Правото на осиновения да познава произхода си може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица или с неморална или користна цел. Това постанови състав на Върховния касационен съд (ВКС) във фундаментално решение за развитието на правото, с което отвори значително по-широко вратата пред осиновените, които искат да научат своя произход (пълния текст на решението виж тук).

Върховните съдии Мими Фурнаджиева (председател на състава), Василка Илиева и Десислава Попколева (докладчик по делото) разтълкуваха какво има предвид чл. 105 от Семейния кодекс под важни обстоятелства, заради които на осиновения може да бъде разкрито кои са биологичните му родители (пълния текст на разпоредбата виж в карето).

Досега ВКС не се беше произнасял по този въпрос по реда на чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс.

В решението си Фурнаджиева, Илиева и Попколева заявиха: „Важни обстоятелства“ по смисъла на чл.105 СК са всички тези факти от обективната действителност, които са свързани със съществени за осиновения обстоятелства – от здравен, социален, морално-етичен или правен характер и при наличието на които за него биха се породили определени правомерни правни последици, респ. такива, които са свързани с гражданскоправния, здравния, социалния му статус, с неговия мироглед и душевен живот, при съобразяване на съществуващите в обществото морално-етични правила и при зачитане на личния и семейния живот както на осиновения, така и на неговите осиновители и биологични родители.

И специално подчертаха, чеограниченията на правото на личен живот на осиновения, част от което е и правото му да познава произхода си, трябва да се прилагат стеснително и с необходимия баланс между личния и обществения интерес. Това право може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица, или с неморална или користна цел“.

Битката на една жена да знае произхода си

С решението си ВКС обръща подхода, възприет от немалко съдилища, че разкриването на тайната на осиновяването е допустимо само по изключение и най-често изискват конкретни основания, свързани със здравословното състояние на осиновения. Това се илюстрира ясно от произнасянето му по конкретния казус, с който е сезиран –  на 52-годишна жена, която има двама сина – на 25 и на 33 години, и иска да научи кои са биологичните ѝ родители. Най-общо тя излага две причини за това. Първата е болезнената необходимост, след като от години е наясно, че е осиновена, да узнае биологичния си произход, семейната си история, коя е жената, дала ѝ живот и е била принудена от обстоятелствата да се раздели с нея. Втората е свързана с притесненията ѝ, че синовете ѝ може да встъпят в кръвнородствени връзки.

Първите две инстанции – Окръжният съд в Монтана и Софийският апелативен съд (САС), отхвърлят молбата ѝ. САС изтъква, че всички изложени от жената обстоятелства са хипотетични, а част от тях касаят бъдещи несигурни събития. И посочва, че законът не дава достъп до информация за произход по принцип, а по изключение с цел защита правата на всички страни в процеса на осиновяване, като съдът следва да намери баланса между интересите на засегнатите лица и да предостави исканата информация за биологичен произход само и действително при наличие на важни обстоятелства, налагащи това. Според апелативния съд основание за разкриване на информация за биологичен произход не дава и чл.8 ЕКЗПЧОС, с който се признава правото на личен живот на всяко лице при търсене на неговата идентичност (повече може да прочетете тук).

ВКС прилага съвсем друг подход. Първо посочва, че жената е научила, че е осиновена от родителите, които са я отгледали, знае собственото си име отпреди издаването на новия акт за раждане, както и името на рождената си майка. Освен това и осиновителите ѝ, и биологичната ѝ майка са починали, а рожденият баща е неизвестен, затова отпада изискването за изслушването им и съобразяване и на техните интереси.

Фурнаджиева, Илиева и Попколева изтъкват, че от данните по делото не се установява искането за разкриване на произхода да е мотивирано от неморални или користни цели. „Узнаването на биологичната майка и нейния родствен кръг цели изясняване на съществен за молителката факт от душевния ѝ мир, необходим за изграждане на личностовата ѝ идентичност, както и за предотвратяване на възможността нейните низходящи да създадат връзки със свои близки родственици, които попадат под забраната на чл.7, ал.2 СК“, заявяват те. И постановяват, че молбата на жената да знае коя е биологичната ѝ майка е основателна и трябва да бъде уважена.

Историята на тайната и противоречията в практиката

Преди да се произнесат по казуса на жената върховните съдии проследяват развитието на института на осиновяването в българското семейно право, основанията за въвеждане на тайните в уредбата му, функциите им, както и промяната във философията му през годините. Той минава от пълна откритост на акта на осиновяване, към пълното му прикриване, съчетано с подмяна на идентичността на осиновения. И едва с допълненията от 2003 г. в стария Семеен кодекс беше въведена правна възможност за достъп на осиновения до информация за биологичния му произход.

Освен това, макар за всяко дете да се води подробно досие, на осиновителите се дава информация само за него, а не и за биологичните родители и така процедурата по чл. 105 от СК е единственият начин то да научи кои са рождените му майка и баща.

Фурнаджиева, Илиева и Попколева правят и анализ на съдебната практика до момента и посочват, че тя е противоречива.

„В голяма част от случаите, в резултат на стеснително тълкуване на понятието, на практика се отказва достъп до такава информация, от което следва, че механизмът, уреден в разпоредбата на чл.105 СК не е ефективен. Така например според съдебната практика (решения на окръжни и апелативни съдилища) не са важни обстоятелства по смисъла на закона генетичната предразположеност към някои заболявания; желанието на молителя да узнае за своя произход, дори и в случаите, в които осиновителите му са починали, като се приема, че желанието да научи за биологичните си родители „е важна човешка причина, но за съжаление тя не представлява правно основание за уважаване на молбата по чл.105 СК”; силното емоционално безпокойство на осиновения, което може да доведе до психични затруднения; наличието на задълбочаващо се депресивно разстройство, ако не е установена причинно – следствена връзка между това психично състояние на молителя и липсата на информация за биологичните му родители; опасността от кръвосмешение, когато е заявена като обща заплаха“, обясняват върховните съдии.

Те посочват, че когато съдилищата допускат разкриване на тайната осиновяването, го правят заради „задоволяване на определен имуществен интерес на осиновения или със здравословното му състояние“. Като има и решения, в които се приема, че желанието на молителя да познава своя произход, да изгради собствена идентичност и възможността да получи нужната му морална подкрепа от биологичните си родители, е основателна причина за достъп до информация и негово право за зачитане на личния му и семеен живот, закрепено в чл.8 от ЕКЗПЧОС.

Едно решение на САС, трайното виждане на съда в Страсбург и неслучилите се промени в СК

ВКС обръща специално внимание на решение на САС от август 2020 г. (пълния му текст виж тук), чиито аргументи на практика възприема в собственото си решение по чл. 290 ГПК. Апелативните съдии Иванка Ангелова, Красимир Машев (докладчик) и Златина Рубиева удовлетворяват искането на 70-годишна жена да научи произхода си. Осиновителите и рождените ѝ родители са починали, но тя иска да разбере дали човек, с когото са били много близки, всъщност не е неин брат.

„Правото да познаваш произхода си, определяно още като право на идентичност, без да е изрично защитено, се извежда от правото на защита на личния/частния живот – чл.17 в допълнение от чл.24, ал.2 и 3 от Пакта за политически и граждански права, от чл.8 ЕКЗПЧОС и чл.7 и чл.8 от Конвенцията за правата на детето, която признава (макар и не като абсолютно), правото на детето да познава своя произход. Това право е признато в еднаква степен на детето, но и на всеки възрастен. Правно задължен субект е държавата, на която са възложени едновременно определени позитивни задължения: да създаде правна рамка за събирането на информацията и за защитата ѝ, но и за достъп до нея, както и негативното задължение за въздържане от намеса (в този смисъл §40 на решението на ЕСПЧ по делото Одиевре срещу Франция от 13.02.2003 г.)“, пише ВКС.

И подчертава, че във всичките си решения по подобни казуси ЕСПЧ е потвърждавал необходимостта от информация за произхода за изграждане на личностовата идентичност като част от правото на зачитане на личния живот. ВКС изтъква, че Конвенцията за защита на децата също предвижда осигуряване на достъп на детето или на неговия представител до информацията за произхода.

„Аргументите от социалните науки в подкрепа на разрешаване на достъпа на осиновения до информация за произхода са няколко – необходимостта от предотвратяване или лечение на наследствени заболявания и предотвратяване на близкородствени бракове, а също така и изтъкваните от психолозите причини – необходимостта за изграждане на идентичността на лицето, част от която е информацията за произхода, родителите, семейната история и необходимостта осиновеният да има достъп до тази информация с оглед психологическото му развитие и стабилност“, пишат върховните съдии.

И обясняват, че историческият преглед на института на осиновяването и промяната във философията му обуславят извода, че днес „тайната на осиновяването става несъвместима до голяма степен с широко приети норми и ценности и най-вече с интересите на осиновения, свързани с личностовата автономия, с изграждането на идентичност чрез познаване на произхода си, което е част от правото му на личен живот и чиито интереси следва да се защитават с предимство при осиновяване“.

ВКС припомня и че през 2016 г. в Министерството на правосъдието беше написан проект за промени в Семейния кодекс, с който се регламентират по нов по-ефективен и облекчен начин условията и редът за достъп до информация за произхода на осиновения. „Този проект обаче не беше внесен в Народното събрание поради смяна на правителството през 2017 г. и към настоящия момент държавата продължава да има задължение да създаде ефективен механизъм за информиране на лицата, участващи в осиновяването и за посредничество между тях, при постъпило искане от осиновения“, се изтъква в решението.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 13:49
Гост

На ВКС и ВАс трябва веднъж завинаги да им се забрани законово да законодателстват. Просто е, като има противоречива практика, председателите на ВКС и ВАС сезират парламента, който да е длъжен в определен законов срок да разтълкува какво точно е имал предвид в текста, станал повод за тази практика. Другото е пълен т..шак с законодателния процес. Ние парламентарна република ли сме или трябва да ръководим живота си по хрумките на ВКС и ВАС. Извинявайте, ама там има хора дето и понятие си нямат от това което правят. Една тричленка във ВКС дето само докладчика е чел делото, а другите подписват… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 20:32
Гост

В общия случай и докладчика не е чел делото. Попреписал оттук-там.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2021 10:32
Гост

По-голяма глупост не бях чел! Решенията по 290 ГПК трудно може да се нарекат хрумки. Може някои да са своеобразни експерименти, но така се развива правото. Така живее.
При това качество на законодателството, а и създаването му винаги е политически процес, 100 пъти по-добре е ВКС да тълкува и разяснява, отколкото шкартото в НС. Няма нормален човек, камо ли юрист, който да предпочете другото

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 12:34
Гост

Трябва наистина да се вземе впредвид необходимостта от предотвратяване или лечение на наследствени заболявания.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 12:28
Гост

А какво става с правото, на тези оставили децата си за осиновяване?

Те нямат право да останат анонимни така ли?

След като изрично се упоменава че не желаят да имат нищо общо с тези деца, на какво основание ще се нарушава пък тяхното право?

В момента в който се разкрие някой такъв родител, ще започнат едни такива хубави съдебни дела срещу държавата, ама тия съдии тогава няма да носят отговорност!!
После да не се чудят, защо хората не искат да осиновяват.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 13:37
Гост

Правиш деца, оставяш ги на произвола и искаш да останеш анонимен? И даже ще съдиш държавата, че те е “ разкрила“. А къде е отговорността за тези действия. Кой интерес е по-значим – на осиновения да познава произхода си, да научи кои са му дали живот и мотивите за това решение да го оставят (които невинаги са укорими) или прищявката на някой да остане анонимен. Може да не си могъл да го гледаш, но най-малката отговорност, която носиш е поне някой ден да разбере кой си и да получи отговор на въпроса защо си се отказал от него.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
30 януари 2021 22:56
Регистриран

Вие сте най- точен в моралните правни изводи за справедливост и хармоничност при правоприлагането.Привет.

ДаниНик
ДаниНик
20 февруари 2021 23:26
Гост

Прочетохте ли, че майката е починала.

Любител
Любител
29 януари 2021 10:49
Гост

Доколкото схващам, дава се приоритет на всяко хрумване или каприз на всяка „уфсъ“ или всеки льольо, търсещ причините за провалите в живота си навсякъде , но не и в себе си. Или целта е да намалеят осиновяванията в България, та да върви далаверата с международните осиновявания ? За един приятел питам….

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 13:40
Гост

Не знам колко сващаш ама ти трябва спешна психологическа помощ.

Любител
Любител
29 януари 2021 14:17
Гост

Да, истината боли. Съжалявам, че си се припознал.

Седем Осем
Седем Осем
29 януари 2021 10:47
Гост

Според ВКС важни обстоятелства са И тези, които са свързани с мирогледа и душевния живот на осиновения. Има хора, които по стечение на обстоятелствата живеят пусто и безидейно. Не намират смисъл в съществуването си, като защитна реакция мозъка търси смисъл … и го намира в търсене на рождените родители примерно. Това търсене става най-важното на света за мирогледа и душевния живот на този човек, макар да няма никакъв смисъл. В този случай ВКС приема, че са налице важни обстоятелства и тайната на осиновяването трябва да отпадне. Макар осиновения да няма нужда от разкриването ѝ, а по-скоро се нуждае от психолог.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 10:14
Гост

Започна дружното блеене на офце във възхвала на решението на ВКС. На мен пък не ми харесва и не съм съгласен. Къде отива баланса между интересите на осиновения, осиновителите и биологичните родители. Ами просто няма такъв, те го зачертаха. Решението е написано толкова обтекаемо, че винаги ще се намерят някакви измишльотини, за да се разкрие тайната на осиновяването. А тя не е измислена случайно. Напр., под предлог от риск от кръвосмешение какво ще стане ако осиновения, научавайки кои са биологичните му родители, започне да ги тормози и да се държи непочтително към тях. Да кажат Попколева и Машев. Изобщо, на… Покажи целия коментар »

Янка Тонева
Янка Тонева
29 януари 2021 12:01
Гост

А ние които сме дискриминирани от закона и нямамв право да знаеш произхода си какво очаквате да кажем? Да продължаваме да се примиряваме с неправдите като мишки ли? Време е със закон да се променят нещата и разумно, а не само да си чешим езиците тук! Съжалявам но всеки човек трябва да има равни права! Аз съм за!

123
123
29 януари 2021 13:44
Гост

Прочетете решението и сам ще си отговорите на въпросите за баланса – те са изяснени прецизно, вкл. и какви са изискванията за съда и за прокурора.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 13:45
Гост

Знаеш ли колко много хора, които не са осиновени тормозят родителите си или други членове на семейството. То дай тогава никой да не познава родителите си щото след време може да почне да ги тормози.

123
123
29 януари 2021 13:52
Гост

А ако сте съдия, трябваше да прочетете и продължението „при съобразяване на съществуващите в обществото морално-етични правила и при зачитане на личния и семейния живот както на осиновения, така и на неговите осиновители и биологични родители“. Ако сте съдия трябваше да Ви стане ясно, че съдът ще изслуша и биологичните родители, преди да се произнесе и ще вземе предвид и техните съображения и права. Ако бяхте истински съдия…

Минаващ
Минаващ
10 май 2021 15:13
Гост

При егоизма няма баланс – Егото е над всичко. Крайно време е обществото да започне да приема осиновяването като морален акт, с не като дейност за задоволяване на някакви егоистични интереси. И тогава „тайната“ ще загуби смисъл.

Живко
Живко
29 януари 2021 10:02
Гост

Добри решения

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 12:26
Гост

Поздравления за върховните съдии!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 10:01
Гост

Категорично съм против всичко случващо се в съдебната система!

Цветков
Цветков
29 януари 2021 10:01
Гост

Тоя ап и той. Няма общо с общото. Ма да си каже хаштага ПОСТАВКА! Ходи кряскай пред народните сгради. Айде за на тоя паун Гешев да му земеш оставката ама другите в съдебната система какво са ти виновни? Мудни са.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 10:00
Гост

Модернизираме се бре. Браво.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 12:26
Гост

Голям напредък. Да не вярваш.

John
John
29 януари 2021 9:59
Гост

Родител ти е този, който те е отгледал и те е образовал, не този, чийте генетичен материал носиш.

Емил
Емил
29 януари 2021 9:59
Гост

Редно е човек ако иска да може да разбере всичко за миналото си, независимо какви са догмите в обществото

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 12:27
Гост

По някога обаче е по-добре да ровим в миналото.

Пенова
Пенова
29 януари 2021 9:58
Гост

Време си беше. Хората имат право да знаят истината

Цветков
Цветков
29 януари 2021 9:57
Гост

Браво на ВКС

SIxtoR.
SIxtoR.
29 януари 2021 9:25
Гост

Едиственото, с което не съм съгласен е, че чак сега можем да кажем, че тайната на осиновяването е несъвместима до голяма степен с широко приети норми и ценности. Винаги е било така, а тези норми и ценности ги дъвчем от поне 20 години. Браво, че са написали това решение, но е тъжно, че масово съдиите не стигат сами до тези изводи. Което означава, че нормите може да ги има, но ценностите не са изградени.

от колега
от колега
29 януари 2021 9:23
Гост

Съдията Машев от Софийския апелативен съд – той е човекът! Винаги брилянтен, точен, аргументиран! Заслужава адмирации не само от ВКС!

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 9:21
Гост

Честно, само заради риска от кръвосмешение бих вдигнал тайната на осиновяването.

Джанго
Джанго
29 януари 2021 9:27
Гост

Звучи най-материално пародоксално, но аз не мога да си представя смислен аргумент, с който държавата ти отказва да ти разкрие кой и кога те е родил (разбира се, ако няма данни, че ги търсиш да ги накажеш)/

Анонимен
Анонимен
29 януари 2021 12:28
Гост

А, дори да е така, ти ще си кажеш, че ги търсиш за това 🙂