Оставането на „стария“ състав на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) след края на мандата му, тъй като Народното събрание не е избрало нов, е резервен механизъм, присъщ на правовата държава, който се задейства при конституционна криза. Това виждане изрази Пленумът на Върховния административен съд (ВАС).

Освен това ВАС, подобно на Върховния касационен съд (за становището на ВКС виж тук), прие, че закриването на специализираните съд и прокуратура не е противоконституционно. За разлика от ВКС обаче ВАС не вижда проблем и с квотите за преназначаването на спецмагистратите. По този въпрос Пленумът на ВАС се е разделил и 44 съдии са приели, че квотите не са противоконституционни, а 37 са застъпили обратната теза.

Първото становище, гласувано днес от Пленума на ВАС, е по делото в Конституционния съд (КС), което именно върховните административни съдии инициираха заради изтеклия преди повече от две години мандат на ИВСС. Те поискаха тълкуване на основния закон и поставиха два въпроса – дали правомощията на инспекторите се прекратяват с изтичане на мандата им, или продължават да изпълняват функциите си до избора на новите и допустимо ли е, ако НС бездейства, да се преустанови за неопределено време дейността на ИВСС (повече за искането виж тук). При сезирането на КС Пленумът на ВАС не изложи своето виждане по тях, но днес го направи под формата на допълнителни съображения, които ще изпрати на конституционните съдии. И отговори така:

„1. Главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен продължават да изпълняват своите функции и след изтичане на мандатите им до избирането от Народното събрание на нов главен инспектор, съответно инспектори.

2. Конституционно недопустимо е преустановяване за неопределено време на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на мандата на главния инспектор и инспекторите и неизбиране на нови от Народното събрание“.

За да стигнат до тези изводи, върховните съдии анализират функциите на ИВСС. И заявяват: „В рамките на възприетия конституционен модел на институционална и функционална независимост на съдебната власт съществуването на ИВСС като висш контролен орган на тази автономна власт определяме като наложително, а правомощията му – като непосредствено обуславящи условията и възможностите за нейното функциониране, тъй като осигурява законосъобразната дейност на органите на съдебната власт без да засяга независимостта на магистратите при осъществяването на техните функции“.

Според ВАС, тъй като дейността на ИВСС да следи и контролира законосъобразното осъществяване на властническите функции на съдебната власт, той е „естествено вграден в тъканта ѝ“. „Структурната и функционалната обособеност на съдебната власт, чрез която се осъществява правораздавателната функция на държавата, изисква наличие на гаранции за нейната независимост от законодателната и изпълнителната власт. Контролната дейност на Инспектората към ВСС е насочена към тази конституционно значима цел. ИВСС е предвиден в Основния закон като постоянно действащ орган, поради което няма собствен мандат. Във формирането му е заложен принципът за континюитет в дейността му“, изтъква ВАС.

Той сочи, че Законът за съдебната власт задължава парламента избере нов ИВСС не по-рано от четири месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на стария. „Разбираемо, конституционният законодател не е уредил в конституционните текстове хипотези, при които се оказва, че мандатът на главния инспектор и инспекторите от ИВСС е изтекъл, но Народното събрание, което следва да конституира новия състав на този постоянно действащ орган не е изпълнило конституционните си задължения по избирането на неговите членове. И това е така, защото немислима от конституционноправна гледна точка е ситуация, при която създаден с Основния закон орган на държавна власт, се оказва лишен от възможност да функционира, тъй като друг държавен орган не изпълнява конституционните си задължения по конституирането му“, заявява ВАС.

Пленумът застъпва становището че принципът на континюитет в дейността на ИВСС е основен и на него трябва да бъде подчинено тълкуването на всички други норми, отнасящи се до конституирането и функционирането на инспектората.

В становището се цитира решение на КС от 1994 г. (виж тук), в което е прието, че дейността на постоянно действащи органи, предвидени в основния закон, може да бъде прекратена само с конституционна разпоредба.

„От мотивите на решението на Конституционния съд, може да се направи обоснован извод, че прекратяване на дейността на ИВСС е недопустимо, освен ако не е направено с конституционна разпоредба. В този смисъл, за да продължи да осъществява дейността си, неминуемо е необходимо неговите членове да продължат да изпълняват функциите си. Според пленума на ВАС в разглежданата хипотеза членовете на ИВСС следва да продължат да изпълняват своите функции до избирането на нови, като продължаването не представлява удължаване на фиксиран от Конституцията мандат, защото не засяга конституционно установения мандат, нито засяга установения ред за заемането/освобождаването на тези длъжности, а регулира изключителната ситуация при изтекъл мандат кой да изпълнява функциите до избирането на нови членове предвид необходимостта от континюитет в дейността на ИВСС“, заявява ВАС.

Върховните съдии коментират практиката досегашният титуляр да изпълнява функциите до избора на нов: „Такава уредба е присъща на правовата държава и има резервна функция: задейства се субсидирано в случай на криза, когато процедурата по определяне титуляря на новия мандат не е приключила към изтичането на заварения. Предназначението ѝ е да обезпечава изпълнението и да гарантира непрекъсваемост в значимите жизненоважни функции на публичната власт, които самата Конституция именно като такива е възложила на висшите органи“.

Според ВАС без ИВСС ще възникне криза по отношение на функционирането на съдебната власт. „В хипотеза, при която в продължение на години няма кой да изпълнява тези функции (на ИВСС – бел. ред.), практически се елиминира конституционноустановен орган с важни контролни правомощия по отношение на органите на съдебната власт. Това без съмнение има деструктивни последици за кадровото състояние и интегритет на съдебната система. С продължаване на дейността на ИВСС не само не се предизвиква конституционна криза, напротив – тя се предотвратява. Ако ИВСС не продължи дейността си при такава хипотеза за неопределен период от време, контролът върху органите на съдебната власт ще бъде фактически суспендиран“, се посочва в становището.

А тълкуването, според което ИВСС е с прекратени правомощия след изтеклия мандат, се определя като „буквално и догматично без връзка с цялостния смисъл, заложен в Конституцията по отношение функционирането на органната система на държавата“.

Що се отнася до промените в ЗСВ за закриването на спецправосъдието, ВАС заявява: „Няма конституционни пречки пред законодателя, комуто чл. 133 от Конституцията възлага уредбата на организацията и дейността на съдебната власт, както да създаде със закон специализирани съдилища и съответстващи им прокуратури, ако прецени това за необходимо, така и да ги закрие – отново със закон“. Т.е. няма пречка създаденото със закон да бъде закрито със закон.

ВАС подчертава, че подобни промени изразяват определена законодателна целесъобразност, но тя сама по себе си не подлежи на контрол за конституционност. „За разлика от създаването на специализираните административни съдилища, чието съществуване е имплицитно заложено в Конституцията, създаването на специализирани наказателни съдилища за разглеждане на определена категория наказателни дела е единствено възможност и въпрос на законодателна целесъобразност, която е предоставена на Народното събрание с разпоредбата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията“, посочват върховните съдии.

 

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
23 юни 2022 21:51
Гост

„За разлика от създаването на специализираните административни съдилища, чието съществуване е имплицитно заложено в Конституцията, създаването на специализирани наказателни съдилища за разглеждане на определена категория наказателни дела е единствено възможност и въпрос на законодателна целесъобразност“.
Интересно умозаключение на Пелнума на ВАС за административните съдилища.

Ники
Ники
22 юни 2022 16:46
Гост

Безспорно трябва да бъде спазен принципът на континюитет в дейността на ИВСС.

Заза
Заза
22 юни 2022 16:43
Гост

За мен също няма проблем с квотите за преназначаването на спецмагистратите.

Борис
Борис
22 юни 2022 16:44
Гост

ВКС обаче е на друго мнение.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 18:47
Гост

Защото там има магистрати, а не златари от малкия конституционен съд

Асен
Асен
22 юни 2022 16:41
Гост

Kонституционната криза е факт.

Стоил
Стоил
22 юни 2022 16:41
Гост

За съжаление. Тя цялата държава е в криза.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
23 юни 2022 9:51
Гост

за още по-голямо съжаление. и не е ясно има ли кой да я извади от тази криза…

Димо
Димо
22 юни 2022 16:38
Гост

Мъдро решение.

Рики
Рики
22 юни 2022 16:39
Гост

И вълкът сит, и агнето цяло.

Кики
Кики
22 юни 2022 16:34
Гост

Резервен механизъм, присъщ на правовата държава! Та ние от кога сме такава?

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
23 юни 2022 9:54
Гост

моля, моля! вече 30 и кусур години сме резервен механизъм с огромни мераци да стане правова държава. не бийте детето, а го чакайте да порасне! … евентуално … може би …

скоро ще честваме 45-тата годишнина от скандиранията „45 години стигат“.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 16:31
Гост

Противоконституционо беше разкриването на спецсъдилищата, ама им ги пуснаха.

123
123
22 юни 2022 16:30
Гост

И какво става сега с воплите на ПРБ?

Хари
Хари
22 юни 2022 16:29
Гост

За всички е ясно, че закриването на спецсъда не e противоконституционно,

Юли
Юли
22 юни 2022 16:30
Гост

Освен за каскетното ведомство.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2022 16:29
Гост

Те сега са споко, че Точкова няма да може да се качи при тях и гледат да я оставят да си получава голямата заплата по-дълго, да не се сърди много. Прагматични хора са административните съдии, спор няма

Писаров
Писаров
22 юни 2022 16:37
Гост

Това място въобще не е за Теодора Точкова. Много слаб ръководител е.

хахаха
хахаха
22 юни 2022 16:27
Гост

ВАС по-хард от ВКС излезе. ВАС истинското ДБ на съдебната власт, хахаха

Спиридон
Спиридон
22 юни 2022 16:32
Гост

Факт! ВКС в последно време много ме разочароват с решенията си.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
23 юни 2022 9:56
Гост

ВАС не само „по-хард“ излезе, ами и взе да се репчи на ВКС. заплю за себе си градинката и иска от КС да му я реституира в реални граници.