Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на съдийка срещу отказа на Съдийската колегия да я премести в друг орган след спечелен конкурс. Тричленният състав на ВАС не намери нарушение в процедурата заради неспазено класиране и потвърди съмненията на кадровиците в професионалните качества на магистрата.

Случаят е на Ангелина Бисеркова от районния съд в Петрич. През декември 2022 г. Съдийската колегия обяви конкурс за преместване в районните съдилища. Местата бяха 17 – по три бройки в Перник и Хасково, две във Варна и по една в Благоевград, Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Пазарджик, Пловдив, Самоков, Своге и Сливница.

Ангелина Бисеркова участва в конкурса и е класирана на едно от свободните места в Перник. В рамките на процедурата тя е била атестирана и е получила много добра оценка, както и положително етично становище.

На 3 октомври 2023 г. Съдийската колегия назначи класираните кандидати, с изключение на Ангелина Бисеркова, за която последва отказ. Тогава председателят на Комисията по атестирането и конкурсите Драгомир Кояджиков заяви, че през лятото на с.г. по повод възражението на Бисеркова по изготвената ѝ атестация, е било получено писмо от шефа на окръжния съд в Благоевград Петър Узунов, в което описва поведението на съдийката по няколко дела.

Поради тежък кадрови проблем в районния съд в Разлог, Петър Узунов изготвил график за командироването на съдии от района на Благоевград в Разлог.

Бисеркова била командирована през март, като на 21 март разгледала седем граждански дела. Всички те обаче били отложени – една част за 15 юни, а други – за 19 юни.

Председателят на ОС-Благоевград е акцентирал на факта, че делата са били отсрочени за след цели три месеца.

Той е отбелязал още, че по едно от тях Бисеркова е посочила, че в закрито заседание ще се произнесе по възражения, исканията и доводите на страните, но за четири месеца това не било сторено.

Силно впечатление е направило и това, че някои от делата са били отсрочени за 19 юни, за когато Бисеркова е имала насрочени дела в районния съд в Петрич, където по принцип работи.

На тази дата по две от делата страните са искали да се даде ход и да бъдат изслушани вещите лица, които са се явили в съда. Но два дни преди 19 юни Бисеркова представила болничен. Според Петър Узунов така тя е създала предпоставки за осуетяването на командироването на друг съдия, който да поеме делата, както и за многократното им отлагане без основание и в разрез с правилата на ГПК.

След като разказа за писмото, Кояджиков сподели, че членовете на КАК са се разделили 4:4 по въпроса дали Ангелина Бисеркова следва да бъде преместена от Петрич в Перник, за където е класирана.

Мнозинството в Съдийската колегия изрази възмущението си от поведението на съдийката, усъмни се в професионалните ѝ качества и отказа да я премести (повече виж тук).

Тя обжалва пред ВАС като излага различни аргументи, част от които са за липсата на мотиви към решението и за това, че колегията е обвързана с направеното от конкурсната комисия класиране.

Тричленен състав на ВАС с председател Тодор Тодоров и членове Весела Николова (докладчик) и Николай Господинов обаче отхвърлят всичките ѝ възражения.

ВАС се спира на законовата регламентация за провеждането на конкурсите. Върховните съдии посочват, че според чл. 193, ал. 1 от ЗСВ резултатите от класирането на кандидатите, заедно с цялата документация и със становището на етичната комисия се предоставят на КАК, която на свой ред внася във ВСС мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за съответните длъжности.

Според чл. 193, ал. 3 от ЗСВ пък колегията взема решение за повишаване или за преместване на съдия по поредността на класирането до попълване на местата, като според ал. 4 при приемането на това решение кадровиците проверяват дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164 от ЗСВ, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.

От изложеното следва, че СК на ВСС единствено може да откаже назначаването на кандидат, за който е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 164 от ЗСВ. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията. Приложима е разпоредбата на чл.193, ал.4 от ЗСВ, според която при приемането на решението по ал. 3 съответната колегия на Висшия съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества. Меродавно е изискването по чл. 162, т. 3 от ЗСВ, според което за съдия може да се назначи лице, което има само българско гражданство и притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати“, изяснява ВАС.

След като припомнят законовите разпоредби, върховните съдии най-напред изразяват несъгласие с довода, че решението на колегията не е мотивирано. Напротив, мотиви се съдържали както в пълния протокол от заседанието, така и в приложените документи.

После ВАС се спира на въпроса дали Съдийската колегия действа в условията на оперативна самостоятелност, или в условията на обвързана компетентност, когато преценява предоставеното от КАК становище за назначаването на класиран кандидат.

Становището на КАК задължително следва да бъде дадено, но съдържанието му е предмет на дискрецията на самата комисия, а приемането му от СК зависи от преценката и волята на колегията като решаващ орган. КАК като специализиран консултативен орган към СК на ВСС има правомощия и задължения да изготви такова становище, но съдържанието му се определя от преценката и формираната обща воля на членовете ѝ да се произнесат по определен начин. Същото не подлежи на съдебен контрол, нито може да се детерминира пряко или по косвен път със съдебен или административен акт. Ето защо, в случая КАК е изпълнила задължението си, събрала се е и не е стигнала до решение, с което да предложи на СК за премести кандидата Бисеркова. В правомощията на СК на ВСС е да се съобрази с това решение на КАК, но отново колегията в рамките на своята оперативна самостоятелност извършва преценка дали да приеме решение за повишаване/преместване на кандидата, или не.

В настоящия случай кадровият орган е приел решение да не премести кандидата Бисеркова, а да повиши следващия в класирането кандидат, който отговаря на изискванията на чл. 162 и чл. 164 от ЗСВ. Само кадровият орган, в случая СК на ВСС, има правото самостоятелно да прецени кой от предложените от конкурсната комисия кандидати притежава необходимите нравствени и професионални качества за заемане на конкурсната длъжност, тъй като съгласно чл. 193, ал. 3 от ЗСВ съответната колегия на ВСС приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата. Единственото задължение на СК на ВСС е да се съобрази с поредността на класирането, извършено от конкурсната комисия като няма право да „прескача“ кандидати и да преминава към гласуване на следващ кандидат, нарушавайки определената поредност“, разяснява ВАС.

Върховните съдии отхвърлят твърдението на Бисеркова, че колегията е била длъжна да се съобрази с класирането, като изтъкват, че това би означавало да се обезсмисли правомощието на ВСС да повишава или да премества съдия, което противоречи на нормата и смисъла на закона.

ВАС се спира и на писмото на шефа на ОС-Благоевград, получено извън атестационния период. Според съда правилно е било решението то да не бъде взето предвид при обсъждане на възражението на Бисеркова срещу получената оценка, защото в сигнала се обсъждат нейни действия, настъпили след периода на атестирането.

Същото обаче не би могло да остане неглижирано от СК на ВСС при преценката на професионалните качества на съдия Бисеркова, в хипотезата на чл. 193, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ. Изказаните от трима членове на СК на ВСС съображения са в насока, че е налице непрофесионално поведение на съдия Бисеркова, независимо от обстоятелствата, свързани с ползвания от нея отпуск за временна неработоспособност на 19 юни 2023г, доколкото с оглед на стажа си и времето, прекарано като командирован съдия в ОС-Благоевград, същата е била наясно с тежкото кадрово положение на РС-Разлог, налагащо командироването на съдии от други районни съдилища и от ОС-Благоевград за обезпечаване на разглеждането на делата там“, посочва ВАС.

И припомня, че Ангелина Бисеркова е била командирована в РС-Разлог на 21 март 2023г., като по време на съдебното заседание там е отложила четири дела за 15 юни 2023 г. и три дела за 19 юни 2023 г., като видно от доказателствата по делото тя е била наясно, че на 19 юни 2023 г. е имала редовно съдебно заседание в РС-Петрич, което само по себе си изключва повторното ѝ командироване в РС-Разлог, за да гледа делата, които е отложила.

Като аргумент за липсата на професионални качества членовете на СК на ВСС са изложили и факта, че липсва произнасяне в закрито съдебно заседание от страна на оспорващата по възражения и доводи на страните по гражданско дело по описа на РС-Разлог, така както съдия Бисеркова е отразила в определението си от открито съдебно заседание на 21 март 2023 г. По други две дела (от 2019 г. и от 2021 г. – б.а.), въпреки наличието на представено заключение на съдебна експертиза и явяване на вещо лице, и липсата на възражение от представителите на страните за неговото изслушване, същите са отложени за 19 юни 2023 г. без да са изложени съображения в съдебния протокол защо се налага това отлагане.

На самостоятелно основание, като се вземе предвид годината на образуване на делата и сериозната кадрова ситуация в РС-Разлог, независимо от професионалното натоварване на съдия Бисеркова и личните неблагополучия в семеен план, то изискването по чл. 193, ал. 4 и 5 от ЗСВ би било изпълнено, ако магистратът бе взел мерки да осигури разглеждането и решаването на посочените граждански дела в разумен срок. Отлагането им при липса на процесуални пречки за това и насрочването им за дата, за която съдията знае, че има вече насрочена зала за съдебни заседания в РС-Петрич, следва да се квалифицира като действие на национален съдебен орган, който оказва влияние върху разумната продължителност на производството, за което е създаден и национален превантивен механизъм по Глава Трета А от ЗСВ. Подобен вид поведение на съдията не би могло да остане изолирано от преценката за неговите професионални качества, независимо от предходната много добра оценка на същите в атестационното производство“, посочва ВАС.

Върховните съдии казват още, че цялата процедура е проведена съобразно правилата в ЗСВ и наредбата за конкурсите. Не трябва да се приема, че има допуснато нарушение при провеждането на конкурса само защото СК не е повишила следващия в класирането кандидат, защото както вече беше казано правомощие на съответната колегия е да прецени кой от предложените от КАК кандидати отговаря на законовите изисквания за преместване или повишаване и съответно него да назначи, напомня ВАС.

Погрешно е схващането, че в тези случаи СК на ВСС действа в условията на обвързана компетентност. Изхождайки от приложимите правни норми и логиката на закона се налага изводът, че СК действа в условията на оперативна самостоятелност и сама след извършена самостоятелна преценка за притежаваните от кандидатите нравствени и професионални качества следва да направи своя избор относно кандидата, който да бъде повишен“, заключава ВАС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Митко
Митко
06 април 2024 0:22
Гост

Жeна ми кyпи кaпки, които ми помогнаха да спpа да пия за пъpви път и да пpочиcтя тялото си. Отъpвете се от тази завиcимост, дoкато не е късно, ето тези кaпки:–- https://e.vg/Alkotox

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 14:38
Гост

Поредна малоумна селска драма от скучаеща пиринска македония!

Тури ножа у гайдата и да тръгваме към Делчево и Струмица, да си я върнеме Македониjаta.

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 14:04
Гост

Съдът на Чудесата – за едни майка, за други мащеха!

скептик
скептик
05 април 2024 13:53
Гост

според тъпия зсв със съмнения в качествата не може да правораздава в Перник, но в Петрич може

До кога?
До кога?
05 април 2024 13:49
Гост

Абсурдно е да се мотивира акт със „съмнения в професионалните качества“ на някого и то – след реализирана процедура покласиране. Ако има нарушения, то е следвало да се наложи или дисциплинарна санкция и/или това да се отрази в атестацията на съответния магистрат. Ако е минало вече класиране следизготвени атестации е повече от логично то да се спази и реализира така, както е направено. „Ангелина Бисеркова участва в конкурса и е класирана на едно от свободните места в Перник. В рамките на процедурата тя е била атестирана и е получила много добра оценка, както и положително етично становище.“ С две думи… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:09
Гост

Дабъл клик. Всичко е двоен клик и си ги местим където ни е кеф. А?

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:08
Гост

Главчев е аватар на Борисов! Новата министърка на правосъдието ще направи така, че да няма правосъдие. Ясно ли ви е? Това получавате гласувайки за гербавите

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:08
Гост

И? Сега какво правим. Има ли мотиви или няма?

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:07
Гост

Поразията е страшна. Да, страшна!

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:07
Гост

Съмненията в непрофесионализма и се доказват. Не се остава на ниво съмнения

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:06
Гост

Глупости. Не очаквах, че в системата се държат, като такива тикви

Диниш
Диниш
05 април 2024 13:05
Гост

Време е за С Е Р И О З Н И промени. Но вече без ГЕРБ и ДПС във власта. Само ПП и ДБ!

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:46
Гост

ДА! Дръж се за паратепа и от здраво! Кат Ленка. Саже може и момиче да родиш

Пин Пин
Пин Пин
05 април 2024 13:05
Гост

Еми щом има съмнения в уменията и…

Анонимен
Анонимен
05 април 2024 13:04
Гост

ЪЪЪ ЧАШАФ. Кой ще чете в обедно време бе мили хора?

Пин Пин
Пин Пин
05 април 2024 13:06
Гост

Аз чета, бе бушмен!

Стига тролски изпълнения.
Стига тролски изпълнения.
05 април 2024 13:50
Гост

Никой не те кара да четеш, щом не можеш.
Както и да пишеш, като не те интересува и не си чел/а.