Четири месеца, след като беше избран за втори мандат като председател на районния съд в Пловдив, Иван Калибацев поиска да оглави окръжния съд в града. Засега той е единственият кандидат за поста. Срокът за подаване на документи изтича на 22 април.

Това е вторият опит за избор на председател на Окръжен съд-Пловдив. При първата процедура документи подаде само Веселин Хаджиев, който вече има един успешен мандат като шеф на съда. Но след като веднъж изслушването му пред Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет беше отложено по здравословни причини, на втория опит той депозира отказ от участие в процедурата. Така се стигна до обявяването на нова.

Както сам казва, Иван Калибацев има натрупан значителен опит като административен ръководител. От 2009 г. до 2013 г. той оглавява районния съд в Асеновград, след което е избран за шеф на РС-Пловдив. На 4 декември 2018 г. Съдийската колегия единодушно му гласува доверие за втори мандат като председател на този съд.

Сега той иска да стане шеф на окръжния съд като сочи, че за деветте години, през които е натрупал управленски опит, е изградил „много добри практики за управление на финансовия и човешки ресурс“, създал е организация по администрирането на делата и намаляването на сроковете за разглеждането им, разработил е системи за ефективно следене на сроковете на правораздавателната дейност и значително е подобрил битовите условия както в Асеновград, така и в Пловдив.

Смея да заявя, че през последните пет години от стажът ми като административен ръководител съм успял да наложа много добра бюджетна политика, като правилното разходване на бюджета на органа на съдебна власт даде възможност за усвояване на свободни средства и пренасочването им към подобряване на битовите условия в съда, който ръководех, както и във въвеждане на нови технологии, водещи до подобряване на работната среда и предлагане на нови услуги и бързина в правораздавателния процес, с което съдът вече е подготвен и хардуерно за въвеждане на електронното правосъдие“, изтъква Калибацев.

И продължава: „Добрите управленски решения, които след натрупания значителен административен опит са се превърнали в рутинни за мен, са констатирани от множеството и различни проверки, като при всички са констатирани добрите практики, въведени в качеството ми на административен ръководител. Всичко това ме мотивира и създава убеждение в мен, че съм успял да изградя сериозен управленски опит, който прилагам в практиката си, а последната е много добър пример за организация на правораздавателния процес в съда, оценян както от колегите ми съдии, така и от други ръководители в органите на съдебна власт, с които съм в непрекъснат контакт“.

Иван Калибацев заключава, че основният му мотив да се участва в надпреварата за шеф на ОС-Пловдив всъщност са „изключителните думи за управленските ми качества на членовете на ВСС“ при избора му за втори мандат като ръководител на районния съд в града.

В концепцията си той казва, че ОС-Пловдив е третият по натовареност окръжен съд в страната. Независимо от броя дела, резултатите били отлични. Това се дължи най-вече на отличната организация на заместник-председателите и ръководители на отделения, които в продължение на години са поддържали и запазвали добрата организация и колегиална среда, довела до тези високи резултати, изтъква Калибацев.

Посочва, че в района на ОС-Пловдив има четири съдилища, едно от които е РС-Пловдив, който бил много натоварен поради незает щат за съдии и служители. Но въпреки високата си натовареност, работата на този съд, който в момента се ръководи от кандидата, е оценена от него като отлична. „Наред с това е бил водещ (РС-Пловдив – б.а.) и в създаването на иновации и нови практики в предоставянето на услуги към страните и адвокатите“, казва още Калибацев. За останалите три районни съдилища – Асеновград, Карлово и Първомай, изтъква, че въпреки натовареността, се произнасят в тримесечен срок и няма забавяния.

Един от проблемите в ОС-Пловдив, които сочи кандидатът, е във връзка с обучението на младшите съдии и участието им в правораздавателния процес. „От около пет години се промени организацията на подготовка на младшите съдии и последните се включват в постоянни въззивни състави, предимно граждански. Така младшите съдии са лишени от възможността да получат по-сериозна и всеобхватна практическа подготовка по различните по вид дела, като тясното им профилиране още на старта на тяхната работа като съдии създава пречки при промяна на материята след назначаването им за районни съдии“, заявява Калибацев.

Друг проблем, според него, е свързан с практиката на въззивните наказателни и въззивните граждански състави. Калибацев твърди, че през последните години значително е намалял контактът между тях и първоинстанционните съдилища: „Ако във времето назад съществуваше тясна комуникация между районните съдилища и Окръжен съд-Пловдив, то за последните няколко години комуникацията бе силно ограничена и се създаде противоречива съдебна практика, която доведе до липса на предвидимост за районните съдилища, а от там и увеличаване на броя на отменени или изменени дела. Липсата на чести срещи и съвещания както вътре в отделенията на Окръжен съд-Пловдив, така и между окръжния съд и районните съдилища по практически въпроси, доведе до създаване на противоречиви решения по едни и същи казуси, което отчитам като сериозен проблем, който следва да бъде преодолян“.

После се спира на битовите условия. И изтъква, че ремонтите на всички съдийски кабинети, голяма част от помещенията за служители, коридори и зали са били извършени преимуществено от ръководството на районния съд, т.е. от него и заместниците му. От окръжния съд ремонтирали три санитарни възела, а от апелативния – два.

В концепцията си Калибацев дава конкретни примери за това кой какво е свършил и не е свършил. В Съдебната палата в Пловдив имало две зали, които се ползвали от районния и окръжния съд. Помещенията били с много високи тавани, обхващащи два етажа от сградата. Имало предложение за вертикално и хоризонтално преграждане, за да се усвоят по-добре. „Въпреки тази необходимост, за последните пет години не бяха предприети необходимите действия по проектиране и преграждане на залите и по този начин битовите условия в Съдебната палата не позволяваха осъществяване на нормалната правораздавателна дейност най-вече на Районен съд – Пловдив, тъй като за този времеви период числеността на съда се увеличи с 10%“, пише той.

Втори пример – зад западната сграда на съда имало зелена площ, която била занемарена и кална. В началото на тази година с ремонта се заела общината в Пловдив, като направила там паркинг.

Трети пример – през 2018 г. е ремонтирана настилката на вътрешен двор, използван от съдебната охрана, който представлява и покрив на архива на ВС-Пловдив. „Средствата за този ремонт бяха отпуснати на Окръжен съд-Пловдив още през април-май 2017 г., но до юни 2018 г. не бе проведена процедура за извършване на този ремонт. Отново през лятото на 2018 г. бе извършен ремонт на част от покрива на западната сграда, който бе компрометиран и около две години бе обезопасен с полиетилен, закован с дървени дъски. Забави се и премахването на стар котел и резервоари, находящи се в подземие на източната сграда на съдебната палата… Наличието на резервоар с газьол е пожароопасно, последният се намира под съдебна зала, в която миризмата на газьол създава изключително вредни условия за работа, но последното не се отчита от управителя на сградата… Считам това за сериозен проблем по отношение на стопанисването на сградата и липса на грижа на добър стопанин на ръководството на Окръжен съд-Пловдив, което следва да се промени и да се насочат усилия към преодоляване на тези проблеми“, пише Калибацев.

Целта, която са поставя, е обединяване – обединяване на счетоводните отдели на районните съдилища с този на окръжния; на призовкарите; на системните администратори; на домакините, снабдителите, техническата поддръжка и чистачите.

Това, по думите му, ще помогне от една страна за уплътняване на работния ден на служителите, а от друга – ще се оптимизира натоварването им.

Калибацев твърди, че многократно е обсъждал идеята за обединението по-специално на призовкарите с председателя на ОС-Пловдив, но тя така и не била осъществена.

Други мерки, които предлага, са свързани с обучението на младшите съдии и активна работа с юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, като се даде възможност на студентите да посещават дела, да ползват съдебната практика чрез интернет страницата на съдилищата и да провеждат практически обучения в съда с помощта на магистратите.

Практиката ми до този момент като административен ръководител ми е позволила лесно да откривам проблемите и нуждите на съда, бързо да намирам решения за преодоляването им, а в качеството си на управител на Съдебна палата – Пловдив ще имам възможността да подобря съществено и битовите условия в съда“, заключава Иван Калибацев.

6
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Гоце Делчев
Гоце Делчев
01 юли 2019 13:59
Гост

Провалите и глупостите в случая на тази кандидатура са без значение, защото значението на тази кандидатура за съдебната власт и нейните приятели извън нея, е зад провалите и глупостите. Амин!

Анонимен
Анонимен
17 април 2019 11:36
Гост

Пловдивският съд е горд продължител на традициите, присъщи за най-репресивния съд в цяла България, още от времето, когато Цацаров беше съдия там. Да си програмист, който сигурно не е убивал и хлебарка през живота си, с новородено дете на няколко месеца и абсолютно всички доказателства с изключение на показанията на една изкуфяла бабка да сочат категорична невинност – няма значение – в Пловдивския съд виновността се предполага до доказване на противното. Нека полежи няколко месеца в ареста, където психиката му може да бъде смачкана завинаги и животът му да се преобърне необратимо, пък после 50-100 хил. обезщетение, присъдено в Страсбург,… Покажи целия коментар »

Успех
Успех
17 април 2019 11:20
Гост

У нас имаме такава практика, че като кандидатстваме за някой пост, изтъкваме какви идеи имаме занапред. Това е добре тогава, когато за пръв път се явяваме. Но когато вече имаме опит зад гърба си, редно е да кажем какво сме постигнали до момента. Не го казвам за този случай, това е принцип, който трябва да се наложи просто.

Anonimen
Anonimen
16 април 2019 16:52
Гост

И все пак тези изключителни думи за него от членовете на ВСС не може да са водещ мотив.

Анонимен
Анонимен
16 април 2019 16:18
Гост

В РС-Пловдив наистина има много обра организация. Именно за това натовареността му поради незает щат за съдии и служители не се отразявя на качеството на работата.

Анонимен
Анонимен
16 април 2019 16:20
Гост

Безспорно. Това се дължи най вече на председателя му. Със сигурност ще се справи и като шеф на окръжния съд.