Върховният административен съд (ВАС) върна казус с незрящ съдебен заседател, недопускан до дела заради увреждането му, на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Върховните съдии дават указания на КЗД по безспорен начин да установи дали е било необходимо заседателят да може да вижда, за да се гарантира справедлив съдебен процес по делата, по които участва, или е могъл да изпълнява задълженията си, без да се засегнат правилата на наказателния процес. Решението на ВАС е вследствие на произнасяне на Съда на Европейския съюз (СЕС), до което се стигна, след като състав на Софийския районен съд (СРС) не допусна сляпа жена да е заседател.

Историята започва през далечната вече 2015 г. Живка Павлова е с трайна намалена работоспособност пожизнено заради загуба на зрението. Жената е с юридическо образование, като през 1977 г. е положила успешно и изпит за правоспособност. Тя работи в Съюза на слепите и в структурите на Европейския съюз на слепите.

През 2014 г. е одобрена за съдебен заседател в СРС. На 23 март 2015 г., след жребий, е разпределена към 6-ти наказателен състав в съда заедно с още трима души. Повече от година обаче Павлова не участва в нито едно съдебно заседание по наказателно дело, защото не е допусната от председателя на 6-ти състав Феня Стоянова. На 29 май 2015 г. жената сезира председателя на СРС (по онова време Методи Лалов – бел. ред.), като моли да бъде разпределена към друг състав, „за да реализира правото си на труд като съдебен заседател“.

Но не получава отговор и се обръща към Комисията за защита от дискриминация, като в жалбата си сочи, че е налице неблагоприятно третиране спрямо нея от съдия Стоянова и от председателя на СРС, защото е сляпа.

Съдия Феня Стоянова на свой ред изтъква пред КЗД, че естеството на задълженията на съдебните заседатели в наказателните дела е такова, че е необходимо да са налични специфични физически характеристики, свързани с възможността съдебният състав да осъществява правомощията си. Съдийката твърди още, че в случая няма дискриминация.

Методи Лалов също пише на КЗД като заявява, че няма различно третиране, а увреждането на Павлова препятства осъществяването на специфичните функции на съдебен заседател и може да доведе до нарушаване на принципите на непосредственост, за установяване на обективната истина и равноправно участие на обществеността в наказателния процес.

Комисията обаче заключава, че и съдийката, и председателят на СРС са осъществили пряка дискриминация на основата на признака „увреждане“ спрямо Павлова и им налага глоби като им препоръчва занапред да не допускат нарушения на антидискриминационното законодателство.

Двамата обжалват решението пред Административен съд София-град (АССГ), но и той казва, че в случая има дискриминация.

Така делото стигна до Върховния административен съд (ВАС), според който за правилното решаване на казуса е необходимо тълкуване на норми на правото на ЕС. Това е така, защото българското законодателство гарантира принципно защитата на хората с увреждания и не допуска дискриминация заради загуба на зрение, но същевременно има предвидени и изключения, които оправдават разликата в третирането. ВАС отбеляза, че не е ясно доколко това различно третиране на човек с конкретното увреждане, което е основание за неравното третирано при упражняване на дейността като съдебен заседател, е допустимо с оглед нормите на Конвенцията на ООН, Хартата на основните права на Европейския съюз и Директива 2000/78/ЕО и се обърна към съда в Люксембург (виж повече тук).

В края на октомври 2021 г. СЕС се произнесе и в решението посочи, че незрящите не трябва да бъдат лишавани от всякаква възможност да са съдебни заседатели. Съдът в Люксембург поясни, че е недопустимо автоматичното лишаване на слепите от възможността да са заседатели – без да се прави разграничение в зависимост от съответните дела и без да се извършва проверка дали е можело да бъдат предложени разумни улеснения като материална, лична или организационна помощ на Живка Павлова.

СЕС установява, че от 25 март 2015 г. до 9 август 2016 г. Живка Павлова не е била допусната да участва в нито едно от заседанията на съдебния състав, към който е разпределена, поради това, че е незряща. „В този смисъл е видно, че тя е била третирана по-малко благоприятно от другите съдебни заседатели в този състав, които се намират в сходно положение, но не са засегнати от слепота, поради увреждането, а това представлява пряко основана на увреждане разлика в третирането по смисъла на Директива 2000/78“, заяви съдът в Люксембург.

Що се отнася до това дали тази разлика в третирането е оправдана, СЕС напомня, че работодателят е длъжен да предвиди подходящо приспособяване на лицата с увреждания в зависимост от нуждите в конкретния случай. „Това от своя страна означава премахването на различните пречки за пълноценното и ефективно участие на хората с увреждания в професионалния живот наравно с останалите работници“, пише в решението, но съдът установява, че Павлова на общо основание не участвала в разглеждането на дела „без да се извършва проверка дали е можело да ѝ бъдат предложени разумни улеснения като материална, лична или организационна помощ“.

След произнасянето на СЕС, делото беше възобновено във ВАС. И сега тричленният състав с председател Йовка Дражева и членове Виолета Главинова (докладчик) и Нели Дончева, отмени решението на АССГ и на Комисията за защита от дискриминация като върна преписката на КЗД за ново произнасяне по жалбата на Живка Павлова.

Върховните съдии дават указания какво точно трябва да направи КЗД с оглед и решението на съда в Люксембург: „Съгласно постановеното в решението на СЕС в производството по жалбата на Живка Павлова е следвало да бъде установено по безспорен начин дали е било необходимо съдебният заседател да може да вижда, за да се гарантира справедлив съдебен процес по наказателните дела, по които Павлова не е била допусната за периода от 25 март 2015 г. до 9 август 2016 г., за да бъде оправдано различното третиране поради увреждане, или е било възможно изпълнението на функциите на съдебен заседател без да бъдат засегнати правилата на наказателния процес. За целта следва да бъдат събрани доказателства от антидискриминационния орган дали наказателните дела, разгледани от състава на съдия Феня Стоянова за процесния период, са изисквали преценка на доказателствата въз основа на създаденото от тях визуално впечатление, респективно дали е било възможно въпреки увреждането си, Павлова да изпълнява функциите си на съдебен заседател по тези дела. Следва да се сравнят и делата, по които същата е участвала безпрепятствено след 9 август 2016 г., откогато нормативно е въведено електронно разпределение на съдебните заседатели. След събиране и анализ на посочените доказателства следва да се направи извод дали недопускането „по принцип“ на съдебния заседател Живка Павлова в разглеждането на наказателните дела през посочения по-горе период е за да бъде гарантиран справедлив процес, което ще оправдае законосъобразността на мярката, или надхвърля необходимото за постигането ѝ, в случаите, в които преценката на доказателствата и изграждането на вътрешното убеждение могат да бъда извършени въпреки слепотата на съдебния заседател“.

Решението е окончателно.

47
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
24 август 2022 22:42
Гост

Факт е, че ЗСв НЕ поставя пречки относно зрителни увреждания към съдебните заседатели.
Факт е, и че в с.з. не е само съдебния състав има и други страни -прокурор и адвокат на защитата и всяка една от тези страни може да прецени, че за конкретното дело даден съдебен заседател не е подходящ и да да поиска неговия отвод.
Тоест като съберем двата факта не е необходима абсолютна забрана сляп човек да може да бъде съдебен заседател, преценката кой ще участва в съдебния състав не следва да се предоставя еднолично на съдията и камоли на КЗД

Анонимен
Анонимен
11 август 2022 11:02
Гост

ВАС да си я вземат за помощник, да им чете делата и да ми пише решения.

Гешев е радост
Гешев е радост
11 август 2022 10:03
Гост

Ако е възможно един съдебен заседател да е сляп, то тогава със същата сила трябва да е възможно целия съдебен състав да е от незрящи индивиди.

Анонимен
Анонимен
11 август 2022 8:33
Гост

Питам, как незрящ човек ще се запознае с материалите по делото, нали трябва да прочете ОА и ДП, за да прецени дали са допуснати съществени отстрани нарушения на проц.правила в разпоредителното заседание, защото е част от съд. състав!? Питам, как незрящ юрист ще преценява дали да кредитира писмени и веществени доказателства, както и ВДС от СРС, ако трябва да ги прочете, огледа и анализира!? Стига с тези измишльотини за равното третиране, защото е невъзможно, а и не ми е известна практика в др.държави да се осигурява подкрепа на незрящ съд.заседател. Кой трябва да е този човек, който да чете на… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
11 август 2022 15:41
Гост

Има колеги адвокати , които са незрящи. Имат личен асистент, който им чете делата. Когато сме се явявали по едно дело, са се справяли блестящо. Това, че не е лесно, не означава, че е невъзможно.

Анонимен
Анонимен
11 август 2022 18:25
Гост

Адвокатът-защитник е страна в нак.процес. Съдията и съд.заседатели трябва да са обективни и безпристрастни, както и незаинтересовани от изхода на делото. В НПК не е предвидена възможност да се подпомага, в смисъл да се чете, анализира и възприема пряко и непосредствено от трето лице, което не е съдия или съд.заседател, доказателствен материал, за да се изгради вътрешно убеждение. Така, че аналогията с незрящ адвокат е неприложима за съдебния състав, а и въобще не става дума за професионални качества и способности на конкретен човек. Става въпрос за законови норми и правила в нак.процес.

Анонимен
Анонимен
24 август 2022 22:20
Гост

Май все още живеете в 19-20 век. Има технологии, по които незрящ човек може да се запознае с писмените материали по съответното дело. Това, че съдилищата в България не са чували за тях си е техен проблем, не на незрящия! Освен това т.нар. непосредственост може да изиграе лоша шега на справедиливистта, защото някоя зряща лелка, хваната от улицата, но положила клетва за съдебен заседател би могла само на зрителните си възприятия да отсъди, че дадения подсъдим е виновен, защото изглежда недобре според нейните вътрешни убеждения. Хайде да не забравяме, че Темида е сляпа и да не отдаваме този факт само… Покажи целия коментар »

Бай Ганьо
Бай Ганьо
10 август 2022 17:02
Гост

този Методи Лалов ми изглежда жалък – има време да философства по студия, но няма време да отговори на цената…жалко човече…изгониха го от СРС, реши да се права на политик, и оттам му биха шута, и сега вероятно ще се опита да се прави на адвокат, но и там ще стане ясно че не става – едно е да пишеш тъпи определения, друго е да печелиш дела.

Анонимен
Анонимен
10 август 2022 15:22
Гост

Да не й дават казуси с участието на картоиграчи.

Реалист
Реалист
10 август 2022 13:10
Гост

Слепите може да искат да са криминалисти , хирурзи, да шьофират

anonimen
anonimen
10 август 2022 13:58
Гост

И аз щях да напиша това. По същата логика, пряка дискриминация е и забраната за слепи да шофират коли и да ги лишаваме от това изконно човешко право. Още повече, че вече Джи пи есите имат гласови команди – „тука завийте наляво“, „тука завийте надясно“ – все ще се оправят някак, какво толкова, няма да ги дискриминираме я…..

Факт
Факт
10 август 2022 12:56
Гост

Е, Темида също е сляпа. А и на незрящите са им много по- изострени другите сетива.

Гешев е радост
Гешев е радост
10 август 2022 13:26
Гост

Темида не е сляпа. Тя вижда. Просто има нарочно поставена превръзка на очите. Същото като да се сляп или да си затворите очите за известно време.

Пламен
Пламен
10 август 2022 12:53
Гост

Е, може ли повече от година да не е била допусната да участва в нито едно от заседанията на съдебния състав, към който е разпределена, поради това, че е незряща?

Кики
Кики
10 август 2022 12:54
Гост

Пълен абсурд! Жената и без това е в неравностойно положение.

Чочо
Чочо
10 август 2022 12:46
Гост

Методи Лалов може да пише на КЗД, а няма време да отгоеори на жената.

Петьо Маринкин
Петьо Маринкин
10 август 2022 12:47
Гост

Така му изнася. Това си е пълна дискриминация.

Лозан
Лозан
10 август 2022 12:43
Гост

Тя все пак работи в структурите на Европейския съюз на слепите. С какво са повече нашите съдилища?

Анонимен
Анонимен
10 август 2022 12:49
Гост

Отговор: с липсата на човечност и емпатия!

Филип
Филип
10 август 2022 12:40
Гост

Много разочароващо решение на Софийския районен съд.

Анонимен
Анонимен
10 август 2022 12:18
Гост

Добре, но ако все пак трябва да се ползват съответните увредени сетива и това е необходимо за работата, за каква дискриминация говорим? Все едно напълно глух да оценява и дава акъли за музикални творби или сляп да гледа филми. Пак изкривяваме нещата до пълен абсурд – да няма цялото наказателно дело да се прави и на носител на брайлова азбука, сакън да не се засегне свещенното право на труд на съдебен заседател. Ставаме смешни за пореден път

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2022 12:28
Гост

Може и да е със звуково предаване, има множество приложения, включително и със сканиране на документи, които правят това лесно и бързо.
Съдебният процес и съдията трябва да са пример за справедливост, а не на разделение и дискриминация

Засада
Засада
10 август 2022 12:44
Гост

Тайната на съвещанието за присъда?

anonimen
anonimen
10 август 2022 13:49
Гост

Абе бухале, ти нормален ли си изобщо, макар и проскубан? При тая натовареност в СРС, ще се отделят ресурси, време и хора, да правят звукови файлчета от документи на хартия, да ваят веществени доказателства от пластилин, за да ги пипне слепия съдебен заседател, защото не може да ги види и т.н. само и само, някой да си начеше крастата да е съдебен заседател и да не си седи вкъщи? Съвсем изперкахте бре, хора! Че и дискриминация било. Една тояга по-неокастрена ви трябва като гледам, че да ви дойдат малко акълите в тиквите.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2022 14:49
Гост

Коментарът Ви е изключително груб, арогантен и показва ниско ниво на култура. Изолирането на тези лица, които имат физически недъг, не по тяхна вина, води до маргинализацията им и поощрява индивиди като Вас да ги възприемат като второ качество хора, с което порочния кръг се затваря. СРС, ако имат претенции да бъдат един от водещите съдилища в България, трябва да се постараят повече. Не мисля, че проблемът със забавените дела и протакането на издаването на решения се/ще се корени в това, че по някое друго производство има сляп съдебен заседател. Оправдания винаги могат да се намерят, като се почне с… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 август 2022 16:03
Гост

Оценките си ги запазете за вас. Никой не го интересува това. Истината може и да е „груба“ и „арогантна“, но е истина. Самият живот е груб и арогантен. Никой не маргинализира сляпата жена, още по-малко да я счита за втора категория човек. Правата й са равни с тези на останалите, но физическите недъзи правят неспособни всички притежаващи ги, да работят определени професии. Ако това не ви е ясно, тури му пепел. Айде, лека…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2022 22:43
Гост

фФизическите и недъзи не ограничават дееспособността й, всичко останало са свободни разсъждения. Да, животът е гръб, но не сме в гората, нито в частния сектор с върната конкуренция.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
10 август 2022 16:23
Гост

Проскубания бухал, 10 август 2022 14:49, колкото и да се пънете да се правите на защитник на онеправданите, те са онеправдани и това е неизбежно. Сляпият човек не може да участва в състезания по биатлон, защото хем ще се блъсне в дърветата, хем няма да знае къде да стреля. Даже ще бъде опасен за околните, защото може да уцели човек. Ако някой друг стреля вместо него, то вече условният „посредник“ ще е участник в състезанието. По същия начин слепият човек не може да е пълноценен участник в съдебния процес, защото не може да придобие лично и непосредствено впечатление за доказателствата.… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2022 22:50
Гост

Има брайлова азбука. Съзнанието й не е нарушено, разликата е във сетивното възприятие.
Никъде не пише, че непосредствено означава задължително визуално. Слепотата затруднява процеса, но не се отразява върху крайния резултат.
П.С.Като гледам качеството на правораздаването, не смятам, че зрението е решаващо при постановяването на справедливи актове.

Мунчо
Мунчо
10 август 2022 16:26
Гост

Никой не е казал, че вината е нейна или че трябва да бъде изолирана, просто да не е съдебен заседател, където законът и вменява да възприема доказателствата пряко и непосредствено, т.е. САМА.
Свободна е да прави каквото иска с живота си, наистина, според Вас приемливо ли е да я назначат за шофьор на училищен автобус например и да сложат до нея човек, който да и казва – карай наляво, сега надясно, сега намали, оп, извинявай, разсеях се?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2022 22:54
Гост

Асоциациите Ви са иррелевантни. Мозъкът й функционира нормално, увреждането е в едно от сетивата, т.е. периферната нервна система, а не кортекса.

Хахаха
Хахаха
10 август 2022 18:52
Гост

И как предлагате да изчете една пазарска количка с документи от досъдебно и съдебно производство ?
Да не говорим.за доказателствени средства, като протоколи за разпит, оглед, претърсване и изземване ?
Глухонеми и слепи нямат място в съдебен състав.
Човек комуникира с глас и текст.
Няма как доказателствено средство да се донагажда за сляп или глух.
А как ще подпише съдебното решение, като по НПК, то е в писмен вид, дали на хартия или на електронен файл … ???!!!
Аман от турболибералдивотии

Анонимен
Анонимен
24 август 2022 22:24
Гост

Добре, че Бетовен не живее в днешни дни. Щяха да му забранят да пише творбите си, щото е бил глух.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2022 12:04
Гост

Чудовищна пряка дискриминация. Тоя Лалов що се прави на интересен, мушморокът му неден.

Клара Маркова
Клара Маркова
10 август 2022 11:29
Гост

Пълно безобразие!

Василена
Василена
10 август 2022 11:29
Гост

Адмирации към съдебната заседателка, че се е решила да си търси правата докрай

Антидискриминация
Антидискриминация
10 август 2022 11:28
Гост

СЕС си го е казал: Работодателят е длъжен да предвиди подходящо приспособяване на лицата с увреждания в зависимост от нуждите в конкретния случай.

Кодекс
Кодекс
10 август 2022 12:47
Гост

Е ли е съдът работодател на съдебният заседател?

Аделина Иванова
Аделина Иванова
10 август 2022 11:27
Гост

Най-много обичам, когато призваните за прилагат закона, го нарушават

Спири Дон
Спири Дон
10 август 2022 13:02
Гост

Класика в жанра!

Петрова Донка
Петрова Донка
10 август 2022 11:26
Гост

На Лалов и Стоянова им е било по-лесно така

Василка Тодорова
Василка Тодорова
10 август 2022 11:27
Гост

Абсолютно!

Димитров
Димитров
10 август 2022 11:25
Гост

разбира се, че трябва да се прави проверка и разграничение в зависимост от съответните дела

Николай Урумов
Николай Урумов
10 август 2022 11:14
Гост

А Методи Лалов, който иначе се перчи, че много държи на правдата, защо не й е дал отговор на жената?

Гражданин
Гражданин
10 август 2022 11:12
Гост

Аз съм бил свидетел на десетки заседания, в които участие са взимали зрящи съдебни заседатели, които спят през цялото време. Гарантнирам ви, че незрящият съдебен заседател е бил по-полезен отспящите си зрящи колеги

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
11 август 2022 23:48
Гост

спящият незрящ съдебен заседател е по-полезен от спящите зрящи? що за глупости?!

явно в нечия глава няма разлика между спящ и зрящ човек, и смесва две доста различни действия.

Пеканов
Пеканов
10 август 2022 11:10
Гост

Това си е абсолютна дискриминация!