След разгорещени спорове по процедурата, приключили със словесен сблъсък между председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова и Атанаска Дишева за поведението на последната, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) отложи избора на председател на районния съд в Благоевград.

Повод за противоречията между кадровиците станаха няколко становища, възражения и писма от съдията от РС-Благоевград Атанас Иванов, който твърди, че протоколът от проведеното общо събрание по изслушването на двамата кандидати за поста – Калинка Иванова (РС-Благоевград) и Миглена Кавалова (РС-Дупница) не отразява обективно и достоверно случилото се на него, той имал намерение да поиска поправка, но се оказало, че звукозаписът от събранието е унищожен.

Атанаска Дишева и Олга Керелска застъпиха позицията, че няма пречка да се пристъпи към изслушването на двете кандидатки, защото от представените документи става ясно, че не е започнала процедурата по поправка на протокола.

Останалите членове на Съдийската колегия обаче се обединиха около становището, че изборът трябва да бъде отложен, за да се изяснят всички въпроси, свързани с протокола, звукозаписа и искането за неговата поправка.

Дискусията беше напрегната, като на финала се стигна до словесен сблъсък между председателя на ВКС и Атанаска Дишева, която прекъсваше Захарова при опита ѝ да формулира мотивите за отлагането, което я накара да отправи остра забележка на Дишева за това ѝ поведение.

За какво става дума

След три неуспешни опита (виж още тук), Съдийската колегия на ВСС обяви четвърта процедура за избор на председател на районния съд в Благоевград. Явиха се двама кандидати. Едната е Калинка Иванова, която е съдия от този съд и от почти година е и и.ф. председател. Тя е номинация на общото събрание на съда (то е било проведено през юли като съдия Иванова е била подкрепена от шестима свои колеги, двама са се въздържали, защото са поискали да видят останалите номинации, а други двама, един от които Атанас Иванов, са отсъствали). Другият кандидат за председател е Миглена Кавалова от РС-Дупница.

На 29 септември е проведено общо събрание за изслушване на двете кандидатки. На него Атанас Иванов (който участва в третата процедура за избор на председател, но не получи необходимия брой гласове в СК на ВСС) задава серия от въпроси на колежката си Калинка Иванова – една част от които се отнасят до законосъобразността на заповеди, издадени от предишни ръководители на съда преди 8-10 години, други са свързани със справките за забавените дела и твърдението на Иванов, че негов колега със забавени дела е „изпаднал“ от списъка, отправя упреци към колежката си, че през летните отпуски е определяла само наказателни съдии за и.ф. председатели, а той е в гражданското отделение и с него не е разговаряно по темата и много други въпроси (виж протокола тук).

Миглена Кавалова пък получава множество въпроси от съдия Екатерина Николова – дали съдиите могат и трябва ли да задават въпроси към кандидатите, предвид изразено мнение на член на съвета, че така се създават конфликти, как би реагирала при сигнали от адвокати за това, че съдия (в случая се визира Атанас Иванов) назначава особени представители не по реда, предвиден в Закона за правната помощ и въпреки издадени заповеди на председателя на съда, а заради реплика на Кавалова, че в съда има личностни конфликти се стига дотам всички присъстващи на събранието магистрати сериозно да ѝ възразят, че междуличностни конфликти няма, а има само професионални спорове.

След изготвянето му, протоколът е бил изпратен на Съдийската колегия. Във ВСС постъпват и няколко писма от Атанас Иванов (виж тук), който, освен че повтаря част от твърденията си за заповедите, справките и т.н., обяснява, че е поискал копие от звукозаписа на събранието, както и препис от протокола, защото имало грешки и искал да подаде искане за поправка и допълването му. Но му било отговорено, че веднага след изготвянето на протокола, звукозаписът е бил унищожен, което той приема като подозрително действие.

Дебатът в Съдийската колегия

Предвид неговите възражения за грешки и пропуски в протокола, днес шефът на Комисията за атестирането и конкурсите Драгомир Кояджиков попита колегите си от Съдийската колегия как да процедират.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков отбеляза, че колегията трябва да провери най-напред дали има звукозапис. Той цитира правилата за провеждане на общо събрание в РС-Благоевград, където в чл. 5 се казва, че за всяко заседание се води протокол, който след изготвянето му се подписва от водещия събранието (в случая съдия Владимир Пензов), разпечатва се на хартия и се изпраща по вътрешната поща на съда, както и че всяко събрание задължително се извършва звукозапис, копие от който се предоставя на всеки съдия при поискване. В същата разпоредба се казва още, че всеки магистрат, който е бил на общото събрание, има право в петдневен срок от датата на изготвянето и предоставянето му на протокола да направи писмено мотивирано искане за поправка и/или допълнения на протокола. Искането трябва да бъде адресирано до председателстващия събранието.

След като цитира правилата, шефът на ВАС посочи, че те са задължителни за съдиите. В случая обаче има твърдение за унищожен звукозапис, което е в нарушение на правилата и заради това Георги Чолаков заяви, че СК трябва първо да изясни този въпрос, още повече че има искане за поправка и допълване на протокола.

„Да изискаме звукозаписа, който трябва да се пази според вътрешните правила и да го слушаме. Имаме вече прецедент в една от процедурите на Районен съд-Сливен. Ако записът  е унищожен, да изясним кой го е направили и защо. После ще решаваме как да действаме“, изтъкна Чолаков.

Драгомир Кояджиков на свой ред каза, че ако няма запис, трябва да се проведе ново общо събрание и да има нов протокол.

Олга Керелска обаче възрази. Според нея това, че няма запис, не означава, че няма проведено общо събрание. Тя посочи, че никъде в Закона за съдебната власт не е развита хипотезата, че ако няма звукозапис, значи няма и общо събрание. Керелска настоя колегията да чуе и мнението на двете кандидати. Тя допълни, че не може да се прави аналогия със случая от Сливен, защото там възражението идвало от самия кандидат, а тук е от участник в събранието. В тази връзка допълни, че тази сутрин е пристигнала и жалба от етичната комисия на РС-Благоевград срещу Атанас Иванов, която тепърва предстои да бъде разгледана.

Атанаска Дишева на свой ред посочи, че най-разумното би било изборът да се отложи за кратък период от време като СК укаже на съдиите да проведат процедурата по поправката на протокола. По думите ѝ трябва да има произнасяне по искането за поправка, където ще бъде отразено и каква е всъщност ситуацията около звукозаписа.

Боян Новански на свой ред посочи, че не е нужно Съдийската колегия да указва на РС-Благоевград какво да прави, а това трябва да прецени самото общо събрание. Според него преписката трябва да се върне и вече самото събрание да реши дали ще има ново такова, дали ще има поправка. „Не е нужно да ги караме да правят ново общо събрание“, изтъкна Новански.

Председателят на ВАС призова изборът да се отложи, за да бъде изпълнена процедурата според правилата и след това вече СК ще преценява какво да прави.

Цветинка Пашкунова се присъедини към предложението за отлагане като допълни, че днес очевидно не може да има изслушване поради нейните притеснения, свързани с възраженията по достоверността на протокола.

Няма никакво значение кой ни сезира – дали е участник в процедурата, или участник в общото събрание“, посочи още Пашкунова. И също поиска съдиите от Благоевград да приключат с процедурата по поправката на протокола.

Запознавайки се със становището на съдия Иванов, бих могла да обобщя, че в него се отправят възражения в две насоки – от една страна твърди, че има непълноти и грешки в съдържанието на протокола, а от друга се оспорва обстоятелството във връзка с несъхранението на звукозаписа. От тази гледна точка трябва да установим първо по несъмнен начин какво е станало със звукозаписа от това общо събрание, а после следва да получим яснота по въпроса за пълнотата и достоверността на протокола“, започна изказването си председателят на ВКС Галина Захарова.

Тя допълни, че в материалите не вижда акт на водещия събранието, с което да се е произнесъл по направените искания от Атанас Иванов на грешки в протокола, нито пък в становището на самия Иванов вижда конкретика за непълнотите.

Редно е да съберем информация и да имаме яснота по тези въпроси. Едва след това да изслушаме становището на колегите по фактите. Да съберем доказателства за съдържанието на протокола, начина му на изготвяне, какви са непълнотите, имало ли е произнасяне по искането на Иванов за поправка на протокола, какво е то. Едва след това може да се произнасяме за общото събрание“, посочи Захарова.

Едва след нейното изказване, Атанаска Дишева отбеляза, че действително във възраженията на Атанас Иванов няма искане за поправка, а само че той заявява своите намерения да поиска такава. Тя също цитира правилата на РС-Благоевград за провеждането на общите събрания, според които всеки съдия в петдневен срок може да прави писмени и мотивирани искания за поправки.

Съдия Пензов е бил председателстващ на събранието. Ние нямаме документ, че в посочения петдневен срок, т.е. до вчера, съдия Иванов е подал писмено мотивирано искане за поправка, адресирано до председателстващия събранието. Имаме твърдението на Иванов, че ще подаде възражение. Документите му са подадени до председателя на РС-Благоевград, такъв няма, има изпълпяващ функциите, но той не е председателстващ заседанието, който трябва да е адресат на писменото мотивирано искане. Дори да приемем, че е адресирано до председателя на РС-Благоевград и той го е предал на съдия Пензов, от съдържанието на въпросното възражение е видно, че има едно изречение, което гласи – „определено изготвеният протокол от ОС съръджа непълноти и грешки, поради което ще бъде подаден искане за поправка и допълване на протокола“. Очевидно самият автор на този документ твърди, че не това е документът за поправка, а че такъв ще бъде подаден“, каза Дишева.

Новански я попита как Иванов ще си направи възражението като  няма звукозапис.

А председателят на ВКС призова кадровиците да постъпят прагматично и законосъобразно и да изяснят всички факти в процедурата.

Олга Керелска обаче каза, че трябва да се постъпи законосъобразно и призова СК да пристъпи към изслушване на двете кандидатки, което беше подкрепено и от Дишева. Керелска заяви, че процедурата по поправката на протокола дори не е започнала, поради което пред колегията няма никаква законова пречка да изслуша двете съдийки.

Керелска акцентира върху възраженията и становищата на Атанас Иванов и каза, че в случая се цели шиканиране на избора. „Шиканиране, което се възнаграждава от наша страна като правим интерпретации, които не почиват на закона и на вътрешните правила във връзка с неговите възражения и въпроси“, каза Керелска. Допълни, че с поведението си Съдийската колегия стимулира такова поведение като посочи, че кадровиците нищо не са направили, за да подобрят обстановката в Благоевград.

С 9 на 2 гласа обаче колегията отложи избора за 24 октомври. Дискусията беше напрегната, като много често членовете на съвета се прекъсваха и вземаха думата, без да им е дадена от председателстващия заседанието. Най-често се чуваха гласовете на Дишева и Керелска. А на финала напрежението се покачи още.

Веднага след гласуването, Галина Захарова направи опит да формулира мотивите за отлагането в диспозитива на решението, но още преди да успее да стори това, Атанаска Дишева извън микрофоните остро заяви, че не е ясно защо процедурата се отлага. Галина Захарова ѝ отвърна, че ако я остави да довърши, ще разбере. Дишева обаче продължи да я надговаря и възразява, председателят на ВКС се опита да ѝ обясни, но накрая не издържа и ѝ отправи остра забележка да не я прекъсва като изрази готовност веднага да ѝ отстъпи мястото си. Дишева заяви, че не ѝ иска мястото, но продължи да говори „върху“ нея, на което председателят на ВКС попита: „Защо не ме оставите да довърша?“, което вече имаше ефект, в залата се възцари мълчание и Захарова издиктува диспозитива на решението на СК за отлагане.

А той е да се изиска информация за следните обстоятелства – съхранява ли се звукозаписът от проведеното общо събрание и ако той е налице, да се предостави на Съдийската колегия; в случай, че такъв няма, да се изясни поради какви обстоятелства е унищожен; да се събере информация за относно обстоятелството има ли искане за поправка и допълване на протокола от общото събрание; в случай, че такова е налице, да се установи има ли произнасяне и какво е то.

След вота, двете кандидатки бяха поканени, за да им се обясни какви са мотивите за отлагане. Калинка Иванова заяви, че е слушала дискусията и обясни, че на 5 октомври (т.е. в срок) е постъпило искане от Атанас Иванов за поправка на протокола като са били посочени няколко конкретни неща. Искането е било отхвърлено от Владимир Пензов, защото исканите поправки не са били по съществото на изказванията на кандидатите и въпросите към тях, а са били по отношение на реплики между самите съдии, които не променят смисъла. Калинка Иванова каза още, че звукозаписът е унищожен в момента, в който не е имало искания за поправки.

Галина Захарова отговори, че тези неща трябва да бъдат установени по надлежния ред. След това напусна за кратко заседанието, като излизайки предаде председателстването на заседанието на колегията на Георги Чолаков с думите: „Продължавайте, съдия Чолаков, надявам се, че ще се справите по-добре“.

 

36
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
11 октомври 2023 12:33
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

За т.нар. съдии от Районен съд - Благоевград
За т.нар. съдии от Районен съд - Благоевград
11 октомври 2023 9:21
Гост

ЮЗУ-то е на една ръка разстояние.

Това е гнездо на усойници!

пенсионерската
пенсионерската
11 октомври 2023 14:02
Гост

След като вече си извън системата , няма нужда повече да си хабиш злобните квалификации , с които толкова години избиваше комплекси, по -добре си гледай пенсията и остави хората да си работят спокойно.

Винету Пеевски
Винету Пеевски
10 октомври 2023 22:17
Гост

Яяя, ДеПеСе – то заседАло пак. Тия все повече заприличват на дементни в старчески дом с висока степен на непоносимост. Хората по места вече са като канибали под вещото им ръководство.

Анонимен
Анонимен
11 октомври 2023 7:29
Гост

Предполагам, че визираш Денкоолу и ПП/ДБ, защото Пеевски се развихри всякак след началото на тяхното управление

§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
11 октомври 2023 8:50
Гост

Е то е ясно , че Бойко и Кой – ко въртят системата от 10 години.Нищо , че борисов постоянно пита кой му срал в гащите

Марча- Мгаделин дишков
Марча- Мгаделин дишков
10 октомври 2023 21:48
Гост

Отдавна съм кръстил тези препирни „дишевизми“ или “ мерчевизми“ все провинциални напъни и комплекси се избиват не бих пропуснал и бай магдалин продукт на същата Прованс шкоал.
Апропо, не е ли време този изморен и объркан човек да сдаде поста на Представляващ на някой по адекватен . Ней- редно е на другия кандидат Пашкунова. Наскоро го гледах Магдалин в Парламента, ами меко казано неадекватен беше човека . Пенсионер си е.

Mira Chirpakova
Mira Chirpakova
11 октомври 2023 7:46
Гост

Ти преди да тръгнеш да пишеш, първо се научи на елементарна грамотност, а след това си излекувай комплексите /провинциални или столични/ и спри да смесваш алкохол с хапчета.
Що се отнася до Магдалинчев и двете дами – може да са родом от провинцията, но това не е недостатък, напротив, показва, че са по-добри от такива като теб щом са стигнали до върховни съдии и членове на ВСС.
Анонимното храчене обикновено показва духовна низост и не предизвиква съмишленици, а само отвращение.

Ямболския
Ямболския
10 октомври 2023 21:39
Гост

За обитателите на Районен съд Благоевград (не ги наричаме съдии, защото те отдавна не се държат като такива) с пълна сила важи следната народна мъдрост: „Хвани единия, пък удари другия!“
Простият факт, че не осъзнават колко ниско са паднали и как всички останали от гилдията открито им се подиграват и ги взимат за „мезе“, е най-голямото доказателство, че те не са истински магистрати и че голяма част от тях най-сетне трябва да потърсят специализирана психиатрична помощ, докато не е станало твърде късно!
И тези индивиди решават човешки съдби?!?
СРАМ, РЕЗИЛ И СВИНЩИНА!!!

опорките на задкулисието
опорките на задкулисието
11 октомври 2023 14:09
Гост

…повече от 10 години това са основните опорки на задкулисисието , което иска да овладее този съд от вън , но когато ги попиташ кое е „свинщина, резил и срам“, отговор няма!Отлични резултати в работата на съда, отлични атестации на съдиите , никакви препоръки от ИВСС по управление на делата и в ГО и в НО , съд с множество добри практики, ползвани и в моемнта във всички съдилища на страната. А най-дразнещото за задкулисието е , че там работят множество смели, честни и независими съдии, каквито от правещите наистина свинщини, не се преглъщат лесно !

Карлсон, който живее на покрива
Карлсон, който живее на покрива
11 октомври 2023 16:02
Гост

Мечтайте си!
Хората виждат свинщината, която дори и „отличните“ ви резултати не могат да скрият!
П.П. Пропуснала сте да се самопохвалите за двете награди за „съд-модел“ – навярно заради това, че те вече доста „поизветряха“ и никой не си спомня за тях …

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 17:44
Гост

Не мога да разбера защо Дишева и Керелска не спират да се държат по този скандален начин и всеки път има караници и проблеми

Гаад
Гаад
10 октомври 2023 18:52
Гост

Щото са им заредили такава програма и вече ръждясаха, не могат да я сменят. А нямат акъл да измислят нещо друго.
Колко добре би било само за миг да можеха да се видят отстрани или с очите на другите, за да разберат колко нелепи и нетърпими изглеждат.

Сливенския
Сливенския
10 октомври 2023 16:51
Гост

Не само Атанаска не понася Атанас. Не го понасят и колегите му в БРС, а и скорошните в БОС. Не го понасят и в ЮЗУ – наскоро го уволниха като асистент от там. Не го понася даже и жена му, но да не изнасям неща изпод чаршафите…

Чавдар
Чавдар
10 октомври 2023 16:32
Гост

Крайно време е това ВСС да се смени.

Наблюдател
Наблюдател
10 октомври 2023 18:21
Гост

Очевидно е много удобен на ДПС – иначе нямаше да го държат толкова дълго.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 16:24
Гост

Е, какво значение има записа за ВСС, нали не е оспорен протокола от Общото събрание, каквато всъщност е проецедурата. Решението на Общото събрание е част от тази процедура, а не записа от Общото събрание. И тези стари муцуни – ВСС само се чудят как да прехвърлят горещия картоф. Не разбраха ли, че скоро няма да ги сменят, защото сега са вързани на каишка.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 16:21
Гост

Умопомрачителна говорилня! Колко ли часа е отнело това надприказване, което за пореден път не води до резултат.

123
123
10 октомври 2023 16:22
Гост

Хора без работа…

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 16:22
Гост

Aаа, те работа си имат, мандат само нямат.

Щерев
Щерев
10 октомври 2023 16:31
Гост

За което вземат заплати. И то какви.

Хари
Хари
10 октомври 2023 16:30
Гост

Поредният цирк!

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 15:59
Гост

Няколко пъти ми се наложи да слушам съдийската колегия и си обещах повече да не си го причинявам. Дишева не се издържа. Бих написал още няколко неща за характера и говоренето ѝ, но ще ми изтрият коментара. Но така де… да е жива и здрава

Възмутен
Възмутен
10 октомври 2023 16:33
Гост

Тя обикновено е в центъра на конфликтите.

Наблюдател
Наблюдател
10 октомври 2023 18:18
Гост

Запитайте се: защо? Защото преди всеки такъв конфликт има предварителен сговор против съдебната система. Погледнете изборите на мнозинството и бунта на малцинството и ако сте обективни, ще видите истината в тези конфликти. Ако не сте – продължавайте да тролите. Мога да ви дам колкото искате примери – аз ги наблюдавам внимателно.

Боряна
Боряна
10 октомври 2023 18:48
Гост

Предварителен сговор? Що за глупости. Обвинявате Захарова в такъв? И ако говорим за принципност и прочие, точно Дишева и Керелска са най-безпринципни. Следя решенията и обсъжданията и съм възмутена от извратените обяснения, с които се опитват да замаскират непоследователните си гласувания. Понякога са толкова нелепи, че се чудя дали всъщност това не е само театър, за да се напъхат в ролята на опозиция и да печелят дивиденти без да си помръднат пръста да свършат нещо полезно за системата. Омръзна ми само от безкрайното им заяждане, непрекъснато желание да си чуват гласа, от неетичното им отношение към останалите им колеги. А… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 15:55
Гост

Чуя ли вече за Благоевград, и почвам с антидепресантите. Как така не успяха да се разберат толкова време, не мога да разбера

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 15:57
Гост

Там нямало личностни конфликти, само професионални спорове. Нали видя. Но докато има разни дразнители като Иванов и Николова, така ще е

Само Иванов и Николова?
Само Иванов и Николова?
11 октомври 2023 12:36
Гост

Всичкото е ГЮБРЕ! ВСИЧКО в този съд и не само в тази „съд“.

Тотален разпад на държавността. ТОТАЛЕН.

очевидно невярно
очевидно невярно
10 октомври 2023 18:37
Гост

Очевидно е, че те наистина нямат конфликти щом имат обща номинация на мнозинството и 8 от съдиите от 10 са зад нея , но няма да ги оставят на мира докато не ги изпокарат наистина и настроят едни срещу други .Там не може да има спокойствие за работа , а вечно да се налага „Разделяй и владей“, очевидно вече владей се организира да е и от вън …!

Dodo
Dodo
10 октомври 2023 15:54
Гост

Керелска е права – нито този съвет, нито предишният, нито по-предишният успяха да се справят с конфликтите в Благовград. Единственото решение май е да се подмени целият състав – да ги разхвърлят из страната и да се сложи точка.

Христо
Христо
10 октомври 2023 16:35
Гост

Кога ли ще приключат с този проблем.

как лъжата става истина
как лъжата става истина
10 октомври 2023 18:43
Гост

Когато на някой му липсва информация , не е удачно да дава съвети на другите.Поне да бяхте прочели преди тези съвети протокола от това им събрание за да видите, че никой не назовава нито един конфрикт между самите съдии, защото те по между си казват, че нямат такива .Там са казали също, че този етикет им се лепи от вън години наред и както е казал българина, една лъжа повторена сто пъти вече се брои за истина и никой не се замисля варно ли е или не, а само я повтаря за да може и днес да гледаме това, което… Покажи целия коментар »

4567
4567
10 октомври 2023 15:52
Гост

Няма оправия с македонците, с тях на глава не може да излезеш

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2023 15:51
Гост

Съгласна съм, че дори един съдия да сезира с проблем ВСС, трябва да се вземе отношение. Но ми се струва, че този Иванов е голям дразнител и той всъщност създава напрежение

Мики
Мики
10 октомври 2023 16:36
Гост

Само той да беше.