Разпоредбите в Закона за съдебната власт, които предвиждат деклариране на членството на съдии в професионални сдружения и отстраняването им от длъжност, когато са обвинени в престъпление от общ характер, са в противоречие с европейските стандарти за независимост на съдебната власт и като такива трябва да бъдат отменени.

Задължението на съдиите да декларират членството си в професионални организации има смразяващ ефект върху съдебната независимост. А отстраняването от длъжност не следва да бъде автоматично налагана мярка в дисциплинарните производства срещу съдии при повдигнато обвинение, обвинени в извършването на престъпления. Всеки случай трябва да се гледа отделно от незасивисим орган при спазване на всички изисквания за справедлив процес, включително правото на обжалване, и при зачитане на презумпцията за невинност и на изискванията за пропорционалност на наказанието.

Това се казва в становище на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), който е бил сезиран от Съюза на съдиите по повод измененията в ЗСВ от август тази година. Тогава Народното събрание прие промени в съдебния закон, с които задължи всички магистрати да обявяват участието си във формални и неформални организации, гласува текст, според който те се отстраняват от длъжност независимо от престъплението и без възможност за преценка от страна на Висшия съдебен съвет. Именно тези два текста станаха повод за възражения в гилдията и се стигна и до сезиране на КСЕС.

Становище на КСЕС

От консултативния съвет припомнят, че още пред 2010 г. в своя препоръка Комитетът на министрите на Съвета на Европа призна важната роля на сдруженията на съдиите за гарантиране на тяхната независимост и върховенството на правото и за защита на техните интереси. В този смисъл съдиите следва да имат свободата да формират и да се присъединяват към професионални организации. Също така те могат да се присъединяват свободно към организации, които осъществяват дейност на национално или международно равнище, да участват в обсъждания с компетентните институции по въпроси, свързани с правораздавателната им функция, както и да участват в обучения на съдии.

Членовете на сдруженията на съдии следва да се ползват от същата степен на защита като членовете на профсъюзни организации що се отнася до защитата на личните им данни, дори в страни, в които съдийските сдружения осъществяват дейност като неправителствени организации. Основните права на съдиите трябва да бъдат защитени в същата степен като тези на всички останали физически лица, включително правото им на неприкосновеност на личния живот по отношение на обработката на лични данни, освен ако не е необходимо друго в едно демократично общество, съгласно изричните предписания на закона и в интерес на правовата държава“, се казва в становището на КСЕС.

Според него задължителното оповестяване на членството на съдии в сдружения или организации на съдии в никакъв случай не може да бъде сравнявано с декларирането на имуществото и на конфликта на интереси, защото в професионалните сдружения могат да участват единствено съдии и това членство не поражда конфликт с доброто правораздаване.

„Задължаването на съдиите да декларират членството си в съдийски сдружения може да бъде разглеждано като намеса в правото им на свободно формиране и присъединяване към такива организации, която има смразяващ ефект върху независимостта на съдебната власт“,

се казва още в становището на КСЕС и се отправя призив тази разпоредба в ЗСВ да бъде отменена.

Същият апел се отправя и по отношение на текста за отстраняването на магистрати: „Наказателната отговорност на съдиите не следва да бъде ангажирана за неумишлени пропуски при упражняване на техните функции… Тълкуванието на закона, оценката на фактите и претеглянето на доказателствата, които се извършват от съдиите с цел решаване на делото, не трябва да пораждат наказателна отговорност, освен в случаи на злонамереност. При упражняване на своите правораздавателни функции наказателната отговорност на съдиите трябва да бъде ангажирана единствено, ако извършеното действие е явно злоумишлено“.

От КСЕС припомнят основните принципи на ООН за независимостта на съдебната власт, съгласно които съдиите подлежат на отстраняване от длъжност или уволнение, единствено поради загуба на трудоспособност или поведение, което ги прави непригодни да изпълняват своите задължения. Отправени обвинения или подадени жалби срещу съдии за действия, предприети във връзка със служебните им задължения, се разглеждат експедитивно и справедливо в рамките на уместна процедура, като съдията има право на справедливо изслушване, става ясно от писмото.

И още: „КСЕС вече е подчертавал необходимостта от отчитане на изискванията за справедлив процес в рамките на дисциплинарните производства срещу съдии. Подобни производства следва да се разглеждат от независим орган, напр. независим Съдебен съвет, в рамките на производство, което гарантира пълни права на защита. Дисциплинарното производство трябва да е организирано по начин, който предоставя възможност за обжалване на решенията на дисциплинарния орган по съдебен ред на всички етапи. Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат наложени от такъв орган при доказано провинение, трябва, доколкото това е възможно, да бъдат конкретно формулирани и определени по закон или по силата на харта на основните права на съдиите и налагани при спазване на принципа на пропорционалност. Освен това дисциплинарните наказания на съдии трябва да не нарушават презумпцията за невинност, залегнала в член 6, ал. 2 на Европейската конвенция за правата на човека“.

Изводът, който прави КСЕС, е, че разпоредбата за отстраняване от длъжност на съдии или прокурори, когато бъдат привлечени като обвиняеми в извършване на умишлено престъпление от общ характер, не съответства на европейските стандарти за съдебната власт.

„Случаите не се разгледат поотделно. Съдията е лишен от правото да претендира за спазване на изискванията за справедлив процес, производството срещу него да бъде разгледано от независим орган и пропорционалността на санкцията да бъде предмет на индивидуална преценка. Именно поради липсата на индивидуална преценка във всеки отделен случай, съществува и риск от нарушаване на презумпцията за невинност. Предвид тези безпокойства, Бюрото на КСЕС апелира към българските власти за иницииране на процедура за отмяна на приетата разпоредба“,

се казва още в становището.

В него се отделя внимание и на това, че въпросните законодателни промени не са били предварително обсъдени с гилдията. „Добрият законодателен процес в интерес на демокрацията и правовата държава трябва да ангажира гражданско участие и да почива на обществено обсъждане с потенциално засегнатите заинтересовани страни. Следователно, при всестранно зачитане на принципа на разделение на властите и в интерес на независимостта и отчетността на съдебната власт, на последната трябва да бъде гарантирано ефективно участие в подготовката и обсъждането на реформи на съдебната власт и съдебната система. В случая това изискване не е спазено“, заключава КСЕС.

През октомври в становище на Венецианската комисия се отправиха серия от препоръки към България за необходими промени в областта на управлението на съдебната власт, независимостта на съда и отчетността на прокуратурата, отправиха се критики към промените в съдебния закон от август т.г.

Една от тях бе именно за отстраняването на съдии, които са обект на разследване. Венецианската комисия препоръча това да бъде предмет на ефективен контрол от Съдийската колегия на ВСС. И въпреки множеството и други препоръки, Министерството на правосъдието внесе предложения за промени само в тази част – в чл. 230 от ЗСВ.

Според приетите през лятото промени главният прокурор може да поиска отстраняване на магистрат при всяко повдигнато му обвинение – дотогава се отстраняваха само ако повдигнатото им обвинение е във връзка със службата им. Освен това кадровият орган няма възможност за преценка дали да отстрани обвинения или не, защото в закона е записано, че „съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява до приключване на наказателното производство“.

С писмо до председателя на Народното събрание Димитър Главчев и до шефа на правната комисия Данаил Кирилов правосъдната министърка иска редакция на текста, като на колегиите във ВСС се даде възможност за преценка на искането за отстраняване на магистрата.

3
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
yemokiy459
yemokiy459
29 юли 2023 6:54
Гост

I’m really happy I was able to improve insights from this great
Myeclass Login

yemokiy459
yemokiy459
29 юли 2023 6:54
Гост

I’m really happy I was can to improve insights from this great

gehiyi5036
gehiyi5036
28 април 2023 11:11
Гост

People need to know everything about the food they consume, including the ingredients, the number of calories, fat, the protein, and salts. In fact, restaurants are required by law to give consumers comprehensive nutritional information, which is why we are able to highlight Wendy’s nutrition as well as that of a number of other eateries on the blog. Wendys nutrition