Висшият адвокатски съвет (ВАдС) видя конституционен проблем в превръщането на машините за гласуване в принтери с последните изменения в Изборния кодекс (ИК).

Превръщането на скъпоструващите и високотехнологични машинни терминали в обикновени принтери на бюлетини поставя под съмнение честността и прозрачността на изборния процес“, казва адвокатурата в становище до Конституционния съд, който беше сезиран от депутати от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ с искане за отмяна на няколко текста от ИК, свързани именно с машинния вот (виж повече по темата тук).

От ВАдС отбелязват, че въвеждането на машинното гласуване през 2014 г. и измененията в закона до момента са били мотивирани с безспорно по-високата надеждност на процеса на броене и отчитане както на вота, така и на преференциите, а и на сумирането накрая на изборните резултати. В становището (виж пълния текст тук) се посочва, че емпиричните данни от изборите за 46-то, 47-мо и 48-мо Народно събрание са показали единични случаи на грешки при машинното гласуване и то основно в резултат на човешкия фактор и неправилната им експлоатация.

Превръщането на скъпоструващите и високотехнологични машинни терминали в обикновени принтери на бюлетини поставя под съмнение честността и прозрачността на изборния процес, тъй като от една страна няма гаранции за сигурността на отпечатването, трайността на печата и защитата от грешки при него (напр. при изчерпване на хартията, тонера и т.н. консумативи), които биха могли да доведат до формално отчитане от машинния терминал на даден вот като „редовно подаден“, без обаче да е налице неговото нормално отпечатване върху „бюлетина от машинно гласуване“, която по-късно да бъде преброена и вотът – отчетен. Същевременно, законодателят е оставил възможността в паметта на машинните терминали да се съхраняват данни за подадения вот и преференция от всеки избирател (чл. 268, ал. 4 ИК), но липсва механизъм, при който при нередовно отпечатване на бюлетина от машинно гласуване, те да бъдат достъпени и вотът на избирателя – зачетен“, посочва ВАдС. И допълва, че съществуващият ред за отчитане на машинния вот до последните промени в ИК е бил значително по-добър, като включително е допускал контролна проверка на машинно отчетените и преброени резултати посредством сравняване с разпечатаните контролни разписки.

Последното по измененията, въведени с ЗИД на ИК ДВ 109/2022г. не само че бе премахнато, но в този смисъл въведените промени в реда за отчитане на машинния вот противоречат на смисъла на гласуването чрез специализирани устройства за машинно гласуване и на практика го превръщат в лоша разновидност на гласуването с хартиени бюлетини поради значително по-малкия размер на бюлетините от машинно гласуване и липсата на сигурност в тяхната четимост или на това, което е било отпечатано върху тях. А ИК не допуска повторно машинно гласуване, независимо от основанията за това!“, изтъква ВАдС.

Предвид това адвокатурата е на мнение, че текстовете в Изборния кодекс, които превръщат машините за гласуване в принтери (чл. 268, ал. 4 и ал. 5, чл. 271 и чл. 430) противоречат на три разпоредби на Конституцията – на принципа на правовата държава (чл. 4 КРБ), конституционно установените принципи на избирателното право (чл. 10 КРБ), както и на равенството на гражданите пред закона и забраната за дискриминационното им или привилегировано третиране (чл. 6 КРБ).

Адвокатурата намира за дискриминационна и разпоредбата на чл. 213б, ал. 1 в частта, предвиждаща, че само получили над 4% от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори могат да получат достъп до изходния код и документацията на системата за електронната система за машинно гласуване.

Според ВАдС въведеното ограничение е необосновано и дискриминационно, защото участниците в изборния процес не са равнопоставени и в този смисъл противоречи на забраната в чл. 6, ал. 2 от Конституцията.

От създадената така неравнопоставеност очевидно няма легитимна потребност, нито с нея може да бъде обоснована пропорционалност, а по-скоро е налице противоречие със заявения дух на закона за гарантиране на прозрачност и честност на изборния процес. Последното няма как да се постигне чрез изключване на част от участниците в него от съществени процеси, имащи за цел да им дадат възможност да се уверят в честността на и сигурността на машинното гласуване и равнопоставеността на всички участници в него“, се казва в становището.

Според адвокатурата има конституционен проблем и с текста на чл. 212, ал. 4 от ИК, според който след произвеждане на гласуването се отпечатва бюлетина от машинно гласуване, която се пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно гласуване с машина.

ВАдС припомня, че преди последните изменения, ИК е предвиждал разпечатването на контролна разписка. След промените вече се говори за „бюлетина от машинно гласуване“.

Очевидно е въвеждането на нов термин „бюлетина от машинно гласуване“, която е различна от разписаната в чл. 206 „бюлетина за машинно гласуване“. И макар ИК в чл. 206, ал. 2 да разпорежда, че гласуването с бюлетина ЗА машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина, тези две различни формулировки очевидно противоречат на така заложените цели. Допуснатото противоречие действително създава правна несигурност, без ИК да дава легална дефиниция на двете понятия, за да могат те да бъдат разграничавани безспорно, което е в противоречие с принципа на правовата държава (чл. 4 КРБ)“, изтъква адвокатурата. И допълва, че е недопустимо в един и същи процес – машинно гласуване, да са налице два вида бюлетини – „за“ и „от“ машинно гласуване, които да са с различен вид и съдържание.

Наред с това ВАдС е на мнение, че и отпадането на разпоредбата, с която се предвиждаше експериментално дистанционно електронно гласуване също е в противоречие с Конституцията. Адвокатите напомнят, че основен елемент от принципа на правовата държава и върховенството на правото е спазването на принципите на законодателния процес, в това число и за провеждане на прозрачен, отчетен и демократичен процес по приемане на един законодателен акт.

ВАдС отбелязва, че в първоначално внесения проект за изменения в ИК не е било предвидено отпадането на тази разпоредба. Това е станало между първо и второ гласуване като предложението за това не е било мотивирано, а и няма оценка на въздействие от тази промяна.

По този начин изцяло се потъпкват инвестираните немалко средства и усилия през годините за изграждане на системата за ДЕГ, включително и вотът на над 1 880 000 български граждани, които подкрепиха на референдума през 2015 г. въвеждането на дистанционното електронно гласуване. Сочените от вносителите липса на две гласувания, изискуемите по чл. 88, ал. 1 от Конституцията, както и нарушението на принципа на правовата държава (чл. 4 КРБ) обосновават противоконституционност и на тази разпоредба“, изтъква Висшият адвокатски съвет.

Той обаче е намерил още няколко текста, които според него противоречат на Конституцията, но не са обект на делото в КС.

С изненада констатираме липса на аргументи в искането на вносителите досежно дискриминационните и откровено противоконституционни разпоредби на чл. 278, ал. 5 и чл. 437, ал. 5 (т.нар. „защита на водача на листата“, при която „по право“ за него, заедно с личните му преференции, се броят и тези бюлетини на партийната формация, в които липсва изрично посочена преференция), чл. 254, ал. 1 (водачество на две листи). Последните макар и предмет на законодателни предложения за отпадането им по реда на законодателни изменения в хода на приемането на последните изменения в ИК с мотиви именно за евентуална противоконституционност и направени от народни представители, подписали и настоящото искане до КС и отхвърлени в зала от мнозинството, приело така атакуваните разпоредби, за съжаление не са намерили място в отправеното до КС искане“, посочва ВАдС.

Другото е свързано с подвижните урни. Според адвокатурата много сериозни основания за противоконституционност има в предвиденото ограничение в чл. 206 за т.нар. „малки секции“ (под 300 избиратели), при гласуване с подвижна избирателна кутия, в секциите в лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализирани институции за социални услуги, в секциите на българските кораби и останалите „изключения“ по чл. 212, ал. 5, за които НС недопустимо е отнел правото на избор като е предоставил на избирателя като единствена възможност гласуването само с хартиена бюлетина.

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Melli31
Melli31
26 април 2023 17:42
Гост

А да се зареди джиесемче, като камера?
https://flyingtogether.tech/

Боян М.
Боян М.
09 април 2023 14:12
Гост

Естествено че проблеми има, за това и коалиция Задкулисие си изработи такъв лош закон. Само злото желая на ОПГ ГЕРБ-ДПС-БСП ! А за Каскета – ОСТАВКА И ЗАТВОР!

Анонимен
Анонимен
08 април 2023 17:27
Гост

Някой май си купува място в КС, ползвайки ВАдС за параван. Ивайло, ти ли си:) Или пък правилните златни кантори от оня списък на Лена напомнят за себе си. Остава всезнайкото Белазелков да се изкаже. Прозрачни сте, милички:)

flyingtogether
flyingtogether
08 април 2023 15:47
Гост

I share the viewpoint of my coworkers. The next time a politician says something insulting about lawyers being „pedants,“ „formalists,“ and „petty people,“ let this be a stone in his or her ear.https://www.flyingtogether.website/

Проскубания бухал
Проскубания бухал
07 април 2023 17:39
Гост

„С изненада констатираме липса на аргументи в искането на вносителите досежно дискриминационните и откровено противоконституционни разпоредби на чл. 278, ал. 5 и чл. 437, ал. 5 (т.нар. „защита на водача на листата“, при която „по право“ за него, заедно с личните му преференции, се броят и тези бюлетини на партийната формация, в които липсва изрично посочена преференция), чл. 254, ал. 1 (водачество на две листи).“

Защо да е с изненада, след като ППДБ са пословични либерални лицемери и не биха допуснали изцяло свободно пренареждане на листите, което би довело до раздор в крехката им коалиция им.

Аз да си питам!
Аз да си питам!
07 април 2023 16:01
Гост

Що стана с проекта за нов закон изготвян от ВАдС, а?

Гиговщини
Гиговщини
07 април 2023 15:59
Гост

Това е положението!

Благодарение на лобисткия закон „на твореца“ Дани де Киро – тези обраха лаврите!

300-400 продадени души от големите софийски кантори на сметката на АББ и А за Б „избраха“ ВАдС и сега тези „говорят, питат и ужким представляват“ адвокатите?!?!?!

Ясно е че в случая обслужват интересите на ДБ и ПП.

АМИН

Боян М.
Боян М.
09 април 2023 14:15
Гост

Ти докато обслужваш гледната точка на мафиота Борисов и неговия подчинен Каскета Иван, добре ли се чувстваш? „Гербаджийски боклук“ – Ал. Морфов!

За протокола
За протокола
07 април 2023 15:50
Гост

ТЕ ТОВА Е БАШ ПРОБЛЕМЪТ НА АДВОКАТИТЕ!!!!!!

Глух
Глух
07 април 2023 15:26
Гост

Валя Гигова в момента води съдебна битка със Сиела – не знам доколко не е симулативна, но е факт – че има такъв момент, жената е оправна и – трябва да направи нещо странично, похвала. Това е обаче недостатъчен вариант, за съжаление – едва ли ще успеят да вземат адвокатският лиценз на Сиела, по-скоро – както в зоопарка – се надува перушината на двата враждуващи екземпляра. Залогът е голям – милиони, а – всички хватки – са позволени. Според мен – пълно компрометиране на Сиела – но може и да успее, амбициозна е Милейди, дано да знае литературата, впрочем е… Покажи целия коментар »

Ники
Ники
07 април 2023 14:34
Гост

Е, напълно са прави.

Кирилов
Кирилов
07 април 2023 14:25
Гост

Съгласен съм, че има конституционен проблем.

Лозан
Лозан
07 април 2023 14:25
Гост

Те сега ли го разбраха.

Аврамова
Аврамова
07 април 2023 13:57
Гост

Ами не е редно, така е

Огнянов
Огнянов
07 април 2023 13:55
Гост

Какво да ви кажа, нормално е

Кирилова
Кирилова
07 април 2023 13:50
Гост

Но иначе викате е много добре да има хартишляк, като бюлетина?

адвокат от САК
адвокат от САК
07 април 2023 13:57
Гост

“Хартишляка“ е нещо, върху което може да се постави безспорен държавен специфичен знак- воден или друг. Вие лично можете ли да гарантирате същото за СОФТУЕРА на машината и за лицата ,на които им е дадено правомощието да бърничкат в него…

Възмутен
Възмутен
07 април 2023 14:27
Гост

Естествено, че може да се манипулира резултатът.

Боян М.
Боян М.
09 април 2023 14:17
Гост

Да може. И дете знае, че както напишеш кода, така ще работи машината. Но вие гербаджийските боклуци (не е обида, а цитат) няма как да го знаете, защото сте аналогови хора, живеещи още в 1966та година.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
10 април 2023 11:49
Гост

Това, че уж цитирате обида, променя ли възможността създателят на кода на машината да въведе в него възможности за измама? Или цифровите наивници си въобразявате, че с програмен код не може да се лъже?

Аврамов
Аврамов
07 април 2023 13:49
Гост

А да се зареди джиесемче, като камера?

Ганев
Ганев
07 април 2023 13:49
Гост

Нищо де, ще изчистим технологията. Ние сме най-гласуващия народ на планетата. Ще натрупаме рутина и опит, спокойно.

Владиславов
Владиславов
07 април 2023 13:49
Гост

Смятам, че си е таковало таковата

Miki
Miki
07 април 2023 14:28
Гост

Пълно мазало.

Станев
Станев
07 април 2023 13:48
Гост

Само се упражнявата в говорене. Нищо повече

Чипев
Чипев
07 април 2023 13:48
Гост

Само проблеми виждате, но никой от вас „умни глави“ не може да спре купуването на гласове.

адвокат от САК
адвокат от САК
07 април 2023 13:51
Гост

Спирането на купуването на гласове е работа единствено на НС= т.е. на депутатите в него, а не на нас- адвокатите. То се извършва чрез реализация на законотворческата функция на НС- създаване на такива промени в законите, които да възпрепятстват извършването на купуването на гласовете, но… как една маймуна да среже с трион клона, на който седи- нали след това ще падне от него…

адвокат от САК
адвокат от САК
07 април 2023 13:46
Гост

Съгласна съм с колегите относно становището им. Нека това да е обица на ухото на всеки политик, който с насмешка и с подигравка твърди, че адвокатите сме били големи “педанти, “формалисти“ и сме дребнави хора“. Правото не е лъжица за всяка уста, а най- вече- не е лъжица за устата на неуките, лъжливи и крадливи политици. Явно парламентарната република не е за нас. Вероятно сме за пълна еднолична диктатура на един диктатор над всеки политик, Да, не е демократично, но пък нашите политици заслужават точно това с фалшивия си политически “морал“ и с лъжите си, с които омотват доверчивия и… Покажи целия коментар »