27 участници в обявения за опорочен външен конкурс за районните прокуратури обжалваха пред петчленен състав на Върховния административен (ВАС) отказа на първата инстанция да разгледа жалбите им срещу върнатия в началото конкурс и съответно неназначаването им за прокурори.

Те твърдят, че е нарушено правото им на защита и на справедлив процес с недопускането за разглеждане на жалбите им от тричленен състав на ВАС. Участниците настояват да се проведе състезателен съдебен процес, в който да изложат аргументите си защо решението на Прокурорската колегия, с което конкурсът беше върнат почти в началото, е незаконосъобразно. Заради това искат делото да бъде върнато за разглеждане от нов тричленен състав на съда.

Наред с това жалбоподателите настояват да се отправи и преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз във връзка с нарушение на принципа за справедлив процес и защита на правата им.

Как се стигна дотук

През декември 2022 г. Прокурорската колегия обяви външен конкурс за районните прокуратури. Местата са 28, разпределени по следния начин – осем са в РП-Бургас, четири са в Благоевград, по три са в София и в Смолян, по две в районните прокуратури в Кюстендил, Монтана и Костинброд и по една в Пазарджик, Велико Търново, Враца и Търговище.

377 бяха допуснатите кандидати, като на писмения изпит се явиха 314. 204 от тях се справиха с казуса и теста и продължиха към устния изпит. Първото класиране беше обявено на 10 април 2023 г. След отказ на някои от кандидатите, последва огласяването на второ и трето класиране, съответно на 25 април и на 16 май с.г.

Междувременно обаче Прокурорската колегия е била сезирана от кандидати за проблем във връзка с казуса, който се е паднал за решаване на писмения изпит.

Според наредбата за конкурсите комисията трябва да изготви 10 теста по право на ЕС и права на човека и 10 казуса по наказателноправни науки, по които има произнасяне на касационната инстанция и няма противоречиви решения.

Казусът, който е изтеглен, е бил въз основа на съдебни актове по дело, разгледано от окръжния съд във Варна, минало е през апелативния съд в града и през 2020 г. е приключило във Върховния касационен съд. Комисията обаче е променила фактическата обстановка така, че престъплението да сочи на такова по чл. 199 от Наказателния кодекс, но самата тя е приела, че става дума за чл. 198 от НК. В единия случай става дума за грабеж с опасен рецидив, а в другия – за основния състав на престъплението грабеж.

И именно това беше причината участниците в конкурса да сезират Прокурорската колегия.

На 5 юли м.г. кадровиците решиха, че променената фактическа обстановка е довела до съществени отклонения и грешки, тя не кореспондира изцяло с изложената от ВКС, което на свой ред е довело до нарушение на изискванията на наредбата за конкурсите (виж още тук).

Не стана ясно дали преди да се произнесе колегията е поискала становище от конкурсната комисия, единствено на сайта на ВСС беше публикуван неин протокол, според който е допусната техническа грешка и вместо чл. 199 НК, трябвало да се чете чл. 198 НК.

Прокурорската колегия отказа да назначи класираните кандидати и върна процедурата до момента, в който комисията трябва да изготви нови 10 казуса и 10 теста по право на ЕС и права на човека (какво е решението на ПК виж в карето).

27 от участниците в конкурса се обърнаха към Върховния административен съд.

Какво каза първата инстанция

ВАС обаче остави без разглеждане жалбите срещу решението на Прокурорската колегия като прие, че то не е индивидуален административен акт и не засяга правата и интересите на участниците. Т.е. кандидатите нямат право да обжалват етап от цялата конкурсна процедура.

Върховните съдии посочиха в определението си от 12 октомври 2023 г., че правомощието на колегиите на ВСС да организират и провеждат конкурсите за съдийските, прокурорските и следователските длъжности включва и задължението на всеки етап от процедурата да преценяват нейното законосъобразно протичане. И ако се установи незаконосъобразност, да се отстрани чрез повтаряне на извършеното порочно процедурно действие. ВАС каза още, че е в правомощията на съответната колегия да приеме, че са допуснати нарушения на процедурата за провеждане на конкурса, което води до опорочаването му, респективно ако конкурсната процедура не е изначално опорочена, да я продължи от етапа на опороченото действие до приключването ѝ с издаване на законосъобразен акт по чл. 186а, ал. 5 от ЗСВ.

С оглед изложените общи аргументи, настоящият съдебен състав приема, че по отношение на решенията, че ПК е приела, че има опорочена процедура и я връща във фазата на опорочените действия, оспорването е недопустимо по аргумент от чл. 159, т. 1 от АПК. Същите не носят белезите на индивидуален административен акт, тъй като с тях не се създават права и задължения, нито се засягат права и законни интереси на участниците в конкурса. На този етап от процедурата материалите от конкурса се предоставят на КАК при ПК на ВСС, която внася в ПК на ВСС мотивирано предложение за назначаване на кандидатите. Съгласно чл. 186а, ал. 5 ЗСВ съответната колегия на ВСС е органът, в чиито правомощия е да вземе решение за назначаване на участник в конкурса на длъжност съдия, прокурор или следовател. Това решение, при вземането на което органът е в правото си да обсъди провеждането на конкурсната процедура, засяга правната сфера на участниците в конкурса, т.е. това решение, а не решението за констатиране нарушения на конкурсната процедура представлява годен за съдебно оспорване административен акт“, изтъкна ВАС.

Що се отнася до решението на ПК, че не назначава класираните кандидати, то върховните съдии посочват, че тук става дума за непрецизен диспозитив и той не обвързва съда да приеме, че е налице годен предмет на съдебен контрол в това производство. ВАС обаче отбелязва, че това решение трябва да се съобрази с цялата съвкупност от решения на ПК във връзка с външния конкурс.

И обяснява – първо, има констатирано процесуално нарушение в конкурсната процедура, което е довело до нейното опорочаване на етапа на изготвяне на казус по наказателноправни науки. Второ, има връщане на процедурата на етапа на опорочените действия – т.е. да се изготвят нови 10 казуса и 10 теста, и трето – конкурсната процедура не е прекратена и всеки от участниците продължава своето участие в нея до законосъобразното ѝ приключване.

ВАС казва още, че нито един от кандидатите не е третиран по различен начин, на практика всички те продължават участието си в конкурса, независимо от готовото класиране, а приемането на обратното спрямо жалбоподателите би довело до неравно третиране на останалите участници в процедурата. И остави без разглеждане 27-те жалби (виж още тук).

Новите жалби: Нарушен е конституционният принцип за правото на защита

Всички 27 жалбоподатели оспориха определението на ВАС пред петчленен състав като изтъкнаха, че е нарушено правото им на защита и справедлив процес, гарантирани от Конституцията и от Европейската конвенция за защита правата на човека.

В частните си жалби те развиват доводи защо решението на Прокурорската колегия е индивидуален административен акт и имат правен интерес да го оспорят в съда.

Отбелязват, че с решението на ПК по недопустим начин се засягат техните права и интереси като класирани кандидати като за всички тях са налице предпоставките да бъдат назначени на съответните места в районните прокуратури.

В съдебната практика наличието на правен интерес за обжалващия, се приема като положителна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебната защита срещу негативните последици. Решението на ПК на ВСС е негативно по своя характер и препятства възможността на кандидатите да бъдат назначени на длъжностите, на които са класирани“, се посочва в жалбите.

Що се отнася до твърдението на първата инстанция, че решението на ПК не носи белезите на индивидуален административен акт, защото не засяга правата и интересите на участниците и следователно обжалването е недопустимо, то кандидатите за прокурори се позовават на чл. 36, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който „Заинтересованите лица могат да оспорват решенията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго“.

Участници поставят акцент върху думата „решенията“, т.е. законът има предвид, че всички решения на кадровия орган се обжалват.

Липсват каквито и да било законови ограничения или други рестрикции, които да ограничават това обжалване. До момента никога не е възниквал въпрос дали някои от решенията на ВСС, взети в изпълнение на правомощията им по чл. 30 от ЗСВ, могат да не бъдат причислявани към административните актове или могат да бъдат изключени от предметното поле на съдебния контрол, тъй като нормата на чл. 36, ал. 1 от ЗСВ е пределно ясна, включително и на самата Прокурорска колегия, която изрично е посочила, че тези решения могат да се обжалват в 14-дневен срок, т.е. срокът по чл. 36, ал. 1 от ЗСВ, а не по чл. 187, ал. 1 от ЗСВ (7-дневен – б.а.). Законодателят ясно е посочил, че решенията на ПК на ВСС без изключение подлежат на обжалване пред тричленен състав на ВАС, като никъде не е посочил, че някои от тези решения могат да имат особено положение в правния мир, като например част от волеизявления по административни производства, свързани с конкурси“, пише в някои от жалбите.

В други се поставя акцент на израза „заинтересованите лица“ и изтъкват, че кандидатите са именно такива, тъй като са участвали в конкурса, преминали са успешно двата изпита, класирани са по първо желание и при изготвянето на първото класиране, КАК е приела, че отговарят на всички законови изисквания да заемат съответните длъжности.

Въпреки това, Прокурорската колегия взема решение, в което се казва „не назначава“ въпросните участници. „Именно по този начин произтичат като краен резултат неблагоприятни последици в правната сфера на участниците, засягащи техните права и законни интереси, противно на становището на ВАС, обективирано в обжалваното определение“, се посочва в част от жалбите.

И още: „Твърдението, че класираните лица не са заинтересовани, а процесните решения на ПК на ВСС не подлежат на обжалване, показват сериозно непознаване на правната материя от страна на решаващия съдебен състав и грубо погазване на основни правни принципи и императивни правни норми. Класиралите се участници са лишени от достъп до правосъдие с така постановеното определение от съда и са поставени пред обективна невъзможност да защитят своите права и законни интереси, като са поставени пред ситуация, в която липсва правен механизъм да се противопоставят на незаконосъобразните действия на ПК на ВСС“.

В някои жалби се изтъква, че ако се приеме твърдението на първата инстанция, че участниците нямат правен интерес от обжалването, това означава, че Прокурорската колегия има „самоволното право да определя по свое усмотрение, без да може да бъде контролирано в съдебен процес, каквито пожелае действия във връзка с конкурсните процедури“. „Тази позиция изглежда като опит за преодоляване на правовата и демократична държава и въвеждане на абсолютни права на административен орган, което е недопустимо, тъй като не административният орган, а гражданите са носителите на цялата държавна власт, част от която по волята си са отстъпили на определени мандатни служители, организирани в структурата на Висшия съдебен съвет“, заявяват някои от жалбоподателите.

Те излагат и доводи защо решението на ПК е индивидуален административен акт. Изтъкват се, че според чл. 21, ал. 1 от АПК индивидуален административен акт е волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган, на лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. А в конкретния случай категорично са засегнати правата и законните интереси на участниците, сочат те.

В тази връзка се цитира решение на Конституционния съд по к.д. 18/1995 г., според което съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията, гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешно служебните, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване.

Разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията урежда правото на съдебна защита на гражданите и юридическите лица срещу административни актове, които ги засягат. В тази разпоредба са съединени обективно две различни по характер конституционни норми – процесуалноправна, която определя кръга на активно легитимираните да търсят съдебна защита лица, и материалноправна, която сочи конституционноправните критерии за съдебна обжалваемост на административните актове. Задължително конституционно условие е обжалваният акт да засяга лицето, което го обжалва. Наличието на такова „засягане“ е необходимото условие за възникване на процесуален правен интерес от съдебно обжалване“, цитират решението на КС участниците в конкурса.

И продължават: „За да се изясни съдържанието на това „засягане“, разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията трябва да се тълкува в неразривна връзка и с чл. 56 от Конституцията. В чл. 56 е уредено основното право на защита на всеки гражданин „когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси“. Административният акт „засяга“ по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията граждани и юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. Това обективно нарушаване или застрашаване на субективно право или законен интерес на гражданин или юридическо лице е материалноправното основание за включване на административния акт в кръга на съдебно обжалваемите актове. Практически това „засягане“ се обективира в нарушаване на правна норма от по-висок ранг, която обжалваният административен акт нарушава. Същевременно, това материалноправно основание легитимира процесуалноправния интерес от съдебното обжалване на административния акт“.

Позовавайки се на решението на КС, участници посочват, че е напълно несъстоятелно твърдението на първата инстанция, че въпросното решение на Прокурорската колегия трябва да бъде изключено от кръга на съдебно обжалваните актове. Това според тях противоречи на приетото от Конституционния съд, че изключването на даден административен акт от кръга на съдебно обжалваните актове може да стане само чрез закон.

Наред с това в жалбите се посочва, че е налице материалноправно и процесуалноправно основание за включването на решението на ПК в кръга на съдебно обжалваемите актове, тъй като в него е налице диспозитив „не назначава“, който директно засяга правата и законните интереси на вече класиралите се участници след успешно проведена конкурсна процедура, като ги лишава от възможността да заемат длъжността, за която са кандидатствали, въпреки успешно преминатите от тях изпити и междинни процедури пред комисиите на ВСС.

В тази връзка, твърдението, че диспозитивът „Не назначава“ се отнасял към „възможността същите да се явят повторно на писмен и устен изпит и след изготвяне на съответния брой класирания от конкурсната комисия, да се финализира законосъобразно конкурсната процедура“ е символ на абсолютното дистанциране и абдикиране от страна на ВАС от елементарната правна логика и показва грубото погазване на основни принципи на правото, включително и основни права и свободи, прокламирани в ЕКЗПЧОС, сред които са правото на справедлив съдебен процес, правото на ефективни правни средства за защита и нарушаване на забраната за злоупотреба с права (чл. 6, 13, 17 ЕКЗПЧОС)“, се казва в жалбите.

Отричането на правния им интерес и съответно прекратяването на делото им е провокирало жалбоподателите да поискат ВАС да отправи и няколко въпроса до Съда на Европейския съюз (СЕС). Всички те са свързани със спазването на основни принципи, гарантирани от правото на съюза – за ограничаване на съдебния контрол по частни жалби срещу определени актове, засягащи законни права и интереси, за които издателят им е посочил, че подлежат на обжалване, водещо до прекратяване на делото без призоваване на страните; за това дали съдът е длъжен да проведе „публичен”, „справедлив”, от „независим и безпристрастен съд” процес, когато е налице накърняване на правата на класирали се участници в конкурс за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури и т.н.

Възражения и срещу външния конкурс за районните съдилища

Опорочена ли е процедурата в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища? Този въпрос стои и пред Съдийската колегия, която трябва да го обсъди преди назначаването на класираните кандидати.

Външният конкурс беше обявен в началото на годината за заемане на 40 места в 30 районни съдилища. Те са разпределени по следния начин: по три са в РС-Русе и РС-Сливен, по две са в РС-Бяла Слатина, Кърджали, Нови Пазар, Провадия, Разлог и Хасково и по едно са в районните съдилища във Велики Преслав, Велинград, Димитровград, Лом, Луковит, Казанлък, Козлодуй, Кюстендил, Несебър, Първомай, Разград, Свиленград, Свищов, Силистра, Севлиево, Смолян, Стара Загора, Търговище, Харманли, Червен бряг и Плевен.

Допуснатите кандидати бяха 478, от тях 383 се явиха на писмения изпит, а до устния стигнаха 249. А на 26 март Съдийската колегия обяви първото класиране.

Междувременно във ВСС постъпиха възражения на участници във връзка с провеждането на писмения изпит.

В тях кандидати разказват, че един от участниците на висок глас е обявил, че друг преписва от „царски пищови“. Първоначално квесторите само наблюдавали, но след призиви за проверка, проверили чантата и джобовете на „преписвача“, не намерили пищови и го оставили да продължи с изпита.

Възражения има и срещу наказателноправния казус, който се е „паднал“ на изпита. Участници твърдят, че той е некоректно разписан, създава различни хипотези и по този начин подвежда, освен това не съответства на решението на Върховния касационен съд, което е послужило за неговото създаване. Освен това имало проблеми, свързани с въпросите по казуса и дадените от конкурсната комисия отговори.

Участници възразяват и срещу някои въпроси в теста по право ЕС.

На заседанието си на 2 април Съдийската колегия прие за сведение възраженията. Някои от кадровиците директно заявиха, че според тях няма нарушения, други изтъкнаха, че Съдийската колегия няма правомощие да ревизира казуса и теста, трети посочиха, че на този етап няма доказателства за преписване.

Част от кадровиците обаче заявиха, че въпросът дали процедурата е протекла законосъобразно следва да бъде обсъден при дебата по назначаването на класираните кандидати (виж повече тук).

Междувременно сигналите във връзка с този конкурс растат, като сега се поставя въпросът дали един от членовете на комисията е следвало да се отведе, ако не го е сторил, при оценяването на кандидатка, която е съпруга на негов колега, с когото заседават в един състав по частни граждански дела.

Дали и този въпрос ще бъде обсъден от Съдийската колегия, предстои да се разбере.

Преди няколко месеца ВСС промени наредбата за конкурсите като предвиди и втори резервен член на комисията именно във връзка с отводи по конкурси.

57
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Justice
Justice
11 май 2024 11:03
Гост

Аз вярвам, че ВАС ще разгледа делото по същество и класираните кандидати ще бъдат назначени!

Да ама не
Да ама не
11 май 2024 18:07
Гост

Не се надявайте на обективността на ВАС. Чолаков отдавна е наклонил везните. Чух, че бил сивия кардинал. Нещата са по-дълбоки от „просто един конкурс“. Търсете ЕК!!
Иначе наистина абсолютно незаконосъобразно отказаха да назначат класираните прокурори, но така става като нямат интерес!

Абв
Абв
10 май 2024 14:24
Гост

Колеги апелира да се спрете с това “плюене” по другите. В крайна сметка никой не е безгрешен. Правете добро, лошо всеки може.

Съдебна кочина
Съдебна кочина
10 май 2024 16:15
Гост

Кюркчиева, ти ли си ? Да знаеш, че Велинград е един прехвален курорт, нямащ нищо общо със спа център за какъвто ни го представят. А Клептуза е едно блато. Ще останеш разочарована.

Абв
Абв
10 май 2024 17:57
Гост

Стига с тази злоба! Човек каквото има в душата, това дава! Магистратската длъжност не е панацея, но повярвай ми, че с много усилия човек може да спечели конкурс.

Съдебна кочина
Съдебна кочина
12 май 2024 12:08
Гост

Така е, но докато едни печелят с много усилия, други печелят с много връзки. И повярвай ми, вторите са много повече от първите.

Гьонсурати
Гьонсурати
10 май 2024 12:19
Гост

Що за съдии са правораздаващите в един въззивен състав Стефан Кюркчиев и Гергана Коюмджиева ? Що за съдия трябва да си, за да сътвориш подобна свинщина и да уредиш жена си в РС-Велинград, като я изпита най-близката ти колежка и семейна приятелка (Коюмджиева), за да й натряска шестиците. Не останаха ли хора с морал в тая съдебна система. Кочина !

Множат се
Множат се
10 май 2024 13:49
Гост

Много лошо е, че се размножават и имат поколение, което възпитават по същия начин. Примери колкото искаш с „нотариуси“, „джуджета“, разни синчета бабаити от Плевен, Перник и т.н., други наркозависими или алкохолозависими и още и още. Много може да се изброява, но примерите са негативни, само за това как не трябва и какво не трябва, а не как трябва и как е правилно. Никой не преследва главната цел да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред. В системата и семействата на магистратите има повече престъпници отколкото в пенитенциарните заведения.

Всеки път е така
Всеки път е така
10 май 2024 11:16
Гост

А пък Съдийската колегия за конкурса за РС каза, че не й е в правомощията да осъществява контрол върху дейността на комисията, те само ги назначавали. Едната комисия осъществява контрол защото не са влезли правилните хора, а другата не осъществява контрол защото са влезли правилните хора. Аз така ги виждам нещата. Какво друго обяснение да има различното тълкуване от двете комисии?! Правомощията се упражняват от ВСС според интереса. А, че е имало преписване на конкурса за РС за тях хората на правото от най-висше ниво е без значение. Какъв е проблема те после и решенията ще си преписват новите съдии… Покажи целия коментар »

Лъжа
Лъжа
10 май 2024 1:05
Гост

Пълна лъжа, че квесторите са направили проверка на уличения в преписване кандидат Пепи Неш. Това може да се потвърди от 120 присъствали в залата кандидати!!! А защо няма съставен протокол съгласно Наредба 1/2017г. за тази уж извършена проверка??? Нещо много неудобни въпроси станаха???

Няма оправия
Няма оправия
10 май 2024 12:00
Гост

Изобщо не беше проверен Пешко Нешев. След 5 -10 минути саморазправа между двамата кандидати и възмущението на част от другите кандидатите в залата се появи една госпожа не от квесторите в залата (явно повикана от тях), която му каза извадете каквото имате в джобовете и той естествено извади „нищо“. Това се случи от разстояние около 5-6 седалки и през реда. Никой от квесторите не се доближи и саморъчно да прегледа вещите и нормативната база на набедения в преписване. Като не е проверен обстойно Нешев как се установи, че не е преписвал? Как ще ни убедите по безспорен начин, че не… Покажи целия коментар »

Хихи
Хихи
10 май 2024 12:14
Гост

Не, колега. Не са виновни само ВСС. И ние, уж честните сме виновни с бездушието си.. Защо си мълчите ? Организирайте се и протестирайте или информирайте медиите за този случай. Освен това имаме и доказан конфликт на интереси при жените на Стефан Кюркчиев и Боян Новански.

Европейската комисия
Европейската комисия
10 май 2024 13:00
Гост

Аз лично имам сигнал към ЕК да провери законността на процедурите на всички конкурси за магистрати при този ВСС и да установи има ли нарушения на закона и правото на ЕС. Естествено наблягам на фактите: АС-2021 – син на известни преподаватели, роднини на магистрати и политически лидери, РС -2023 – дъщеря на следовател ОСлО, син на зам. председател на ОС и пр., ОП – 2023 – бивши магистрати, председател на КОНПИ и т.н., РС – 2024 – няколко съпруги и роднини на политически лидери, магистрати и членове на ВСС. Без роднина и протекции в тези среди няма как да си… Покажи целия коментар »

Дамянов
Дамянов
09 май 2024 21:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Чолакин
Чолакин
09 май 2024 22:40
Гост

Дамянка, някой ден като стана голям шеф ще си сложа твоя лик в рамка, редом до Васил Левски и Ботев. Ти корифей на разградската правна мисъл!

Ktg
Ktg
09 май 2024 22:42
Гост

По отношение на дамата, правилния термин е не класирана, а инсталирана

АнтиДамянов
АнтиДамянов
09 май 2024 23:04
Гост

А Вие убеден/а ли сте в това, което пишете? Познавате ли я лично?

АнтиДамянов
АнтиДамянов
09 май 2024 22:46
Гост

Отдавна не бях чел по-смешен виц

АнтиДамянов
АнтиДамянов
10 май 2024 8:29
Гост

Дамянов, като лъжеш, поне лъжи с мярка! Освен роднинските връзки, всичко останало е абсолютна лъжа! Първо, Малинов никога не е бил във ВКП! И , второ, точно Сарафов го назначи за завеждащ на един нов отдел във ВП!
И да те питам,уважаеми троле, като е дъщеря на прокурор и съпруга на прокурор, няма ли право и тя да бъде прокурор ?! Или злобата ще те съсипе!
А медията…жалко, че сте с такава насока, щом публикувате подобни гнусотии!

De jure
De jure
09 май 2024 21:30
Гост

​​ПОЧИТАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ, ​Моля съдът да спре настоящото производство и на основание чл.267, ал.3 от Договора за функциониране на Европейския съюз във вр. с чл.629,ал.3 от ГПК вр. с чл.144 АПК, да отправи запитване до СЕС по тълкуването на разпоредби от европейското законодателство, които са от значение за правилното решаване на делото, както и по тълкувателен път да установи дали тези разпоредби противоречат на разпоредби от българското законодателство, както следва: ​ 1. Счита ли се за изпълнен принципът, прогласен в чл. 19, пар.1, ал.2 от ДЕС, съгласно който „Държавите-членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в… Покажи целия коментар »

Сигнал към ВСС
Сигнал към ВСС
09 май 2024 20:30
Гост

Колеги, копирайте, пишете и изпращайте този сигнал до ВСС. Теодора Димитрова Кюркчиева – спечелила с пълни шестици и на писмен, и на устен изпит място за РС-Велинград. Въпросната Кюркчиева е съпруга на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в СГС, председател на ГО на СГС и зам. председател на СГС. Председател на изпитната комисия е съдия Гергана Коюмджиева – граждански съдия от СГС. Същата от дълги години правораздава в един въззивен състав със Стефан Кюркчиев, като разглеждат въззивни частни жалби. Например в.ч.гр.д. 937/24, 11222/23, 2139/ 22, 6190/ 2017, 7360/ 2018, 1866/ 2019, 2434/ 2020, 5332/ 2021, всички по описа на СГС.… Покажи целия коментар »

Неслучайно
Неслучайно
09 май 2024 16:34
Гост

Поредната буря в чаша вода. Иначе административните яко разиграват топката кое е административен акт и кое не е. Което води до грозни пробойни в законите и отказ от правораздаване.

А уж правосъдието трябва да е предвидимо и прозрач
А уж правосъдието трябва да е предвидимо и прозрач
13 май 2024 11:50
Гост

Това, с допустимостта на жалбата, при оспорване на административните актове, е една от основните дъвки и средства за манипулативно разиграване на частните коне в административното производство.
То по повечето въпроси във ВАС са налице поне по 6 мнения, като две от тях са по допустимостта, две – за действителността на акта и още две – за законосъобразността му.

Сигнал до ВСС
Сигнал до ВСС
09 май 2024 16:12
Гост

Колеги, копирайте, пишете и изпращайте този сигнал до ВСС. Теодора Димитрова Кюркчиева – спечелила с пълни шестици и на писмен, и на устен изпит място за РС-Велинград. Въпросната Кюркчиева е съпруга на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в СГС, председател на ГО на СГС и зам. председател на СГС. Ако някой се съмнява, ето му я и декларацията, където на втора страница си пише всичко: http://62.176.124.194/images/declaracii/2019/StefanNedjalkovKjurkchiev15052019E.pdf Председател на изпитната комисия е съдия Гергана Коюмджиева – граждански съдия от СГС. Същата от дъъъъълги години правораздава в един въззивен състав със Стефан Кюркчиев, като разглеждат въззивни частни жалби. Делата, по които двамата… Покажи целия коментар »

Смехурко
Смехурко
09 май 2024 13:56
Гост

27 ощетени малки фуражки. След като е опорочена процедурата още на ниво избиране на казус, то падналият се няма как да е редовен и допустим като такъв за провеждане на валиден изпит. Естествено конкурсът трябва да се върне от момента на настъпване на порока. Нов казус и тест, ново полагане на изпит, сегашните резултати са невалидни и нередовни.

Мартин
Мартин
09 май 2024 22:46
Гост

Теста е редовен. Той ще се зачита защото в него няма нарушение. Ако не е така, предполагам при ново решаване на тест, ще има два редовни теста и още дълго обжалване на конкурса. Някой нещо чул ли е , че има порок в теста, защото казуса и теста са различни компоненти. Ново решаване на тест, със сигурност ще опорочи конкурсната процедура

Пеналист
Пеналист
11 май 2024 13:09
Гост

Не знам от къде извади тая неправилна логика. Два компонента от един изпит, после ще кажат „е да ама липсваше тест и пак не е проведен по правилата“, ми тия 27 фуражки, които действително нямат правен интерес и ВАС правилно няма да им допусне жалбичката, защо не поискат за тях да няма тест, ако това им е проблема. Нали успешно са се справили с оценка над 4,50 на тест, това значи, че могат да решат и нов тест пак със същия успех, или да се съмняваме в знанията им? Тестовете, макар и с различни въпроси са с еднакво ниво на… Покажи целия коментар »

Педалист,
Педалист,
13 май 2024 11:58
Гост

Не си и пеналист, а че от административно право нямаш идея е повече от ясно.
Спорът въобще не е в това имало ли тест – нямало ли. И щяло ли да има нов конкурс – не щяло ли. То конкурсите така могат да се доведат и до 20 без да има назначени, като се сменят на бърза ръка правителства, НС и лобита.
Аман от неразбиращи и пишещи в правен сайт.

Смешко си, не Смехурко
Смешко си, не Смехурко
13 май 2024 11:55
Гост

Не си юрист, нали? Или си завършил по Симеоново, Благоевград и подобни, ако имаш такава диплома. Т.е. не си юрист.
Въпросът е не по съществото на спора, а по допустимостта му. До съществото никой не е стигнал, защото съдът е отказал да разгледа жалбите.
Това, което си надраскал, следва да може да се оспори и защити или отхвърли. За което тлрябва първо да има дело и спорът да се насрочи за разглеждане в о.с.з., с допустими възражения и доказателства.

Лозан
Лозан
09 май 2024 12:48
Гост

И кои са тези членове, които твърдят, че нняма нарушения?

Филип
Филип
09 май 2024 12:43
Гост

Тези казуси не могат да се решат според мен. Или най-малкото само за 5 часа.

Пеналист
Пеналист
09 май 2024 13:59
Гост

Реално за човек, който поне е присъствал в съдебна зала като наблюдател, подобни казуси не следва да представляват проблем. 5 часа е предостатъчно време да се решат 2 казуса поне. Четеш и пишеш не е трудно. Трудно е само за тези, които хал хабер си нямат от наказателна материя и се осланят на полу забравени и полу погрешни знания останали от университета. Не разбирам как има по 400-600 канидати всяка година, като 90% от тях не са стъпвали в съдебна зала.

LSSAH
LSSAH
09 май 2024 15:31
Гост

Да си имаме уважението моля, моля! Аз съм бил 4 пъти резерва, 5 с външния и никога не съм стъпвал в съдебна зала. ;

А, един път ме разпитваха като поемно лице. Брои ли се?

Редовно уронващ престижа на съдебната власт
Редовно уронващ престижа на съдебната власт
09 май 2024 15:38
Гост

От една страна, това, което казвате, е така. От друга страна, обаче, не говорим за „решаване“ на казус, а за това, че от кандидата се очаква да даде правилната до запетайка квалификация на деянието така, както ВКС е приел, на база един лист информация. Само напомням, че преди съдът да достигне до правилната квалификация, се минават три инстанции, безкрайно много заседания, изслушват се становища на вещи лица, свидетели и т.н. Например на казуса за младши съдии тази година беше изтеглено убийство с нож, където не беше прието за квалифициращо обстоялество по „особено мъчителен начин“ за жертвата – нещо, което в… Покажи целия коментар »

Bibsty
Bibsty
09 май 2024 16:50
Гост

Абсолютно съм съгласна с мнението. Така наречените казуси, са осакатена, оскъдно и по тая причина, създаваща предпоставка за различни посоки на тълкувания и квалификации информация от приключени и водени на всички инстанции дела по доказани престъпления. Няма как по неизяснена фактическа обстановка да се нацели в десетката и квалифицира прецизно извършено деяние та дори и за 10 часов писмен изпит.

ВАС
ВАС
09 май 2024 12:20
Гост

ОТНОСНО КОНКУРСА ЗА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ! ОЧЕВАДНО, но явно не могат да четат. Пише техническа грешка, т.е. при изписването на отговора и това е само на едно място-частично в отговора на въпрос 5 вместо 198 е изписано 199. На останалите 9 места е изписано чл.198. Цифрата 8 се намира до цифрата 9 на клавиатурата. А ако бяга натиснали още веднъж клавиша и се получи 1999, т.е. още една девятка, тогава какво щеше да бъде по тяхната логика? И това от СЪД…. Това не означава, че при оценяването като верен отговор е прието чл.199, в противен случай Комисията нямаше да излезе с… Покажи целия коментар »

Смехурко
Смехурко
09 май 2024 14:01
Гост

Стига ревал фуражке 🙂

Анонимен
Анонимен
09 май 2024 12:14
Гост

Казусът е сбъркан и тук грешката е на комисията, която е претупала задълженията си по съставяне на смислени казуси – хванали някакви от практиката си, преправили ги незнайно защо тук и там, и ето ти пълна каша. Прокурорската колегия също има вина, защото взима недопустимо отношение по съществото на писмената част на изпита – такива правомощия по ЗСВ тя няма и го връща в някаква начална фаза, което също е изключително спорен похват. Според мен единствено ВАС се държат адекватно, защото това което се обжалва от участниците не е ИАА по смисъла на чл. 21 АПК и не подлежи на… Покажи целия коментар »

zoya_vasileva93@abv.bg
zoya_vasileva93@abv.bg
09 май 2024 11:55
Гост

От хронологията на събитията е очевидно, че проблем с казуса няма, а такъв за ПК възниква само ако квалификацията е различна от тази, за която нашите хора знаят преди изпита. Явно е имало доста подведени, но не от фактите, защото за тях се изискват юридически познания, а от квалификацията за рецидива (не много сложен институт) . Много жалко в такъв случай, защото този конкурс се явява един от малкото честни конкурси. Всички кандидати са решавали казуса по едно и също време и са били равни пред фактите, а тези които са ги натъкмили по квалификацията от решението на ВКС са… Покажи целия коментар »

Редовно уронващ престижа на съдебната власт
Редовно уронващ престижа на съдебната власт
09 май 2024 11:17
Гост

Очевидно е, че целта на тези конкурси не е да отсеят най-добрите кандидати. Основните проблеми с тях според мен са, че: 1) казусите са разписани по отвратителен начин, по който е невъзможно да бъдат решени адекватно само със закона за пет часа – има дупки във фактологията, която трябва да си я насосваш, което е абсурдно. 2) оценява се изключително субективно – можеш обективно да не сбъркаш нищо предвид предложеното от комисята решение и пак да ти пишат 5-ца, „защото не си го аргументирал добре“, което няма никаква логика предвид какви покъртителни съдебни решения се пишат. 3) казусите и тестовете… Покажи целия коментар »

LSSAH
LSSAH
09 май 2024 11:05
Гост

Страхотна гавра е това. Много по-зле от моите рязания на устните. Да си успял да се набуташ и така да те порежат. Да ги съдят до дупка. Не че смятам, че ще има полза. Правят си каквото искат и ако нямаш връзки само се молиш да няма човек за твоето място.

Хари
Хари
09 май 2024 12:49
Гост

Поредните парашутисти! Жалка история.

Дамян Огнянов Чолаков
Дамян Огнянов Чолаков
09 май 2024 9:46
Гост

Конкурсите са като системата за случайно разпределение на дела – ще джуркаме кандидатите, докато не се паднат нашите хора!

Анонимен
Анонимен
09 май 2024 9:44
Гост

Срам и позор за ВСС! Копаят дъното!

Иван
Иван
09 май 2024 10:42
Гост

На тях не им дреме , с изтекъл мандат са , ще бъдат сменени със сигурност , защо да не си правят каквото поискат .

Анонимен
Анонимен
09 май 2024 9:43
Гост

Изключително възмутително решение на ПК на ВСС, взето без обсъждане, без дебат, без скруполи погазиха конкурсните правила…

Анонимен
Анонимен
09 май 2024 9:42
Гост

Прокурорската колегия излезе от законовите си правомощия като обсъди казуса, а съдът трябваше да разгледа жалбите, а не да се изнизва така

Всеки път е така
Всеки път е така
10 май 2024 11:11
Гост

А пък Съдийската колегия за конкурса за РС каза, че не й е в правомощията да осъществява контрол върху дейността на комисията, те само ги назначавали. Едната комисия осъществява контрол защото не са влезли правилните хора, а другата не осъществява контрол защото са влезли правилните хора. Аз така ги виждам нещата. Какво друго обяснение да има различното тълкуване от двете комисии?! Правомощията се упражняват от ВСС според интереса. А, че е имало преписване на конкурса за РС за тях хората на правото от най-висше ниво е без значение. Какъв е проблема те после и решенията ще си преписват новите съдии… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 май 2024 9:40
Гост

За шест години тия убостници вкараха де що роднини и приятели имат в съдебната система

Дамян Огнянов Чолаков
Дамян Огнянов Чолаков
09 май 2024 9:45
Гост

Това е идеята – тук се объркаха нещата и трябва да ги поправим. Нашите хора останаха зад чертата. Ще го връщаме докато ги вкараме. Просто не ни дойде на ум, че щеше да стане по-бързо, ако просто бяхме пуснали нов конкурс.

Анонимен
Анонимен
09 май 2024 9:39
Гост

Винаги е имало нагласени конкурси, но в последно време наглостта взема превес

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
09 май 2024 8:56
Гост

Едните си оставили ръцете, а другите си ги измили. Мила родна картинка.

OMG
OMG
09 май 2024 8:53
Гост

Както казваше Сенека: Тука е така.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 май 2024 8:42
Гост

Добро утро и честит Ви 9 май, Ден на Европа и победата над хитлерофашизма!

Анонимен
Анонимен
09 май 2024 8:45
Гост

Добро утро, хитлерофашизмът падна, шуробаджанащината при конкурсите в съдебната власт – никога!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 май 2024 9:01
Гост

С фактите не се спори.

LSSAH
LSSAH
09 май 2024 15:32
Гост

Аз отбелязвам деня на загубата! Пък който каквто иска да си празнува.