Ненужно е да предполагам дали сте се запознали обективно е фактите, дали собствено сте извършили проверка на „преразказаното от САК“, което „сега Ви е съобщено“ – както сте написали, при все, че не е потърсено от Вас мое становище преди публикацията, като за обективност „съобщеното Ви“ би могло да се отрази заедно с целия протокол от визираното съдебно заседание, на който се позовава САК (след изключване чрез заличаване от него на свидетелските показания и личните данни на присъстващите и участващи лица, а за фактическа пълнота това може да се отнесе и за протокола от предходното /първо/ съдебно заседание по същото НОХД – илюстриращ подобно отношението на адвоката към съдията).

В тази връзка и защото е важна само истината, и доколкото всеки адресат на подобна публикация има право на отговор, по направената от Вас такава намирам за нужно да посоча:

  • цитираните думи „…аз съм в една война, по-тежка от тази в ивицата Газа, с адвокатурата“, както е отбелязано и в публикацията, са казани преди започване на съдебното заседание, по време на подготвителна техническо-организационна служебна комуникация, като те добиват публичност след Вашата публикация. Цитираната фраза е безадресатна, тя не визира никого конкретно от Адвокатурата и респективно не би достигнала пряко по никакъв начин до конкретен адвокат, и не може да засегне персонално ни най-малко професионална и лична чест и достойнство конкретно на някого от Адвокатурата, но с тенденциозното многократно манипулативно втълпяващо повторение на същата в публикацията несъмнено се накърняват авторитетът и работата на Софийски районен съд, в работи съдия Куртева, и на Съда и Магистратурата, като цяло, в частност професионалните и лични чест и достойнство на конкретния съдия. Следва за коректност да се направи уточнение, че посоченото дело е било насрочено с начален час на съдебното заседание – 13.00 ч., а не както е написано в публикацията „преди да започне разглеждането на насрочените за деня дела“. Изразът „една война, по-тежка от тази в ивицата Газа“, е ясно, че не носи буквалния смисъл на думата „война“, доколкото подобни изрази се използват официално обществено и се употребяват медийно и авторитетно като синоними (напр. война по пътищата), а сравнението с „Ивицата Газа“, безусловно е изцяло лишено от политическа, военна или друга препратка, то е напълно случайна разговорна рефлексия от ежедневното тогава публично информиране, чрез средствата за масово осведомяване на обществото, за напрежението там. Несериозна и излишна е хипотетичната условност от публикацията „…ако български магистрат влиза в съдебни заседания с усещането, че всеки ден участва в „тежка война“ с адвокатурата – обединяваща всички адвокати“. Обективно е извън всякакво съмнение, че няма как един магистрат – който и да е той, да участва „всеки ден във война с една институция“, в случая Адвокатурата, с няколкохиляден членски състав. Като съдия и като човек съдия Емануела Куртева не е обявявала война на никого никога, а по конкретното НОХД е поставена в състояние „като на война“, предвид напрежението и провокациите към съдията от страна на адвоката Веселинова (които не се явяват изключение по това дело), онагледени в протоколите от съдебните заседания по делото, като в тази връзка в съдебното заседание, проведено 14.11.2023 г., адв. Веселинова е заявила на председателя на състава „Заради конфликта ми с Вас, Вие сте длъжна да си дадете отвод…“, стигайки във войнстващото си отношение към председателя на състава до там, по време на съдебното заседание да декларира „Бих се радвала да е всеки друг състав освен Вашия“, което единствено показва, че САК превратно е представила цитираните думи „…аз съм в една война, по-тежка от тази в ивицата Газа, с адвокатурата“, както и че председателят на съдебния състав има и проявява подчертано висок праг на професионална и човешка търпимост;
  • напълно невярно е отразеното в публикацията „Коя е адвокат Веселинова не става ясно нито от записа, нито от протокола“, защото адвокатът е несъмнено конкретно професионално индивидуализиран (с три имена и служебен номер) в протокола от проведеното съдебно заседание и съответно – в записа на същото, във връзка с наложената на адв. Веселинова глоба, които са били изпратени на САК. Отделно, известно е на адвокатите, че ЕИСС дава възможност за информиране по делата, в т.ч. за страни и участници;
  • несъстоятелно е твърдението в публикацията, че от Адвокатския съвет „спестяват“ името на съдията, което само привидно не е написано, тъй като то от всекиго може да бъде установено безпроблемно за кратко време, както се е случило;
  • във връзка с отразеното в публикацията – „От съвета на колегията определят като „изключително тревожно“, че български магистрат публично, в съдебна зала, започва извършването на запис на заседанията по насрочените за деня дела с изявлението, че той се прави не за да се осигури възможност за точно възпроизвеждане на процесуалните действия в протокола, а защото конкретният съдия се намира „в една война, по-тежка от тази в ивицата Газа, с адвокатурата“, следва задължително да се отрази, че твърдението „…записът се прави не за да се осигури възможност за точно възпроизвеждане на процесуалните действия в протокола“, е само една собствена интерпретация на автора на тези думи, защото е категорично ясно, че записът, направен в съдебното заседание, самостоятелно и винаги дава възможност за проверка на възпроизведените в протокола процесуалните действия и изясняване на процедурни въпроси във връзка и по време на съдебното заседание, за което е направен записът и изготвен протоколът и няма никакво процесуално значение какво е посочил съдът неформално, неофициално и преди започване на съдебното заседание като причина за извършване на записа на същото, след като записът е направен по регламентирана в НПК процедура и след като е известно на всички юристи, че изготвеният запис може да се ползва за всякакви регламентирани нужди – не само за сезиране на Адвокатурата, ИВСС, административни ръководители и пр., а и „за да осигури възможност за точно възпроизвеждане на процесуалните действия в протокола“ – последното демонстративно отречено от САК като предвидена в НПК възможност. Съдия Куртева е категорична, че в протоколите за проведените съдебни заседания, в т.ч. открити съдебни заседания, по всички дела на производство пред СРС-НО-20 състав, на който е председател, които се изготвят в съдебната зала, по време на съдебното заседание, под диктовката на председателя на състава, при включен контролен монитор на вниманието на страните и участниците в заседанията, коректно са отразява това и така, каквото и както се е случило, и това се отнася и за работата по НОХД №7797/2023 г., в т.ч. и за проведеното по него на 14.11.2023 г. съдебно заседание. Изготвените по делата протоколи са съответни на изискванията на НПК за форма и съдържание, като процесуалният кодекс не налага задължение те да представляват „стенографски запис“. За подробност е нужно да се отбележи, че адв.Веселинова явно не е счела, че има основание да се ползва от процедурата на чл.312 от НПК, с искане за поправка на протокола;

Отговорно отразявам, че при изпълнение на служебните си задължения в над 15-годишния ми съдийски стаж, от общия ми 27- годишен магистратски стаж, не допускам действия, несъобразени с приложимите материални и процесуални норми и накърняващи престижа на съдебната власт. НПК регламентира, че е задължение и право на председателя на състава да ръководи съдебното заседание така, че да осигури обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, както и точно спазване на закона, да поддържа реда в съдебната зала, за което и да дава разпореждания, включително и да прекъсва страните, когато те явно се отклоняват по въпроси, които не се отнасят до делото, до предмета на доказване по същото, до процедурата, което съответства на задължението на страните, в т.ч. и на адвокатите, да не оспорват решаващата компетентност на съда по тези и по всички други, визирани в НПК, въпроси, при разглеждане на съответно дело, включително и за исканите отводи.

  • несъстоятелно е твърдението, отразено в публикацията, че на САК, в изпратените й по надлежен ред за преценка и вземане на отношение по компетентност, протокол от съдебното заседание и запис на същото, с които е сезирана от съда, „не е посочено за кои действия на адвокатката и какво отношение се очаква да бъде взето“, т.е., че

САК е в такава неяснота, в каквото е посочила, че е и относно „коя е в случая адв. Веселинова“, като следва да се отрази и че до момента председателят на 20 състав не е уведомен от САК за направеното от съда такова искане, съгласно протокола от съдебното заседание, т.е. САК до момента не е изпълнила това си задължение, а за единственото взето отношение от съответната институционална адвокатска структура – подаден сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието Атанас Славов и председателя на Софийския районен съд Александър Ангелов, с искане за дисциплинарна проверка срещу магистрата, в т. ч. „поставената под въпрос въобще годност да изпълнява функцията на магистрат“, съдия Куртева разбира случайно на 26.01.2024 г. от публикацията в Lex News.

Съдържанието на цялата публикация показва забележително изместване на действително случилото се във визираното съдебно заседание по цитираното НОХД, в така дадения в публикацията коментар. Тиражирането пред обществото на неверни и несъстоятелни интерпретативни твърдения, с които се правят внушения за непрофесионална и неетична работа на „демонизираната“ от „силно тревожната“ САК съдия Емануела Куртева, естествено компрометира работата, авторитета и престижа на Съда като институционален орган и доверието в правораздаването в страната.

87
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
---
---
01 февруари 2024 10:44
Гост

Фактите :Куртев е изпратила да САК запис от заседание. От изпратенато не се установява с кой адвокат общува в зала , установяват се казаните от нея думи . И това е оповестено. И не се оспорва. Всички други писания на съдии с подобно на Куртев поведение са необходими. Писна ни съдии да си правят делата добри за решаване като рецензията или ограничават страните с довод , че те диктуват протокола.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 21:31
Гост

Лекс няма ли да ни осветли какво всъщност реши САК по сигнала на съдията, защото май нещо бягат от темата. Не знаели кой е адвоката, притеснени били, обезпокоени, обаче какво решиха. Ами нищо, защото отклоняват темата по оста ИВСС, МП, председател на СРС. Мишкуват нещо. Сега остана възмутеният адвокат да се изкаже и отново казусът се измества на улицата, жалко, защото тогава справедливостта излиза.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 13:51
Гост

Веднъж един лектор на лекция относно междуличностните конфликти, довели до по-глобални събития и даже последици за историята, направи коментар, че анализите показвали, че за да се разгори конфликт, вина винаги имали двете страни, и обикновено това се случвало, когато нивото на странност или егоизъм у тях било почти еднакво, поради което крайно дразнело другия.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 12:58
Гост

Абе винаги съм се чудел, когато съдията в първа инстанция заседава сам и еднолично, на кого той/тя е председател???

Сократес
Сократес
30 януари 2024 10:46
Гост

Стигаме до болезнената тема посочена и от СЕС в решението му за „максимално-минималните“ адвокатски хонорари . Адвокатурата е на практика безконтролна у нас , защото се „самокотролира“ по принципа гарван гарвану….За сметка на това за съдиите има цял орган , дори в Конституцията , който да ги контролира – Инспектората . Та в случай на „мазна борба“ между адвокат и съдия , съдията има кой да го подхване и уволни , а адвоката без никакви качества за такъв ще пребъде и за идните поколения . Съдиите понякога ги уволняват , а адвокатите с явни отклонения остават !

gbgb@abv.bg
gbgb@abv.bg
30 януари 2024 11:10
Гост

Този Инспекторат почти никога не наказва магистрата, ако е сезиран по жалба на обикновен гражданин и дори на адвокат. Само ако е сезиран на институционално ниво евентуално. Например от председател на съда. Защото ИВСС следи само за спазване на срокове, но не и за други нарушения. За нарушения на Етичния кодекс – без мотиви отказва. Така че – гарваните са в съдебната система. Няма кой да уволни съдията, освен ако не си е явявал 3 години на работа, както имаше една съдийка в СГС и която беше уволнена чак, когато председателят на съда сезира ИВСС. А през тези 3 години… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 11:58
Гост

Само дето Инспектората се ползва като репресивен орган, по поръчка на тоя или оня

Сократес
Сократес
30 януари 2024 13:32
Гост

И какво трябва да прави Инспекторат , етична комисия или прокуратура по жалбите на „обикновени граждани“ ? Да уволнява съдии всеки ден , защото 10 % от популацията имат психически отклонения , а 50 % живее на принципа „кръв повръщам , пари не връщам и не плащам “ . Самозваните „народни трибуни“ , които плещят простотии и губят 99 % от делата са винаги изнервени и на революция . Ами за разберат , че номерата им просто не минават и това е . Да поемат дела , които могат да спечелят , а не да лъжат клиентите си и да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 8:04
Гост

Аз се чудя, защо САК даде гласност на точно този случай! Не е прецедент в СРС, а и в др.съдилища да се сезира адв.колегия по повод реплики или въобще поведение на адвокат в съд.заседание. Та становището на САК не може да се обжалва от съдията, подал сигнала и най-често е, че няма нарушение на адвоката. Ако наистина адвокат си позволява такива лични нападки и коментари за личността на съдия, разглеждащ делото в о.с.з. е напълно разбираемо това разтревожване за САК и желание да се отстрани именно този неудобен за конкретна страна съдия. До кога съдиите ще са зависими от адвокатите,… Покажи целия коментар »

gbgb@abv.bg
gbgb@abv.bg
30 януари 2024 11:11
Гост

Защото САК и ВАдвС защитават само „своите“, т.е. адвокатите от своите кантори. Обикновените адвокати на свободна практика, които около 90%, кучетата ги яли.

Отказите на адвокатурата за дисципка са необжалва
Отказите на адвокатурата за дисципка са необжалва
30 януари 2024 5:41
Гост

Тук- в мненията има доста лични нападки, но проблемът е друг. В Закона за адвокатурата няма механизъм, ако бъде подаден сигнал за адвокат, и адвокатурата не отпочне дисципка отказът да бъде оспорен пред съд. Това се продължава и по лобисткият и сбъркан проект за нов закон за адвокатурата. Подателят на сигнал срещу адвокат е безгласна буква. Ако съсловната организация пожелае да не санкционира поведението на адвокат, няма механизъм това да се обжалва. Какво е решението? Дисциплинарнонаказващата дейност към адвокати да бъде изведена от адвокатурата. В независим дисциплинарно наказващ адвокатите орган, с цел обективност. Отказите за отпочване или налагане на дисциплинарно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 7:28
Гост

Разликата е в това, че ако сезираш адвокатската колегия, тя не е длъжна да ти разгледа сигнала, докато ако сезираш инспектората, те са задължени да започнат дисциплинарна проверка. Затова е много по-лесно да заплашваш съдия, отколкото адвокат.

Адвокат Валя Гигова
Адвокат Валя Гигова
30 януари 2024 8:34
Гост

Колеги, към дисциплинарната дейност се подхожда изключително в адвокатура. При подаване на сигнал,който съдържа данни за дисциплинарно нарушение винаги се образува преписка, събират се доказатства и ако се установи,че искането е основателно се внася за разглеждане в дисциплинарния съд. Не може съд да се занимава с дисциплинарните дела на адвокатурата, защото е независима и самоуправляваща. Съд бен контрол има и трябва да има само при ограничаване достъпа до професията.

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 8:58
Гост

Тогава би било добре да научим какво е свършено по сигнала на съдията, освен сезинрането на ИВСС, министъра и председателя на СРС?

Въвежда съдебен контрол при откази на дисципки
Въвежда съдебен контрол при откази на дисципки
30 януари 2024 9:16
Гост

Самоупрявляваща се адвокатура не значи безконтролна. НЯМА механизъм да бъдат обжалвани отказите за отпочване на дисципка пред съд. Това трябва да бъде променено. ДРУГО-САК НЕЗАКОННО изискват 50 лв такса, при жалба на гражданин срещу адвокат, с искане за дисциплинарна проверка. Такава такса не е предвидена в закона-НЕЗАКОННО Е , само и единствено поради неплащане на НЕЗАКОННАТА такса, адвокатурата да отказва отпочване на дисципка срещу адвокат! Тази такса е необжалваема пред съд. Защо?! Пенсионер, като разбере,че трябва да плати 50 лв такса, се отказва да подава сигнал срещу адвокат. А адвокатурата има интерес да не си затваря очите при твърдяни нередности,… Покажи целия коментар »

gbgb@abv.bg
gbgb@abv.bg
30 януари 2024 11:16
Гост

Помним онзи адвокат, който на вечеринка си обсъждаше с две съдийки любовниците на министър-председателя и цялата съдебната система…Знаем и какво стана с дисциплинарното му производство….НИЩО!

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 12:09
Гост

Нека адвокатурата да е независима и самоуправляваща се, защото така е по Конституция! Но аз питам какви са средствата за защита на засегнатото лице, ако въпреки наличието на всички данни и доказателства за дисциплинарно нарушение на адвоката Х, той НЕ БИВА наказван поради „обаждане по телефона“, „наш човек е“, „задължени сме“ и т.н. Би следвало да има съдебен контрол поне на една инстанция, както е при ЧСИ и нотариуси!!!

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 1:43
Гост

В действителност не познавам колегата съдия, упражнила правото си на отговор на публикацията. Не знам и колко е стажът й като съдия, затова не мога да си отговоря на въпроса дали наистина не е открила начин на полезно действие в създалата се ситуация с въпросния адвокат (служебно известен и на мен) и ако да – защо. Не деля колегите на млади и стари; на районни, окръжни и прочие, на мъже и жени. Но начини има… Е, да, вярно е, че за някои съдии търсенето и откриването на тези начини е свързано с повече нерви, недоспиване и мислене, както и с… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 7:30
Гост

Явно обичате да слушате гласа си.

мнение
мнение
30 януари 2024 0:22
Гост

Мисля си, че би било далеч по-полезно за съдия Куртева да не влиза в публичен обяснителен режим. Разкрила е част от същността си, която донякъде обяснява поведението на колегата Веселинова. В някои части от изложението се наблюдава неприкрита женска злоба, което не просто не говори добре за личността на съдията, но и е недопустимо от гледна точка на безпристрастността на един магистрат. Вероятността негативното отношение на съдията към адвоката да се отрази на положението на неговия клиент никак не е за подценяване. Вярно е, че много случайници се появиха в правото, но и това явление се характеризира със степен на… Покажи целия коментар »

Адв. Любомир Георгиев
Адв. Любомир Георгиев
30 януари 2024 11:14
Гост

Много сте прав колега ! Аз съм адвокат и страдам точно от това, което сте описали – „Вероятността негативното отношение на съдията към адвоката да се отрази на положението на неговия клиент никак не е за подценяване“…. Подал съм сигнали до Комисията по професионална етика към ОС, пък да видим какво ще стане, защото възможността по НОХД да ти правораздава съдия, които иска да отмъщава на адвоката (заради това, че води изп. дело срещу нейна близка) е Ужасяваща и не трябва да се толерира ! Отказът на съдията да си даде поискан отвод е време да подлежи на самостоятелно обжалване… Покажи целия коментар »

БАН
БАН
29 януари 2024 22:35
Гост

Ако че е част от сложните съюзи само че, въпреки че, макар че, при положение че, в случай че, по причина че, при условие че, като че (ли), сякаш че, при все че, освен че и др., запетаята се поставя пред целия съюз.
Наистина много неграмотен текст.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 22:29
Гост

Така като чета становището на САК, та чак и искането да се образува дисциплинарно производство срещу съдията и да се установи годността му въобще да е съдия, се чудя пред кой орган следва да се образува дисциплинарно производство срещу самите членове на САК за злоупотреба с права, липса на нравствени качества и юридически познания! Сега, знам че има отделен тест от НК за разпространените записи, ама там май омразната от тях прокуратура е компетентна. Отделно Лекс с гръмките заглавия, все повече се доближава до жълтите медии, на които явно почва да подражава.

Пеналист
Пеналист
29 януари 2024 22:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 19:58
Гост

А какви неща се казват от адвокати на клиентите им за всеки конкретен съдия, разглеждащ делото им, не е истина. И сега същите тези клиенти ако пуснат записите в сайта, бедна ми е фантазията! То за това се записва поголовно- адвокати , съдии, клиенти и прокурори. ДС е навсякъде!

Сократес
Сократес
29 януари 2024 17:33
Гост

Няма да коментирам конкретния случай , но какво ми прави впечатление напоследък . Навъди се една категория адвокати – хем агресивни , хем докачливи . Идват , започват за говорят глупости , да обиждат пряко или косвено съдията , вечно недоволстват , постоянно искат отводи и пр. Ако не им поддадеш /което между другото е най-лесното – да се отведеш и да ги пратиш при друг съдия/ започват едни жалби , оплаквания за неетично поведение до инспектората , до етична комисия и пр. Категорично става въпрос за НЕДОПУСТИМ НАТИСК към съда , което в нормална държава би довело до временно… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
29 януари 2024 17:38
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Кукуригу
Кукуригу
29 януари 2024 20:22
Гост

На бразилски футболисти.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 21:24
Гост

Футболистът е Доктор Сократес, а не Сократес. Най-великият бразилски отбор, за съжаление останал без световна титла. Нещо като велики апелативни съдии, никога неповишени във ВКС.

Кукуригу
Кукуригу
30 януари 2024 7:50
Гост

Доктор не му е името, а е завършил стоматология. На другия ние му викаме Сократ.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:46
Гост

Извинявайте, но и много съдии се държат агресивно към адвокатите. То не са заплахи за глоби, то не е чудо…Мен един съдия ме заплаши, че ще ме глоби, само защото съм поискал отлагане на делото и да съм дал доказателства за основателността на искането за отлагане…да не съм фотон да съм едновременно в два града? И затова – заплаха за глоба. Не мога да се телепортирам, за да не ме глобят. Това е недопустимо. Една съдийка пък от СРС ми коментира как англичаните били канибали, когато у нас вече имало държава…това нормално ли е да го говори в съдебна зала… Покажи целия коментар »

до 29 януари 2024 17:46
до 29 януари 2024 17:46
29 януари 2024 17:53
Гост

Това за англичаните е вярно.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:55
Гост

И съдията трябва да коментира такива неща в съдебна зала? Това си е жив шовинизъм.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 18:16
Гост

И двете ги има. Различни адвокати, различни съдии. И двете са недопустими.

каквото повикало, това се обадило
каквото повикало, това се обадило
29 януари 2024 22:12
Гост

Често съдиите познават адвокатите и тогава работата върви – знаят как да не си губят времето взаимно, но когато се появи нов адвокат в съдебната зала, голямо значение има как ще подходи, ако вземе да се репчи на съдията, да шиканира процеса и да се прави на интересен, ще получи същото отношение, ако подходи с добро, със сигурност ще получи добро отношение. И съдиите са хора, така че редно е адвокатите да се съобразявт с това, още повече че заседанията често са много натоварени и изнервящи за магистрата – все пак той води процеса и трябва да взема решения бързо… Покажи целия коментар »

gbgb@abv.bg
gbgb@abv.bg
30 януари 2024 11:19
Гост

За адвокатите заседанията изобщо не са изнервящи…само за съдиите! Ами да му простим на съдията, но защо съдията не прощава на адвоката?

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 12:16
Гост

Има ги тези моменти, които сте описали. Проблемът е, че правораздават много често хора без нужния социален и житейски опит, мислейки си, че като са спечелили даден конкурс за магистрати и са минали някакви обучения в НИП, вече са „всьо и вся“. Влияние оказват също така, лични, семейни и здравословни проблеми, за което бих могъл да дам редица примери, но ще се въздържа! Като цяло, т.нар. „феминизиране“ на българската съдебна система не е с добър ефект, понеже жените са като цяло много емоционални и при решаване и разглеждане на делата се влияят от един куп странични фактори. А това се… Покажи целия коментар »

333
333
29 януари 2024 18:16
Гост

И така, ще бъде, тъй като съдиите си мълчат в зала докато адвокатите обиждат прокурорите в съдебни заседания. Така, че е наред съда да бъде обижда от адвокатите и обруган от законодателя

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 20:37
Гост

Това е резултатът от нароилите се юридически факултети. Хиляди юристи, заринали пазара на труда, всеки от които е готов на всичко, за единия хонорар. Обяснимо, след като един юрисконсулт получава минимална заплата и има статут на обикновен служител в администрация, демек секретарка. Все по-малко право ще виждаме в залите,парламента, а както се и очертава, че и в Конституционния съд!

ала бала
ала бала
29 януари 2024 17:20
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:20
Гост

На моменти имам чувството, че чета текстове, писани по различен повод и от различни хора…

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:20
Гост

Цялата статия е общо 3 изречения…
Не разбирам смислово тази част: „…би могло да се отрази заедно с целия протокол от визираното съдебно заседание, на който се позовава САК провокациите към съдията от страна на адвоката Веселинова…“.
Не схващам смисъла и на тази част: „… като следва да се отрази и че до момента председателят на 20 състав не е уведомен от САК за направеното от съда такова искане, съгласно протокола от съдебното заседание, т.е. САК до момента не е изпълнила това си задължение, а за единственото взето отношение от съответната институционална адвокатска структура…“.
Моля за автентично тълкуване от страна на автора.

неавтора - логично тълкуване
неавтора - логично тълкуване
29 януари 2024 22:21
Гост

Аз как го разбрах, бе, макар че не е написано особено добре!? Ама ти явно си тъп! 1. Очевидно има предвид, че в предходната статия, по повод която е настоящото й становище, е следвало да се цитира протоколът, който е изпратила в САК и отразените в него провокации от адвоката, тъй като именно за това го е изпратила на САК, и от тук идва и 2. Направила е искане от САК да вземат отношение за тези провокации на адвоката – затова им е изпратила и протокола и записа, а от САК не само че не са взели отношение и не… Покажи целия коментар »

gbgb@abv.bg
gbgb@abv.bg
30 януари 2024 11:22
Гост

Не съм тъп, мога да чета между редовете. Но когато се сложат няколко запетаи, които съдийката явно е пропуснала. Как е влязла с изпит по Български език и литература, след като препинателните знаци не ги признава, а и смислово се изразява неясно? Трябва да гадаем какво е искал да каже авторът! Защо правораздава, след като не може да си изложи ясно мисълта? Съдебната зала не е място за запълване на празноти от основното образование!

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 13:41
Гост

Написано е неясно, като на едни дъх, още първото изречение съдържа противоречие, дали заради избраните съюзи, дали заради друго. Но по-лесно е да кажеш, че който не разбира, е тъп, както това е сторил с лека ръка тълкуващият неавтор.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:12
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:07
Гост

Първото изречение наистина ли е цял абзац, или пропускам нещо?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 януари 2024 17:21
Гост

Не, първият абзац е част от изречение, защото завършва с точка и запетая.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:36
Гост

E то излиза,че почти целия текст е от едно изречение. Интересна епистоларна конструкция.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 16:32
Гост

От цялата история става ясно, че САК официално уведомява съдиите от съдебния район на София, че няма да проверява дали действията на адвокати представляват нарушение на Етичния кодекс на адвоката, защото адвокатите не са длъжни да бъдат етични. Освен това САК се затруднява, а и не желае да узнае за кой адвокат става дума.
Съдът е длъжен да търпи неуважително отношение. Ако някой съдия подаде сигнал срещу адвокат, ще бъде преследван с огън и меч.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 16:17
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Чукча
Чукча
29 януари 2024 18:31
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 15:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Хаахах
Хаахах
29 януари 2024 15:38
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Чукча
Чукча
29 януари 2024 18:34
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 15:47
Гост

Колегата получава наградата „Джеймс Джойс“ за структуриране на изложението.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:07
Гост

И награда „Кирил Петков“ за смисленост,съдържание и проследимост на „мисълта“

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:52
Гост

Джойс е велик писател- година ми отне да прочета Одисей

до 29 януари 2024 17:52
до 29 януари 2024 17:52
29 януари 2024 17:58
Гост

Аз лично това отказвам да си го причиня.
Според мен ти си първия прочел Одисей, другите хора си го държат на лавицата-за пред приятели, ама това не подлежи на четене.
Нормалните хора опитват, но не успяват.

до 29 януари 2024 17:52
до 29 януари 2024 17:52
29 януари 2024 18:00
Гост

Цитат от друг, който твърди,че я е прочел: „„Одисей” не просто е скучна книга, тя е мъчителна. Тя не трогва, не увлича, не събужда емоция и съпричастност. Дори такъв защитник на книгата като Хорхе Луис Борхес (който пише пролога към изданието на испански език) признава, че не я е чел открай-докрай“

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 10:25
Гост

Ехее друго си е да се води разговор за Джойс и Борхес…

Анонимен
Анонимен
30 януари 2024 10:33
Гост

Прав си- и аз я държах много време, както казваш „за пред приятели“, т.е. чисто и просто да се фукаш, че си начетен, но ме хвана яд колко съм жалък и както казват „тъпо и упорито“ я прочетох за около година. А иначе и Борхес не е много лесен за четене…, но такива са големите умове. Има и един голям спор-Борхес или Маркес?

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:59
Гост

Наистина. Само последната глава отнема поне два месеца 😀

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 15:23
Гост

Така и не разбрах какво всъщност се е случило, освен че са в лоши отношения по някакви причини. Някакъв абсолютно селски скандал, никому ненужен между две женоря

Кукуригу
Кукуригу
29 януари 2024 16:11
Гост

Направо да пускат записа в Ютюб, ние ще го чуем.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 януари 2024 15:16
Гост

Браво, сайтът се превърна в арена на лични полудоказани нападки и обвинения. Не, че се оплаквам, ама щеше да е по-добре спорът да се разреши по надлежния ред, институционално, а не да се (пре)експонират неофициални изказвания на съдии в това им качество, в търсене на сензация.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 15:10
Гост

Както се казва, по-добре да си мълчиш и да те мислят за …, отколкото да си отвориш устата и да разсееш всички съмнения.

обективен
обективен
29 януари 2024 15:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Бунтар
Бунтар
29 януари 2024 15:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
що за отговор
що за отговор
29 януари 2024 14:41
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 17:44
Гост

За мен е потресаващо какви лица са получили властта да решават човешки съдби.
Наистина-по-добре беше да не беше писан този отговор. Така у публиката щеше да има съмнение,че адвокатката има лично отношение. А то нещата са по-дълбоки, и по-сложни.

Чичи
Чичи
29 януари 2024 18:41
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
що за отговор
що за отговор
30 януари 2024 12:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
адвокат
адвокат
29 януари 2024 14:34
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 19:47
Гост

Да си видял, да……

Леле
Леле
29 януари 2024 14:09
Гост

Като чета тона, на човек да не му се налага да влезе в тая съдебна зала , превърната явно в бойно поле.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:08
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Кукуригу
Кукуригу
29 януари 2024 16:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:03
Гост

Кашата е пълна

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:03
Гост

Ти да видиш…

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:03
Гост

САК е тегав

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:02
Гост

Удовлетворяващо четиво

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:02
Гост

Чудесен анализ

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:02
Гост

Много образователна дописка

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:01
Гост

Поздравления за статията

Бай Пърдечко
Бай Пърдечко
29 януари 2024 14:01
Гост

Прочетете повестта „Хаджи Ахил“ /1882 год./, за да разберете отношението на Вазов към адвокатите. Сигурно е бил прав, защото и той е бил съдия и то окръжен.

Анонимен
Анонимен
29 януари 2024 14:01
Гост

Браво