дела, от частен характер, мерки за процесуална принуда и т.н. Аз не съм съгласна колеги от териториално отделение с незначителен стаж да се произнасят за обоснованото предположение по дела, подсъдни на окръжни съдилища и по прекратяване на такива дела, както и всички дела от общ характер, които в момента са подсъдни на РС, да станат подсъдни на ОС. Кому е нужно да товарим окръжните съдилища с такива дела. Имам сериозни съмнения, че тази реформа няма да доведе до натоварване на ВКС“, каза Пашкунова.

Тя съвсем не е убедена, че ще има политическа воля за промяна в законодателството. И Пашкунова постави въпроса за необходимия финансов ресурс като прогнозира, че не само за заплати, а такива ще са необходими и за сгради. Добави и друго – според нея в един момент ще има проблем с натовареността на окръжните съдилища, защото дори да се промени родовата подсъдност, няма как натовареността на ОС-Търговище да е равна на тази в СГС.

Пашкунова посочи и друго – за да се реализира модел 4, трябва да има много добро развито електронно правосъдие и изключително добра дигитализация на съдебната система. „Ако мерките се гледат в ТО, а първоинстанционното дело ще е в окръжен съд, как ще лишим хората да участват лично в рамките на първоинстанционните дела. Предлага се видеоконференция, но не виждам в близките една-две години това да се осъществи“, каза още Пашкунова.

Според нея този модел до такава степен отдалечава ВСС във времето напред, че е нереализуем и се приравнява на онзи модел 5, за който каза Шекерджиев, т.е. нищо да не се направи.

Тя заяви, че трябва да черпи опит и от държави от ЕС, които са направили успешни реформи като Дания например. Ние трябва да предприемем нещо, без да чакаме радикални промени в законодателството, финансов ресурс или развитието на електронното правосъдие, каза още Пашкунова. И в този ред на мисли предложи да се приложат модели 1 и 2.

Даде и конкретни предложения кои районни съдилища може да станат териториални отделения –Чепеларе да стане ТО към РС-Смолян, Елена да стане ТО към РС-Велико Търново, Омуртаг към РС-Търговище, Кула към РС-Видин, Берковица към РС-Монтана, Радомир към РС-Перник, Дряново и Трявна към РС-Габрово, Ардино към РС-Кърджали, Средец към РС-Бургас, Велики Преслав към РС-Шумен, Генерал Тошево към РС-Добрич.

По думите ѝ ВСС има цялата нормативна база и условия, за да предприеме тази реформа. Така, според Пашкунова, ще се постигнат целите за оптимизиране на използването на човешки и финансов ресурс, ще се преодолее неравномерната натовареност в рамките на съдебния район на съответния РС.

Пашкунова отбелязва, че това може да стане поетапно, чрез пилотни структури, за да се оценят целите, което няма как да се случи при модел 4.

Тя посочи, че частично може да бъде приложен и вариант 2. „Знам отношението към този модел, но какво пречи две или повече районни съдилища да се обединят в един. Да го направим при онези РС, които, освен че са ниско натоварени, са и по двама магистрати и никой не желае да работи в тях. Например РС-Гълъбово – не може да го обезпечим и там принудително работи колега“, каза Пашкунова. И даде и конкретни примери – Гълъбово е на 20 км от Раднево. Трън и Брезник също могат да се обединят, Каварна и Балчик, Първомай и Пловдив, Девня и Варна. Пашкунова допълни, че има и сгради, за които ВСС плаща наем, при положение че съдът е на 18 км от друг.

Тя попита и как ще се реши въпросът със СРС. В тази връзка даде идея той да бъде разделен на Наказателен и Граждански съд.

Да не действаме революционно, а да използваме това, което в момента е оценено положително в Европа, това, което може да направим въз основа на действащото законодателство, да отчетем постигнатите резултати като се започне поетапно и може да предвидим компенсаторни мерки“, каза Пашкунова.

Красимир Шекерджиев отговори, че така няма да се постигне целта и ще се изравни натовареността само в двете съдилища. Модел 1 е добър, ако искаме да изравним натовареността между 2-3-5-10 съдилища, каза той. И добави, че никога не е търсил политическа подкрепа, за него най-важната е професионалната подкрепа. И тъй като многократно бе питан колко ще струва тази реформа, той заяви, че това не го интересува, но с нея щяла да се постигне справедливост и ще даде възможност да предвидимост. Поясни, че ще има съкращение на общата администрация, ще се спестят пари от заплати на административни ръководители, защото няма да са 250. „Знам, че този модел е повече от това, което сте предполагали. Но ако хората от каравелите „Ниня“, „Пинта“ и „Санта Мария“ не бяха рискували, нямаше да има нов свят. Аз съм склонен да рискувам„, каза Шекерджиев.

Преди да стигнем до Америка, да видим с каква флотилия разполагаме„, отговори Лозан Панов и отбеляза, че в обсъждания вариант няма посочена конкретика.

Даниела Марчева подкрепи модел 4, като посочи, че промяната касае само съдебната система и нямало да засегне интересите на гражданите и няма причина да не бъде подкрепена от изпълнителната и законодателната власт.

Олга Керелска обаче определи този вариант като опасен, който не е подкрепен от анализи, а само с общи фрази. Тя посочи, че не всички съдии подкрепят модела, посочи, че някои от тях се обиждат заради специализацията, защото все едно им се казва, че техните актове са по-малко качествени. Освен това, според нея, специализацията въобще няма да е полезна за младите съдии, които в началото на кариерата си имат нужда да натрупат опит по всички дела и после да решат в каква област ще правораздават.

Това е съдебна система, жив организъм, да бъркаме с ръце до лакти и да обръщаме с краката нагоре…“, каза Керелска.

И Атанаска Дишева изрази несъгласието си с този модел. Според нея няма критерии, по които да се определи кои дела ще са подсъдни на РС и кои на ОС, а се сочат само видове дела. Добави, че промяната на родовата подсъдност ще доведе и до промяна на местната подсъдност заради териториалните отделения. Стои въпросът и за кариерното развитие на магистратите. „Това е отдавнашна цел на някои членове на ВСС – да се повишат съдиите. Предлаганото решение обаче не дава отговор на въпроса как съдии от други съдебни райони ще участват в конкурсите, как по тях ще се явяват и прокурори и следователи. Очевидно е, че не всички съдии с над 15 години стаж ще бъдат назначени в окръжни съдилища, това ще зависи от района“, каза Дишева.

По думите ѝ идеята за загърбване на конкурсите връща системата години назад, а националните конкурси са били отчитани в положителен аспект. Бавното провеждане на конкурсите стои тук, във ВСС, каза Дишева. Според нея начинът на провеждане на конкурсите, който предлага ССБ – чрез общи събрания или специални комисии, които да извършват списък с класирани магистрати, може да доведе до неравно третиране и може да доведе до капсулиране на съдебни райони. Защото не е ясно как съдия от един район ще може да участва в конкурс за друг, след като не е в класирането.

Тя засегна и темата с непостоянните състави в районните съдилища. В модел 4 се предвиждат постоянни и непостоянни такива. В първия ще влизат всички районни съдии от наличния в момента състав с най-малък стаж и всички външни назначения, които трябва да започват винаги от това ниво. Непостоянният състав се състои от магистрати от окръжните съдилища, които ще работят в районните по график. Според Дишева няма яснота по колко пъти един съдия ще бъде в непостоянен състав, само в един съд ли или в няколко, по какви критерии ще става това и т.н. По думите ѝ това може да засегне независимостта на магистратите.

Нататък тя отбеляза, че по съществен начин се засяга измерването на натовареността – начинът, по който се предлага в модел 4 е да се мери чрез въвеждане на норма на натовареност само по брой дела и подменя възприетия от ВСС – чрез СИНС. Според Дишева определянето на тази норма е произволно.

Що се отнася до изказването на Шекерджиев, че има професионална подкрепа, Дишева заяви, че това няма как да е иначе, след като съдии масово ще бъдат преместени на по-високи позиции.

Да не правим реформа заради самата реформа, заключи тя.

Севдалин Мавров призова да се пипа леко. „Не се чувствам достатъчно компетентен, за да взема радикално решение. Винаги съм предпочитал да се надгражда. Може би модел 4 е революционен, който рано или късно ще се случи, но предпочитам да е решение, което е безобидно. Реформата няма да свърши с този проект. Може да има и други идеи, да се получи нещо много по-обосновано и правилно. Направихме една грешка с ЕИСС, виждате колко са недоволни съдиите. Тази реформа отново може да взриви съдебната система“, каза Мавров.

Той обясни, че се очаква шарено Народно събрание и изрази надежда в него да влязат депутати, които познават добре съдебната система. Но предположи, че може да се стигне и до нови и нови избори и така този състав ще вземе решение, с което ще натовари следващия ВСС. По думите му прокуратурата е направила най-елегантният ход с териториалните отделения.

Боян Новански започна изказването си със спомени от миналото. „Комунизмът е състояние на духа и не ми харесва този комсомолски патос – едва ли не всеки да се изкаже по въпросите на линията на партията. Чрез модел 4 ще се изравни натовареността, а с глупавата реформа от 2016 г. един конкурс не може да мине 5 години. Не ме интересува какво ще кажат партиите и каква ще е политическата обстановка. По-важно е какво ще каже професионалната общност за тази реформа. Крайно време е да се направи нещо“, каза Новански.

И представляващият ВСС Боян Магдалинчев подкрепи модел 4, независимо от резервите си, че дали ще бъде осъществен. По думите му този вариант ще даде шанс на съдиите, които искат да се развият, да се „качат“ на по-висока длъжност.

Така мнозинството подкрепи най-радикалният модел.

33
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Адвокат
Адвокат
23 януари 2021 14:13
Гост

Съдебната реформа за гражданите ли се прави или за съдиите,които да получат повишаване в ранг и заплащане?Колкото има полза от териториалните отделения на прокуратурата,толкова ще е ползата от отделенията на районните съдилища!С този радикален модел се върви към съсипване на правосъдието,не към подобряване на качеството на работа!

Анонимен
Анонимен
20 януари 2021 10:58
Гост

И тоя автомонтьор.На луната с дизел.

Най-добрата реформа...
Най-добрата реформа...
20 януари 2021 9:56
Гост

Направо ги уволняват, заедно с Лозан Панов и всички останали маскари, противопоставящи се на Барни Ръбъл и други подобни титани на юридическата мисъл от управляващата немафиотска коалиция, която приема нова конституция за няколко дни без да е чела проекта. ВКС и ВСС официално се местят в Доган сарай, където се при встъпване в длъжност се подписва клетвен лист за вярност и се целува ръка на Шиши. С промени в ПЗР на Закона за автомобилните превози „Кафяво-правен свят“ изземва функциите на ДВ.

Уно
Уно
19 януари 2021 22:45
Гост

Не знам тия на какво са, но искам от същото.

Харакири
Харакири
19 януари 2021 21:22
Гост

Според мен идеите са толкова „радикални“ ….за да не минат . Прав е колегата , че всичко е тупкане на топката , за да мине мандата . Те не смеят от 3 години един военен съд да закрият , а сега станали „радикали“. Никой политик няма да приеме този ОТКРОВЕН БЪЛВОЧ наречен реформа . И кой ще е този съдия в ТО /“тъпо отделение“/ , който ще иска да гледа само заповедни ? За година-две ще е тотално затъпял , а след 5 години , когато не си помни дори името ще отиде да гледа…..несъстоятелност и сложни търговски дела .… Покажи целия коментар »

Наблюдател
Наблюдател
19 януари 2021 22:56
Гост

И ДСИ не може да стане, конкурсът там е сложен

Съгласен
Съгласен
19 януари 2021 20:59
Гост

Някой да каже тия кво шмъркат!

НОЩ
НОЩ
19 януари 2021 20:55
Гост

Модел 5. Запазва се сегашната структура, но се подменят кадрите. Всички съдии и прокурори стават изборни, мандатни, отчетни и отзоваеми с новата конституция. Избирателни колегии да има като в Германия, пък да видим тогава дали ще има мотиви към съдебен акт по-обемни от „Война и мир“ и забраванковци да си пишан делата с петилетки. Другото всички го знаят. И се ликвидира този паразитен орган ВСС /и ИВСС/ и цялата схоластика на тема натовареност и съдебна карта отива у Искъро! И да няма повече на тати несменяемите магистратки/магистралки на първа линия у Приморско!

Модел 6
Модел 6
19 януари 2021 21:00
Гост

Калпакчиев и ССБ, Евгени Иванов и АПБ, връщат кинтите на „Америка за България“. Мир, любов и просперитет за съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2021 9:55
Гост

Направо ги уволняват, заедно с Лозан Панов и всички останали маскари, противопоставящи се на Барни Ръбъл и други подобни титани на юридическата мисъл от управляващата немафиотска коалиция, която приема нова конституция за няколко дни без да е чела проекта. ВКС и ВСС официално се местят в Доган сарай, където се при встъпване в длъжност се подписва клетвен лист за вярност и се целува ръка на Шиши. С промени в ПЗР на Закона за автомобилните превози „Кафяво-правен свят“ изземва функциите на ДВ.

C
C'est La Vie, Шеки. Не всичко е sans changements
19 януари 2021 19:31
Гост

Шеки, играта на Съдебна карта не е като играта Fantasy. Изискват се малко повече познания, каквито уви нямаш. Ясно е на всички каква ти е целта. Не да се направи нещо реално за съд. система, а след края на мандата да се пъчиш гордо пред магистратите – искахме най-доброто за вас, но гадните политици ни порязаха в НС. И всичко това правиш: 1) с ясното съзнание, че реформата по модел 4 е практически нереализируема от този състав на ВСС, т.е. прехвърляш топката на следващия/те, без да се налага ти реално да правиш нищо сега, освен да усвоиш едни пари по… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 19:16
Гост

Така като гледам доволните са тези, които ще ги повишат от районни в окръжни 🙂 А, и тези 23 + 38 ще станат софиянци с новте три софийски апелативни съдилища.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 18:56
Гост

Слушах дискусията и съм потресена от Красимир Шекерджиев. Този човек се държа отвратително – откровено лъжеше, манипулираше, замазваше. Отново говореше с патос, с лозунги, ужасно. Безкрайно съм разочарована.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 18:47
Гост

Дежурният Пеевски трол отново е написал 10-ина мнения за 10-ина минути, въхвалявайки мъдростта и компетентността на представителите на задкулисието и подлоги на Доган сарай във ВСС.

Ирина
Ирина
19 януари 2021 17:52
Гост

Е, браво, очевидно упреците за липса на желание за реформи са неоснователни.
А иначе пенсионерите в СК, които не желаят да си развалят рахата, за пореден път показват поуката за следващия състав на ВСС.

Лада
Лада
19 януари 2021 17:36
Гост

Ама как така ще вземете на ССБ основното им средство да се задържат над водата- като манипулират избора /защото това което имаме сега като конкурс не е конкурс/ на съдии по инстанциите.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 17:06
Гост

Бла-бла, ВСС няма абсолютно никакви правомощия да осъществи тоя модел. Трябват редица законодателни промени, това си е тупане на топката.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 18:57
Гост

Точно така. Както вече имах възможност да кажа – когато НС им отхвърли идеите, ще кажат на съдиите – ето, ние искахме да се погрижим за вас, ама лошото НС ни спря. Прозрачно, много прозрачно

не схващам
не схващам
19 януари 2021 17:02
Гост

Кое налага обособяването на териториални отделения към Софийския апелативен съд? Това няма ли да доведе до неравномерна натовареност и противоречива практика, при това в рамките на една материя в този съд? И въобще как проектът ще гарантира така непостижимата с десетилетия равномерна натовареност между съдиите от едно ниво?

въпрос
въпрос
19 януари 2021 17:12
Гост

Нещо повече, този вариант ще изолира голяма част от съдиите от САС от разглеждане на делата в СГС, т.е. тези с най-голям интерес. Познайте КОЙ ще определи съответните съдии?

не схващам
не схващам
20 януари 2021 12:46
Гост

ще стигнем до извода, че най-хубавото на този модел е, че никога няма да се случи

Lalov
Lalov
19 януари 2021 16:59
Гост

Умно. Трябва да се реже яко. Не на парче

Лелиева
Лелиева
19 януари 2021 16:59
Гост

Браво

Опенхов
Опенхов
19 януари 2021 16:59
Гост

Страхотно

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 16:58
Гост

Мъдро е. Но с много караници пак. Пак мъки, спорове и прочие.

Englishman
Englishman
19 януари 2021 16:58
Гост

Нормално. В спора се ражда истината. В парламента на Англия как се карат

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 16:58
Гост

Подкрепям решенията.

Емилиева
Емилиева
19 януари 2021 16:57
Гост

Сетили са се за районните съдилища. Браво

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 16:56
Гост

Според мен хората са взели правилни решения.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 16:56
Гост

Какво лошо има във футуристичните нагласи?

Калина
Калина
19 януари 2021 16:55
Гост

Добро решение

Englishman
Englishman
19 януари 2021 16:52
Гост

Най-добре е да се действа радикално

Петрана
Петрана
19 януари 2021 16:49
Гост

Браво, мъдро решение ! Най- после някой да помисли и за нас в районните съдилища, които не успявяме с връзки и ходатайство да израстнем в окръжни, а сме тук повече от 15- 25 години.