Заради сбъркано мнозинство, петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отмяната на отказа в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да накаже магистрат със „забележка“.

В решението си върховните съдии обясняват, че не е необходимо мнозинство от осем гласа от членовете на СК, за да бъде потвърдено наложено от председател на съд наказание „забележка“. Достатъчно е то да е подкрепено от повече от половината присъстващи кадровици, казва ВАС по казус на магистрат от Софийския районен съд (СРС), който се оказва наказан, но в протокола от заседанието на СК на ВСС пише обратното. Заради това ВАС връща преписката на колегията за ново произнасяне.

През февруари 2022 г. председателят на СРС Александър Ангелов образува дисциплинарно производство срещу съдия Весела Дончева за неизпълнение на служебните ѝ задължения. Тя не е изготвила 99 протокола от съдебни заседания по 44 дела, както и не е предприела действия по класирането (привеждане в изпълнение на съдебния акт и съставяне на бюлетин за съдимост) на 11 приключили наказателни производства към 17 януари 2022 г. Според Правилника за администрацията на съдилищата протоколите от съдебните заседания по наказателни дела трябва да са на разположение на страните в тридневен срок от самото заседание. Но в случая това не е направено.

След образуването на дисциплинарката съдийката е извършила класиране на осем дела, но по три отново не били предприети действия до произнасянето на ВАС.

В обясненията си самата Весела Дончева не оспорва констатациите за неизготвените протоколи и класирането на дела, но твърди, че това е заради лошо изпълнение на задълженията на съдебните секретари и допуснати грешки в проектите за протоколи, поради което проверката ѝ отнема значително време.

Заради системно неспазване на сроковете и неоправдано забавяне на производствата, Александър Ангелов наказва Дончева със „забележка“. Шефът на СРС посочва, че по някои от делата в период от повече от една година са провеждани по няколко съдебни заседания и за нито едно от тях няма изготвен протокол, а това поставя в невъзможност страните да се запознаят с извършените до момента действия и затруднява упражняването на правата им.

По закон заповедта за наложено наказание „забележка“ трябва да бъде потвърдена от съответната колегия. Заради това материалите са изпратени на дисциплинарната комисия към СК на ВСС.

На 22 юли 2022 г. дисциплинарната комисия обсъжда случая и изготвя предложение до колегията за потвърждаване на наказанието. Към него са приложени подробни мотиви и преценка на установените обстоятелства при извършената проверка.

На 29 юли м.г. се провежда заседание на Съдийската колегия, на което присъстват осем членове на съвета и на което разглеждат заповедта на Ангелов за налагане на наказание на Весела Дончева. Петима от кадровиците подкрепят предложението, а трима гласуват против. При този резултат колегията приема, че окончателното ѝ становище е, че не потвърждава забележката.

Ангелов обжалва решението пред ВАС и тричленен състав на съда го отменя, защото не е изяснено защо за конкретните нарушения на съдия Дончева не е потвърдено наложеното дисциплинарно наказание, т.е. липсват мотиви и връща преписката на СК за ново произнасяне (виж повече тук).

Съдийската колегия обжалва решението пред петчленен състав на ВАС, който го оставя в сила, но с други мотиви.

Според върховните съдии Ваня Анчева (председател), Мариета Милева, Тодор Тодоров, Весела Андонова и Светлозар Рачев (докладчик) има мотиви за отрицателния вот на членовете на съвета, но проблемът е в определянето на необходимото мнозинство за вземане на решението.

Както вече стана ясно, петима членове на колегията са гласували за потвърждаване на заповедта на Ангелов, а трима са били против налагане на наказание на съдия Дончева. Колегията приема, че това значи, че предложението е отхвърлено, но според петчленния състав на ВАС всъщност е потвърдено.

Петимата върховни съдии припомнят, че тази процедура се провежда по чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, който предвижда: „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет в срок до един месец от получаването на заповедта по ал. 3 може да потвърди или да отмени наложеното наказание“. А според ал. 3 на същата разпоредба административният ръководител уведомява колегията за наложеното наказание „забележка“ и изпраща преписката и заповедта незабавно след връчването ѝ на наказания магистрат.

ВАС отбелязва, че според чл. 33, ал. 4 от ЗСВ мнозинство от осем гласа в Съдийската колегия е необходимо за назначаване, повишаване, преместване и освобождаване на съдии, за приемане на атестациите и за придобиване на статут на несменяемост, за определяне на броя, назначаването и освобождаването на председатели на съдилища и техни заместници, както и за налагане на дисциплинарните наказания – понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите и на председателите на съдилища и техни заместници (чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4 ЗСВ).

За решението по чл. 314, ал. 4 е достатъчно обикновеното мнозинство – повече от половината от присъстващите. В заседанието на СК на ЗСС, проведено на 26 юли 2022г. към момента в който е обсъждана и е поставена на гласуване допълнителната т. 39, са присъствали осем членове на СК на ВСС. Следователно, за да бъде прието решение са били необходими пет гласа. Видно от протокола за предложението „да бъде потвърдено наложеното наказание“ са подадени пет гласа „за“ и три гласа „против“. Въпреки този резултат от гласуването, след проведени разисквания между членовете на СК на ВСС, в които е изразено становище, че за приемането на решението били необходими осем гласа, в протокола е отразено решение „не потвърждава наложеното със заповед на административния ръководител на СРС дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ на В. Дончева – съдия в СРС“. Съдийската колегия на ВСС е провела редовно гласуване и предложението да бъде потвърдено наложеното наказание е събрало необходимите пет гласа „за“, а отразеното в протокола решение не съответства на резултатите от проведеното гласуване“, изтъква ВАС.

И оставя в сила решението на тричленния състав, което означава, че Съдийската колегия отново ще трябва да разгледа заповедта на председателя на СРС за налагане на наказание „забележка“ на съдия Весела Дончева.

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
незапознат
незапознат
02 юли 2023 14:05
Гост

Имам въпрос-адвокат, който е управител на търговско дружество едновременно, следва ли да се осигурява отделно и като управител? Ако адвокат е управител на 10 търговски дружества ,следва ли да се осигурява отделно във всяко едно от тях. Като адвокат лицето се осигурява на минималната по закон осигурителна вноска.

jayoh84645
jayoh84645
01 юли 2023 11:37
Гост

I think this is one of the most important information for me And I’m glad to read your post. Lowe’s Innovation

НЪСРАНИЯ ПРОКОФИЕФф
НЪСРАНИЯ ПРОКОФИЕФф
01 юли 2023 8:44
Гост
Хари
Хари
30 юни 2023 15:57
Гост

Тези колко пъти ще разглеждат заповедта на председателя на СРС?

Кирил
Кирил
30 юни 2023 15:52
Гост

Ясно е като бял ден, че тази съдийка си заслужава напълно наказанието.

Чочо
Чочо
30 юни 2023 15:53
Гост

Явно не на всички. За да се стигне до петчленка на ВАС.

ишщксдз
ишщксдз
30 юни 2023 16:54
Гост

Още един с проблеми с четенето.
Въобще не се обсъжда заслужава ли си или не. Имаме процесуално нарушение.

Ростислав
Ростислав
30 юни 2023 15:50
Гост

Кадровиците отново се изложиха.

Лозан
Лозан
30 юни 2023 15:47
Гост

ВСС пак са проспали правилата.

Рики
Рики
30 юни 2023 15:49
Гост

Това още веднъж ме убеждава, че в този си състав са напълно безполезни.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 14:16
Гост

Аматьорщина

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 14:15
Гост

Силно се надявам да решат казуса

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 14:15
Гост

Излагат се

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 14:15
Гост

Нямам идея каква е тая пародия

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 14:15
Гост

Тотален батак пак

Герасим
Герасим
30 юни 2023 15:54
Гост

Вече въобще не могат да ме учудят.

Иванова
Иванова
30 юни 2023 14:14
Гост

Това не е сериозно

Шулев
Шулев
30 юни 2023 14:14
Гост

Като се разберат как да процедират, тогава да почват да правят наказания или не

Попов
Попов
30 юни 2023 14:14
Гост

Има си хас да не е наказан.

Шивков
Шивков
30 юни 2023 14:13
Гост

Глупости