Върховният административен съд (ВАС) окончателно остави без разглеждане жалба на бивша спецсъдийка срещу отказа на Съдийската колегия да я премести конкретно в Търговското отделение на Софийския градски съд (СГС).

Петчленният състав с председател Таня Вачева и членове Анелия Ананиева, Юлия Тодорова (докладчик), Станимир Христов и Нели Дончева изцяло се съгласиха с мотивите на първата инстанция, че в случая няма годен за обжалване административен акт, защото бившата спецсъдийка Вилислава Ангелова не е адресат на решението на СК.

Ангелова се обърна към касационния състав като един от аргументите ѝ е, че Съдийската колегия се е произнесла с оглед нейната личност, защото в други случаи кадровиците били конкретизирали отделението, в което преназначават съдия. Но ВАС посочи, че правомощие на Общото събрание на СГС е да разпредели магистратите по отделения, а не на кадровия орган.

След закриването на Специализирания наказателен съд през 2022 г. немалка част от съдиите бяха преместени на длъжност „съдия в СГС“ при запазването на ранга и размера на заплатата като от 28 юли с.г. всички започнаха работа в Наказателното отделение.

В началото на 2023 г. Вилислава Ангелова подаде молба в Съдийската колегия да бъде преназначена в Търговското отделение на СГС.

На 28 март 2023 г. СК на ВСС изпрати молбата ѝ на председателя на съда Алексей Трифонов при съобразяване на чл. 85, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, който предвижда, че общото събрание на съда определя броя и съставите на отделенията, както и тяхната специализация по материя.

Т.е. шефът на СГС трябва да свика общо събрание, което да прецени дали да премести Вилислава Ангелова от Наказателното в Търговското отделение.

Ангелова обжалва решението на Съдийската колегия пред ВАС, който обаче намери жалбата за недопустима, защото е подадена срещу волеизявление, което не притежава белезите на годен за обжалване административен акт и съответно не подлежи на самостоятелен съдебен контрол (виж още тук).

Определението на тричленния състав беше обжалвано от съдийката, но сега петчленен състав на ВАС го потвърди.

Правният извод на тричленния състав на ВАС, за недопустимост първоинстанционното оспорване, е обоснован от установените фактически обстоятелства, релевантни за правния спор. Обстоятелствената и разпоредителната част на акта, не обективират волеизявление на органа, отговарящо на предвиденото в чл. 21, ал. 1 – ал. 4 АПК, за да се приеме, че решението носи характеристиките на индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол по АПК“, казват петимата върховни съдии.

И допълват, че решението на Съдийската колегия има само уведомителен характер, то не поражда права и задължения и не засяга права и законни интереси на Вилислава Ангелова.

ВАС посочва, че това решение на СК е адресирано до председателя на Софийския градски съд Алексей Трифонов, който трябва да свика Общо събрание, което на свой ред да разгледа молбата на Ангелова да работи в Търговското отделение.

По силата на чл. 85, ал. 3, т. 1 ЗСВ в правомощието на Общото събрание на СГС е да определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя, поради което и СК на ВСС няма материална компетентност да преназначи жалбоподателката в посочената от нея колегия на СГС. Липсата на законово задължение, вменено на СК на ВСС, Ангелова да бъде назначена в конкретно отделение на окръжния съд, е обосновало приемане на процесното решение и препращане на молбата ѝ до административния ръководител на Софийски градски съд. Следователно, правилна е преценката на тричленния състав на ВАС, че в случая не е налице положителната абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата – наличие на индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, поради което първоинстанционната жалба и на основание чл. 159, т. 1 АПК законосъобразно е оставена без разглеждане, а образуваното по нея съдебно производство – прекратено“, изтъква петчленният състав.

 

15
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Jessicavi
Jessicavi
03 април 2024 12:40
Гост

The article that you just read was quite intriguing. I have high hopes that you will continue supplying the community with high-quality content Retro games.

kiley96
kiley96
27 март 2024 15:24
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- http://gg.gg/xlman

Любител
Любител
27 март 2024 14:53
Гост

Да, отказаха да я преместят на доходно място. Мъка, мъка, …..

Симо
Симо
27 март 2024 11:47
Гост

Очаквано решение.

Хари
Хари
27 март 2024 11:53
Гост

Със странни мотиви.

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 11:28
Гост

Спорно решение

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 11:28
Гост

Мотивите им са тъпи

Николов
Николов
27 март 2024 11:28
Гост

Нямам думи,. Това е спорно решение

Пилева
Пилева
27 март 2024 11:27
Гост

Поредното скандално решение, според мен.

Бобчев
Бобчев
27 март 2024 11:27
Гост

На всеки трябва да му се изпълняват прищявките явно

Геро
Геро
27 март 2024 11:56
Гост

Това в никакъв случай не е прищявка.

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 11:27
Гост

Явно няма демокрация. Свиквайте

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 11:27
Гост

Където те разпределят там ще си. Стига вече

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 11:26
Гост

Ей по цял ден ще се занимаваме с това на кой му е отказано едно или друго

Анонимен
Анонимен
27 март 2024 11:26
Гост

Оф пак драми