Класическото лихварство, при което се дават заеми със собствени пари срещу лихва, не е престъпление. Това следва от новия задължителен прочит на чл. 252, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК), който даде Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

ВКС обърна преобладаващата досега практика, като прие, че по тази разпоредба не се преследват лихварите. В тълкувателно решение (пълния му текст виж тук) от днес Наказателната колегия обяви: Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, не представлява банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение не осъществява състава на престъплението по чл. 252, ал. 1 от НК.

Това означава, че класическото лихварство, при което човек дава собствени пари назаем срещу огромни лихви, не може да се преследва по тази разпоредба в НК, а няма и друга, чийто състав да покрива тази дейност. И решението дали ще има такова престъпление в НК е в ръцете на законодателя. Докато той не реши друго, по наказателен път може да се преследват евентуално съпътстващите лихварството измама, принуда и данъчни престъпления, но не и самото то.

Остава гражданскоправната защита – установената съдебна практика е, че договорна възнаградителна лихва при необезпеченост на вземанията на кредитора се приема за нищожна поради накърняване на добрите нрави, ако надвишава трикратния размер на законната лихва. А ако вземанията на кредитора са обезпечени, за нищожна се приема тази, която надвишаваща двукратния размер на законната лихва.

Предисторията

Тълкувателното решение за чл. 252, ал. 1 НК се чака от почти четири години. Наказателната колегия на ВКС образува тълкувателното си дело по искане на Висшия адвокатски съвет през 2020 г. До този момент преобладаващата практика на ВКС беше, че системното отпускане на кредити срещу лихва е банково кредитиране. Приемаше се, че е налице престъпление по чл. 252, ал. 1 НК, когато заем срещу уговорена лихва се отпуска системно – поне три пъти, а за дейността няма издадено разрешение. Такова разрешение обаче физическо лице поначало няма как да получи, а масовите дела за „лихварство“ са именно срещу отделни физически извършители.

Пръв това тълкуване оспори проф. Пламен Панайотов и именно на негова статия се позова ВАдС в искането си ВКС да преосмисли досегашната си практика. Той изтъкна, че отпускането на кредит с лични средства не е банкова дейност, тъй като основният белег на банковата дейност е „кредитиране с публично привлечен ресурс, както и че като изключителна банкова дейност може да се определят сделките по публичното привличане на влогове или други възстановими средства, приемането на ценности на депозит, дейността като депозитарна или попечителска институция“ (повече за искането на ВАдС виж тук).

Докато тълкувателното дело беше висящо, състав на ВКС с председател Валя Рушанова и членове Деница Вълкова и Татяна Грозданова отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз. В него беше поискано съдът в Люксембург да разясни определенията за кредитна институция и за лиценз в Регламент № 575/2013 и дали според правото на ЕС кредитните институции осъществяват кредитирането единствено с публично привлечени средства (повече за преюдициалното запитване виж тук).

Преди малко повече от три месеца СЕС се произнесе („Лекс“ е представял подробно решението, можете да си го припомните тук) и именно на него стъпва до голяма степен постановеното от Наказателната колегия тълкувателно решение. То е подписано с особено мнение от съдия Мина Топузова.

Съжденията на Наказателната колегия

В решението си ВКС анализира що е то „банка“ и „изключителна банкова дейност“, въз основа на Закона за кредитните институции и на решението на СЕС. И стига до извода, че „основната дейност, представляваща изключителен банков монопол, която не може да бъде извършвана от никое друго физическо или юридическо лице, е именно тази по публичното привличане на влогове или други възстановими средства и кредитирането със средства, набрани чрез публично влогонабиране“.

„Изискването към банката като кредитна институция да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и да предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск, както и изключително банковият характер на публичното влогонабиране, обуславят извода, че от гледна точка на съставомерността по чл. 252, ал. 1 от НК отпускането по занятие на заеми срещу лихва със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, по естеството си не може да се квалифицира като банкова сделка, респ. дейност. Предоставянето на заеми би могло да се определи като такава само ако се осъществява наред с публично влогонабиране като елемент от кумулативно свързаните основни дейности, присъщи на банката“, заявява Наказателната колегия.

Като изтъква като допълнителен аргумент, че чл. 252 се намира в Глава шеста, Раздел ІV от НК „Престъпления срещу паричната и кредитната система”. Т.е. тя предоставя наказателноправна закрила на обществените отношения, свързани със законосъобразното функциониране на паричната и кредитната система – да гарантира стабилността на банковата система и защитата на вложителите. „Публичното влогонабиране и кредитиране със средства, набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, съставляват високорискова дейност, поставена под стриктен лицензионен режим и надзор, защото кумулира паричен ресурс на широк кръг лица и поставя в сериозен риск техните интереси“, подчертава ВКС.

В тълкувателното решение се изследва и разликата между лиценз, регистрационен и общ режим. И ВКС стига до извода, че „препращайки към специализираното извъннаказателно законодателство, разпоредбата на чл. 252, ал. 1 от НК изисква съобразяване с правилата за получаване на лиценз за осъществяване по занятие на банкови, застрахователни или на други финансови сделки, както и платежни услуги или издаване на електронни пари, за които се изисква такова разрешение“.

„Следователно кредитирането със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове, като „финансова сделка“, която не е изключително банкова, може да се осъществява по занятие и от финансова институция при условията на „регистрационен“ или „общ“ режим. Това означава, че извършването на финансови сделки по занятие, без съответна регистрация, не може да се приравни на извършването им без разрешение, какъвто смисъл се влага в чл. 252 от НК. В още по-голяма степен не може да се търси идентичност между лицензионния и общия режим. Отнасянето на чл. 252 от НК за сделки и дейности, за които е предвиден регистрационен (или общ) режим, представлява недопустимо разширително тълкуване на обхвата на нормата“, пишат върховните съдии. Те изтъкват, че през годините чл. 252 НК не е била изменяна при промяната на режима на небанковите институции. И заявяват: „Така посочените обстоятелства навеждат на извод за избран от законодателя подход, изключващ от обхвата на чл. 252, ал. 1 от НК извършването по занятие на дейности по чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от ЗКИ, за които се изисква вписване във водения от БНБ публичен регистър по чл. 3а от ЗКИ, включително предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани от публично привличане на влогове или други възстановими средства. Нарушавайки установените правила за извършване на съответни сделки по занятие при регистрационен или общ режим, лицето осъществява административно нарушение, което се санкционира по реда на чл. 152 и сл. от ЗКИ“.

84
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ashleyjack
ashleyjack
19 март 2024 10:11
Гост

the expectations of their clients. There is no denying it! Check out our wide assortment of ben 10 jacketto find your favorite one

ashleyjack
ashleyjack
19 март 2024 10:10
Гост

the expectations of their clients. There is no denying it! Check out our wide assortment of ben 10 jacket to find your favorite one

Анонимен
Анонимен
19 март 2024 9:39
Гост

ЗКИ Чл. 3а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 65 от 2023 г.) За извършване по занятие на дейност по ………………………и отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, е необходимо лицето да бъде вписано в публичен регистър на БНБ, ако една или повече от тези дейности е съществена за него. Критериите за определяне на съществена дейност се определят с наредба на… Покажи целия коментар »

Иван Иванов
Иван Иванов
19 март 2024 5:52
Гост

Аз – колкото и да съм с омраза към лихварите – не можем да ги вкарваме в затвора все пак – по-скоро – ако се повиши културата на гражданите е по-удачно.

Аз също не намирам лихвоимството за пряка престъпна дейност – по-скоро – ако има измама и това е основното и в моята практика – това е критерият за увреда.

Гражданите се увреждат, когато ги излъжат при обезпечението – това е единият вариант.

Какво се баламосваме, всичко е – Берое и това не знам какво е всъщност.

Albert
Albert
18 март 2024 10:03
Гост

You can simply opt for the ideas you see and blend in the bought ted lasso series outfits or upper with the simplest outfits

Didier
Didier
18 март 2024 1:37
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €7,000,000,00 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.
Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас на следния адрес.
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Имейл: didierdf93@ gmail.com
Телефон за WhatsApp: +33644681046

Анонимен
Анонимен
18 март 2024 10:13
Гост

Иронията на спам-ботовете е поразителна.

Иван Иванов
Иван Иванов
19 март 2024 5:40
Гост

Под статия за лихварство – точно тази реклама.

Анонимен
Анонимен
17 март 2024 17:53
Гост

Много ми е интересно защо договорът за заем да е престъпление. Лицензираната банкова дейност е влогонабирането и въобще привличането на чужди пари. Практиката се промени още преди около 5 г. А и получателите на заеми са защитени – лихвата над 3 пъти от законовата е нищожна.

Иван Иванов
Иван Иванов
19 март 2024 5:46
Гост

Има разлика – все пак – ако вземеш пари от мутра – аз съм адвокат и – като видя заем от мутра – обикновено е гадно и малко по-неприятно то банкова сделка – банката ще се обади 2-3 пъти и ще спре.

Не знам – не мога да квалифицирам лихварите за престъпници.

Тук Пламен Панайотов е прав – не може априори даването в заем да е престъпление.

Ама пък – виждал съм 1-2 случая на ужасии.

Но пък всеки заем да е – това е глупаво.

ПАК
ПАК
17 март 2024 13:44
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
17 март 2024 11:01
Гост

Фактическото декриминализиране на лихварството не е въпрос на тълкуване, а на несъобразени законодателни изменения. Никога не е съществувало съмнение, че предоставянето на заем със собствени средства, като разновидност на заема за потребление по ЗЗД, не е банкова сделка. Разрешение по смисъла на чл. 252, ал. 1 НК, обаче, от много отдавна се изисква само за банковите сделки. В частта „или други финансови сделки“ нормата е мъртва, защото няма как да се извършва без разрешение нещо, за което не се изисква разрешение. Още при отпадането на разрешителния режим за финансовите сделки е трябвало да бъде изменен чл. 252, ал. 1 НК… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 март 2024 11:49
Гост

„ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ
Забрана за извършване на дейност без лиценз
Чл. 7. (1) Лице, което възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 1 – 7 като платежна институция, трябва да получи лиценз за извършване на дейност като платежна институция, преди да започне да предоставя платежни услуги.
(2) Платежните институции имат право да предоставят само платежните услуги, включени в лиценза им.“

Даването на пари срещу лихва Е ПЛАТЕЖНА УСЛУГА.
НК в чл. 252, ал. 1 санкционира лицата, които не изпълнява тези изисквания.

Анонимен
Анонимен
17 март 2024 15:18
Гост

Прочетете внимателно чл. 4 ЗПУПС и помислете коя от изброените там хипотези е приложима към даването на пари назаем от едно физическо лице на друго, пък дори парите да са преведени по банков път. Има съществена разлика между банков кредит, усвояван и обслужван по кредитна сметка, и заем със собствени средства, преведен по банков път.

Анонимен
Анонимен
17 март 2024 16:36
Гост

ЗПУПС
„Платежни услуги
Чл. 4. Платежни услуги са:

3. изпълнение на платежни операции…“

Анонимен
Анонимен
17 март 2024 17:05
Гост

А дали това се отнася за наредителя на платежната операция или за доставчика на платежни услуги, който я осъществява? Как мислите, като си плащате тока по банков път, трябва ли Ви лиценз за извършване на платежни операции?

Анонимен
Анонимен
17 март 2024 17:08
Гост

Дам, да си го санкционират административно това лице, дето изпълнявало платежни операции по т.3. НК е друга бира 🙂

приват - доцент С. Велева
приват - доцент С. Велева
17 март 2024 10:25
Гост

Бе защо Мазния Ристо Бойкев не се обажда. Да не се е затулил нейде с Натка Менетова и уйгуреца Ата. Славов – бръснатия зднк за мощна либлинг тройка да пишат садебната реформа ?

въвеждане на изпити за инсталирани ВС-тата
въвеждане на изпити за инсталирани ВС-тата
16 март 2024 16:31
Гост

Във ВКС трябва да се проведе атестационен изпит по цялото право, от изпитващи извън системата, знаещия не се страхува от изпит. Юрисконсулти(точно та-юрисконсултите, черноработниците в правото е редно за поизпитат съдиите), адвокати, нотариуси, ДСИ-та, преподаватели да поизпитат съдиите. Съдиите от ВКС не са по-по-най, учили са заедно с юристите от другите правни професии. Които не са във ВКс по една причина-или нежелаение, или са без връзки са да влязат в системата. Да ви напомня ли как по времето на ВНС, през 90-те години нямаше ВСС, и парламентът назначаваше съдиите на ниско ниво, тогава, и партиите имаха списъци с номинирани. Как… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
16 март 2024 13:33
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

ВКС
ВКС
16 март 2024 13:26
Гост

Кога ли ще обърнат сергийката на този „Плод и зеленчук“ със „стоката“ към земята, а?

Армагедон
Армагедон
16 март 2024 12:46
Гост

Опс.Поправка.Както казват американците:-„Конституцията ни даде права,но колта ни изравни“Тук колта няма да е достатъчен.Ще трябва калашник.

Армагедон
Армагедон
16 март 2024 12:38
Гост

Както казва американските,Констхитуцията ни даде права,но колта ни и драсни.Тук колта не е достатъчен за да ни изравни.Ще трябва калашник.

Аз съм
Аз съм
16 март 2024 12:20
Гост

За 18 години ВКС съсипа живота на много хора, е сега благодарение на СЕС е решила да се вразуми…Какво ще стане с многобройните безпричинно осъдени? Ще може ли да се възобновят делата, ако е изтекъл 6 месечният приклузивен срок?

Росица
Росица
16 март 2024 9:46
Гост

Супер сте, значи огромните печалби, които се генерират от тази дейност, заграбването на имоти на безценица от длъжниците не е престъпление, повръща ми се от вас и цялата мафиотизирана система!

Аз съм
Аз съм
16 март 2024 12:23
Гост

Ако има ощетени могат да се защитят по реда на ГПК и на основание ЗЗД. ЛИХВАРСТВОТО не е претъпление.

Ти си пе*ер@ст
Ти си пе*ер@ст
16 март 2024 14:53
Гост

В НК пише кое е престъпление и лихварството е такова. А това че ВКС са тъпаци и корумпета, го знае всяко хлапе…

до глупакът от 16 март 2024 12:23
до глупакът от 16 март 2024 12:23
16 март 2024 16:24
Гост

Глупости на търкалета. По случая нотариуса над 300 граждани са загубили имотите си. НИТО ЕДИН от тях не успява да си ги върне после чрез гражданско дело. Нито един! Твърденията,че ощетени от лихвари могат сами да се защитят пред гражданския съд са наивни, комични, абсурдни и цинични. Хайде да видя кой гражданин би посмял да заведе дело срещу кварталния факултетски лихвар. Само държавата,чрез прокуратурата и полиция може да се пребори срещу мутролихварството, поне частично, сам човек, не би посмял да заведе дело, а и да заведе някой смелчага дело-щом е стигнал до лихвари едва ли има финансовия ресурс да го… Покажи целия коментар »

Аз съм
Аз съм
17 март 2024 21:05
Гост

Пълни глупости! Чл.252 от НК по никакъв начин не защитава пострадалите от лихварите, защото това престъпление засяга обществените отношения и в него пострадали няма. Лепват му на лихваря годинки в затвора, конфискуват му част от имуществото и лихвите, които е получил, а за пострадалите нищо, защото не са пострадали…Никой не ги е карал да сключват договори за заем. Ако са измамени и сега могат да им възтановят отнетото пи чл. 209 и сл. от НК. Като пишеш нещо, трябва да имаш някакви знания, иначе се излагаш!

Анонимен
Анонимен
16 март 2024 9:04
Гост

НК е точен, а тълкуването на ВКС обръща закона за платежните услуги с краката нагоре. Канторите на Гуглена и Бипи прокарват лобистките си интереси в Съда. После иди вярвай на разни уйгурци и подменкаджии. „чл. 252, ал. 1 Който без съответно разрешение извършва по занятие … , предоставя платежни услуги …, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до ½ от имуществото на дееца.“ Лихварството е платежна услуга – така законно действат заложните къщи и бързите кредити. НЕЗАКОННА е дейността на такива като Стоян Александров, който по… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 март 2024 7:56
Гост

Йе, не се спряха да угодничат, да се навеждат и да са все по вятъра! Отдавна са забравили що е туй престъпление и наказание. Как ще се установи произхода на всеки заем, питам. Имам и друг въпрос, досегашните лихвари, натрупали лихви, имоти, благородни метали, коли, яхти от дейността си, значи ли, че като продължат да дават заеми, тези ползи, които са придобили вече са собствени и бизнесът им се изсветлява? Да не е това целта, да направим някой чист като сълза! От друга страна, така ще се предпази поредният прокурор дръзнал да привлече някой от котилото като обвиняем за лихварство.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 23:45
Гост

Геноцидът и апартейдът не може ли също да ги преосмислим? Например според това кой е извършителят? И пропагандирането на война. Все стари текстове, демоде. Трябва да ги съобразим с днешните евроатлантически ценности.

Така не бива
Така не бива
15 март 2024 23:02
Гост

Хайде сега да декриминализираме и наркотиците,поне от тях ще влезне някой данък в хазната. Да тълкуваме и за проституцията – що е то кеф и занятие и да я легализираме и нея!
ВКС това,което направихте е позор и много вредно за държавата. Развързахме ръцете на куп мафиоти и сега няма и инструмент срещу тях. Безотговорна работа….

re:
re:
16 март 2024 8:03
Гост

Тролчо, та проституцията никога не е била престъпление по НК от 1968 г.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 22:12
Гост

БравА, пичове, това е дИмокрацията

Владо
Владо
15 март 2024 22:08
Гост

Четейки статията на специализирания сайт, си задавам няколко въпроса, а основният е облачно ли е с кюфтета

Tъпаците от ВКС
Tъпаците от ВКС
15 март 2024 21:43
Гост

Поредната лобистка простотия на лелките със зелките от НО. Същите са като белазелките от ГО и ТО. Правосъдие в България отдавна няма. Лошото е, че май, май и никога няма да има…

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 21:08
Гост

БНБ е толкова разклатена в момента, че даже не може да оправдае банковия надзор над синдиците на КТБ, контолирани изначално от Пеевски. Камо ли да говори да присъединяване към валутня съюз.

Чети бре
Чети бре
15 март 2024 21:50
Гост

Банковия надзор Цветан Гунев, избирането му от тройната и разследването срещу него
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/18/2325760_shefut_na_bankov_nadzor_v_bnb_cvetan_gunev_e/

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 21:02
Гост

Редно е да се заведат искове за непозволено увреждане срещу БНБ.

Влади Янева Цариградска
Влади Янева Цариградска
15 март 2024 20:32
Гост

Да сте очаквали нещо друго?!

Не било престъпление ли?!

Източник на правото е ТР, а не закона?!

Така ли?!

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 20:26
Гост

ЛЕКС, стига ни забаквахте със закона за банките. Има си закон за платежните услуги, който е съобразен с европейското право. Според него лихварството е платежна услуга. За предоставящите такива услуги се предвижда да са юридически лица и да са лицензирани. Лихварството извън тези изисквания си е пар екселанс измама.

Другото е ала-бала, дали с президента, или с адвокати е все тая.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 20:54
Гост

Глуповат сте, господине.

Иха
Иха
15 март 2024 22:52
Гост

Какъв президент те гони тук ? Констатират се дълбоки нарушения в мозъчната кора!

Рушветчо
Рушветчо
15 март 2024 19:33
Гост

Това е колегията, която няма нито една осъдително присъда срещу значима политическа фигура. Това е колегията, която провали в зародиш второто разследване срещу Сарафов. Това е Лихварската колегия на ВКС.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 19:28
Гост

Да разбирам ли, че почти никой от пишещите, не е юрист …Пишат се откровено тъпотии.Четете повечко, и малко решение на любимата Ви Европа …

наблюдател
наблюдател
15 март 2024 19:27
Гост

Направо чудно! Банките ще скочат като ужилени, защото банковата дейност вече е позволена с тълкувателно решение. Кой е луд да ходи да се моли на банките, те да му правят стотици проверки, да го размотават като гламав, като може да се обърне към някой бивш или настоящ магистрат, министър или депутат, който като Стоян Александров, раздава бързи кредити срещу нескромна лихва?! ВКС направо изби рибата, удариха и бързите кредити и излязоха едни гърди напред в кредитирането. Ашколсун, машшала, дето се вика на новобългарски!

Цацар Сотиров
Цацар Сотиров
15 март 2024 18:14
Гост

Ами как иначе ще дават заеми с подкупите?

Незапознат
Незапознат
15 март 2024 18:08
Гост

Каква сума е платена ,за да бъде купено това тълкуване?

искрено и лично -въпрос до ИПВ
искрено и лично -въпрос до ИПВ
15 март 2024 18:03
Гост

Смята ли Инициатива правосъдие на всеки за излезе на протест против това абсурдно , незаконно решение на ВКС, което е противно на правовия ред, и опасно за същия?

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 18:01
Гост

Що не са прочели Закона против лихвоимството? Щото не са юристи тези, дето са писали това.

СС(съдебната система) да мине на самоиздръжка
СС(съдебната система) да мине на самоиздръжка
15 март 2024 17:59
Гост

Отдавна ви казвам,че в съдебната система не трябва да се плащат заплати. Това решение вероятно добре се е отразило на материалното добруване на някои инсталирани.

Шопов
Шопов
15 март 2024 17:49
Гост

Това тълкуване е опасно за правовия ред, противоречи на закона и свръхимперативни норми, правилата на морала и е върло нищожно, но липсва механизъм за атакуване на нищожно тълкуване. Още от сега се виждат предстоящите тежки житейски лични драми на жертвите на лихварите. Досега това беше озаптено донякъде-именно поради страхът от наказателна отговорност. Заем с лихва се отпускаше, но беше тайно, и ако милицията хванеше понякога лихвалите-си следваше каквото следва да последва. Сега превдвижданм някаквъ ужас с лихварстващина-и в провинциални погранични региони, и в малцинствени квартали, и дори в софийските панелни гета. Имам новина за лихварите-системното отпускане на заем с лихва… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 17:58
Гост

Опасявам се, че това решение е писано извън съда.

Има
Има
15 март 2024 22:54
Гост

Има пряк механизъм – атака чрез съд в КС. Само да не се падне при белазелков

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 17:38
Гост

Имам чувството, че лелите от ВКС друсат с липов чай и мащерка!

Ротация във ВКС!
Ротация във ВКС!
15 март 2024 17:56
Гост

Аз отдавна казвам,че в съдебната система трябва да има ежегодни атестационни изпити, а инсталирането във Върховните съдилища да е временно-примерно 4 години, и после лицето да се връща в съда, откъдето идва.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 18:58
Гост

Това е една изключително добра концепция. Както се казва нищо не е вечно, в т.ч. и орлите се и поотдалечили се от правото върховни съдии. Няма да могат и да тероризират долните инстанции, защото в един момент ще си разменят местата.

Ванко-1
Ванко-1
15 март 2024 17:30
Гост

Е не, българското правосъдие НЕ създава закони и решения за едно лице. Ама никак и никога… Връщаме се във времената на първата тройна на Станишев с Доган и царя. „Поправката „Ванко 1“ е поправка от 2006 г. на XL народно събрание в Наказателния кодекс на България, с която наказанието за склоняване към проституция в някои случаи значително се намалява. След като е приета, поправката е наречена неформално „Ванко 1“, тъй като заради нея е пуснат от затвора осъденият на втора инстанция на 12 години рапър Иван Главчев – Ванко 1, след като е излежал само 3 години от присъдата си.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 17:35
Гост

Подмяната препира Стоян Александров и синчето му. За пореден път „за милиони няма закони, за кокошка няма прошка“.

Борим корупцията, ама нашата корупция не е корупция.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 март 2024 17:25
Гост

Това решение е нагледе пример защо наказателни съдии не бива да бъдат оставяни да тълкуват самостоятелно и необезпокоявани търговска и административна правна материя

ВеКаСари- лихвари
ВеКаСари- лихвари
15 март 2024 17:12
Гост

Поредният позорен акт на ВКС. Няма да се учудя, ако близки ня някои от с дните във ВКС вече е навлязъл в нишата. Този съд.от.ден на ден се превръща във воденичен камък за.системата.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 17:08
Гост

Това е ясно от години, най-после и ВКС клекнаха.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:44
Гост

Абсолютно скандално и почиващо на превратен прочит на закона. Текстът на чл. 252, ал.. 1 НК е ясен и безусловен за всеки, който има елементарна грамотност по наказателно право. Жалко, че все повече престъпни състави се декриминализират в пълен противовес с правото и духа на закона. Не знам до къде ще стигнем по този начин. Топката сега е при „законодателя“ – нека видим дали наистина са искали да правят съдебна реформа или всичко е било „ала-бала“.
А дотогава ние чакаме момента, в който ще разтълкуват, че убийството не е убийство.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 17:08
Гост

Я се върни в трети курс.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:37
Гост

Ми то ако беше престъпление, направо да забраняват договора за заем от ЗЗД. Беха си измислили пълни глупости – три заема и над три е престъпление, до три не е и дрън-дрън ярина. Никой не помисли какво е влогонабиране и банкова дейност и че е норма от Социализма. Но толкоз от тез женички, добре че е СЕС.

Държава на хазарта, бързите кредити и лихварствоТо
Държава на хазарта, бързите кредити и лихварствоТо
15 март 2024 16:33
Гост

НК на ВКС в пълния й “блясък”.

Галин
Галин
15 март 2024 16:31
Гост

Хайде, бе. Глупсоти пак в съдебната система. Еми такива са, какво искате. Няма ли нормално управление в държавата така ще е. Какво искате, че се и чудите. Цялата държава се разправя ще имаме ли правителство или не, никой не го е еня дали лихваря е престъпник или не, държавата го пази и ще се гаври с обикновените и уплашени хора. Сега сме в траур два дни, защото почина попа, ама като говоря с попове от средите викат, че той си е отишъл още миналата година, ама са го пазили да го обявят в подходяща дата. Айде сега.

Галин
Галин
15 март 2024 16:32
Гост

Да и оня от Етюд-и-те на София нали е поп и той и само дреме да снима сега пред Ал. Невски. Егати фотографията.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 март 2024 16:31
Гост

Абе, в този случай бих цитирал Асен Василев – „Да го д***ат бедните!“

„Финансовата система е важна, не отделният човек.“

Из книгата „Капитализмът, моята първа и единствена любов“

За богатите всичко е безплатно или по-евтино
За богатите всичко е безплатно или по-евтино
15 март 2024 17:55
Гост

Така се получава. Друг пример-богатите купуват нещата за лично потребление с 20 процента по евтино от бедните. Заради тегленето на данъчен кредит, дори и при пазаруване за лично потребление. Бедният пазарува скъпо в кварталния магазин, а богатият-с карта на името на фирмата си с 20 процента по евтино от Метро, примерно. Трети пример-дълговете на богатите са на името на фирмите им. А на бедните-дълговете са лични. Богат, взима заеми на името на фирмата си, фалира фирмата си и дългът изчезва-чл 739 ал 2 ТЗ, но парите са усвени за лукс живот-без да се налага да ги връща. Бедният дължи докато… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:29
Гост

НЕеее. Не мога да повярвам на глупостите на едни нещастници

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:28
Гост

Простотия. Еми

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:28
Гост

Явно лихвари и бирници си плащат. А? Некой зе ли пари да иде на Малдиви и да си ремонтира вилата ? Мръсници нйедни!

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:28
Гост

Скандално решение, докато държавата се клати между правителство и избори!

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:27
Гост

Ееее не знам. Глупости се роят колко си искаш

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:27
Гост

Абе какво тукааа. Айде стига правни измислици. Кое е престъпление. Има изборно събрание на БФС. Днес народа слуша това, защото народа обича футбола. Стига правни измислици

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:22
Гост

Беше ясно от сто години, че не е престъпление, за тези които поне малко мислят, но добре, че беше СЕС, че да ги „светне“ за това. Е, на Таня Грозданова не й простиха преюдициалното де, и я откомандироваха.

леле
леле
15 март 2024 16:13
Гост

Лелеееееееееее.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 16:06
Гост

Честито на печелившите с обвинения по 252 Нк

Веско и Ивчето
Веско и Ивчето
15 март 2024 16:32
Гост

Веселин Денков е един от тях.

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 17:12
Гост

Не само той…има висящи и други ОПГ-та , някои на цигански тартори с такива обвинения

Анонимен
Анонимен
15 март 2024 15:56
Гост

Аман от фурнаджийските лопати – лели – във ВКС!

ДДД
ДДД
18 март 2024 11:01
Гост

Малко са запознати защо е приет чл.252 НК .Реално този член не е приет за да криминализира даването на заеми между физически лица. През далечната 1995г. когато е приет чл.252 НК волята на законодателя е била коренно различна от волята на ПРБ и Българския наказателен съд да съдят хора за дадени заеми.Ако трябва да се криминализира даването на заеми между физически лица законодателят може да реши този проблем с приемането на подходящ закон.Член 252НК е създаден заради нароилите се финансови пирамиди през периода 1990-1995г..