Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) неправилно е отказала да образува дисциплинарка срещу прокурорка от Добрич, осъдена на пробация за лъжесвидетелстване. Кадровиците грешно са изчислили началото и края на давностните срокове, става ясно от определение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който връща преписката на ПК на ВСС за ново произнасяне, която ще я разгледа на заседанието си в сряда.

Казусът е свързан с Румяна Желева от окръжната прокуратура в Добрич.

За делото за лъжесвидетелстване

На 18 март 2022 г. Върховният касационен съд (ВКС) окончателно я призна за виновна за това, че е лъжесвидетелствала, за да помогне на съпруга си да избегне наказание. ВКС остави в сила решението на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) в частта, с което тя беше осъдена на 6 месеца пробация, но го измени, като оправда прокурорката за част от показанията, които е дала.

Според данните по делото, тогавашният съпруг на Желева бил спрян на пътя в Добрич рано сутринта на 30 юни 2012 г., тъй като полицаите забелязали, че бусът му криволичи. Желев нямал никакви документи, освен паспорт, който дал на единия полицай, а междувременно се обадил на жена си.

Тя пристигнала на мястото с шофьорската му книжка, поздравила полицаите със „Здравейте, колеги“ и се представила като прокурор. След това обяснила, че ще прибере съпруга си и попитала дали могат да си тръгнат без последици. Преди това Желев пък категорично отказал да даде проба за алкохол, а настояването на полицаите го изнервило и той започнал на буйства, да псува униформените и да сипе закани.

След като му казали, че ще му съставят и акт, ако откаже теста за алкохол, той ударил с юмрук в гърдите единия полицай. Дошъл втори екип на МВР и мъжът бил арестуван, а Румяна Желева казала, че е прокурор и полицаите нямат право да задържат съпруга ѝ.

За тези ѝ действия тя беше обвинена в престъпление по служба, по което обаче беше оправдана още на първа инстанция. Обвинението за лъжесвидетелстване е за показанията, които е дала като свидетел по наказателното дело срещу Желев и в административното, в което той е обжалвал задържането си. В крайна сметка той беше осъден условно на една година затвор за хулиганство, нанасяне на лека телесна повреда и закана с убийство.

Както в показанията си пред полицията, така и пред съдилищата, Румяна Желева е твърдяла, че мъжът ѝ не е оказвал съпротива при ареста и не е удрял полицай, а по-скоро униформените са се държали провокативно. Според нея съпругът ѝ не е отправял никакви реплики в нейно присъствие.

При все това ВКС я призна за виновна за лъжесвидетелстване, но посочи, че дълго продължилото дело е изключително смекчаващо вината обстоятелство и правилно Желева е била осъдена на пробация, още повече, че в крайна сметка е била оправдана и за голяма част от показанията, които е дала (виж още тук).

Искането на ИВСС за дисциплинарно производство

След произнасянето на съда, Инспекторатът към ВСС внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Желева за това, че с действията си е накърнила престижа на съдебната власт. Според ИВСС в случая са нарушени няколко принципа от етичния кодекс, което е довело до увреждане на репутацията на Желева в обществото като прокурор, представител на съдебната власт, а и оттам и до накърняване престижна на съдебната власт.

ИВСС посочва още, че действително нарушението е извършено в периода 31 октомври 2012 г. – 4 юни 2013 г., но според чл. 310, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) при дисциплинарно нарушение, което е и престъпление, установено с влязла в сила присъда, предвидените в чл. 310, ал. 1 от ЗСВ давностни срокове за наказване – 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението, започват да текат от датата на влизане в сила на присъдата. Тези срокове по отношение на прокурор Желева не са изтекли, тъй като присъдата е влязла в сила на 18 март 2022 г., посочва ИВСС.

Правната дилема в Прокурорската колегия

На 20 юли 2022 г. Прокурорската колегия е обсъдила предложението. Тогава кадровиците са изложили аргументи в три насоки. Първата част е свързана с изтеклия мандат на ИВСС. Посочено било, че инспекторатът има обширни правомощия, но повечето от тях са контролиращи функции, а инициативата за образуване на дисциплинарно производство се отличава от останалите – тя има за цел да сложи началото на едно санкционно производство с много сериозни последици за съответния прокурор, съдия или следовател и именно заради това е необходимо да се изясни дали ИВСС притежава публичната власт да отправи предложение за образуване на дисциплинарно производство. Поради това една част от кадровиците са предложили да се отхвърли искането на ИВСС заради висящото към онзи момент дело в Конституционния съд за мандата на инспектората.

Другата част от дебата е бил свързана с изтеклата давност. Членове на ПК са казали, че в ЗСВ има пропуск, защото в случая става дума за престъпление, съответно нарушение, което е извършено преди 10 години и би следвало давността да е изтекла.

Спорът е по прилагането на чл. 310 от ЗСВ, в чиято ал. 1 се казва, че дисциплинарка се образува до 6 месеца от узнаването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. Ал. 4 гласи, че от влизането в сила на присъда започват да текат сроковете по ал. 1, т.е. 6-месечния от откриването, но отново има граница – не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Същевременно чл. 310, ал. 6 гласи, че когато са изтекли 5 години от нарушение, което се изразява в бездействие или когато е нарушен етичният кодекс, дисциплинарка не се образува. Тази по-голяма давност не е предвидена в случаите, когато става дума за влязла в сила присъда.

Наред с това чл. 310, ал. 5, т. 2 от ЗСВ пък предвижда, че давностните срокове не текат, когато е обжалван отказ за образуване на дисциплинарно производство – до произнасяне на компетентния орган.

Всички тези разпоредби са били обсъдени от Прокурорската колегия, като кадровиците са изтъкнали, че чл. 310 от ЗСВ очертава времевите граници – 6 месеца от узнаването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението, като това е абсолютният давностен срок. „Останалите разпоредби влизат в колизия с давностните срокове и не би следвало абсолютните давностни срокове да бъдат разширявани. В подкрепа на тази позиция е посочено, че при извършване на дисциплинарно нарушение и след като повече от три години органите по чл. 312 от ЗСВ, които имат право да искат образуване на дисциплинарно производство, не са взели отношение, следва да се приеме, че давностният срок е изтекъл. Отделно от това е изложено становище, че след като е образувано наказателното производство, е била налице възможност за образуване на дисциплинарно производство в 3-годишния срок, което да се спре до произнасяне по наказателното дело“, препредава ВАС дебатите в ПК на ВСС.

Кадровиците са изтъкнали още, че колкото и да е житейски необосновано давността за конкретното дисциплинарно нарушение да започва от датата на влизане в сила на присъдата, макар и за престъплението да има абсолютна давност, и въпреки пропуските в ЗСВ по този въпрос, при стриктното спазване на закона трябва да се образува дисциплинарка.

До конкретно решение тогава не се е стигнало, обсъждането е било отложено за заседанието на 14 септември 2022 г., само четири дни преди изтичането на 6-месечния срок от постановяване на присъдата на 18 септември 2022 г.

Тогава част от членовете на колегията са посочили, че са против образуването на дисциплинарка, защото дори в наказателното производство е предвидена давност, а да се образува дисциплинарно дело 10 години след извършването на нарушение е в противоречие с базисни принципи на правовата държава, и независимо какво е разписано в закона, не става ясно каква ще е постигнатата цел. Ако производството е било образувано към момента на откриване на деянието и е спряно, тогава предложението би могло да бъде разгледано. Но в конкретния случай това не е станало и трябва да се откаже образуването на дисциплинарка, са изтъкнали една част от членовете на ПК.

Техни колеги обаче са посочили, че действията на прокурор Желева трябва да бъдат санкционирани. Фактът, че са изтекли 10 години, не променя извършеното деяние, което е изцяло укоримо, е било мнението им. Според тях в случая е уронен престижът на съдебната власт, за което свидетелстват и медийните публикации за прокурор Желева. Поради това е била застъпена тезата, че ако не се образува дисциплинарно производство, това ще предизвика негативно усещане в обществото.

Отново е бил обсъден изтеклият мандат на ИВСС и съответно правомощията му.

В крайна сметка е последвал отказ за образуване на дисциплинарно производство срещу Румяна Желева.

ИВСС обжалва и на 3 ноември 2022 г. Върховният административен съд отменя отказа на Прокурорската колегия, като се мотивира с решението на Конституционния съд по въпроса за мандата на инспектората.

На 30 ноември м.г. ПК на ВСС отново разгледала искането на ИВСС. Кадровици за пореден път изтъкнали, че не са налице законовите предпоставки за образуване на дисциплинарно производство срещу Румяна Желева. Посочено било, че нито един от ръководителите, имащи право да правят предложения за налагане на дисциплинарно наказание, не е поискал това. Отбелязано било и че по отношение извършеното от прокурор Желева деяние, изразяващо се в уронване престижа на съдебната власт, е изтекла давността.

Предложението на ИВСС е било подложено на гласуване, но е било подкрепено само от двама членове на ПК. Останалите гласували срещу него и така колегията отново постановила отказ за образуване на дисциплинарка срещу Желева.

ИВСС пак се обърнал към ВАС, който сега за втори път отменя решението на Прокурорската колегия.

Какво постанови съдът

Тричленният състав на съда с председател и докладчик Любомир Гайдов и членове Сибила Симеонова и Росен Василев, отбелязва, че спорният по делото въпрос е коя от хипотезите по чл. 310 от ЗСВ е приложима за деянието, извършено от прокурор Желева и изтекла ли е давността за образуване на дисциплинарно производство.

Сроковете по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ започват да текат от момента, в който наказващият орган установи фактите и обстоятелствата, изразяващи се в определени действия или бездействия на магистрата, които представляват виновно неизпълнение на служебните му задължения и се квалифицират от наказващия орган като дисциплинарно нарушение. В ЗСВ не е регламентирано по какъв начин може и следва да бъде открито извършеното нарушение, което налага да се приеме, че откриването на нарушението може да бъде осъществено по всички възможни начини, стига тези начини да осигуряват на наказващия орган необходимата информация относно релевантните факти и обстоятелства“, разяснява принципните положения съдът.

И допълва, че правнорелевантен при преценка за спазване на сроковете по чл. 310 ЗСВ е моментът, в който дисциплинарното производство е било образувано.

В случая с Румяна Желева обаче предложението за образуване на дисциплинарка е продиктувано от твърдения за уронване на престижа на съдебната власт, което се изразява в извършване на престъпление и ИВСС е позовал на влязлата в сила на 18 март 2022 г. присъда.

При тези данни, е приложима давността по чл. 310, ал. 4 от ЗСВ – при дисциплинарно нарушение, което е и престъпление, установено с влязла в сила присъда, сроковете по ал. 1 започват да текат от влизането в сила на присъдата. За процесното нарушение, шестмесечният давностен срок е започнал да тече от 18 март 2022 г. и същият изтича на 18 септември 2022 г.“, казва ВАС, след което цитира фактите по този казус.

На 14 септември 2022 г. ПК  е отказала да образува дисциплинарка срещу Румяна Желева. В срока на обжалване на това решение, ИВСС сезира Върховния административен съд, където е образувано дело.

Съгласно чл. 310, ал. 5, т. 2 от ЗСВ сроковете по ал. 1 не текат, когато е обжалван отказ за образуване на дисциплинарно производство – до произнасяне на компетентния орган. При тези обстоятелства към дата 14 септември 2022 г. шестмесечният давностен срок за образуване на дисциплинарно производство е спрял да тече“, казва ВАС.

На 3 ноември 2022 г. съдът отменя отказа на ПК и връща преписката на колегията за продължаване на производството при спазване указанията по прилагане на закона, дадени в мотивите на ВАС.

Определението на съда е разгледано от прокурорската Комисия за атестирането и конкурсите на 29 ноември м.г., която ден по-късно предлага на колегията да образува дисциплинарно производство срещу Румяна Желева.

В резултат на изложената фактическа обстановка, предложението за образуване на дисциплинарно производство е разгледано на 30 ноември 2022 г., от която дата е започнал да тече отново срокът по чл. 310, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗСВ.

При тези данни, настоящият състав счита, че към датата на приемане на оспореното решение не е изтекъл давностният срок за образуване на дисциплинарно производство за извършеното от прокурор Желева дисциплинарно нарушение, което представлява и престъпление. В случая е приложима разпоредбата на чл. 310, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗСВ – срокът е започнал да тече от влизане в сила на присъдата, спрял е с обжалването на първия отказ да се образува дисциплинарно производство и е продължил след постановяване на определението на Върховния административен съд и докладването му на административния орган. Поради изложеното, решението от заседанието на ПК на ВСС, проведено на 30 ноември 2022 г., следва да бъде отменено и делото да се върне като преписка на административния орган за продължаване на административнопроизводствените действия по чл. 316 и следващите от Закона за съдебната власт“, изтъква ВАС и връща преписката в колегията за ново произнасяне.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 22:47
Гост

Големи моралисти били ползвателите на този сайт. Само дето са неграмотни и страшно злобни!

САП
САП
26 юни 2023 19:36
Гост

Само заради думите „Здравейте колеги“ тая брантия трябва да бъде изхвърлена от прокуратурата. Не ви ли е срам бе ? Bие колеги на милиционерите ли сте?

Бай Ганьо
Бай Ганьо
26 юни 2023 17:11
Гост

Мошеници, а тръгнали да “надзирават“ закона

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 12:00
Гост

Абе, те преди 10 години оная съдийка от Пазарджик защо не я гониха така като й дадоха близо две години пробация. Май друго ВСС беше🤣

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 12:02
Гост

Щото има грешка, и има и прошка. Всеки може да сбърка. Осъдиха я, изтърпя си пробацията, и стига толкова-вече е реабилитирана. Хора сме.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:58
Гост

Офтопик, без връзка с темата. Абе от Ту-ту-тулбухин (с у)явно им е такъв генът-все по втория начин, послъгват, тарикатстват, хитруват, и наглеят до н-та степен и тн. Компенсират селския произход,че са се пръкнали в погранична област от далечния изток, което е източник на тежки комплекси. А като дойдат в София-селските хитряшки изпълнения не спират-било то при записване на дете в градина, или в първи клас, в квартал, в който не живеят. И успяват -селската погранична хитрост явно дава криле, и то усилено десетократно от селските комплекси. Да не коментирам изумителния диалект на тУлбухинци, който натрапват в София. Това руски ли… Покажи целия коментар »

Сарафов х Радев = радост2
Сарафов х Радев = радост2
26 юни 2023 11:48
Гост

Изглежда има наглост на ПК на ВСС, която минава дори границите на търпимост на Върховния административен слугинаж. Или просто Желева е прекалено дребна риба, че да й се размине. Във всички случаи се радвам и надявам, че това безобразие ще бъде коригирано.

Пепи
Пепи
26 юни 2023 11:37
Гост

Поздравления ВАС за решението.

Цветанов
Цветанов
26 юни 2023 11:31
Гост

Това ВСС няма ли да го сменят вече?

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:20
Гост

После чакайте в хората да има вяра у съдебната система

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:19
Гост

Тя трябва да си понесе последиците, не да се помилва

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:19
Гост

Излагация

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:19
Гост

Безобразна работа на ВСС

Щерев
Щерев
26 юни 2023 11:33
Гост

Те или работят точно така, или въобще не работят.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:18
Гост

Ужасно

Вичев
Вичев
26 юни 2023 11:18
Гост

Остана и за лъжесвидетелстване да не се прави нищо

Бричев
Бричев
26 юни 2023 12:03
Гост

Що. А един бивш министър как лъга в рамките на закона?

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:18
Гост

Да се надяваме, пе скоро този състав на ВСС ще бъде сменен

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:17
Гост

Браво на съда.

Лозан
Лозан
26 юни 2023 11:35
Гост

Очаквано решение.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:17
Гост

Стройна политика на ВСС – не се занимаваме с наши

Анонимен
Анонимен
26 юни 2023 11:16
Гост

ВСС тотално са се запуснали

Петров
Петров
26 юни 2023 11:36
Гост

И то не от скоро.