Бившата съдийка Румяна Ченалова осъди прокуратурата заради незаконните обвинения в престъпления по служба, които ѝ бяха повдигнати във връзка с делата „Белведере“ и „Соло“, показа проверка на „Лекс“.

По тях делото срещу Ченалова беше прекратено още през 2017 г., а след това в специализираните съдилища продължи процесът за длъжностни и документни престъпления, по които тя е напълно оправдана вече на две инстанции.

Миналата година Ченалова е завела иск срещу прокуратурата за 200 000 лева само заради обвиненията за делата „Беллведере“ и „Соло“. Скандалът около нея започна през 2014 г. именно покрай казуса „Белведере“, когато тогавашният посланик на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан каза, че в съдебната система в България има гнили ябълки, като имаше предвид делото за несъстоятелност, образувано срещу дъщерните фирми на френската компания „Белведере“, по което съдия беше Ченалова и тя беше обвинена в престъпление по служба.

През 2015 г. съдийката беше обвинена и за това, че след като оправда и пусна от ареста двойния убиец от „Соло“ Илиян Тодоров, е забавила протеста на прокуратурата срещу отменената му мярка за неотклонение до изтичане на крайния срок и той остана на свобода, след което се укри от правосъдието. След това Тодоров беше осъден на доживотен затвор, но едва тази година беше задържан в Узбекистан, но все още не е върнат в България за изтърпяване на наказанието.

Още през 2017 г. разследването по тези случаи срещу Ченалова беше прекратено с мотив, че няма достатъчно доказателства да е извършила престъпление по казуса с „Белведере“, а деянието ѝ по делото „Соло“ беше прието за несъставомерно.

В исковата си молба бившата съдийка пише, че шумните коментари по обвинението за „Белведере“ са ѝ повлияли много негативно, колегите ѝ я отбягвали, служители на ДАНС идвали редовно в съда, разпитвали деловодители, а след отстраняването ѝ от длъжност се затворила в себе си и пиела успокоителни. Ченалова се оплаква, че и до момента името ѝ се свързвало с този казус. Негативното отношение на обществото, сривът на репутацията ѝ като съдия и подозрителното и дистанцирано отношение на познати, приятели и колеги променили начина ѝ на живот, увредили психиката ѝ и я лишили от очаквания, планове и надежди. Тя била недоволна и от мотивите, с които делото било прекратено, тъй като не се казвало, че не е извършено престъпление, а че няма достатъчно доказателства. Обвинението за „Соло“ пък допълнително я разстроило, а разследването се проточило.

Съдия Стилияна Григорова припомня, че на Ченалова е била наложена най-леката мярка „подписка“, но подчертава, че става дума за длъжностни престъпления от магистрат.

„От магистрата, повече от всеки друг, се очаква да действа законосъобразно, воден изцяло и единствено от закона. Обвиненията, че Румяна Ченалова, именно в качеството си на съдия, е престъпила задълженията си по служба допълнително накърнява достойнството ѝ. Естествена реакция е и ограничаването на социалните контакти поради чувството на срам, обида и унижение. Личният ѝ живот и здравословно състояние също са негативно повлияни“, пише съдът.

В решението на съдия Григорова обаче се казва, че всички описани от Ченалова проблеми не са се дължали единствено на това разследване, а също и на неприключилото дело срещу нея, както и на производството за дисциплинарното ѝ освобождаване от длъжност, по което тя беше уволнена от съдебната власт. Съдът припомня, че в дисциплинарното дело са били описани нарушения ,които Ченалова е допуснала по казуса „Белведере“.

„Тук следва да се отбележи, че мотивите за потвърждаване на най-тежкото дисциплинарно наказание са и установените нарушения при разглеждането на т.д. No 6907/2014 г. по описа на СГС, като именно тези нарушения са послужили за основание да се образува наказателното производство за престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Не без значение при определяне на размера на обезщетението е и основанието, поради което ДП No 65/2015 г. е прекратено по това обвинение – липса на достатъчно доказателства (чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК), а не на някое от основанията по чл. 24, ал. 1 от НК – несъставомерност на деянието, например“, припомня съдът.

Относно широкото медийно отразяване на делата срещу бившата съдийка, в решението на градския съд се казва, че отзвукът е обективно следствие на заеманата от Ченалова длъжност и затова интересът на обществото и медиите е бил толкова голям.

„Обществеността има право да бъде информирана за наказателно производство срещу магистрат за извършени от него престъпления във връзка със службата му и в този смисъл медийният интерес оправдан. В този конкретен случай медийното разгласяване на воденото срещу Ченалова наказателно производство не следва да бъде преекспонирано“, пише съдът.

Той не споделя и оплакването на Ченалова, че разследването се е проточило, като подчертава, че е продължило две години и седем месеца и са извършени множество проверки и решава да я обезщети за неимуществените вреди само с 4000 лева.

„Целта на присъденото обезщетение е да се репарират действително претърпените неимуществени вреди, без да се допуска обогатяване на увреденото лице. Допълнително, осъждането на ответника да заплати обезщетение само по себе си също има ефект на репарация“, се казва в решението, което не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

102
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Lyra Avila
Lyra Avila
03 януари 2024 11:08
Гост

Discover the perfect floor tiles for your space at About Floor Tiles. Our extensive range of high-quality floor tiles offers durability, style, and versatility. Whether you’re looking for classic elegance or modern designs, we have the perfect tile options to transform any room. Explore our collection now and create a stunning foundation for your home or business.

Erika Ayers
Erika Ayers
03 януари 2024 11:07
Гост

Welcome to JS-Kitchen! Discover the joy of cooking with our delicious recipes, helpful tips, and kitchen gadgets. From quick weeknight meals to impressive dinner parties, we have everything you need to become a master chef. Join us in the kitchen and elevate your culinary skills today!

Marianne Goodwin
Marianne Goodwin
03 януари 2024 11:07
Гост

Discover beautiful Designers Rooms that will inspire your next home renovation or interior design project. From sleek and modern to cozy and eclectic, our curated collection showcases the best in interior design. Get inspired and transform your space today with our designer rooms gallery.

Lola Charles
Lola Charles
03 януари 2024 11:07
Гост

Transform your home into a stunning garden oasis with Home Garden View. Discover expert tips, inspiration, and advice on how to create beautiful outdoor spaces that will impress your guests and provide a tranquil retreat for you and your family. Explore our wide range of gardening products and accessories to bring your vision to life. Start your gardening journey today with Home Garden View.

Ross Weeks
Ross Weeks
03 януари 2024 11:06
Гост

Discover the charm of Kitchen-Retro – your one-stop destination for all things vintage kitchen decor. From retro appliances to nostalgic accessories, find the perfect pieces to transform your kitchen into a stylish blast from the past. Explore our collection and bring timeless elegance back to your home today!

Roisin Boyle
Roisin Boyle
29 декември 2023 11:18
Гост

Transform your garden into a green paradise with The Gardening Everyday. Discover expert tips, tricks, and advice on how to cultivate stunning blooms, lush foliage, and bountiful harvests. From beginner-friendly guides to advanced techniques, The Gardening Everyday is your ultimate resource for all things gardening. Start growing your dream garden today!

Hasan Savage
Hasan Savage
29 декември 2023 11:18
Гост

Experience the charm and elegance of Virginia Houseul Verston. Nestled in the heart of Virginia, this historic house offers luxurious accommodations, breathtaking views, and unparalleled hospitality. Indulge in a truly memorable stay at Virginia Houseul Verston and create lifelong memories. Book your stay today!

Halle Riddle
Halle Riddle
29 декември 2023 11:17
Гост

Discover the exquisite flavors at Pattard Kitchen – a culinary haven offering a delightful fusion of international and local cuisines. Indulge in our delectable dishes crafted with passion and expertise. Experience the perfect blend of taste, ambiance, and exceptional service at Pattard Kitchen.

Layton Butler
Layton Butler
29 декември 2023 11:17
Гост

Restore the beauty and functionality of your sash windows with professional sash window repair services. Our skilled team specializes in repairing, restoring, and maintaining sash windows to their original glory. Trust us to enhance the energy efficiency and aesthetics of your home while preserving its historical charm. Contact Sash Window Repairs today for expert sash window repairs you can rely on.

Cory Farrell
Cory Farrell
29 декември 2023 11:16
Гост

Discover the hottest trends in kitchen design with the Latest Kitchen Models From sleek and minimalist to cozy and rustic, these cutting-edge kitchens are sure to inspire creativity and culinary adventures. Explore innovative features, stylish finishes, and clever storage solutions that perfectly blend practicality and aesthetics.

Rabia Stokes
Rabia Stokes
22 декември 2023 8:10
Гост

Experience the best of craft beer and elevated dining at Hawthornehop House. Our extensive menu features a wide selection of handcrafted beers, paired with delicious dishes made from locally sourced ingredients. Join us for a memorable dining experience that combines great food, exceptional service, and a cozy atmosphere.

Safaa Hammond
Safaa Hammond
22 декември 2023 8:10
Гост

Discover stunning Backsplash Kitchen Ideas to elevate your home’s design. From sleek and modern to rustic and charming, explore a variety of styles that will transform your kitchen into a visual masterpiece. Get inspired and find the perfect backsplash for your dream kitchen today.

Owais Osborn
Owais Osborn
22 декември 2023 8:09
Гост

Transform your outdoor space with Pocket Garden Blendie, the ultimate solution for creating your dream garden. From vibrant flower beds to lush green lawns, Blendie empowers you to design and maintain a stunning garden all year round. Discover the perfect blend of convenience and beauty with Pocket Garden Blendie today!

Eugene Brock
Eugene Brock
22 декември 2023 8:08
Гост

Discover the latest Home Flooring Trends that will transform your space into a stylish haven. From timeless hardwood to contemporary vinyl and everything in between, explore the hottest flooring options for every room in your home. Elevate your interior design with our expert guidance and find the perfect flooring solution for your unique style and budget.

Isaac Barrett
Isaac Barrett
18 декември 2023 13:05
Гост

Unlock your dreams of studying abroad with Ryugaku-Door. We provide comprehensive support and guidance for students seeking to study overseas. From choosing the right university to visa assistance, our team of experts is here to make your study abroad journey seamless and successful. Explore our services today and open the door to endless opportunities!

Laiba Cline
Laiba Cline
18 декември 2023 13:05
Гост

Transform your home with Home Decor Updates. Discover the latest trends and timeless styles for every room. From elegant accents to functional furniture, find inspiration and shop now for your dream home.

Seth Cuevas
Seth Cuevas
18 декември 2023 13:04
Гост

Expert tips and advice on Roof Top Solar Tips installation and maintenance. Maximize your energy savings, reduce your carbon footprint, and take control of your energy costs with our comprehensive guide. Start harnessing the power of the sun today!

Lucille Davis
Lucille Davis
18 декември 2023 13:04
Гост

Discover the finest selection of Home Roofing Tiles for your dream house. Our durable and stylish roofing tiles are expertly crafted to enhance the beauty and protection of your home. Choose from a wide range of colors, materials, and designs to find the perfect roofing solution that suits your style and budget. Invest in quality with our superior home roofing tiles today!

Melissa Weaver
Melissa Weaver
18 декември 2023 13:04
Гост

Transform your kitchen with the latest trends and designs. Latest Kitchen Remodel expert team will guide you through every step of your kitchen remodel, from concept to completion. Discover innovative ideas, top-quality materials, and impeccable craftsmanship for the kitchen of your dreams. Start your journey towards a stunning new kitchen today.

Elspeth Welch
Elspeth Welch
14 декември 2023 6:15
Гост

Transform your home with stunning Home Flooring Updates. Discover a wide range of options to suit your style and budget. From hardwood to laminate, tile to luxury vinyl, find the perfect flooring solution that will elevate the look and feel of your living space. Explore our collection today and create a beautiful foundation for your home.

Julia Espinoza
Julia Espinoza
14 декември 2023 6:14
Гост

Latest Home Pool Trends and turn your backyard into a stunning oasis. From modern designs to eco-friendly features, our expert guide will inspire you to create the pool of your dreams. Dive in and make a splash with the hottest trends in home pool design.

Kallum Fox
Kallum Fox
14 декември 2023 6:14
Гост

Latest Roofing Ideas trends to transform your home. From modern designs to eco-friendly options, explore innovative solutions for your roofing needs. Get inspired and find the perfect style that combines functionality and aesthetics. Upgrade your roof today with our expert guidance and top-quality materials.

Aron Lopez
Aron Lopez
14 декември 2023 6:13
Гост

Stay up to date with all the latest trends, tips, and inspiration for your home garden. Home Garden Newz brings you expert advice on gardening, landscaping, plant care, and outdoor living. Discover how to create a beautiful and thriving garden that will be the envy of your neighborhood. Start cultivating your green thumb today with Home Garden Newz.

Blake Ray
Blake Ray
14 декември 2023 6:13
Гост

Discover the ultimate safe haven at The Safe House NP. Our state-of-the-art security measures and top-notch facilities ensure your peace of mind and protection. Experience unmatched safety and comfort in a serene environment. Book now to secure your spot in this exclusive sanctuary.

Abby Lindsey
Abby Lindsey
08 декември 2023 13:07
Гост

Transform your home with Moore Home Improvement. Our team of skilled professionals brings expertise and attention to detail to every project. From remodeling and renovations to repairs and installations, we deliver exceptional results that exceed expectations. Trust Moore Home Improvement for all your home improvement needs. Get a free consultation today!

Gordon Mosley
Gordon Mosley
08 декември 2023 13:07
Гост

Discover the culinary delights of Turley’s Kitchen – a haven for food lovers. Indulge in our delicious menu featuring a fusion of flavors and fresh ingredients. Experience exceptional service and a warm ambiance that will leave you wanting more. Join us at Turleys Kitchen for an unforgettable dining experience.

Roseanna Brown
Roseanna Brown
08 декември 2023 13:07
Гост

Transform your home with Paint Your Home Ideas. From bold and vibrant colors to soothing and serene shades, our curated collection of paint inspiration will help you create the perfect ambiance for every room. Explore our ideas and bring your vision to life with confidence.

Lyndon Gaines
Lyndon Gaines
08 декември 2023 13:06
Гост

Effective gardening ideas to transform your outdoor space. Whether you have a small balcony or a spacious backyard, our tips and tricks will help you create a beautiful and thriving garden with ease. From easy-to-grow plants to low-maintenance landscaping techniques, Simple Gardening Ideas have everything you need to make your gardening experience enjoyable and rewarding. Explore our ideas today!

Marina Gordon
Marina Gordon
08 декември 2023 13:06
Гост

The latest must-have kitchen accessories for a stylish and efficient cooking experience. From innovative gadgets to trendy cookware, explore Latest Kitchen Accessories curated collection that will elevate your culinary skills and transform your kitchen into a chef’s paradise. Shop now and stay ahead of the culinary trends!

Rebekah Lyons
Rebekah Lyons
30 ноември 2023 10:02
Гост

Play the ultimate card game Po ker Game Sets from the comfort of your home! Engage in thrilling tournaments, hone your skills, and challenge players worldwide. Experience the excitement now

Uzair Dillon
Uzair Dillon
30 ноември 2023 10:01
Гост

Double the fun, Simple Po ker Tips double the winnings! Enjoy the best of both worlds with exhilarating card games and classic bingo. Join the action and hit the jackpot today!

Honor Butler
Honor Butler
30 ноември 2023 10:00
Гост

Play the ultimate card game Po ker Game Sets from the comfort of your home! Engage in thrilling tournaments, hone your skills, and challenge players worldwide. Experience the excitement now

Ralph Pope
Ralph Pope
09 октомври 2023 14:09
Гост

I enjoyed reading your content. Keep doing your best work.

Jaxon Thomson
Jaxon Thomson
09 октомври 2023 14:08
Гост
Morgan Avila
Morgan Avila
09 октомври 2023 14:08
Гост
Enzo Howe
Enzo Howe
09 октомври 2023 14:07
Гост

I read your article and I just loved it. I also want to be a writer like you. Your writing is my inspiration.

Jose Stephens
Jose Stephens
09 октомври 2023 14:06
Гост

Hey man, let me know once you publish this article.I can’t wait to read it.

Tariq Nelson
Tariq Nelson
29 септември 2023 8:38
Гост

keep writing and never get distracted.

Robert Mooney
Robert Mooney
29 септември 2023 8:34
Гост

I love that you follow your writing style and express it greatly.

Jasper Kennedy
Jasper Kennedy
29 септември 2023 8:31
Гост

I hope you will be a great writer and your article will be the best seeling. All the best, mate.

Aidan Camacho
Aidan Camacho
19 септември 2023 9:45
Гост

Such beautiful writing this is. I appreciate your talent.

Edgar Johns
Edgar Johns
19 септември 2023 9:34
Гост

Every story you write is just a unique experience.It seems like you have such a magical pen at your home, huh?

Roxanne Gamble
Roxanne Gamble
19 септември 2023 9:20
Гост

You are such a natural storyteller.I just love your writing.

Luther Dyer
Luther Dyer
19 септември 2023 9:11
Гост
Bartosz Roberts
Bartosz Roberts
18 септември 2023 10:51
Гост

Step into the thrilling world of the Casi no Jackpot King and experience non-stop entertainment. From classic table games to dazzling slots, get ready for an unforgettable gam bling adventure.

Rebekah Lyons
Rebekah Lyons
18 септември 2023 10:51
Гост

Unleash your Kill Phil Po ker prowess and dominate the tables like a pro! Learn strategic techniques, outplay opponents, and build your fortune in this high-stakes card game.

Uzair Dillon
Uzair Dillon
18 септември 2023 10:50
Гост

Double the fun, Po ker and Bingo double the winnings! Enjoy the best of both worlds with exhilarating card games and classic bingo. Join the action and hit the jackpot today!

Adelaide Dean
Adelaide Dean
12 септември 2023 12:45
Гост

Explore a variety of Po ker Game Sets platforms that provide a range of game formats, including cash games, tournaments, and sit-and-gos. Choose your stakes and table limits to match your comfort level and bankroll.

Lukas Banks
Lukas Banks
12 септември 2023 12:44
Гост

Join the Simple Po ker Tips and test your skills against players from around the globe! Whether you’re a seasoned pro or a novice looking to learn the ropes, po ker offers endless excitement and strategic gameplay.

Annalise Welsh
Annalise Welsh
12 септември 2023 12:44
Гост

Unlock bonus rounds, free spins, and jackpot opportunities as Spinning Casi no Game uncover the secrets hidden within the reels. Get ready for a heart-pounding gaming experience that combines luck, strategy, and a touch of adrenaline.

Lauren Hunt
Lauren Hunt
12 септември 2023 12:43
Гост

Gam bling Pro Tips offers a high level of safety for your financial transactions and personal information. Reputable casinos are licensed and regulated to ensure fair play and protect your interests as a player.

Harold Burch
Harold Burch
12 септември 2023 12:42
Гост

Experience the excitement Slot Machine Xpert and anticipation as you spin the reels and chase after big wins. Whether you’re a novice or a seasoned player, slot games offer entertainment and the chance to test your luck.

Silas Phelps
Silas Phelps
11 септември 2023 9:35
Гост

I just wanted to tell you, I enjoyed this article. It was funny . Keep on posting.

Brendon Simon
Brendon Simon
11 септември 2023 9:35
Гост

I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this during my hunt for something relating to this.

Georgie Thomas
Georgie Thomas
11 септември 2023 9:34
Гост

Amazing issues here. I’m very satisfied to see your post. Thank you a lot and I am taking a look ahead to contact you.

Nathanael Morrison
Nathanael Morrison
11 септември 2023 9:34
Гост

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!

Emilio Frederick
Emilio Frederick
11 септември 2023 9:33
Гост

Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!

Luisa Rosario
Luisa Rosario
24 август 2023 7:51
Гост

Your writing is excellent. In my opinion, this is one of the best article you have done.

Marwa Pittman
Marwa Pittman
24 август 2023 7:48
Гост

According to me it’s a nice work. I enjoyed the article really well. Thank you so much for posting this. Keep Going.

Calum Bass
Calum Bass
24 август 2023 7:45
Гост

This article written perfectly and very easy to understand. Keep posting. Thank you so much for the valuable content.

Sana Knight
Sana Knight
24 август 2023 7:42
Гост

This article is very informative. This is a Great work. I am very thankful to you for this valuable information.

Henry Levine
Henry Levine
24 август 2023 6:43
Гост

A casi no expert is someone Casi no Expert Advice who possesses extensive knowledge and experience in all aspects of casi nos, including games, strategies, regulations, and etiquette. They provide valuable advice and guidance to players to enhance their gam bling experience and chances of winning.

Gladys Ferrell
Gladys Ferrell
24 август 2023 6:43
Гост

Here are some casi no tips to improve your chances: Casi no Tips Foryou set a budget and stick to it, choose games with the best odds, learn basic strategy for table games, take advantage of bonuses, and know when to walk away.

Elliot Waters
Elliot Waters
24 август 2023 6:34
Гост

Bonus po ker games are variations of traditional po ker Bonus Po ker Games offer additional bonus features or payouts. These games often provide extra incentives such as higher payouts for specific hands or bonus rounds that can increase winnings.

Gerald Blaese
Gerald Blaese
24 август 2023 6:33
Гост

Komo Po ker5 is an engaging and dynamic card game that combines strategy, skill, and a little bit of luck. Players aim to create the best hand possible by strategically selecting and discarding cards, making it a thrilling game for any po ker enthusiast.

Mathilda Osborn
Mathilda Osborn
08 август 2023 9:54
Гост

Your writing is excellent. In my opinion, this is one of the best article you have done.

Habiba Foster
Habiba Foster
08 август 2023 9:51
Гост

This article written perfectly and very easy to understand. Keep posting . Thank you so much for the valuable content.

Erin Knowles
Erin Knowles
08 август 2023 9:48
Гост

This article is very informative. This is a Great work. I am very thankful to you for this valuable information

Isaac Francis
Isaac Francis
08 август 2023 9:47
Гост

Hai This is a nice post. Very useful for others. Keep posting

Alison Barron
Alison Barron
02 август 2023 7:23
Гост

Become a Po ker Expert with Po ker Expert Tips and Strategies. Learn the ins and outs of po ker, from basic rules to advanced techniques. Enhance your skills, increase your chances of winning, and dominate the po ker table like a true pro. Start your journey to becoming a po ker expert today.

Kareem Bonner
Kareem Bonner
14 юли 2023 11:53
Гост

Experience the thrill of Get By Bet at its finest. Our platform offers a wide range of sports and events to bet on, with competitive odds and exciting promotions. Bet with confidence and enjoy a seamless betting experience from the comfort of your own home. Sign up now to get started!

Kitty Hilton
Kitty Hilton
10 юли 2023 9:52
Гост

Looking for a fun and interactive bingo card game? Look no further! Our Bingo Card Games game offers endless entertainment for all ages. With customizable options and exciting themes, you can create the perfect bingo experience for any occasion. Join the excitement and start playing today!

Kitty Hilton
Kitty Hilton
10 юли 2023 9:51
Гост

Join our exclusive Club For Cas ino and experience the ultimate in entertainment, rewards, and excitement. With a wide selection of games, generous bonuses, and top-notch customer service, our cas ino club is the perfect destination for avid players like you. Sign up today and get ready for an unforgettable gaming experience.

Syed Crawford
Syed Crawford
04 юли 2023 8:10
Гост

Experience the thrill of po ker like never before. Join our Born For Pok er and play against players from around the world. Whether you’re a beginner or a seasoned pro, our platform offers a variety of games and tournaments to suit every skill level. Sign up now and start sharpening your skills today!

John Jacobson
John Jacobson
28 юни 2023 9:18
Гост

Slots games that involve spinning a wheel with different symbols on it. The goal of these games is to get a combination of symbols that will lead to a win. Slots games often have bonus features such as wilds, scatters Popular Roulette Games, and multipliers which can increase the chances of a win.

Viola Mcguire
Viola Mcguire
28 юни 2023 9:18
Гост

Games are establishments where people can participate in various forms of game, and they can be found in cities around the world. Games may offer table games such as blackjack, craps, roulette, and baccarat; Po ker Room Club slot machines; sports betting. Games may also have restaurants, bars, entertainment venues, and other attractions.

Kirsten Roman
Kirsten Roman
28 юни 2023 9:17
Гост

Roulette is a type of game in which players place bets on Island Treasure Games where a ball will land on a spinning wheel. The wheel is divided into numbered red and black pockets, and players may bet on either the colour or the number that the ball will land on.

Robert Price
Robert Price
14 юни 2023 7:08
Гост

Experience the thrill of a real with Slot Machine Fans, the most realistic slot machine simulator on the market. Enjoy endless hours of fun with HD graphics, engaging sound effects, and huge jackpots. Play now and win big!

Loui Gibbs
Loui Gibbs
06 юни 2023 10:55
Гост

Test your luck with Roulette Wheel Fans Play the classic table game with a variety of options and bet sizes. With our intuitive interface, you’ll be spinning the wheel in no time. Try your luck today and have a great time doing it!

Ad nauseam
Ad nauseam
04 юни 2023 11:29
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Хаха
Хаха
04 юни 2023 5:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 21:40
Гост

Адм.дело №14390/2019 г., ВАС … Нарушенията са безспорно установени от обективна и субективна страна, като нивото на морално – етична съзнателност, очаквано е по – завишено при магистратите, с оглед същността на професионалната им сфера – правораздаването и може да се очаква от магистратите да прилагат и съблюдават и по отношение на собственото си поведение и действия (професионални и извънслужебни) едни по – високи критерии, професионални и морално – етични. Безспорно е, че извършените действия, респективно бездействия от съдия Ченалова, далеч не покриват тези норми, а дори и общоприетите морално – етични и професионални критерии за работа и поведение. Предварителното… Покажи целия коментар »

Зa протокола
Зa протокола
02 юни 2023 12:23
Гост

Много адекватна новина на фона на състоянието на ПРБ и съдебната власт като цяло.

Въобще всички трябва да продължат да са несменяеми и нямаме нужда от нова Конституция за това.

Позор
Позор
02 юни 2023 12:13
Гост

Чиста като сълза!

Лазар
Лазар
02 юни 2023 12:13
Гост

Някой да се е съмнявал?

Земеделец
Земеделец
02 юни 2023 12:12
Гост

Не подценявайте „гнилите ябълки“.

Лозан
Лозан
02 юни 2023 12:08
Гост

Поредното осъждане на прокуратурата заради незаконните й обвинения.

Позор
Позор
02 юни 2023 12:09
Гост

За което ние ще плащаме.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 11:51
Гост

Лекс, леко сте се объркали в заглавието. При заведено дело за 200 хилки, да уважат иска за 4 хилки си е чиста загуба – 2 % уважен и 98 % отхвърлен иск. Едвам разноските по делото ще си покрие, а същевременно ще заплати разноски на ПРБ за отхвърлената част.
Хайде, друг път не заблуждавайте широките народни маси и четете внимателно. Решението порязва Ченалова на практика. Да иде да плаче на рамото копейкино.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 11:54
Гост

Порното продължава.
След миските и гнила ябълка на пилона.
ЛЕКС.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 12:57
Гост

ПРБ няма разноски

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 21:31
Гост

Да, на прокуратурата няма присъдени разноски. Адвокатът на Ченалова е претендирал 15180 лв., присъдили са му 303.60 лв.

Иван
Иван
02 юни 2023 22:32
Гост

При делата по ЗОДОВ разноските са повече от скромни, да не кажем смешни, така че не се притеснявайте за бюджета й.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 11:50
Гост

Излагация

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 11:49
Гост

Не се и съмнявам, че е била росна китка

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 11:48
Гост

Абе да им имам проблемите.

Йордан
Йордан
02 юни 2023 11:48
Гост

Има си хас

Бостан
Бостан
02 юни 2023 11:48
Гост

Да съдиш съдия не е лесно

Попе
Попе
02 юни 2023 11:48
Гост

И от Узбекистан ли няма как да бъде върнат осъден? Какво прави там още. Мислех, че вече е върнат

Павлович
Павлович
02 юни 2023 11:47
Гост

Там беше скандално обвинението.

Хумена
Хумена
02 юни 2023 11:46
Гост

Има си хас. Тя родната прокуратура ако не бъде осъдена, няма кой.

Йорданов
Йорданов
02 юни 2023 11:46
Гост

Може да го осъди – съди ги