Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно реши да поиска от депутатите автентично тълкуване на две законови разпоредби, отнасящи се до това в кой момент се публикуват невлезлите в сила ефективни присъди.

Единият текст е на чл. 64, ал.1 и ал. 2 от ЗСВ, който гласи: „(1) Актовете на съдилищата, с изключение на тези по наказателни дела, с които подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се публикуват на страницата на съответния съд в интернет, след получаване на уведомление от прокурора, че са предприети действия по привеждането им в изпълнение“.

Вторият е на чл. 416, ал. 2 и ал. 7 от НПК, в който се казва: „(2) Препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се изпраща на прокурора за изпълнение. Прокурорът уведомява съда, постановил решението, с което присъдата е влязла в сила, за предприетите действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

(7) Решението, с което присъдата по ал. 2 е влязла в сила, се публикува на интернет страницата на съответния съд след получаване на уведомление от прокурора за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание“.

Двете разпоредби са нови – в сила са от 5 ноември 2017 г. А до искането се стигна след затруднения при определянето от кой точно момент може да бъде публикувана ефективна присъда, която не е влязла в сила – дали след произнасянето ѝ, но преди изтичане на срока за обжалване, или след подаване на жалба и протест, или това става след окончателното ѝ влизане в сила.

Калина Чапкънова обясни, че разпоредбите са породили различно тълкуване от съдилищата, което довело и до различна практика по прилагането им. Комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“ се опитала да помогне на съдилищата като предложи примерен вариант, а именно нищо да не се публикува докато не влезе в сила, но и това предложение се оказало не дотам коректно. И на съвместно заседание с правната комисия на съвета се стигнало до решението да се поиска автентично тълкуване от законодателя на двете норми по отношение на публикуването на не влезлите в сила съдебни актове, което днес бе подкрепено от целия пленарен състав на съвета.

1
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
коментатор
коментатор
05 февруари 2018 17:56
Гост

Автентично тълкуване ? Да не забравяме, че има разделение на властите. Парламентът, ако счита че законът е неясен, може да го измени. Но тълкуването на законите е в правомощието на съдилищата.