Близо две години след закриването на специализираните съдилища и прокуратури Съдът на Европейския съюз (СЕС) сложи край на спора дали с него е погазена независимостта на магистратите, които работеха там. Съдът в Люксембург не допусна до разглеждане преюдициалното запитване, защото от него не са ясни причините, поради които се излагат съмнения за накърнена независимост на бившите вече спецсъдии (пълния текст на решението виж тук).

Конституционният съд още през юли 2022 г. се произнесе, че закриването отговаря на основния закон (с изключение на една разпоредба от измененията в ЗСВ и НПК, които го регламентират, повече виж тук).

А сега и съдът в Люксембург заяви, че преюдициалното запитване е недопустимо.

Делото в СЕС е по преюдициално запитване на съдия Мариета Райкова, която беше председател на бившия Специализиран наказателен съд (СНС), а сега е съдия в Административен съд София-град (АССГ). То е второто запитване до СЕС на съдия от бившия спецсъд. Първото беше отправено от съдия Пенка Велинова, която също беше преназначена в АССГ след закриването на СНС. То обаче беше по дело, което след това беше разпределено на съдия Тони Гетов от Софийския градски съд, който оттегли преюдициалното запитване (повече виж тук).

Пред съда в Люксембург Райкова излага цялата история на законодателството за закриване на спецправосъдието, с дебатите и застъпваните позиции (с цялото ѝ преюдициално запитване можете да се запознаете тук).

За преюдициалното запитване  

Делото, заради което, тя сезира СЕС, е срещу петима подсъдими и единият от тях е защитаван от адвокат Ирина Алексова. Докато текат дебатите за съдбата на спецсъда, от името на Обединението на свободните адвокати Алексова обосновава обстойно пред Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет виждането, че спецправосъдието трябва да бъде закрито. Адвокатката никога не е искала отвод на Райкова.

Съдийката заявява, че тя трябва да прецени дали да се отведе и отговорът на СЕС ще ѝ послужи за отправна точка при произнасянето по конкретното дело. „Ще послужи за такава и при преценката, дали не следва да си направи отвод и по другите дела, които законът го задължава да довърши“, посочи съдия Райкова.

Пред съда в Люксембург тя излага виждането, което с колегите ѝ от вече бившите специализирани съдилища и прокуратури застъпваха в Народното събрание, че със закриването се нарушават принципите на върховенство на закона, на разделение на властите, накърнява се независимостта на съдиите и се създават „съмнения в целена саморазправа заради работата им по разглежданите дела“.

Освен това сочи, че исканията им да се направи експертен анализ за дейността на спецправосъдието са били отхвърлени, процедурата се е провела „при изключително бързане, при съкратени срокове на обществено обсъждане, въз основа на частична предварителна оценка за въздействие на законопроекта“. „В случая се касае за закриване на структурни звена в съдебната власт, които разглеждаха дела за престъпления, извършвани от организирани престъпни групи, с компетентност на територията на цялата страна. Промяната засегна сериозно структурата и компетенциите на съдебната власт и правата и интересите на гражданите“, пише съдийката.

Райкова заяви пред СЕС, че „изпитва съмнения и за това, дали са съвместими с правото на съюза мотиви за закриване на орган на съдебната власт в държава членка като инкорпорираните в изменения Закон за съдебната власт, които поставят под въпрос качеството на съдебна институция па „независим и безпристрастен съд“, без конкретна обосновка за фактите, въз основа на които се прави това заключение“.

Какво казва съдът в Люксембург

Най-напред СЕС припомня, че съгласно чл. 267 от ДФЕС исканото преюдициално решение всъщност трябва да е „необходимо“, за да може запитващата юрисдикция да постанови решение по съответното дело.

Преюдициалното производство по-специално предполага действително наличие на висящ пред националните юрисдикции спор, в който те трябва да се произнесат с акт, отразяващ евентуално решението по преюдициалното запитване. Следователно в рамките на такова производство между този спор и разпоредбите от правото на Съюза, чието тълкуване се иска, трябва да съществува такава връзка, че тълкуването да е обективно необходимо за акта, който трябва да бъде постановен от запитващата юрисдикция“, казва СЕС.

И напомня, че в конкретния случай спецсъдът иска да се установи дали няколко разпоредби от Договора за ЕС, разглеждани във връзка с чл. 47 от Хартата, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат възможност магистрати от съд, който е бил закрит, за да се гарантират конституционният принцип на независимост на съдебната власт и защитата на конституционните права на гражданите, да продължат да разглеждат дела, които са им на доклад, в друг съд, явяващ се правоприемник на закрития. СЕС посочва още, че от мотивите на преюдициалното запитване става ясно, че се поставят въпроси до тълкуването на принципа на независимост на съдиите, гарантиран от правото на ЕС.

В това отношение трябва да се припомни, че макар разпределението или реорганизацията на съдебните правомощия в държава членка по принцип да попада в рамките на свободата на действие на държавите членки, гарантирана в член 4, параграф 2 ДЕС, това става само при условие по-специално, че такова разпределение или такава реорганизация не накърнява зачитането на правовата държава като ценност, прогласена в член 2 ДЕС, и изискванията, произтичащи в това отношение от член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС, сред които са изискванията за независимост, за безпристрастност и за предварително създаване със закон на юрисдикциите, призвани да тълкуват и прилагат правото на Съюза“, казва съдът в Люксембург.

И обяснява, че изискването за независимост на съда включва два аспекта. Първият е външен и изисква съответният орган да упражнява функциите си напълно самостоятелно, без да е йерархично обвързан или да е подчинен на когото и било и без да получава нареждания или инструкции откъдето и да било, като по този начин бъде защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на преценката на съдиите и да повлияят на техните решения.

Вторият аспект е вътрешен и е свързан с понятието за безпристрастност като визира еднаквата отдалеченост от страните по спора и от съответните им интереси с оглед на предмета на този спор. Този аспект изисква запазването на обективност и липсата на всякакъв интерес от изхода на спора извън строгото прилагане на правната норма.

Това изискване за независимост на съдиите налага режимът, приложим към преместванията им без тяхно съгласие, да предоставя по-специално необходимите гаранции, за да се избегне всякакъв риск тази независимост да бъде застрашена от пряка или непряка външна намеса. Ето защо е важно такива мерки да могат да бъдат вземани само по легитимни съображения, свързани по-конкретно с разпределение на наличните ресурси, позволяващо да се осигури добро правораздаване“, казва СЕС.

Посочва, че в конкретния случай Народното събрание е решило да закрие Специализирания наказателен съд с мотиви, свързани с необходимостта да се осигури добро правораздаване, без обаче парламентът да поставя под въпрос индивидуалната независимост на магистратите в СНС.

Всъщност, от една страна, от мотивите към ЗИДЗСВ, посочени в преюдициалното запитване, е видно, че именно съсредоточаването на особено чувствителни дела, които трябва да бъдат разгледани от Специализирания наказателен съд, рискува да направи този съд неефективен и да го изложи на неоснователен натиск. От друга страна, от релевантните разпоредби от българското право следва, че според българския законодател магистратите, които са формирали посочения съд, са достатъчно независими и безпристрастни, за да продължат да разглеждат в рамките на Софийски градски съд дела, по които е проведено разпоредително заседание пред Специализирания наказателен съд“, изтъква СЕС.

Добавя, че страните по делото, по което е изготвено преюдициалното запитване, не оспорват независимостта или безпристрастността на състава на спецсъда, който пък няма никакви съмнения в субективната си безпристрастност.

При това положение, макар всяка юрисдикция действително да е длъжна да провери дали представлява независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон, по-специално по смисъла на член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС, когато възникне сериозно съмнение по този въпрос, това не променя факта, че преюдициалното запитване не позволява да се разберат причините, поради които в случая съществува такова съмнение“, казва съдът в Люксембург.

Заключава, че не е необходимо тълкуване на разпоредбите от правото на ЕС и обявява преюдициалното запитване за недопустимо.

 

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 април 2024 19:37
Гост

Като са толкова поръчкови тези Спец.съдии, защо ръководните им кадри са в АССГ, а останалите в СГС, СОС и АС! Значи ли, че целта е била на тези нови места, старите Спец.съдии да изпълняват поръчки!

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 20:08
Гост

Ами СЕС го е казал, държавата няма съмнения в съдиите от Спеца.

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 21:16
Гост

Не, значи, че сме взели едни пари, за направим бившите спец- съдии като оригиналните корифеи на СГС , заради които някога се наложи разкриването на СНС. Е, някои предразположени станаха, други ще попревъзпитат „оригиналите“.

Реалист
Реалист
18 април 2024 15:15
Гост

Не ЛЕКС, СЕС НЕ сложи край на спора за закриването на спесцъда. Закриването на спецсъда НЕ наруши независимостта на съдиите, НО. Адвокатите на мафията закриха спец правосъдието у нас. Имат си начини да си подбират съдии и стесняването на опциите им хич не им се отрази добре. Пример за необходимостта от спецове е както европейската прокуратура, така и сагата с мафиотските канали у нас, организирани от Банкова,Рашков, Коцев и подобни. Европрокуратурата се занимава с мафията около еврофондовете, националното спец правосъдие трябва да се занимава с националните мафиотски канали за заобикаляне на законите и политическото им влияние в това число. А… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 21:23
Гост

Колкото и да щракате минуси, колеги от СГС, даже и мафията и адвокатите й са ви разбрали и разказват с подробности за отношенията си с вас, т.е. за паритетността им зад гербовете ви, така че щракайте си минуси за спец- правосъдието,то всичко някъде си се отбелязва.

Мики
Мики
18 април 2024 14:16
Гост

Разгеле!

Адвокат
Адвокат
18 април 2024 14:15
Гост

Доколкото познавам Райкова са й отговорили това, което е искала да й отговорят, а то е в решението- че не се засяга независимостта на съдиите от специализирания съд т.е. те могат да си размахват решението в който и съд да се намират.

Михаил
Михаил
18 април 2024 14:12
Гост

До кога с тая сага за поръчовите спецове?

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 16:39
Гост

Оххх, като гледам сега какво разкешване върви по софийските съдилища….и как скочиха процентите….

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 21:28
Гост

Ами заради пак заради бившите спец- ове- да не се падат делата при тях, че не става с кешовица!

Анонимен
Анонимен
20 април 2024 12:11
Гост

На изслушване в Парламента Гешев каза че процента във ВАС е скочил на 20.

Дичо
Дичо
18 април 2024 14:10
Гост

Добре, че установиха, че преюдициалното запитване е недопустимо.

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 13:20
Гост

Предполагам, чеи питалите СЕС не са очаквали някакъв различен отговор, че ще седна сега да го мисля аз.

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 13:19
Гост

Поредните глупости за вдиганена шум

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 13:19
Гост

Пак се занимаваме с глупости. Ми защо да не се закрие СНС?Каква полза е имало от него?

Тошков
Тошков
18 април 2024 13:18
Гост

Защо специализиран съд? Не може съдия да прецени кои доказателства стават и кои не, че трябва да има и специализиран?

Харалампи
Харалампи
18 април 2024 13:17
Гост

Е какво стана? Тия в СЕС са се почесали по главата па саси казали – абе тия в тая България… човеееккк…

Юлиян
Юлиян
18 април 2024 14:14
Гост

Или, че прошенията на Ушев са им дошли до гуша.

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 15:46
Гост

Иво Хановер имате предвид май

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 15:46
Гост

Хинов

Тошков
Тошков
18 април 2024 13:17
Гост

Промяна не очаквам.

Иванова
Иванова
18 април 2024 13:16
Гост

80% неграмотно население, най-големите привърженици в ЕС на диктатора Путин. Какво да говорим повече за родината и народа в нея? Псевдо патриоти. Занимавате ЕС с малоумщините си, вместо да изберете нормални хора, които да управляват адекватно България. И ДА, говоря за Ваилев! Защото явно доказа, че пари в тая пуста държава има и можете и пенсии да получавате високи. Ама това не се харесва на Борисов, който така не може да ви държи в поза партер и да ви се реди, когато на него му е кеф.

Paragraph 22
Paragraph 22
18 април 2024 14:15
Гост

ПеПейка, гледам че тези дни са ви активизирали допълнително. Как са имотчетата на Кокорчо на Чаталджа ? Пуделчето как е ? А Борисов държа в партер точно жалките ПеПейки, възползвайки се от тоталната им некадърност и бездънна алчност. Припкай при пудела да ти смени опорките, че нещо много слабички 🙂

Донев
Донев
18 април 2024 13:15
Гост

Казаха ли ви го?

Мамин сладък
Мамин сладък
18 април 2024 12:58
Гост

Те от Европа разбират, само когато искат да предложат поредната промяна, с която фатмаците от НС и МС да се съгласят, за да откраднат парите и да се подмажат. Истината е, че както и да се конституират съдилищата, пак ще се краде и ще има корупция, защото просто българите сме такива.

Стонев
Стонев
18 април 2024 13:15
Гост

Хахахха мислех, че ще напишете, че СЕС се съгласява само, когато трябва да се зачитат правата на обратните, но ме изненадахте. Вероятно обачеи вие сте от тия дето ненавиждат гейовете и не сте расист, ама не обичате негри и цигани.

Анонимен
Анонимен
18 април 2024 13:17
Гост

Това е „маминият сладък“ трол – ваксиниран „антиваксър“.

Paragraph 22
Paragraph 22
18 април 2024 14:18
Гост

А ти кой си бе, пудел ? Набоденият с три бустерни дози орк ли ?

Paragraph 22
Paragraph 22
18 април 2024 14:17
Гост

Стонев, ти да не си завършил Харвард по правопис ? Или викаш, вие третополовите сте над тия неща ? Дори няма да питам ти как ги обичаш негрите и циганите, хахаха