В едно от най-оспорваните си тълкувателни решения досега – подкрепено е от 28 върховни съдии и е подписано с особено мнение от 21, Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) „отряза“ възможността транссексуалните да променят юридически пола си (пълния му текст виж тук).

Само един път досега Гражданската колегия се е разделяла толкова драстично във вижданията си по даден правен въпрос. Предишният случай беше през 2016 г., когато тълкувателното решение за исковете за собственост (по т.д. №4/2014 г.) беше прието с 26 на 19 гласа. Т.е. отново разликата беше 7 гласа.

Диспозитивът на приетото тълкувателно решение гласи: Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален.

Как беше, но повече няма да е

Надделялото със 7 гласа виждане слага край на досегашната практика на немалко съдебни състави да разрешават юридическа промяна на пола на транссексуални. Както „Лекс“ писа, до 2019 г. самият ВКС нямаше колебание дали, въпреки отсъствието на правна уредба, тя е допустима, а по-скоро съдиите спореха за това какви са предпоставките, тя да бъде разрешена – дали трябва да е извършена операция за смяна на пола, дали е достатъчно да е започнала хормонална терапия (за промените в практиката на ВКС, които доведоха и до образуването на тълкувателното дело виж подробно тук).

Съдиите разрешаваха юридическа промяна на пола, стъпвайки първо на Закона за гражданската регистрация, който казва, че полът не може да се променя по административен ред (чл. 76, ал. 5), но пък регламентира, че промяна в данните за гражданско състояние в съставени актове за гражданско състояние се извършва по съдебен или административен ред (чл. 73), т.е. съд може да я разпореди. Друго основание да се допуска юридическа промяна на пола беше Законът за българските документи за самоличност, който гласи: При промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни“.

Най-вече съдиите основаваха решенията си на Европейската конвенция за правата на човека и на практиката Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Съдът в Страсбург е изтъквал като проблем, че в България няма законодателство, което да урежда процедура за юридическа промяна на пола, като е признавал, че тя е възможна по съдебен път, но трябва да бъде уредена и по административен. Наскоро ЕСПЧ осъди държавата и за това, че без да се излагат достатъчни и обосновани мотиви и без да се търси баланс между обществения интерес и правото на личен живот на транссексуалния, му се отказва юридически да промени пола си (повече виж тук).

Първо беше решението на КС

Тълкувателното решение идва повече от две години след като Конституционният съд (КС) заяви, че понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. КС беше сезиран именно от Гражданската колегия на ВКС заради тълкувателното дело за транссексуалните.

Следва да се отбележи, че той заяви в решението си, че „не отправя обвързващи предписания до отделните власти относно уреждането на правното положение на транссексуалните лица и конкретно – на законодателната власт относно създаване на определена законова уредба, признаваща правото им на полово самоопределяне, и на съдебната – относно дължимия начин на произнасяне по молби на посочените лица за зачитане на определени правни последици, произтичащи от това самоопределяне“. Т.е. на пръв поглед тълкуването му не трябваше да се възприема като предрешаващо изхода от тълкувателното дело. Същевременно обаче в същото това решение КС подчерта, че всички държавни органи са длъжни да зачетат задължителното му тълкуване, че понятието „пол“, като обуславящо личния и семейния статус на гражданите, има само биологично съдържание и напомни, че всяко незачитане на решенията му е нарушение на самата Конституция. Като изрично посочи, че има възможност за промяна в актовете за гражданско състояние въз основа на самоопределяне на пола единствено за интерсексуалните (хората, които са родени с неопределени или смесени полови белези), а за транссексуалните – изтъкна, че топката е в полето на законодателя (повече за решение на КС виж тук).

Надделялото виждане на 28 върховни съдии

В тълкувателното си решение Гражданската колегия на ВКС стъпва на решението на КС и заявява, то я задължава да приеме, че биологичното обяснение на понятието пол е единственото в основния закон. „Конституцията и цялото българско законодателство са изградени върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид, полът е детерминиран по рождение и се изгубва със смъртта, като „понятието „пол“ има смислово приложение и обуславя конституционния статус на физическите лица във връзка със социалните отношения и конкретно с институтите на брака, семейството и майчинството“, изтъква ВКС.

Той анализира практиката на Съда на ЕС и стига до извода, че той оставя правното уреждане на гражданското състояние и на брака в автономията на държавите членки.

ВКС отделя специално внимание на практиката на съда в Страсбург и констатира, че основанието за осъждане на държавите е липсата на национално законодателство, предвиждащо възможност за промяна на статуса им и правно признание на промяна на пола въз основа на законодателно предвидени условия и процедури. Но и подчертава, че ЕСПЧ е отбелязвал, че на всяка държава трябва да се предостави свобода на преценка дори дали „да приеме или не законодателство относно правното признаване на новия пол на транссексуалните лица след операция“.

Ето какво заявява мнозинството: „В никое от своите решения ЕСПЧ не е приемал, че чл. 8 КЗПЧОС установява материалноправните предпоставки на правото на транссексуалното лице да поиска от национален съд на държава страна по Конвенцията да допусне промяна в пола в съставените актове за гражданското състояние и не е установявал нарушението да се изразява в такова неизпълнение на позитивните задължения на държавата. Инкорпорирането на КЗПЧОС в националния правен ред на основание чл. 5, ал. 4 КРБ не означава, че всички норми на Конвенцията имат пряко приложение и са „самоизпълняеми“, т. е. не се нуждаят от национално законодателство, за да породят права за гражданите и задължения за Република България.

Що се отнася до осъжданията на България от транссексуални, ВКС изтъква, че причините за тях са две – разнородната практика на съдилищата и липсата на мотиви да се откаже юридическа промяна на пола. И заявява, че с днешното му тълкувателно решение практиката ще бъде уеднаквена. А за липсата на мотиви, с които съдилищата да обосновават защо общественият интерес да не се допусне юридическа промяна на пола надделява над личния интерес на транссексуалния, препращат към решението на КС. „В тях е посочено, че ценностните разбирания на обществото, формирани от религията и морала, се характеризират със стабилност и устойчивост като регулатор на поведението, при което налагането от страна на държавата на правни разрешения, намиращи се в колизия с установени морални и/или религиозни норми и принципи, би се характеризирало със спорна легитимност и би компрометирало регулативния им потенциал“, пише ВКС.

След това мнозинството в Гражданската колегия разяснява, че юридическата промяна на пола на едно лице се отразява и на други – децата му и брачния му партньор. И ще се стигне до недопустима по Конституция ситуация да е налице брак между хора от един и същи пол или деца да имат родили с еднакъв пол. „Промяната би засегнала чужда правна сфера, и то без последиците да са изрично предвидени в действащото право“, подчертава мнозинството в Гражданската колегия.

И заявява: Подобна промяна следва да се приеме за допустима само при детайлна законодателна уредба, каквато към момента липсва. Ако съдът допусне подобна промяна без детайлна законодателна уредба, това би поставило в състояние на несигурност правното положение на брачния партньор на молителя и на техните деца. Промяната би засегнала не само чужда правна сфера, но също така би поставила в състояние на несигурност и самия молител както по отношение на предпоставките, при наличието на които молбата му би била уважена, така и по отношение на следващото му положение в отношенията на свързаните с него с връзки на брак и произход лица“.

Както КС, така сега и ВКС заявява, че дали транссексуалните могат да променят юридически пола си зависи не от тях, а от законодателя.

Правомощието да уреди условията, а и последиците от това, че физическото лице се е самоопределило към пол, различен от биологичния, не принадлежи на съда. Подходът към решаването на този въпрос изисква научна преценка в повече от една област на познанието (биология, медицина, психология, социология, етика, право). Единствено законодателят е компетентен да прецени доколко ще съобрази приеманите от него актове с едни или други научни виждания в определена материя и с ценностните разбирания на обществото“, заключава мнозинството в колегията.

Тежката критики на 21 върховни съдии 

„С приетото тълкувателно решение еднозначно и недвусмислено по тълкувателен път се извлича обща, автоматична и еднаква за всички, независимо от конкретните особености, забрана за правна промяна на пола на транссексуалните лица, каквато в действителност не съществува в обективното материално право, действащо на територията на Република България“, заявяват 21 върховни съдии, подписали решението с особено мнение. То съдържа остра критика на позицията на мнозинството и на последиците от него.

В особеното мнение се подчертава, че КС изрично каза, че не може да тълкува дали ЕКПЧ има предимство на българската Конституция. И подписалите го изтъкват, че нито един от двата акта не са налага над другия. „Едва ли някой си мисли, че с ТР на ОСГК може да се ограничи приложното поле на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, като се изключи прилагането му по отношение на транссексуалните лица в България поради биологичното обяснение на понятието „пол“, дадено от Конституцията“, заявяват те.

В особеното мнение се посочва, че биологичен (в контекста на биологичен пол) значи „свързан с живота“ и се изтъква следното: „Нито българският съд, в продължение на повече от тридесет години, е допускал правна промяна на пола на починали лица, нито ЕСПЧ е приемал, че съществува такава правна възможност. Транссексуалните лица, интерсексуалните лица и другите лица, при които е необходима промяна на пола по медицински причини, са живи хора и техният пол е биологичен според Конституцията на РБ. Юридическата промяна на техния пол не е в противоречие и с „бинарното съществуване на човешкия вид“, защото не се стига до „трети пол“, а се преминава поради биологична съвкупност от характерни особености от единия към другия пол“.

Т.е. биологичното обяснение на понятието „пол“ не изключва по никакъв начин правната промяна на пола на живи човешки същества.

Никъде в Конституцията и законите няма забрана за промяна на вписания в актовете за гражданско състояние пол на транссексуалните, интерсексуалните и другите лица по медицински причини. Такава забрана не може да се изведе и по тълкувателен път от ОСГК като се ограничи приложното поле например на чл.76, ал.5 ЗГР, който предвижда, че полът се променя по съдебен ред  и  на § 1, т. 17 от ДР на Закона за защита от дискриминация, който предвижда забрана за дискриминация по белег „пол“, вкл. при промяна на пола, относно транссексуалните лица, като се приеме че са относими само за интерсексуалните лица и другите лица, при които е необходима промяна на пола по медицински причини“, заявят 21 върховни съдии.

Те поставят въпроси – какво ще стане сега със защитата от дискриминация на транссексуалните, а с тези от тях, които през последните 30 години са си променили пола.

И отхвърлят тезата на мнозинството, че след като няма правна уредба за юридическата промяна на пола, то тя не може да бъде разрешена и от съда. „След като чл. 8 КЗПЧОС според последователната и задължителна практика на КС на РБ е пряко приложима разпоредба във вътрешното право на РБ, т.е. „самоизпълняваща се“, то гражданите могат да се позовават на нея пред националните съдилища и без да има национална правна уредба“, изтъкват върховните съдии.

В особеното мнение се прави анализ на основни принципи на правото на ЕС и най-вече на този за равенство и заявяват, че българските съдилища са задължени да приложат националното си право, но като го тълкуват в светлината на ПЕС.

И поставят въпроса „дали с тълкувателното решение се създава национална съдебна практика, в противоречие на тази, която съществува от 1992 г., и с която се третират по-неблагоприятно транссексуалните лица от интерсексуалните лица и от другите лица, при които е необходима правна промяна на пола по медицински причини, както и от транссексуалните лица, които по съдебен ред вече са променили пола си през тези тридесет години?“.

„Такова третиране е основано на пола и представлява дискриминация по смисъла на правото на Съюза и КЗПЧОС, като не се допуска от тях“, подчертават подписалите особеното мнение.

Те изтъкват и друг проблем от тълкувателното решение. То ще доведе до провеждането на безсмислено триинстанционно производство пред съдилищата, които ще са длъжни винаги да отказват юридическа промяна на пола, без въобще да се интересуват от конкретните факти и обстоятелства. Другият вариант е молбите за промяна на данните за пола в актовете за гражданско състояние да се обявяват за недопустими, но в тълкувателното решение няма и дума по въпроса.

В заключение, подписалите особеното мнение, изтъкват, че България е правова държава, в която достойнството на човешката личност е неотменимо и ненакърнимо. Върховенството на правото в България предполага универсално равенство на достойнството на всички човешки същества, включително и на транссексуалните, заявяват те.

И заключават, че с приетото тълкувателно решение се дават указания на съдилищата да отказват разглеждането по същество на молбите на транссексуалните лица  за правна промяна на пола по медицински причини – без да съобразяват характерните особености на всеки отделен случай и да преценяват  дали е спазен балансът между интересите на обществото и на отделната личност, както и дали би било засегнато неоправдано правото им на човешко достойнство и на зачитане на личния живот. А тези указания са в противоречие с приетото от Гражданската колегия през 2015 г. (тълкувателно дело №5/2013 г.), че „всеки национален съд на всички държави – страни по КЗПЧОС, е и национален съд по правата на човека по смисъла на чл.13 от Конвенцията“.

129
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Кет
Кет
24 февруари 2023 8:37
Гост

Пол даётся один раз , определен набором хромосом и не может быть изменен никакой операцией или документом.

Набор хромосом определяет физические, психические и многие другие свойства живого человека

Анонимен
Анонимен
22 февруари 2023 10:59
Гост

Какъв е правният интерес на молителя, който иска да си смени пола? Аргументът е единствено за свръхабстрактното право на личен живот, което и ЕКПЧ и Конституцията гарантират „вертикално“ – между държавата и гражданина. От правна страна не съществува дискриминация на база пол, така че държавата така или иначе не може да те третира различно. Правото на личен живот няма „хоризонтално“ приложение – няма как да се гарантира неприкосновеност на правото да бъдеш наричан „мъж“ или „жена“ от други равнопоставени субекти. Извън това, аз не се сещам за друг правен интерес от промяната. Ще се радвам, ако някой може да ми… Покажи целия коментар »

Росен Ангелов
Росен Ангелов
21 февруари 2023 19:12
Гост

Душевното заболяване на дадено лице (=половата неопределеност и всички отклонения от Божествения Първообраз на Човека) ТРЯБВА ДА СЕ ЛЕКУВА а не да се УЗАКОНЯВА. Никой съд в света не е над Създателя! Чест прави на 28-те съдии които не са се изкривили Душата. А 21-те според мен се нуждаят от опресняване на Родовата си Памет за да спрат с демон-кратичните си прегъвки в кръста пред соросоиди и сатанисти.
„…Бог създаде човека по свой образ и подобие; МЪЖ и ЖЕНА го създаде!“ Библия, Битие!

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 13:28
Гост

Струва ми се, че съдиите, останали на особено мнение, май по-скоро чуват това, което искат да чуят. Не съществува обща забрана за смяна на пола на транссексуални лица и становището на мнозинството не въвежда такава забрана. То указва, че в България не съществува позитивноправна уредба на условията и предпоставките, при които би могла да се допусне подобна промяна, и тази уредба не може да се извежда по тълкувателен път. Не може да се говори и за дискриминация на транссексуалните спрямо интерсексуалните, тъй като двете групи лица не са в сравнимо положение от гледна точка на биологичното /съобразно решението на КС/… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 11:07
Гост

Международните договори, ратифицирани от Народното събрание и обнародвани в Държавен вестник (вкл. и ЕКПЧОС), имат предимство пред българските закони и подзаконови нормативни актове – чл. 5, ал. 4 КРБ. Конституцията има предимство пред международните договори, които ѝ противоречат. ПЕС има предимство през Конституцията по въпроси, които от изключителната компетентност на институциите на ЕС, както и при споделена компетентност, но не и по отношение на въпросите, които са предоставени на изключителната компетентност на държавите-членки, какъвто е и въпросът за промяната на пола. Това означава, че само в ограничени случаи ПЕС има предимство пред КРБ. Например: български гражданин е с двойно гражданство… Покажи целия коментар »

Махарабагадугата
Махарабагадугата
21 февруари 2023 11:32
Гост

Значи ако Франция позволява, а България не, излиза че законите у Франция имат превес над нашите. Хайде помисли…

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 11:43
Гост

Има си практика на СЕС, не ми се обяснява. Който не го мързи, да прочете…

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 11:45
Гост

НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 17 Август 2021г. Чл. 4. (1) Събитията по гражданско състояние, настъпили в чужбина за лица, които към момента на събитието… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 11:51
Гост

Чл. 114. (5) Когато промяната на ЕГН е вследствие на съдебно решение за промяна на дата на раждане и/или пол, копието на акта се изготвя, след като длъжностното лице е отразило промяна в акта.

(6) За лице, за което няма акт за раждане, съставен в Република България, към преписката се прилага копие от акта му за раждане, съставен в чужбина, заедно със заверения превод на български език или съдебното решение за промяна дата на раждане и/или пол.

Жана
Жана
21 февруари 2023 10:59
Гост

Въпросът за смяната на пола за мен е етичен и на първо място стои пред лекарите, след което и пред юристите. Първи и основен принцип в медицината е „Не вреди!“, съдържа се и в Хипократовата клетва. Този принцип изключва възможността лекар да отстрани здрав и функциониращ орган, особено детероден такъв. Никакви пари не могат да оправдаят такова престъпление срещу човешко същество. Ако лекар има пациент с „полова дисфория“, то това го задължава да предприеме действия по отношение на психиката, а не на анатомията на пациента. Психичните отклонения не бива да се толерират, а да се лекуват – това е хуманното… Покажи целия коментар »

Човек
Човек
21 февруари 2023 10:51
Гост

“Господи, избави България”. Това е казал великият Васил Левски. Негоеата памет е жива и днес. Чест, достойнство, жертвоготовност, съзаклятие, кръв и сила, Отечество. Как може в нашата Конституция да е записано, че има два пола и брак да има само между мъж и жена и ЕСПЧ (остави това, че и нашият с 21 съдии) да считат, че общественият интерес изисквал да има трансексуално законодателство и уредба за промяна на пола. Драги съотечественици, съдии и граждани, конституционната идентичност на българския народ, морал, история, култура, бит не съответства на този интерес. Надделява то което е в корените ни, а именно “От българския… Покажи целия коментар »

Поздравления!!!
Поздравления!!!
21 февруари 2023 10:38
Гост

ВКС, поздравени сте:
‘Поздравления на ВКС за решението. Това написа във „Фейсбук“ лидерът на БСП Корнелия Нинова по повод решението на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд, което обяснява, че юридически няма как транссексуалните да променят пола си.“
Недялко също ви поздрави, очаквайте скоро и от Волен, Костя и остальная!

Поздравления!!!
Поздравления!!!
21 февруари 2023 11:35
Гост

Току-що и Путин изказа поздравления, критикувайки „Западния свят“. Браво на нашето ВКС, че се нареди заедно с най-големите защитници на традиционните православни ценности!

LSSAH
LSSAH
21 февруари 2023 10:29
Гост

Между другото имаше едно меме, което добре описва положението. Две картинки, на едната един от ония смело заявява:”Аз съм жена!”
На другата археолозите след 5000 г. : “Това очевидно е скелет на мъж”.
Та така.

надежда
надежда
21 февруари 2023 10:15
Гост

Човекът е мъж или жена, което си е в кръвта – xx или xy хромозоми. Това е неговото естество. Всеки опит за промяна на пола е против естеството, тоест противоестествен. За жалост тези хора са объркани и след това се чувстват още по-нещастни.

Пенчо
Пенчо
21 февруари 2023 10:30
Гост

Абсолютно сте права. Промяната на пола е най- големия геноцид в историята на човечеството. Както винаги, икономически напредналите държави допускат кардинални грешки в човешките отношения, яхвайки вълната на модерността. Но те така са свикнали, геноцид в Швеция, Исландия, Австралия и т.н. спрямо малцинствени групи, като са правени стотици експерименти с човешки същества с цел да не се размножават. Сега вече тръгват срещу собствените си деца. Толкова е тъжно!

Име
Име
21 февруари 2023 10:35
Гост

Като адвокат съм съдействал на няколко пъти, това е съвсем малък процент от обществото, не пречат на никого, тяхна си работа.

Успокояват се – когато успеят да се интегрират, не са под-човешка раса, разбира се – не трябва да се подражава от младите – понякога има импулси.

Глупаво е да ги разпъваш на кръст, не са образец за живот, защото няма да имат никога свои деца, това е достатъчно наказание.

Но са си напълно нормални в социално отношение, дискретни са и не е нужно да им се повтаря колко са жалки и т.н., впрочем има единични случаи.

Анон
Анон
21 февруари 2023 10:36
Гост

Генетика се нарича и тя е заложена във всеки човек още от зачатието му. Последващото психическо объркване не променя генетиката – естсетвената природа на човека. Не е нужно човешките закони да влизат в разрез с природните. Нищо противоестествено не е добре да се узаконява като норма. За психическите обърквания си има друг ред за решаване на проблемите. Достатъчно толерантни сме повечето хора да да оставяме обърканите да си живеят според личните им виждания, желания и подтици. Но да се навира непрекъснато в очите ни тази обърканост и най-вече – да се правят опити да минава за норма – тук вече… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 11:43
Гост

И нацистите така са мислили. Други „умности“ или трябва някой да Ви изтрие „противоестествено“!

уеишщ
уеишщ
21 февруари 2023 20:42
Гост

Кое от нацистката идеология сравняваш с природния закон, определящ човека като еднополов и детерминиран на генетично ниво като мъж или жена?
Някой да е предложил затваряне в концлагери? Горене на вещици? Газови камери? Освобождаване от работа? Не зачетох подобни призиви. Но аз поне чета. Ти нито четеш, нито мислиш.
Не знам за умовете на тези психично объркани хора, но твоят ум определено е объркан изначално, след като правиш такива недопустими аналогии.

АNONIM
АNONIM
21 февруари 2023 8:53
Гост

Влизали ли сте в съдебна зала, виждайки пред себе си плешив младеж с адамова ябълка, идентифициран като жена в личната си карта? Такива случаи има. Като му отказва смяна на пола, съдът му отказва работа, приемане, свободата да не обяснява всеки път защо е с женско име. Природата не е винаги справедлива и обществото не е. За това е възникнал съда- да даде баланса. Горко на обществото, чиито съд си самоизбожда очите, за да удовлетвори общественото мнение.

нов
нов
21 февруари 2023 9:43
Гост

Е как в личната карта този мъж ще е идентифициран като жена, след като и КС ти казва ,че не може. Малко си поизмисляте, г-н анонимен, обикалящ по съдебните зали.

чукча - писател, чукча не читател...
чукча - писател, чукча не читател...
21 февруари 2023 10:01
Гост

Нов си и зелен също. Очевидно е, че човекът говори за жена, която изглежда като мъж. Затова в личната карта е жена…

нов
нов
21 февруари 2023 10:09
Гост

Плешива жена с адамова ябълка? Я,пак! Не знам какви са ти критериите за жени, но ако твоята е с адамова ябълка трябва да започнете да правите секс на светло и ще си доста изненадан, вероятно.

стар
стар
21 февруари 2023 10:26
Гост

Абе, новият, ти нормален ли си или не можеш да разсъждаваш изобщо?!?! Човекът е написал ясно – „Като му отказва смяна на пола, съдът му отказва работа, приемане, свободата да не обяснява всеки път защо е с женско име.“ Т. е. изглежда като мъж, а по пол е записан като жена. Като бебе може да е изглеждало като жена и затова да е записано така. Или на бебето му гледат има ли адамова ябълка или не преди да го запишат какъв пол е?!?! Оня ден четох за агне с шест крака… Случаи всякакви има, включително и хермафродити, при които полът… Покажи целия коментар »

нов
нов
21 февруари 2023 10:38
Гост

Стар, точно защото разсъждавам не мога да разбера какъв е този индивид,дето се бил родил жена ,но като възмъжал му се появила адамова ябълка и оплешивял. Просто отговорих на АNОNIМ, че само е влизал и излизал в съдебните зали без дори да е разбрал за какво става дума. И Стар, по-спокойно, че на тази възраст да не вземе да ти изчезне адамовата ябълка и да се сдобиеш с буйни коси, че то човек за едната чест живей, дето има една приказка.

стар
стар
21 февруари 2023 10:53
Гост

Ами не разсъждаваш достатъчно, щом не можеш да го разбереш. както казах, всякакви случаи има, включително и на генни мутации. Не може с лека ръка да се каже – без промяна на пола по съдебен ред. Всеки един случай следва да се разглежда индивидуално и да се преценява дали има основание да се промени полът по медицински, биологични, психологически и т. н. причини, или се касае за някаква приумица и извращение, поради което не трябва. ВКС следваше да формулира критериите за случаите, когато това е допустимо, а не да си заравя главата в пясъка като щраус и да се прави,… Покажи целия коментар »

Пенчо
Пенчо
21 февруари 2023 12:49
Гост

Нали все ревете, че ВКС твори закони. Ясно се вижда от решението, че с това ТР се изключва възможността промяната на пола да става по съдебен ред, а топката е прехвърлена към законодателя, на който това му е работата, да създаде закон, по който изрично да става това.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 10:14
Гост

А адамовата ябълка бонус ли е!?

Стани
Стани
21 февруари 2023 10:42
Гост

Ако нещото не си играеше с природните норми, нямаше да има ни един проблем от този сорт.
То в описания „случай“ на практика и няма реален проблем де. Ни от работа са го лиши, ни от свобода и тем подобни други опити за описание на „нещастието“ му.

Андро
Андро
21 февруари 2023 10:39
Гост

Не, човекът е роден с полови белези от двата пола. КС ли ще му каже как се чувства?

уеишщ
уеишщ
21 февруари 2023 20:44
Гост

Колко пъти да ти се напише и на какъв език, чи да схванеш, че тук не се обсъжда хермафродитизма. И решенията на КС и ВКС не касаят този въпрос.

Име
Име
21 февруари 2023 10:38
Гост

Смених пола на една жена – наистина беше в сложна ситуация, прилича на мъж, всичко точно – за какво да се бута при жените.

Хормонално разбъркване, ситуацията е сложна, то има медицински показатели, а и да няма – все тая, не говоря за капризи.

Анон
Анон
21 февруари 2023 10:41
Гост

Няма нищо по-справедливо, добро и естествено от природата. Това, че човешки същества не познават законите й и някои от тях смятат, че могат да ги променят и че са над тях, си е проблем на тези същите хора, който обаче не следва да се натрапва на останалите. Кой е лишил описания от Вас човек от работа и свобода? Да върви да бачка, не да се чуди какви претенции противоестествени да има към обществото. В момента без друго ича недостиг на работна сила – ако му се работи, работа ще си намери. Кой го е лишил пък от свобода? Много го… Покажи целия коментар »

Аноним
Аноним
16 март 2023 11:40
Гост

А какво ще кажете за земетресенията?!

Conservator legis
Conservator legis
21 февруари 2023 8:48
Гост

Като млад юрист се гордея с мъдростта на българския Конституционен съд и Върховния касационен съд. Последните стожери на върховенството на правото в страната.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 9:00
Гост

Последният „стожер“ е ЕСПЧ – може би още не стигнал до тази лекция! Ако бях на Ваше място, бих се подготвил са нея преди да бъде проведена в университета!

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 9:40
Гост

КРБ пропусна, батинка……сбъркал си лекциите.

КРБ
КРБ
21 февруари 2023 10:05
Гост

Виж си чл.5, ал.4 от КРБ, че май него ти го пропусна…

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 10:49
Гост

Я пак…..

Стани
Стани
21 февруари 2023 10:44
Гост

Напоследък ЕСПЧ се изживява като еврогейска притурка на задокеанските кукловоди. Навремето имаше смислени актове и що-годе постоянна, логична, неизменна и наистина разумна практика. От десетина години не е съд, а платен цирк.

Б.А.
Б.А.
21 февруари 2023 19:08
Гост

От точно толкова време едно Чудо на име „сорос“ е овладяло този „съд“. Това не е вече Съд, а лобистка Бухалка срещу Наионални Държави и Консервативни Общества. Имаше Скандал с това колко съдии от този съд са били зависими от това същото.

Conservator legis 2
Conservator legis 2
21 февруари 2023 10:04
Гост

Млад и зелен си. Като стар юрист, мога да кажа, че това, което имаме в момента като ВКС и КС, е най-слабото в цялата история на Третата Българска държава…

Име
Име
21 февруари 2023 10:43
Гост

ВКС е страшилище – винаги са били прецизни, няма случай да не са в час и винаги си изпипват работата.

По моя преценка е неприятно да се доведеш до унижението да се обръщаш към съд, а ВКС имат последната дума по споровете.

Колко да имат последната дума, конкретни решения има в отклонение от нормата.

Слава богу – нямам деца и няма да наследят адвокатурата ми, което ме облекчава хилядократно.

Незнайко
Незнайко
21 февруари 2023 14:08
Гост

Ами не e точно така. Да не забравяме случаят със Симеончо и решението на КС за обявяване на противоконституционен на закон от 1947г., когато нито Констититуцията от 1991г. я е имало, още по-малко Конституционен съд. Ама нейсе. Половете са ни най-големия проблем.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 1:56
Гост

Поздравления за ВКС. Изключително положително впечатление прави внимателната формулировка на решението и последствията от нея, вкл. за бъдещите законодатели. Единственото притеснително нещо може би е употребата на термина „самоопределяне“ който има особено идеологическо съдържание, основано на философо-религиозните виждания на фигури като Хегел и Меркуза. Това е именно, че „душата на човека е неговата социална идентичност“, измежду други постулати в този дух, чието съдържание може да се резюмира в твърдението, че „въображението на човека е ограничено (подтиснато) от природните закони“ – т.е. приемането на разпоредби лежащи на такава почва е, в основата си, отрицание на реалността във всичките ѝ измерения, включае… Покажи целия коментар »

Име
Име
21 февруари 2023 10:49
Гост

Фашистите – които бяха победени окончателно преди 80-90 години, а в Испания – едва 1978 г., също изповядваха чиста раса.

Фундаменталистите в Афганистан са забранили на жените да следват в Университет, а в Иран – убиха млада жена заради свалена бурка.

Аз нямам познати хомосексуалисти, но те не са „боклуци“, доколкото наблюдавам, скандализират под някаква форма и – са комични.

Изявата им е тяхно право и никакви закони не трябва да им пречат, просто трябва да предпазваме децата си от това явление.

Пенчо
Пенчо
21 февруари 2023 12:56
Гост

Последните ти осем думи всъщност те опровергават. Целта не тези решения на КС и ВКС е да не е толкова лесно да бъдат манипулирани децата и подмамвани към другия бряг.

епа поредната тъпня от ВКС
епа поредната тъпня от ВКС
21 февруари 2023 0:28
Гост

Очевидно е, че трябва да се преценява за всеки конкретен случай. Ако някой си е направил медицински операции, има първични и вторични полови белези на другия пол, чувства се така и т. н., не би трябвало да има пречки фактическото положение на реално променен пол да получи и юридическо изражение. Т. е. тези тъпанари трябваше да посочат при наличието на какви достатъчно тежки предпоставки (критерии) е допустима промяната на пола по съдебен ред, след задължителни медицинска и психиатрична експертизи.

Стоил
Стоил
21 февруари 2023 3:24
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
аха
аха
21 февруари 2023 8:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2023 8:52
Гост

Има си фенетични изследвания и хромозоми X и Y, както възприема и КС, всичко останало са локумени лакърдии.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2023 8:53
Гост

*генетични

сигурно
сигурно
21 февруари 2023 9:02
Гост

има случаи, в които хората от деца се чувстват от противоположния пол – на ниво психика, след което си правят и съответни медицински операции, така че това са обществени отношения, които се нуждаят от подробна нормативна уредба, а докато няма такава, следва да се прилага каквото има. Така се правеше досега и няма пречки да не се прави за в бъдеще, независимо от малоумното ТР, което както и всички останали, вместо да решава проблемите, ги мултиплицира…

гост
гост
21 февруари 2023 9:54
Гост

Това се коригира с психологична и психиатрична помощ! Казвам го без всякаква насмешка! Необходима е друг вид помощ, не хирургична.

уеишщ
уеишщ
21 февруари 2023 20:49
Гост

Има психопатии, при които човек се чувства дърво, море, поляна, кон, муха. На ниво психика, както казваш и ти. Някои вият, мучат, ходят на четири крака, голи, така че и това са обществени отношения, които се нуждаят от подробна нормативна уредба. Която обаче не следва да ги признава за това, за което си мислят, само поради грешката в мисленето им. Случаи и такива има доста. И какво сега? Много ли сме лоши, че не признаваме на човека правната възможност да се пише кон?

Смехотворно
Смехотворно
24 февруари 2023 18:14
Гост

А когато започнат някои хора на 50, чувстващи се на 16 (на ниво психика!), да си лягат с 15-годишни момиченца и момченца и искат същите права като на чувстващите се от другия пол? Какво ще кажете тогава, драги толерасти? Как ще им откажете на тях също да бъдат приети от обществото като 16-годишни? Щом полът не се определя с раждането, а е въпрос на самоопределение, значи и възрастта е! Но май няма да е приятно 15 годишно момиченце с 50, пардон, поределящ се като 16-годишен мъж! Какви сте лицемери!

льольо
льольо
21 февруари 2023 8:59
Гост

„не би трябвало да има пречки фактическото положение на реално променен пол да получи и юридическо изражение“ – практически е невъзможно да има ситуация на РЕАЛНО променен пол. Може в следствие на хормонална терапия и различни операции лице от даден пол да придобие визуални белези на другия пол, но това РЕАЛНО не променя полът му – единствено външността на лицето. Утре ако се намажа с кафява боя или си приложа някаква хирургия с която пигментацията на кожата ми се промени и стане кафява (ако изобщо е възможно) това няма да означава, че реално съм сменил расата си нали?

какво означава реално
какво означава реално
21 февруари 2023 9:56
Гост

това всъщност трябваше да реши ВКС – ако има всички първични и вторични полови белези на другия пол, т. е. физически да изглежда като лице от другия пол „от – до“, така да се каже, и ако психически се чувства като лице от другия пол, поради някакви сгрешени мозъчни процеси – неща, които могат да се установят с медицинска и психиатрична експертизи, то това лице реално е от другия пол и няма пречки да му се смени пола и юридически. Говорим, че това би следвало да се прави при сегашната законова уредба и ВКС трябваше да каже кои точно са… Покажи целия коментар »

Стани
Стани
21 февруари 2023 10:47
Гост

Точно. Генетиката си остава същата, каквато е била при зачеването му. Въпреки макиажа и останалите циркове. Ако си сложи маска на магаре, зареве и затърчи на четири крака, правото за магаре ли ще го смята?

Пенчо
Пенчо
21 февруари 2023 13:00
Гост

Истината трябва да е преди всичко. Полът не е социална, а биологична категория и ДНК не се променя с гореизброените манипулации. Другите хора трябва да знаят с кого си имат работа. Оттам насетне сами си решават как да те възприемат. Но да ги заблуждаваш, че си някакъв е некоректно. Който е достатъчно толерантен, ще приеме транс, хомо и т.н. хората и без да се променят външно, както това всъщност правим мнозинството в България.

Аноним
Аноним
16 март 2023 11:54
Гост

Полът има социално измерение. Обличане, обръщения, дори при настаняване в болници и други, социлогочески проучвания (някои проучвания взимат предвид пола). Биологическо и само е единствено биологическо значение има кръвната група, например. За нея се пита само при кръвопреливане/кръводаряване. Но обществото не обръща внимание на този белег освен при кръвопреливане/кръводаряване. Ето това пропускат да вземат предвид КС и ВКС. И медицинската общност ясно е изразила своята позиция по темата и какви процедури и терапии е редно да се приложат при транссексуални хора. Въдворяването им в психодиспансери не е процедура/терапия, която трабва да се прилага според медицинската общност.

Име
Име
20 февруари 2023 23:16
Гост

ВКС е както винаги точен, но има хора, които са в необходимост да заживеят далеч от кошмара. Не е мода.

Безпристрастен
Безпристрастен
20 февруари 2023 22:37
Гост

Що не са го спрели да питат СЕС…..Отговорът от там щеше да е ясен- всеки ден може да се сменя пола, зависи сутрин като станеш като КАКВО се усещаш .
Жалко за тези с ОМ. – Ерик Василев, Марио Първанов, Драгомир Драгнев ….Но пък и те имат право – утре заран ако се усетя като сив скален орел, тия същите може да ме признаят за застраен вид !

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 22:40
Гост

Няма нужда да се пита СЕС – сбъркал сте „гнездото“ на скалните орли. Има друг съд, който ще изясни какво представлява „скален орел“ и дали той е „застрашен вид“, нарича се ЕСПЧ и ние се подчиняваме на неговите задължителни постулати. Или не, скални ореле?!

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 9:41
Гост

Не, мамин, има КРБ…….

Районен съдия
Районен съдия
20 февруари 2023 21:39
Гост

Заглавието е подвеждащо. Преобладаващата практика и досега беше същата. Преди година – две писах решение в същият смисъл като това ТР и още не се е върнало. Сигурно е спряно да чака това ТР.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 21:54
Гост

Би трябвало такива дела да са спрени до произнасянето на ТР. Сега ще тръгнат.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 21:55
Гост

Да разбираме, че сте изпратил препис от решението Ви на НС, за да уреди изрично възможността да се промени полът?! Това е в основата на ТР.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 21:21
Гост

Тежък удар за Демокрацията в един ден! Това ТР и делото за избора на членове на ВСС.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 21:55
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:55
Гост

И това ТР ще е със същата „задължителна“ като онова другото на КС – за пола. По простата причина, че ЕКПЧОСГ притежава примат пред националното законодателство. Това е подчертано и от възможността за отяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК: „Европейският съд по правата на човека с окончателно решение е установил нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм. с Протокол № 11 от… Покажи целия коментар »

Незнайко
Незнайко
21 февруари 2023 8:23
Гост

Само дето ЕКПЧ няма примат над Конституцията, когато й противоречи. В такави случаи е хубаво да се помисли да се разширят правомощията на Конституционния съд и той да може да се произнася по “казусите“ на ЕСПЧ, най-вече относно тяхната конститоционосъобразност.
Все пак, ако сме демокрация, винаги мнозинството печели.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 9:09
Гост

ЕКПЧ е определяна от ЕСПЧ като „Конституционен инструмент на европейския обществен ред“ -няма какво повече да се добави. Всеки грамотен юрист ще разбере какво е примат и кой международен акт е част от българското законодателство. Позволете обаче да подмина с усмивка, „незнайно“, желанието Ви КСРБ да контролира ЕСПЧ. Има една друга държава, която го прави, но тя е вече извън приложното поле на Конвенцията.

Пенчо
Пенчо
21 февруари 2023 13:09
Гост

Ами давайте, наливайте масло в двигателя на проруските партии, които имат смазващо мнозинство в страната. Накрая ще излезем от ЕС /ако той сам не се разпадне/ и дори хората, които са прозападно, но не постмодернистично настроени /пр. християните по убеждения/ ще подкрепят това, защото залогът е нормалността /т.е. естествените биологични закони/.
Освен това в случая ВКС просто подхвърля топката на законодателя, който да приеме ред за смяната на пола, ако има обществена нужда от това.

Аноним
Аноним
16 март 2023 12:04
Гост

Закони има в човешките общества. В природата има процеси. И тези процеси не са единни и постоянни във времето а се изменят (еволюция). Някои от процесите може да са добри (полезни) за нас: например гравитация, фотосинтеза, но други може и да са опасни за нас: вулканизъм, земетресения, свлачища. В природата няма етика, няма я концепцията добро/зло, няма и право и закони. По същесвто природата е неутрална, сляпа. Няма намеса от етически характер, дори и убийство да се извършва. А относно религиите, България и законодателсвтото и са светски. Не се влияят от религиозните догми и постулати. Държави, в които религията е… Покажи целия коментар »

Незнайко
Незнайко
21 февруари 2023 13:52
Гост

Незнайно защо, но ЕС не е държава и няма собствена Конституция. Правосубектността на ЕС и в частност на ЕСПЧ са производни от суверинитета на държавите членки, които продължават все още да са самостоятелни и суверенни по отношение на собствената си конституционна правна уредба, поне до факта, че не са се отказали от предимството на собствените си Конституции и тяхното върховенство. Затова и приемам с шега Вашето разбиране за примат на международен акт над КРБ, какъвто ЕКПЧ все още няма. Да перифразираме така: ЕСПЧ не може да има повече правомощия отколокото му са дадени.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:43
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 22:35
Гост

Това е правен сайт, а не тролска забава – има други места за изява, за съжабение. Как е възможно подобни коментари да стоят непокътнати, а пък дори и да събират одобрение. Дали сме съгласни или не с дадено становище, това не трябва да създава желание за „линчуване“ на инокамислещите. А кой пък сте Вие, троле, без никакви ПРАВНИ доводи, да дамгосвате върховни съдии и да пропагандирате някакви политически възгледи, които и без друго са изключително съмнителни… Всъщност, кой е Шорош, кои са демонократите?! Сякаш някой е „изпълзял“ от някой тролеферма…

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:38
Гост

„В заключение, подписалите особеното мнение, изтъкват, че България е правова държава, в която достойнството на човешката личност е неотменимо и ненакърнимо. „Върховенството на правото в България предполага универсално равенство на достойнството на всички човешки същества, включително и на транссексуалните“, заявяват те.“ Никой всъщност не накърнява правото на друг с решение, което е в унисон с естествените природни закони. Утре може някой да има претенции да го пишат като обект на правото – земя, апартамент, кон, табуретка, бойлер. И какво? Ако му се откаже по същата причина, защото човекът е живо биологично същество от точно определен вид, определен като такъв от… Покажи целия коментар »

Аноним
Аноним
16 март 2023 12:09
Гост

Табуретката, бойлера са невъодушевени предмети, вещи. Змиите и конете са живи организми, но нямат съзнание, самоопределяне и самоосъзнаване. Тези качества са характерни за човека. Съответно конят не може да каже „Аз съм кон“. Също и тези животни не боравят с език (писмено и говорима), само човекът го прави. Сътветно сравнението на свойството самоопределяне на хората на тези с конете и бойлерите е… най-малкото смешно… Неуместно е по-правилно казано.

Давид Александров
Давид Александров
20 февруари 2023 20:31
Гост

Поздравление за правилното решение!

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:23
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Емили
Емили
20 февруари 2023 20:23
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
адвоакт
адвоакт
20 февруари 2023 19:28
Гост

Драги ми тролове, нека ви обясня нещо: Когато нямаш пари, и искаш ЕС да ти дава фондове, се съобразяваш с Правото на ЕС – не че то е перфектно, но това е условието: ако не ти изнася,напускаш ЕС и отиваш в Евразийския съюз на г-н Путин, който може би също има някакви предимства. Само че, този феномен, на “умо гане“ ,което бозае от 2 майки, върви само в манталитета на Балканите. По света е иначе – или си в съюзни отношения, или не си. Ако пък искаш да не си в тази дилема, обяваваш неутралитет, кото пак значи да излезеш… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:18
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:22
Гост

*стоя прав

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:46
Гост

Драги ми троле, повечето българи вече нямат нищо против да напуснем ЕС, т.к. той без друго се разпада от вътрешно безсилие и гнила политика, самоубива се бавно и сигурно, включително и с антилогични, антиприродни и античовешки правни и политически свои решения. Мога да Ви напомня, ако сте го учили някога, ако не сте, просто да Ви информирам, че първоначалната му идея е била икономически съюз между суверенни държави. Днес той се изживява като Господ, който решава насилствено и еднолично, налагайки волята си над членовете си по всички въпроси – от криви краставици, през това кой какъв личен живот трябва да… Покажи целия коментар »

Аноним
Аноним
16 март 2023 12:14
Гост

ЕС не решава и заставя кой какъв личен живот да живее. Но явно нашите правни органи и немалка част от обществото именно с това е ангажирана. ЕС (или ЕСПЧ) защитава правото на личен живот. ДОкато съдилищата (КС и ВКС) са по-заинтересовани от обществения, а не защитата на личния живот на гражданите. А за храните, ами в един икономически съюз се преполага, че ще има стандарти и изисквания за стоките и услугите. Затова е решено какви изисквания трябва да покрият краставиците. Ако си ги гледате в двора за собствена консумация и не ги продавате на клиенти, то тогава тези изисквания не… Покажи целия коментар »

ГОСТ
ГОСТ
21 февруари 2023 10:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
льольо
льольо
20 февруари 2023 19:00
Гост

Перфектно. Гейм, сет и надявам се – мач.

адвоакт
адвоакт
20 февруари 2023 18:52
Гост

Какво следва? Наказателна процедура от ЕК с/у България, и осъждане на България на конвейр в ЕСПЧ. Ще им отвеят ТР като все едно са го писали студенти в упражнение

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:56
Гост

Верно ли, а за КРБ да си чувал.

адвоакт
адвоакт
20 февруари 2023 19:20
Гост

Чувал съм за примат на Правото на ЕС, и спиране на фондовете от ЕС като не спазва същия

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 23:22
Гост

Така, така. Правото на ЕС наистина замяза на примат. Върви в посока обикновена маймуна вече.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 23:36
Гост

Четете ги тези книги, другари, дори и аджамии да сте, четете….

Стани
Стани
21 февруари 2023 10:52
Гост

Така е. Четете – почнете, както е редно, с биология, физика, химия, а по повод темата – наблегнете на генетиката. Тя ще ви каже най-пълно и точно какво е пол, кога се определя и може ли са промени изначално Х с У хромозома.

Аноним
Аноним
16 март 2023 12:29
Гост

Научили едно нещо по биология (физиката и химията нямат толкова общо по този казус) и го повтарят сляпо… X Y хромозомите съдържат ДНК, която кодира образуването на протеини. Възможни са промени по молекулярната структура на ДНК (хромозомите са цитогенетично значими, но молекулите, базите в тези хромозоми са от по-съществено значение в науката и медицината). Тези промени се наричат „мутации“ Могат да възникнат по всяко едно време. СЛед зачеване, след раждане, дори и по-късно през живота на организма. Именно тези процеси са от значение когато се изследва проявата на някои явления. С изследване на хромозомния набор и качество могат да се… Покажи целия коментар »

Студенти
Студенти
20 февруари 2023 18:59
Гост

Студентите биха се справили по-добре от това на няколко странички да повтаряш с различни „доводи“, че нямаш права, защото не са ти дадени законодателно

льольо
льольо
20 февруари 2023 19:00
Гост

Каква наказателна процедура, на какво основание?

ГОСТ
ГОСТ
21 февруари 2023 10:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Особеното мнение
Особеното мнение
20 февруари 2023 18:51
Гост

Поздравления за автора на особеното мнение и подписалите го съдии! Много по-аргументирано и правилно, в сравнение с решението на мнозинството. А на коментиращите тролове бих препоръчал да четат ПИК и БЛИЦ, защото те са съответстващи на нивото им „институции“

адвоакт
адвоакт
20 февруари 2023 19:22
Гост

За това си прав – лекс не могат ли някак да ограничат тези тролове, все пак това е специализиран сайт за юристи, а не всеки да драще нещо си.

Горанов
Горанов
21 февруари 2023 3:39
Гост

E, ти можеш ли да спреш гората да се разлиства?

Кольо
Кольо
21 февруари 2023 10:55
Гост

Какво стана, тролче, дотежа ти липсата на аргументи и замечта за пълна забрана на инакомислието? Като гледам – направо с правни аргументи си се заринал. Да стане като бг-новините по време напландемията и по повод войната ли искаш? Че нали ако стане така тук ще останете само еврогейски тролове и от сайта няма да има смисъл. Ще си кютате петима платени и няма пред кого да си сипете мъдростите и лайковете. Както се случи с няколко други сайта и форума по същата причина вече.

Стоил
Стоил
21 февруари 2023 3:36
Гост

Даже и на останалите Пеефски жълтини.

боряна
боряна
20 февруари 2023 18:48
Гост

Добре, че все още ГК донякъде мие лицето на ВКС, че НК и ТК са изгнили от корупция.

Име
Име
20 февруари 2023 18:22
Гост

Е, навремето нямаше публичност, но ги имаше. Има и такива хора.

Щерев
Щерев
20 февруари 2023 18:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Възмутително
Възмутително
20 февруари 2023 18:25
Гост

Пълен позор е другото

Хари
Хари
20 февруари 2023 18:12
Гост

Добре са ги отрязали.

Аноним
Аноним
16 март 2023 12:32
Гост

Само искам да ВИ попитам нео, въпреки, че от правна гледна точка може да няма особено или никакво значение, но от човешка, предполагам, има. Как бихте се чувствали ако ви „отрежат“ за нещо важно и значимо в живота Ви?

За малко не стигнаха парите
За малко не стигнаха парите
20 февруари 2023 17:58
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
пинко
пинко
20 февруари 2023 18:19
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:57
Гост

28 от ВКС са дъно

Стоил
Стоил
20 февруари 2023 18:15
Гост

А другите с особеното мнение!

Биби
Биби
20 февруари 2023 17:56
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
ГОСТ
ГОСТ
21 февруари 2023 10:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:54
Гост

Малко като „държавата знае най-добре“.

Чочо
Чочо
20 февруари 2023 17:48
Гост

Тези с особеното мнение на модерни ши се правят? Като ги знам, че са на пределна възраст…

Гоги
Гоги
20 февруари 2023 17:47
Гост

Има само два пола! Раждаш се мъж или жвна. Какви са тези юридически претенции?

Анон
Анон
21 февруари 2023 10:57
Гост

Не само се раждаш. Ти СИ или мъж, или жена още когато те заченат! Но биологията и останалите по-точни науки са далечни за евросъзнанието, което разчита само на пропаганда и икономическо-политически монополни силови решения.

Аноним
Аноним
16 март 2023 12:35
Гост

Не същесвтува наука или право, което да определя хората как да се самоопределят. Може да откаже да го легитимизира, както в конкретния случай, но не може да определя хората.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 февруари 2023 17:44
Гост

Прехвърлиха горещия картоф на НС, да внимаваме какво мнозинство ще се сформира.

Пенчо
Пенчо
21 февруари 2023 13:17
Гост

Ами ако от ПП и ДС разчитат да направят кампанията си, развявайки особеното мнение по това ТР, ясно е какво ще е мнозинството- смазващо, в полза на статуквото.

Михаил
Михаил
20 февруари 2023 17:43
Гост

Беаво! Очаквах това решение с нетърпение.

Джендо хайдутина
Джендо хайдутина
20 февруари 2023 17:39
Гост

И все пак 21 „либерала“ е стресиращо много. Жалко е колко хора са готови на всякакви безумия в желанието си да са модерни или просто послушни. Браво на онези 28 все още трезво и здравомислещи!
Сега чакаме розови простести. ДБ,ПП и всякаква жадна за равноправие и западни грантове „общественост“.
С такава общественост няма защо да се чудим,че сме винаги …от страната на булката

123
123
20 февруари 2023 17:42
Гост

Oх, поредният философ, който е написал повече, отколкото е прочел

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
20 февруари 2023 17:34
Гост

Единственото читаво решение на ВКС днес е да реши да обяви резилите си в един ден, за да не ги псуват два.