Висшият съдебен съвет (ВСС) да поиска от Народното събрание автентично тълкуване за приложението на разпоредба от закона за борба с корупцията, отнасяща се до имуществените декларации на съдебните служители. Такова предложение е внесла правната комисия на съвета, което ще бъде обсъдено на заседанието на Пленума в четвъртък. Наред с това комисията е изготвила и предложения за промени на антикорупционния закон.

Кадровият орган изпитва затруднения с прилагането на §2 от допълнителните разпоредби на нормативния акт.

Според него съдебните служители всяка година са длъжни да подават имуществени декларации и такива за конфликт на интереси. „Организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси се уреждат с наредба на Министерския съвет, а за органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието – с наредба на пленума на Висшия съдебен съвет. Организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси по отношение на експертите по чл. 55, ал. 2 от Закона за съдебната власт се уреждат с правилата по чл. 55, ал. 5 от Закона за съдебната власт“, гласи §2, ал. 6 от закона.

ВСС изготви проект на наредба, но през декември 2018 г. тя бе върната на работната група за прецизиране на някои текстове.

По-специално става дума за онези, отнасящи се до проверките на декларациите на служителите. Според проекта за наредба във всеки орган на съдебната власт трябва да се създаде комисия от служители – с трима редовни членове и един резервен, която да проверява декларациите, като съставът ѝ ще се определя от съответния административен ръководител, каквито са изискванията на §2, ал. 5 от ДР на антикорупционния закон. В наредбата беше залегнала и идеята комисиите да имат достъп до електронни регистри, бази данни и други информационни масиви, включително да искат разкриване на банкова и застрахователна тайна.

Именно тези предложения провокираха Боряна Димитрова да възкликне на заседанието на ВСС през декември: „Създаваме над 200 по-малки КПКОНПИ-та. Предлагаме служители да разкриват банкова и застрахователна тайна на свои колеги. Мракобесието, което ще сътворим, не е малко“.

Така се стигна и до връщане на проекта на работната група. Тези дни тя отново го е внесла за обсъждане в правната комисия, като е направила само козметични промени от първоначалния вариант. След сериозен дебат правната комисия е решила да предложи Пленумът да поиска автентично тълкуване от законодателя на §2 от допълнителните разпоредби на нормативния акт. Мотивите на комисията са свързани с факта, че в някои прокуратури например има трима служители и би се стигнало до абсурда всички те да бъдат членове на комисията и взаимно да се проверяват. Освен това въпросните комисии няма как да имат достъп до банкови и застрахователни тайни, защото в Закона за кредитните институции и в Кодекса за застраховането изчерпателно са изброени органите, които имат такъв достъп и комисиите от съдебни служители не са сред тях. Т.е. проверките при всички случаи биха били формални, което едва ли ще отговори на изискванията на закона.

След сблъсъка с тези законодателни проблеми, правната комисия е изготвила и предложения за промени в нормативната база. Те основно са свързани с идеята да се предостави по-голяма оперативна самостоятелност на съдебната система при формирането на комисиите за проверка на декларациите. Най-общо предложението е те да се създават на окръжно ниво и да извършват проверка на декларациите на администрацията във всички районни съдилища и прокуратури от региона и в съответните окръжни органи. Остава обаче проблемът със самите проверки. Затова членове на кадровия орган предлагат да се помисли и върху друга законодателна промяна, а именно имуществени декларации и такива за конфликт на интереси да подават не всички съдебни служители, а само онези, които заемат ръководни позиции.

Дали обаче законодателят ще даде автентично тълкуване съвсем не е ясно. Защото ВСС все още чака друго, поискано преди повече от година – по въпроса в кой момент се публикуват невлезлите в сила ефективни присъди.

5
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Колега
Колега
16 май 2019 12:53
Гост

Не може да се сдъзава разделение между съдебни служители на ръководни позиции и всички останали. Това е абсурдно. Все едно в НС да декларират не всички депутати, а само председатели на ПГ, председателя и зам.-председателите на НС. Всички съдебни служители трябва да са обект на проверка.

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 20:01
Гост

Автентичното тълкуване би имало смиъл, ако народните представители знаеха какво правят. В случая обаче не се наблюдава нещо подобно

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 14:58
Гост

Не е правилно само онези служители, които заемат ръководни позиции да подават декларации. Така може да се допусне при останалите да има конфликт на интереси.

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 14:50
Гост

Автентично тълкуване ще е възможно само след адекватни промени в антикорупционния закон.

Анонимен
Анонимен
07 май 2019 14:55
Гост

Законодателни проблеми винаги идват от неуредици в нормативната уредба.