Общото събрание на съответното отделение или колегия на по-горестоящия съд да оценява професионалните качества на магистратите, които искат да бъдат повишени и да отпадне изискването за представяне на съдебни актове за проверка. Идеята е на Съюза на съдиите, който излезе с нова визия за модела на конкурсите за повишаване.

Причината за предложенията са трудностите при провеждането на конкурсите и най-вече тяхната продължителност. Така например през 2018 г. беше обявен конкурс за повишаване във Върховния административен съд (ВАС), но до този момент все още не е извършено класиране. Забавянето се дължи на различни фактори – ненавременно изготвяне на атестацията на кандидатите; времето, което е необходимо на конкурсните комисии да се запознаят с актовете на съдията; обжалване на решенията на Съдийската колегия и др.

Но не само забавянето е провокирало съсловната организация да излезе с идея за нов модел. „Освен бързина при провеждане на конкурсите, важно и те да бъдат гаранция, че качествата и способностите на съдиите ще са определящи за кариерното им развитие. В този смисъл, в основата на конкурсите за повишение следва да стои оценка за работата на съдията до момента, която да се базира на качеството на постановените от него актове; на проявеното ниво на професионализъм при разглеждане на делата; на нравствените качества, изискуеми за заемане на съдийската длъжност“, посочват от ССБ.

От там напомнят, че оценката за качествата на съдийската работа е предмет на периодичното атестиране, което се извършва по критериите и показателите, определени в Закона за съдебната власт и наредбата за атестирането. „Идеята на закона е резултатите от атестирането да служат за решенията на кадровия орган при провеждане на конкурсите за повишение. Тази идея обаче не можа да се реализира на практика, защото голямото мнозинство от съдиите имат най-високата – много добра оценка от атестирането си. Поради това, за да не се извършва класирането само въз основа на принципа на старшинството, чл. 192, ал. 1 ЗСВ изисква, освен резултатите от последната атестация, конкурсната комисия да оцени и определен брой разгледани и решени дела от кандидатите за повишение. Така по същество се получава дублиране на атестирането, като формалните атестационни оценки се заместват с оценка на работата на съдията, която обаче почива на твърде ограничен брой решени съдебни дела. Освен че това води до несправедливост на оценяването, но също така – излишно забавя конкурсната процедура и разпилява кадрови и финансов ресурс“, изтъкват от ССБ.

Според тях процедурите за атестирането и конкурсите може да се променят така, че да доведат до по-голяма справедливост на оценяването и процесът да се ускори.

И предлагат общото събрание на съответното отделение в горестоящия съд да оценява професионалните качества на магистрата, който иска да бъде повишен, защото кой по-добре от колегите му от горната инстанция е запознат с качеството на актовете му.

С едни от последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) бяха възстановени помощните атестационни комисии. Те се формират на случаен принцип измежду всички и като оценяват работата на колегите си от по-долните инстанции. Тяхното становище се изпраща на Комисията за атестирането и конкурсите към СК на ВСС, която извършва своеобразен контрол на оценката, след което я внася за гласуване в колегията.

Идеята на ССБ (виж повече тук) е в началото на всяка календарна година общото събрание на съответното отделение или колегия да избира членове на помощни конкурсни комисии (ПКК) за съответната материя – граждански, търговски и наказателни съдии. В окръжните съдилища, в които няма обособено търговско отделение да се избира една обща помощна конкурсна комисии за граждански и търговски магистрати, предлагат още от организацията. От там изтъкват, че във ВАС също ще се избира една ПКК, защото всички съдии разглеждат административни дела и конкурсите за повишаване не се обявяват по отделения и колегии.

ПКК ще се състои от трима до петима души. Те ще трябва да подредят според качеството на работата им в низходящ ред всички кандидати за преместване или повишение в съответния съд. А изготвеното класиране ще бъде предложено за обсъждане и гласуване на общото събрание.

До края на януари всяка година всеки съдия, който отговаря на формалните изисквания на закона за професионален стаж, може да подаде заявление за повишаване в съответния по-горен съд. Въз основа на подадените заявления, до края на март всяка година помощната конкурсна комисия съставя таблица с кандидатите, в която те са подредени според качеството на работата им в низходящ ред.

Данните за всеки кандидат трябва да включват: пореден номер в класирането, в кой съд работи, от кога, какъв по вид и продължителност стаж има, каква е оценката от последната му атестация и има ли и кога предстои да бъдат заличени наложени дисциплинарни наказания.

За повишение в съответните окръжни и апелативни съдилища могат да подават заявления съдии от цялата страна – без ограничения на съдебния район, в който правораздават. В случаите, в които съдия от районен или окръжен съд кандидатства за повишение в съд, който е извън съдебния район на горестоящия съд, тогава помощната конкурсна комисия на съответния съд изисква становище за качествата на кандидата от общото събрание на окръжния, съответно апелативния съд, в чийто съдебен район работи кандидата. При необходимост помощната комисия може да се запознава и с избрани на случаен принцип съдебни дела и актове на кандидата от друг съдебен район“, предлагат от ССБ.

Ако пък кандидатът гледа различни по материя дела от тези в отделението на съда, за който се явява на конкурс, тогава ПКК ще изисква становище за качествата му от общото събрание на съответното отделение на горестоящия съд, в чиято материя правораздава към момента на подаване на заявлението за повишаване.

Предложенията на помощните конкурсни комисии се обсъждат и приемат с тайно гласуване в общото събрание на съдиите от съответното отделение/колегия на съда.

Всеки магистрат на общото събрание може да предложи разместване на подреждането в таблицата на съдиите, но задължително трябва да се мотивира за това. Предложенията също се гласуват от общото събрание. Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от списъчния състав на магистратите от съответното отделение/колегия на съда.

След вота председателят на съда изпраща решението за приемане на таблицата с имената на съдиите за повишение на Съдийската колегия на ВСС.

Комисията по атестирането и конкурсите на СК на ВСС може – било по искане на отделен кандидат, или по своя инициатива, да промени подреждането в листата, като отново трябва задължително да се мотивира защо го прави. „Това правомощие на КАК идва да компенсира евентуални местни влияния, подценяването, съответно надценяването, на кандидати от други съдебни райони или промяна на обстоятелствата, напр. наложени или заличени дисциплинарни наказания. Това правомощие на КАК по отношение на списъците/таблиците, гласувани от пленумите/общите събрания на ВКС и ВАС следва да бъде ограничено до случаите на промяна на обстоятелствата“, отбелязват от ССБ.

Нататък от организацията се спират и на външните конкурси в окръжните съдилища. ССБ казва, че за да бъде гарантирано, че от тези конкурси ще бъдат избрани кандидати с добри професионални качества, които да съответстват на магистратите от районните съдилища, желаещи да бъдат повишени, тогава трябва да се предвиди ново правомощие на КАК – да може да подреди кандидатите от външен конкурс в листите на окръжните съдилища според резултатите им от проведения изпит, „за да не бъде избран кандидат от външен конкурс преди други кандидати за повишаване с по-добри качества“. Т.е. да се състави един общ, смесен списък от външни и вътрешни кандидати.

При нужда от назначение или повишаване в съответния съд председателят изпраща искане до СК на ВСС, която гласува по реда на кандидатите от съответната таблица до запълване на свободните места.

При такава организация, няма да е необходимо дълго време, за да бъдат извършени и назначенията за запълване на новоосвободените места, тъй като съответните листи ще са готови. Таблиците/листите следва да се актуализират през определени периоди от време (напр. веднъж или два пъти в годината), ако има постъпили нови кандидатури. При такава организация на конкурсите командироване ще се налага само при временно отсъствие на съдия, а и то няма да е проблем, ако става според листата за повишения“, посочват от ССБ.

Организацията отбелязва, че има нужда от промяна и на процедурата при преместване. Сега в ЗСВ този конкурс се провежда по правилата на конкурса за повишаване.

Същественото в случая е, че при преместването, кандидатите също следва да се оценяват и сравняват по обективен критерий (резултатите от последната атестация) и той трябва да бъде заложен в ЗСВ. В допълнение обаче, с оглед спецификата на процедурата, за да се постигне справедливост, се изисква включване на специален критерий, свързан с преценка на необходимостта от преместване (т.е. на личните, на субективните причини, които водят до тази мотивация). Защото при равни резултати от атестирането, анализът на субективните причини от личен, семеен или здравословен характер ще има важно значение за крайния резултат. 

Към настоящия момент процедурата за преместване остава напълно неизяснена, без да е отграничена от конкурса за повишаване. Ето защо предлагаме при предстоящите изменения на ЗСВ да се обсъди създаване на изричен регламент на основанията и процедурата за преместване на съдии в равни или по-ниски по степен съдилища“, изтъкват от ССБ.

В края на 2019 г. и началото на 2020 г. организацията е провела поредица от срещи и дискусии със съдии от цялата страна, на които е обсъдила недостатъците на конкурсите за повишаване и преместване. В резултат на тези разговори са се родили и настоящите идеи. ССБ изразява готовност да обсъди предложенията с членовете на Съдийската колегия.

 

 

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 юли 2020 15:41
Гост

Някои от онези, които ще оценяват са с по – голяма отменяемост от по – горните инстанции от оценяваните.

Калисто
Калисто
20 юли 2020 22:19
Гост

Има някаква логика в предложението, но самият факт , че се предлага от ССБ е подозрителен . Да не забравяме , че по идея на ССБ се създаде недоносчето КАК , което похарчи сума пари , нищо не свърши , блокира каквото можа…..и накрая си прехвърли работата на помощните комисии . Сега ССБ искат да им се развържат напълно ръцете , защото вече са заели добри позиции в апелативните съдилища и ВКС . Ще си изберат подходящите съдии в СГС и окръжните съдии и така по ред на номерата , а който не е от ССБ ще стои в районен… Покажи целия коментар »

Унуфрий
Унуфрий
20 юли 2020 22:13
Гост

Проглеждането на ССБ /макар и с едно око/ досежно конкурсите е радващо. По-важното обаче е дали ВСС ще прогледне, в което искрено се съмнявам – там освен за заплатките, пенсиите и кариерните бонуси за друго не мислят. А иначе – предложението стъпва на здрава историческа основа. Подобна кадрова система е съществувала до 1944 г. в продължение на около 30 години и е действала перфектно. Разбира се, има много детайли за изглаждане и трески за дялане, тъй като се предлагат и нововъведения. Не виждам смисъл въобще от съществуването на конкурсни комисии, избирани от ОС – такива не е имало и до… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 21:47
Гост

Констатираме поредния провал на поредната кадрова риформа, този път въведена от Милка Итова през 2016 г. Явно вече един мандат не стига ВСС да приключи един конкурс. Този за ВАС е със 81 кандидати и две години след обявяването му дори няма още класиране, а следващите фази тепърва предстоят, вкл. съдебното обжалване. Какво ли да очакваме за конкурса за ОкрС, където кандидатите са над 200 – там един човешки живот няма да стигне. Командированите ликуват, тъй като пенсионирането им на командированото място е гарантирано. Положението е катастрофално, а кадровата система е тотален провал. Какъвто тотален провал е и сегашната СК… Покажи целия коментар »

съдия с немалък стаж
съдия с немалък стаж
20 юли 2020 17:54
Гост

Гледам от много години търговски дела. Отменените ми актове са сравнително малко. На два пъти хора от ръководството на ТК на ВКС опосредствено очакваха определени актове. Не ги получиха, знам, че при такива нямам шансове за по-нататъшен расгеж, но просто ги презирам.

САС
САС
20 юли 2020 17:46
Гост

Унизително като съдия да ме оценяви пълната с корумпета ТК на ВКС.

Taka e
Taka e
20 юли 2020 15:23
Гост

ССБ са напълно прави, с предложенията им, ако минат, процеса по повишаване на магистрати ще стане „справедлив“, както са казали – ще се повишават само членове и симпатизанти на ССБ в окръжните, апелативните съдилища и във ВКС, защото сега, макар и рядко, влиза и по някой и друг „неправилен“ човек, който разваля уйдурмата на „умните, красивите и най-моралните“.

няма такава сган
няма такава сган
20 юли 2020 15:19
Гост

Няма по-големи наглеци от тия ССБ, убедих се за пореден път в това. На практика, това е връщане на старата система за кариерно израстване до 2009 г., която те яростно критикуваха и отричаха до съвсем скоро. Обаче каква е разликата? От 2009 да 2020 г. напълниха „горните съдилища“ – които сега ще оценяват магистратите, кандидатстващи за повишение – със свои хора по напълно опорочени и нагласени конкурси. Естествено, при това положение, наложените порочни порядки за повишение – да се слагат и дърпат основно членове на ССБ, ще продължат с пълна сила и даже ще се задълбочат. Айде престанете бе, писнахте… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 14:57
Гост

А ако съдиите от горния съд не понасят съдията, който иска повишение, защото не желае да играе игричките на горните; не угажда на адвокатите, които традиционно печелят дела в горния съд; не е долюбван от господстващия местни и централни партии и т.н.?
Това е реална ситуация в провинцията. В София сте повече, но в един малък окръжен съд нещата стоят точно така.

Ева
Ева
21 юли 2020 17:29
Гост

Точно така е и в София, дори още по-зловещо. ТК на ВКС е като масонска ложа- там няма хора, които да не са част от приятелския кръг.

Тошков
Тошков
20 юли 2020 14:32
Гост

Подкрепям предложенията и обсъжданията. Дано стане

Morkovenski
Morkovenski
20 юли 2020 14:31
Гост

Процедурата трябва да се улесни и смятам, че така ще се създаде и обективност при оценяване

Емилиева
Емилиева
20 юли 2020 14:31
Гост

Така наистина ще се създаде обективност при оценяването

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 14:30
Гост

Много е добре, че са се светнали, че трябва да се оптимизира процеса по работа

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 14:29
Гост

Организацията отбелязва, че има нужда от промяна и на процедурата при преместване. Сега в ЗСВ този конкурс се провежда по правилата на конкурса за повишаване.

Разгеле

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 14:29
Гост

Радвам се, че са се усетили, че са трудни процедурите и времетраенето

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 14:28
Гост

Мисля, че това е правилно

Били
Били
20 юли 2020 14:26
Гост

Отдавна трябваше да се проведат дискусии със съдии от цялата страна.

Николай
Николай
20 юли 2020 14:24
Гост

Подкрепям! Дано да се приеме.

Лазар
Лазар
20 юли 2020 14:23
Гост

Наистина атестации трябва да се провеждат по-често. Така ще се направи реална оценка на качествата на магистрата.

Ananieva
Ananieva
20 юли 2020 14:22
Гост

Ami normalno e da e taka

Кирилова
Кирилова
20 юли 2020 14:22
Гост

Правилно

Дима
Дима
20 юли 2020 14:14
Гост

Много разумно предложение. Така конкурсите няма да се проточват безконечно.

Христова
Христова
20 юли 2020 14:15
Гост

По-същественото е, че това ще доведе до по-голяма справедливост на оценяването.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2020 14:13
Гост

Конкурсът за повишаване във Върховния административен съд явно няма да приключи скоро.