Задължителна медиация по 12 вида дела – от развод, през делба до търсене на отговорност на управителя за вреди на ООД, залага Висшият съдебен съвет (ВСС) и предлага изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и на Закона за медиацията (първия законопроект виж тук, втория – тук).

Тези дела са за:

 1. развод (чл. 49 СК);
 2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му (чл. 127, ал. 2 СК);
 3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му (чл. 59, ал. 9 СК, чл. 51, ал. 4 СК);
 4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения (чл. 123, ал. 2 СК);
 5. определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото (чл. 128 СК);
 6. разрешаване на спорове между родителите, свързани с пътуване на детето в чужбина и издаването на личните документи, необходими за това (чл. 127а СК);
 7. разпределяне на ползването на съсобствена вещ (чл. 32, ал. 2 ЗС);
 8. парични вземания, произтичащи от съсобственост (чл. 30, ал. 3 ЗС, чл. 31, ал. 2 ЗС);
 9. делба (чл. 34 ЗС);
 10. изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост (чл. 6 ЗУЕС), за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата (чл. 48, ал. 7 ЗУЕС), както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост (чл. 40, ал. 1 ЗУЕС и чл. 43, ал. 1 ЗУЕС);
 11. изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност (чл. 125, ал. 3 ТЗ);
 12. отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди (чл. 142, ал. 3 ТЗ и чл. 145 ТЗ).

В огласените днес от съвета законопроекти се предвижда, че съдът ще задължава страните по тези дела да участват в медиация. Това означава медиационна среща с продължителност от 1 до 3 часа. Т.е. задължението е за участие в процедурата, а не за постигане на споразумение.

Страните не внасят авансово разноски за тази процедура, а ги поема съдебният бюджет, но след това той си ги възстановява, съразмерно на уважената и на отхвърлената част от иска.

Ако страна не изпълни разпореждането на съда да участва в медиация, санкцията е, че ще ѝ бъдат възложени разноските по делото, независимо от изхода му. Ако и двете страни саботират медиацията, ще си разделят разноските, независимо коя е спечелила делото.

Ако страните постигнат споразумение, на ищеца ще се връща половината платена държавна такса. Предлага се следната редакция на чл. 78, ал. 9 ГПК: „При приключване на делото със спогодба или при прекратяването му поради оттегляне или отказ от иска в резултат на постигнато между страните споразумение половината от внесената държавна такса се връща на ищеца. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго“.

Т.е. важното е десезирането на съда заради постигнато споразумение, независимо дали то е сключено в процедурата по медиация.

В проекта се предвижда, че по 7 вида дела съдът също може, но не е длъжен, да задължи страните да участват в медиация. Те са за:

 1. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие;
 2. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка, или за сключване на окончателен договор;
 3. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;
 4. издръжка;
 5. възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;
 6. защита на членствени права в търговско дружество (чл. 71 ТЗ) или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството (чл. 74 ТЗ), както и искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Разликата с първите 12 дела е, че тук преценката дали да се проведе медиация между спорещите е оставена на съда, но веднъж решил, че те трябва да участват в тази процедура, това е задължително за страните. В проекта за изменения в ГПК са изброени примерни критерии, от които трябва да се ръководят съдиите, когато решават дали да разпоредят задължителна медиация.

Ако обаче спорът е с държавата или държавно учреждение, съдът не може да задължи страните да участват в медиация. По правило тя е изключена и ако страна по делото е потребител. Но е предвидено изключение за „исковете за вземания, произтичащи от договор за банков кредит или свързани с него правоотношения, както и от договор за имуществено застраховане“.

Съдът няма да праща на медиация, когато е сезиран с един от 12-те иска, за които тя е задължителна и ако по делото са представени убедителни доказателства за извършено насилие над страна по делото от насрещната страна, за наличието на риск за живота или здравето на детето или за неговия най-добър интерес. Както и когато първото съобщение по делото не е връчено на ответника лично, или чрез друго лице в предвидените от закона случаи, освен ако той бъде открит по-късно в хода на производството.

Правилото е, че съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация само веднъж в производството. Това ще прави първата инстанция (с необжалваемо определение) във всяко положение на делото след изтичане на срока за подаване на отговор на исковата молба и до приключване на съдебното дирене. Съдът ще дава срок на страните да отидат на медиация, но той не може да е по-дълъг от три месеца. Ако първата инстанция не ги е изпратила на медиация, това може да направи въззивният съд.

Медиацията ще се провежда в съдебни центрове към окръжните съдилища, т.е. там ще бъдат назначени съдебните служители – координатори, които администрират процедурата по медиация. „Същевременно във всеки районен съд ще бъдат разкрито териториално поделение на центъра по медиация, което ще предоставя необходимата инфраструктура, за да бъдат провеждани процедури по медиация“, обясняват авторите на законопроекта.

Всичко това ще изисква и приемането на подзаконова уредба и организация, затова е предвидено задължителната медиация да бъде въведена от 1 януари 2024 г. и да се прилага само за дела, които са образувани след тази дата.

ВСС е изчислил, че с предлаганите от него изменения в ГПК и ЗМ ще се постигне провеждане на задължителна медиационна процедура по не по-малко от 50 000 съдебни дела годишно и сочи, че това значително ще облекчи както страните по делата, така и съдебната система.

„Целта е институционализиране на усилията за доброволно уреждане на спора, с оглед постигане на бързина чрез избягване на значително по-продължителната и сложна съдебна процедура, както и на баланс на интересите на страните, доколкото подпомагани от медиатора, те участват при окончателно регулиране на отношенията, предмет на делото“, се посочва в мотивите.

От ВСС изтъкват, че един от ключовите фактори за ефективността на съдебната система е натовареността на съдилищата, от която зависи в огромна степен качеството и бързината на правораздаването. И сочат един парадокс – през последните пет години населението на България е намаляло с 6,71%, но броят на постъпилите дела в съдилищата се увеличава с 2,82%.

77
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
17 октомври 2022 20:18
Регистриран

В регистърът към Министерството на правосъдието има вписани голям брой медиатори по обща и специализирана медиация, които са изкарали курсове и имат правоспособност да практикуват.СЪДЪТ ИЗПРАЩА НА МЕДИАЦИЯ НА ТЕЗИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ,А НЕ ПРАВИ ЦЕНТРОВЕ-в съда се упражнява насилие над волята-ТАМ НЕ СЕ ПРАВИ ТАКАВА ДОБРОВОЛНА ПРОЦЕДУРА. Медиацията е доброволна ИЗВЪНСЪДЕБНА юрисдикция за сключване на споразумения, затова НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА В СЪД,не може да се създават някакви центрове към съда и пр.глупотевици-до сега в СРС и СГС има усвоени огромен брой парични средства,дарени нам от фондация Америка за България, но не за съда ,а за медиаторите-свободна професия.В Италия отдавна… Покажи целия коментар »

Владимир Вълков
Владимир Вълков
27 януари 2023 15:36
Гост

Никой от медиаторите в съдебния център към СРС и СГС не е взел нито една стотинка от съда, но отделят десетки, а дори и стотици часове в рамките на годината от личното си време и инвестират в подкрепа на страните да намерят изход от спора. Адвокатите са безценни при оформяне на решението, но съвсем не са единствено компетентни да водят процедура по медиация. Напротив, понеже става дума за доброволен акт, а не наложено решение, адвокатът дължи да излезе от ролята си на запознат с правилата и да открие пространство на страните и да ги подкрепи да разрешат своя проблем по… Покажи целия коментар »

VladTepes
VladTepes
11 октомври 2022 17:01
Гост

Трудно ще се осигурят достатъчно медиатори – Духовна академия „Кеворкян“ е с ограничен капацитет и не може да подготви голям брой кадри за кратко време.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2022 11:57
Гост

А по отрицателни установителни искове за погасени по давност вземания /124, ал. 1 ГПК, 439 ГПК/ задължителна медиация КОГА?!

Госъ
Госъ
21 септември 2022 8:40
Гост

Веднъж съм пробвал. Няма такава дивотия!

последици от неслучилата се ЛУСТРАЦИЯ
последици от неслучилата се ЛУСТРАЦИЯ
21 септември 2022 8:09
Гост

Целия проблем, е че не беше проведена ЛУСТРАЦИЯ-по чешки модел. В Чехия, подложените на лустрация не дават акъл, и не правят предложение за изменение в нормативната уредба, нито пък имат властнически позиции, а са се скрили в миша дупка и са по тихи и от тревата, в добавка -те са със секвестирано имущество-по силата на лустрационните закони, без право на работа в публичния сектор, и общественозначими професии от частния, без право на пенсии-това, другари и другарки е лустрацията, която се случи в цяла източна европа, и най-всеобхватно в Чехия.И не е противоконституиионна-никъде в източна Европа не беше обявена за противоконституционна.… Покажи целия коментар »

Не е късно за лустрация!
Не е късно за лустрация!
21 септември 2022 8:11
Гост

Поне две от партиите с шанс да са в управлението като предизборно обещание предлагат да внесат изм. от едно изречение в конституцията, което ще позволи и приемане на закон за лустрацията. Дали ще се случи, макар и късно-ще видим.

Суверена
Суверена
17 октомври 2022 20:29
Гост

Нямаме никаква нужда от лустрация-то беше едно време-което е било не ще бъде същото-всички вече сме с равни права, независимо какви сме били. ДНЕС,КОЛЕГИ,ИМА ЧЛ.7 И 8 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА-това още през 1991 г.колегите от ЮФ-прекрасни професори,отдавам им чест, са въвели така нареченото възстановително правосъдие. Държавата отговаря за нанесени щети на гражданите.Нормите имат директен ефект и не се нуждаят от опосредяване от закон.Водете искове срещу държавата-съдебна,изпълнителна и законодателна власт.Тя трябва да ни изплати дадените по нейна вина от бюджета пари по всички наказателни процедури ,наложени от ЕС срещу Родината.Така ни е лишила от средства за социални плащания и повишаване на стандарта… Покажи целия коментар »

истински случай-за медитирането при медитацията
истински случай-за медитирането при медитацията
21 септември 2022 7:24
Гост

Преди ковид кризата, в София, вероятно помните гостуваше велик индийски медитатор-навсякъде имаше рекламни плакати за организираното от него обучение по медитация. Девойка от дълбоката провинция, естествено-от завършилите право решава да се запише на курс по медиация. Вижда плакатите с рекламите, чела-недочела и се записала на курс по медитация, а през цялото време си мислила, че я обучават на медиация. До края на курса останала с впечатление, че ще получи диплом,че е медиатор. Нито пък разбрала,че я учат не да медиатира, а да медитира. Накрая и дали диплом,че е учила медитация. Отива да се впише в министерството на правосъдието като медиатор,… Покажи целия коментар »

СелЕнин
СелЕнин
21 септември 2022 7:00
Гост

И как ще накарате насила хората да ходят на медиация?

Ще се бърка в джоба-ето как!
Ще се бърка в джоба-ето как!
21 септември 2022 7:39
Гост

В проекта пише как-който не отиде доброволно на медиация, са му подготвили да плаща разноските по делото. Тоест-мърлявщината е,че някой решава да се разпорежда с чуждите пари, а и в добавка-с чуждото време, като го вкарва в излишна, ненужна, непоискана, натрапена, усложняваща процеса процедура. Според проекта- Отиваш на медиация-плащаш, въпреки,че не я искаш. Не отиваш на медиация-пак плащаш. Страните, неискащи медиация ще се явяват, за да получат бележка,че е проведена неуспешна медиация, за да се продължи делото, след представяне на тази бележка. Предвиждам и бизнес по издаване на подобни бележки-страните ще се примирят с финансовата загуба, и просто ще представят… Покажи целия коментар »

Твърдо против задължителната медиация!
Твърдо против задължителната медиация!
21 септември 2022 5:56
Гост

В допълнение на критиките за проекта, освен посочените досега Аргументът за облекчаване на съдилищата е несъстоятелен. Субсидията за съдебна система опеге (справка осемте джуджета-за който ще спори-тотален бандитизъм по случая,без последици, а за лобицзма при Краси няма какво да се коментира-300 се обаждаха да си уреждат задкулисни договорки)е огромна-вече над милиард лева, привилегиите за инсталираните-несметни, а и противоконституционни. При такава свръхсубсидия е комично да се иска облекчаване, а следва да има допълнително натоварване. Престанете с този аргумент ,че съдилищата са натоварени, при положение,че съдия получава средно ПЕТ ПЪТИ повече от професор от БАН(заплатата на професор е 1200, на доцент-900, на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 септември 2022 7:17
Гост

Хайде стига вече, всеки път се дъвчат едни и същи глупости. Ни в клин ни в ръкав със статията, да разнищим пак любимата тема на андрешковците – кой каква заплата взима, да не би някой да вземе повече пари от него. Едва ли има друга цивилизована държава, в която магистратска заплата да е по-ниска от заплатата на системен администратор в частния сектор. Ако толкова Ви се работи в месомелачката за чутовните 3000 лв. (при 1200 лв стартова заплата на служител на шанд в хипермаркет) – „инсталирайте“ се, има конкурси, успех.

до 21 септември 2022 7:17
до 21 септември 2022 7:17
21 септември 2022 7:57
Гост

Абе през 2006 г видяхве на прокурорския конкурс как става инсталирането. Също и през 2015 г. А как става кариерното израстване-видяхме при Краси. Във всички цивилизовани държави заплатите в частния сектор нямат горна граница. Освен това-има търсене и предлагане на работна сила-компютърни специалисти-недостигат, защото е трудно обучението, и дори се внасят от чужбина. А юристите са огромен брой, и всеки го завършва-с диплом по право може да се обзаведеш и без ходене на лекции, упражнения и изпити.Че в планинския ВУЗ записването беше директно от трети курс, а в милиционерското училище-до 1995 на милиционери се даваше и диплом,че са юристи, а… Покажи целия коментар »

Албена С.
Албена С.
21 септември 2022 2:35
Гост

Поредното недоносче! Българският манталитет прави медиацията пълна загуба на време и още повече забавя едвам движещите се съдебни производства.

ВСС да плаща при неуспешна медиация!
ВСС да плаща при неуспешна медиация!
20 септември 2022 19:27
Гост

Като страните бъдат пращани на задължителна медиация, ако не се разберат-нека излишните , паразитни разходи, бъдат за сметка на ВСС-разходи за адвокат, медиатор, загубения работен ден, транспорт, хотел -ако ще се медиатира в друг град и тн. Реално погледнато задължителна медиация ще струва няколко хиляди лева допълнително -адвокатски хонорари(а при делба с много съделители-пазходите могат и да са петзифрена сума, само по натрапена медиация), изгубен работен ден, хонорар за медиатора, транспорт, хотел, евентуално отлагане-ако са много страните е съвсем реално. Нека, в закона да се запише-ако не се постигне споразумение при медиацията ВСС поема всички разходи по неуспешната медиация-след като… Покажи целия коментар »

Венета
Венета
20 септември 2022 20:11
Гост

Керванът си върви, помиярите си лаят…
Хора, обидени на съдбата си, плюят кисели храчки без въобще да са прочели законопроектите.
Добре че от такива нищо не зависи.
Дори собствената им съдба ги е изоставила.

до Венерка
до Венерка
21 септември 2022 5:38
Гост

Венетке, аргумент ад хоминем не е аргумент. Ама ти направо се затънала в злобата си, като гледам явно имаш тежки житейски лични проблеми, и при критика на проектопредложение за изменение в ГПК, и то с аргументи -няма как медиацията по дефиниция да е задължителна отговаряш с лични нападки, а не със защита на проектотекста, щом толкова те вълнува. Твърде лично приемаш напълно основателните критики за този така наречен законопроект, който не е никакъв законопроект-ВСС няма законодателна инициатива, ама откъде да го знаеш това?
И този проект няма да се случи, така че успокой се.

Гост
Гост
21 септември 2022 15:47
Гост

Направо съм потресена колко некомпетентни и неинформирани хора се подвизават в този форум. Потресаващо! Колеги, ако сте юристи, за което имам сериозни съмнения, защо не почетете малко, да се запознаете с особеностите на медиацията, да видите поне как се пишат нейните производни думички. Неудобно ми е някак да предложа да видите чуждата практика, в една Румъния, Турция, Гърция. А тези предложения за разходите, поети от ВСС, предполагам, колегата ги е писал след няколко ракии. Най-големият проблем на българския народ е неговата неграмотност, съчетана с високо самочувствие. От това по-страшно едва ли има!

Адвокат за медиацията
Адвокат за медиацията
20 септември 2022 19:22
Гост

Е какво пък толкова,ще отидем час-два,ще губим времето на медиатори и.ше си излезем.Би трябвало да се издава удостоверение,че страните все пак са отишли на приказка.

Медиацията е мъни, мъни, мъни
Медиацията е мъни, мъни, мъни
20 септември 2022 19:05
Гост

Предложението за въвеждане на задължителна медиация представлява пУтресаваща(с У) некомпетентност. Това е нещо като дървено желязо. По дефиниция медиацията е ДОБРОВОЛНА-хората сами избират дсали ще отидат на медиация, или на съд. Ама престанете да решавате вместо другите, кое е добре за тях, и как да използват парите си!!!!!! Задължителната медиация ще оскъпи процеса-ще се плаща на медиатора-той няма да медиатира от добро сърце, а за пари, ще се плаща и на адвокатите допълнително. Ще се губи и време. Като цяло гражданите са прецакани, ще се осигурява паразитен доход за натрапена и непоискана медиация. Страните ,ако са могли да се разберат… Покажи целия коментар »

Кисело грозде
Кисело грозде
20 септември 2022 20:34
Гост

Еееех, адвокате, адвокате, само парите ви интересуват. Затова и така се страхувате от медиацията- защото ще намалеят приходите ви. Нима това е по-важно от възможността хората да избегнат един съдебен спор?!

Pencho
Pencho
20 септември 2022 18:51
Гост

Какви ще са таксите за медиация? Кой ще може да е медиатор и как ще се избира конкретния медиатор? Ще има ли цели за постигане а някакъв процент споразумения? Ако не се постогнат целите ще ги закрият ли?

Само едно въпросче
Само едно въпросче
20 септември 2022 18:40
Гост

Откога ВСС се сдоби със законодателна инициатива, откога иззе функцията на Народно събрание, откога на членовете им са черни задниците, откога, откога … ДОКОГА ЩЕ ГИ ТЪРПИМ???!!!

Цветанов
Цветанов
20 септември 2022 17:21
Гост

Не са го дообмислили нещо. Медиация при развод!

Re:
Re:
20 септември 2022 18:43
Гост

Задължителна медиация?!!?

Абсолютно противоконституционно и кои са тия да предлагат?!

За какво ни в такъв случай правосъдие, съд, ВСС … с бюджет 1 000 000 000?!

приказка за стълбата
приказка за стълбата
20 септември 2022 19:12
Гост

Че е противоконституционно-това е ясно. Но господарите не ни позволяват да се обърнем към КС. Нима ВАдвС би сезирал КС-че това ще осигурява паразитен доход за адвокатите, включително и вписаните като медиатори от нищонеправене. ВКС ли ще сезира-едва ли-те си гредат рахата при свръхзаплатите. Прокуратурата-традиционно е враждебна към гражданите , престъпна организация-справка прокурорското опеге от осемте джуджета,никога главния прокурор няма да сезира КС по тази тема. Няма кой да сезира КС при това беззаконие със задължителна медиация, ако се въведе. Просто е-институциите на собствената ни държава са враждебни към нас гражданите. ВСС гледа на гражданите като на враг, плебс, те… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 септември 2022 11:07
Гост

Само да напомня, че по отменения ГПК по делата за развод по исков ред имаше задължително помирително заседание. Сега ще има задължителна медиационна среща. Горката Конституция…

Фики
Фики
20 септември 2022 16:44
Гост

Задължителната медиация по развод е пълен абсурд.

Бай Съдьо
Бай Съдьо
20 септември 2022 17:15
Гост

Всичко ново е добре забравеното старо – навремето по стария ГПК въртяхме помирителни заседания, сега медитации разни… Хайде холан, глупости на търкалета…

Симеон
Симеон
20 септември 2022 16:44
Гост

Ако се приемат тези изменения, всички търговски договори занапред отиват в друга юрисдикция и довижидане. Не само ще спадне натовареността, но ще се налагат и съкращения в съдебната система. Да си преценят.

Тихомир
Тихомир
20 септември 2022 16:43
Гост

Много добри предложения.

Хахахах
Хахахах
20 септември 2022 16:11
Гост

Скромното ми мнение е, че ако се приемат измененията, това ще доведе до реални убийства.

Най-ще ми е интересна задължителната медиация по развод, по повод домашно насилие и издадена заповед за защита по ЗЗДН.
Ще бъде среща за чудо и приказ … медиаторът ако оцелее ще е късмет.

ВСС се занимава с несвойствени неща.
Дано КС се произнесе, че мандатът е ограничен и не може да се удължава до избор на нови членове на мястото на тези с изтекъл мандат.

Континиумът на властта е само за изпълнителната.
Законодателната очевидно може и да не работи.
Като гледам съдебната … по-добре да не работи!

Божидар
Божидар
20 септември 2022 18:55
Гост

„Съдът няма да праща на медиация, когато е сезиран с един от 12-те иска, за които тя е задължителна и ако по делото са представени убедителни доказателства за извършено насилие над страна по делото от насрещната страна, за наличието на риск за живота или здравето на детето или за неговия най-добър интерес.“

Вие и тези, които сте дали на коментара „палец нагоре“, четете ли въобще, какво се пише или просто си коментирате, за да си почешете ръчичките?

Хахаха
Хахаха
20 септември 2022 20:02
Гост

Божидаре, когато в закон пише „Съдът може“ означава, че преценката е оставена на съда.
Може да може, но може и да не може.
Чудни съдебни актове съм виждал … с мотиви … за традициите как било преди Освобождението 1878г.
Скоро пък колега постна пример за присъда на спец. нак. съд за състав на непредумишлено престъпление но извършено от ОПГ!?
Вие разбирате ли въобще за какво става дума ?
Има буквално неграмотни магистрати, камо ли знаещи правото.
Не е работа на ВСС да изготвя законопроекти.
Това е противоконституционно !!!

Божидар
Божидар
20 септември 2022 20:58
Гост

Г-н/Г-жо Хахаха, знам какво значи „Съдът може“, няма нужда от обяснения, хахаха.
Отговарях на следния пасаж от коментара ви:
„Най-ще ми е интересна задължителната медиация по развод, по повод домашно насилие и издадена заповед за защита по ЗЗДН.
Ще бъде среща за чудо и приказ … медиаторът ако оцелее ще е късмет.“,
за която са измислили решение, което цитирах и сте пропуснали да прочетете явно.

По отношение на законодателната инициатива на ВСС – съгласен съм, не е работа на ВСС да изготвя законопроекти.

приказка за стълбата
приказка за стълбата
20 септември 2022 19:15
Гост

Това би отказало жената-жертвата на насилие да търси развод. задължителна медиация значи допълнителна задължителна среща с насилника. Жена, която е наплашена, от този ,който я бие и тормози, заради ужасът да се види отново с него при медиацията и да я агитират да се откаже изобщо не би тръгнала на развод. Което е безумие.

АЗ88
АЗ88
21 септември 2022 14:25
Гост

„Съдът няма да праща на медиация, … ако по делото са представени убедителни доказателства за извършено насилие над страна по делото от насрещната страна, за наличието на риск за живота или здравето на детето или за неговия най-добър интерес.“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

НЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ??????????????????????

Анонимно
Анонимно
03 ноември 2022 11:34
Гост

Убедителни доказателства за насилие…. Ако съда не е приел доказателствата за убедителни насилената страна трябва да изживее Ада от среща с насилника. …Сбъркана система.

Трудно им е
Трудно им е
20 септември 2022 16:11
Гост

Още повече ше се забавят производствата при тази проектоформулировка, да я доработят като се допитат до съдиите, а не да теоритизират!

Адвокат
Адвокат
20 септември 2022 15:23
Гост

Медиацията е хомеопатията на правото – излишен разход и съмнителен резултат

Щерев
Щерев
20 септември 2022 16:46
Гост

С тази разлика, че хомеопатията е ефикасен метод за лечение.

Бай Съдьо
Бай Съдьо
20 септември 2022 17:17
Гост

Ефикасен друг път.

хмх
хмх
20 септември 2022 19:13
Гост

Хомеопат- хирург няма. А правото е болезнено като хирургията. В случая се приглася на ръководството на адвокатурата с искането за това разводът да се извършва и от нотариус, т.е. никой да не следи за законността на споразуменията /близнаци ще се разделят , за да се угоди на родителите да си имат по един брой дете, ще се въведе т.нар споделено родителство, я се уговмори, я не издръжка и т.н./

Медиатор
Медиатор
21 септември 2022 15:54
Гост

Медиацията също е ефикасен метод. Но само за просветени. Безпросветните да блъскат антибиотици до откат.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2022 14:38
Гост

Доброволната процедура ще върви доброзорлем, така ли?! Ами тези разноски, с който отказалите ще бъдат санкционирани независимо от изхода на спора за какво ще се дължат и как ще бъдат определяни, ако съдебно производство не се развие, или ако се развие в полза на отказалата медиация страна? Печели, значи, делото, но ще дължи разноски заради отказа за медиация. Пълна каша с цел пълнене на нечии гуши. Включително на ВСС, които вече са лапнали парите по проекта, който забележете е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост с финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU. И това безумие тръгна с одобрение… Покажи целия коментар »

Оливия
Оливия
20 септември 2022 14:36
Гост

А съдебните такси кога ще бъдат вдигнати?! Така поне ще се има още един стимул за медиация.

Старата школа
Старата школа
20 септември 2022 14:10
Гост

Старите комунистически мастиии от Университета, които преподаваха граждански процес, там – Яновски, Хаджиолов, сигурно се обръщат в гроба, още в ония години бяха твърдо против такова уреждане на спорове, особено към арбитража. Те изгониха и Сталев, и този Иван Апостолов…

Анонимен
Анонимен
20 септември 2022 13:38
Гост

Значи е редно медиаторите да получават заплатата на съдията, който ги препраща, не ли?

хмх
хмх
20 септември 2022 15:04
Гост

Да, колкото съдията ще вземе таксата по чл.26 от ТТР ЗЧСИ когато прави сам разпределението .

Анонимен
Анонимен
20 септември 2022 13:35
Гост

Интересно ми е кой точно и за какъв казус е лобирал пред ВСС, за да влязат исковете по ТЗ в задължителните за медиация? Трудно е да се измисли по-неподходящ и неприложим за медиация иск от тези…

Симеон
Симеон
20 септември 2022 13:28
Гост

Господи помилуй

Анонимен
Анонимен
20 септември 2022 13:14
Гост

Абсолютно шокиращо безумие, тези от ВСС са изтрещели!!! Как ще задължиш страни, които не могат да се гледат, да висят часове наред в медиация, която не желаят? Сегашното изискване съдът да им укаже тази възможност е напълно достатъчно, друг е въпросът че не всеки състав го прави в открито заседание. Явно търсим работа на нароилите се медиатори и угаждаме на асоциациите им. Като чуя колега адвокат, че се е вписал като медиатор, леко и тайно без да ща се подсмихвам. Никой не казва, че е лошо нещо, но дайте сега да ги насилваме през разноските да висят затворени по 3… Покажи целия коментар »

....
....
20 септември 2022 18:36
Гост

Ама защо не четете първо преди да пишете глупости?!

Студент
Студент
20 септември 2022 13:07
Гост

Като казах на нашите, че искам да ставам адвокат като завършва, понеже стажувам в адв. кантора, ми се скараха, казаха ми – няма да ставаш адвокат, да ти викат, че си беден, неграмотен и тъпп, ще се целиш нависоко – съдия, прокурор или следовател, там е истината.

Фифо от малко конаре
Фифо от малко конаре
20 септември 2022 17:01
Гост

Е чи не като да не са били прави родителите ти…

кики
кики
20 септември 2022 12:59
Гост

Дано да са се сетили, че най-късно в първото съдебно заседание след допускане на делбата се предявяват искове по сметки – основно по чл.30 и чл.31 от СК. Как съдът ще праща страните на медиация, и то задължителна, в тези случаи?

Бай Съдьо
Бай Съдьо
20 септември 2022 17:23
Гост

Много лесно – приема ги за разглеждане, отлага делото за след 5-6 месеца или го спира, ако е предвидена такава възможност, и ги праща да медитират…

Анонимен
Анонимен
20 септември 2022 12:58
Гост

Медиацията е чудесно нещо. Какво има?

Ставрев
Ставрев
20 септември 2022 12:57
Гост

Абе това ВСС нещо…мнпго големи глупотевини твори след ваканцията.

Цветанов
Цветанов
20 септември 2022 17:21
Гост

И преди нея.😄

Анонимен
Анонимен
20 септември 2022 12:49
Гост

И на кого предлага ВСС? И що чак сега?

Kamenov
Kamenov
20 септември 2022 12:57
Гост

Хе. Защо. Защото преди ВСС трепереше как ще ги сменят и с кого ще ги сменят, за да може да обслужват новите управляващите де. Сега им е спокойно.

:))))
:))))
20 септември 2022 12:47
Гост

Примитивна история. Веднага да се сезира СЕС и Европейската комисия!

Паритет
Паритет
20 септември 2022 12:55
Гост

Е по-лесно е друг да ти свърши работата, нали?

Тородор
Тородор
20 септември 2022 12:56
Гост

Има си хас. То по тая причина сме утайката на Европа. Защото нямаме никаква мисъл, когато правим нещо, когато вземаме решение, което ще се прилага после, когато правим закон.

16-ти април
16-ти април
20 септември 2022 14:33
Гост

Утайка си ти, дето сочиш другите с пръст! Аз съм потомък на най-древния народ в Европа БЪЛГАРИТЕ. Тази Европа, която е такава сега благодарение на нашите просветлени умове и тласъка на Богомилите…А и за сегашното положение сме в някои отношения светлинни години напред – по скорост на правораздаването например, смея да твърдя и по качество на правната наука. Така че по-добре да спрем с плюването и храченето и да видим какви добри практики можем да извлечем едни от други без да се принизяваме изкуствено с подобни епитети!

Pencho
Pencho
20 септември 2022 18:47
Гост

Не само най-древния в Европа, но и в света. Ние българите сме основоположници на персийската империя и на китайската цивилизация. В основата сме на всички съвременни научни открития. От нас по древни са само античките.

Тити
Тити
20 септември 2022 17:26
Гост

На хората сигурно вече им е писнало от нас.

Джанго
Джанго
20 септември 2022 12:46
Гост

То с новите адвокатски хонорари, медиацията ще започва преди да си помислят страните да припарят до съда.

Владиславов
Владиславов
20 септември 2022 12:54
Гост

Всеки ще търси облага за него си

Любенов
Любенов
20 септември 2022 12:55
Гост

Ами нормално. То като не се мисли, когато се прави нещо

Мавродиев
Мавродиев
20 септември 2022 12:55
Гост

То на адвокатите и на програмистите все не им стигат парите…другите не е ясно как живеем с по 1000 лв.

Каралиев
Каралиев
20 септември 2022 12:58
Гост

Клсика.

наблюдател
наблюдател
20 септември 2022 12:59
Гост

И защо например адвокатските хонорари да не бъдат актуализирани с оглед задълбочаващата се инфлация ? Все пак не се касае за драстично повишаване, а за компенсиране.

аожгт
аожгт
20 септември 2022 14:58
Гост

Защото те са въпрос на договорка и можете да си ги индексирате сами за всеки един случай.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2022 13:23
Гост

Защо мислите, че при медиацията не участват адвокати:)