Върховният административен съд (ВАС) потвърди отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да накаже съдия, защото макар да не се е държал вежливо и толерантно със служител, това му поведение не е било публично. Решението на тричленния състав на ВАС не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда.

Става дума за случай от 8 октомври 2020 г., разиграл в Софийския районен съд (СРС). Тогава адвокат Н. Милев отишъл в деловодството на 174 състав на СРС, където поискал от деловодителката да му даде документи по дело, по което той се явявал.

Въпросното дело е по иск от 2015 г. срещу „ЧЕЗ Разпределение“ и е приключило през 2020 г. След като адвокатът се запознал с решението на СРС, с което била отхвърлена исковата му претенция, той в срок подал въззивна жалба и молба до СРС да му бъдат върнати доказателства (чертежи на мачтов трафопост), които не били приети от съда. Документите му били нужни, защото искал да предяви нов иск и се притеснявал, че ще изпусне 5-годишния давностен срок. Именно заради това отишъл в деловодството да поиска да му върнат оригиналите на чертежите.

Служителката му отговорила, че има разпореждане на съдията-докладчик Ива Нешева документите да се върнат след влизане в сила на решението по делото. Адвокатът поискал деловодителката да му преснима въпросните чертежи, но тя му отговорила, че изпълнява каквото ѝ е казала съдийката и допълнила: „Освен още една молба и да ѝ кажете, че Ви е важно“. Милев подал молба да му върнат оригиналните документи, но не и такава за преписи от тях.

Междувременно потърсил съдия Николай Николов за съдействие, за да получи копия на чертежите.

Николов се обадил на деловодителката, но тя отказала на искането му да съдейства на адвоката, като се позовала на разпореждането на съдията-докладчик. Последвали още няколко обаждания на Николов до служителката, който вече с много повишен тон (според жената крещял) я обвинил, че нарушава правата на една от страните и че ще отговаря за причинени имуществени и неимуществени вреди на същата.

Деловодителката потърсила съдия Ива Нешева, която обаче отново разпоредила да не се връщат документите и пояснила, че адвокатът може да получи преписи, ако подаде молба. Съдийката посочила, че по делото няма оригинални документи, нито преписи, а само заверени от страната копия.

В крайна сметка адвокатът получил преписи на чертежите, но случаят стига до председателя на СРС Александър Ангелов, който през май 2021 г. внася в Съдийската колегия предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Николов за това, че е осъществил действия, представляващи неправомерно влияние върху работата на деловодител на друг съдебен състав в СРС като е настоявал да изпълнин неговите указания, а не тези на съдията-докладчик.

СК образува дисциплинарка, а за членове на дисциплинарния състав са избрани Стефан Гроздев, Севдалин Мавров и Олга Керелска.

По време на производството Николай Николов отрекъл да е оказвал натиск на деловодителката, заявил, че не е знаел за разпореждането на съдията-докладчик документите да се върнат, след като решението по делото влезе в сила, посочил, че думите му могат да бъдат потвърдени от съдия Ангелина Боева, с която делят кабинет и е станала свидетел на телефонните обаждания, поискал да бъдат снети видеофайловете от деловодството, за да се види какво точно е станало между него и служителката.

В писмените си обяснения до дисциплинарния състав съдия Боева заявила, че от Николов знае, че е трябвало да бъдат направени копия (незаварени преписи) от приложения към искова молба, които да бъдат предадени на процесуалния представител на страната, за образуване на ново дело. Допълнила, че именно с такава молба се е обърнал към него приятелят му адвокат. Други обстоятелства не ѝ били известни.

Дисциплинарният състав получил и обяснения от съдия Ива Нешева, от деловодителката и от адвокат Милев, били разпитани и други служители на съда.

Съставът обсъдил и свалените на хартия записи от видеофайловете от деловодството, които потвърждавали посещението на адвоката и свидетелските показания, описващи поведението на съдия Николов и отношението му към служителката.

Според дисциплинарния състав е доказано противоправното поведение на съдията, изразяващо се в многократно позвъняване на съдебния телефон на съдебен служител, провеждане на разговори със същия с ултимативен тон, включително и като е повишил тон и е дал указания на съдебния деловодител за предоставяне на преписи от документи по дело разпределено на друг съдебен състав“, се казва в решението на ВАС.

С 2 на 1 гласа дисциплинарният състав предложил на СК на ВСС да накаже Николов със „забележка“.

Според Стефан Гроздев и Севдалин Мавров съдията е извършил нарушение, поведението му е било възприето негативно от служителя, а създадената от Николов ситуация е провокирала у деловодителката чувство за тревожност и обида. Двамата приемат за доказан и факта, че поведението на Николов е станало известно както на други съдии от СРС, така и на служители в съда, включително и такива, които са присъствали по време на провеждане на разговорите. Заради това те предлагат Николов да бъде наказан със „забележка“.

Третият член на състава – Олга Керелска, е била на особено мнение. Тя не е била съгласна, че са нарушени правилата на поведение, произтичащи от принципа на независимост, но приема, че е нарушен този за вежливост и толерантност. Според Керелска обаче нарушението на този принцип само по себе си няма за последица налагане на дисциплинарно наказание, дори и „забележка“ и отбелязала, че поведението и нарушението на етичните правила трябва да е свързано с нарушаване на престижа на съдебната власт. В случая не е имало значителна степен на публичност и масовост на хората, които са възприели нарушението, за да се приеме, че субективното им съзнание е променило оценката за съответната институция.

На 8 ноември 2022 г. Съдийската колегия разгледа предложението на дисциплинарния състав и в крайна не наложи наказание на съдия Николов.

Решението беше обжалвано пред ВАС от председателя на СРС Александър Ангелов.

Тричленният състав с председател Георги Георгиев и членове Юлия Тодорова (докладчик) и Десислава Стоева обаче отхвърлят жалбата.

Те отбелязват, че дисциплинарната отговорност е вид юридическа отговорност, която се ангажира при доказано дисциплинарно нарушение. „Съгласно посочената като основание на нарушението норма на чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, дисциплинарно нарушение е действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт. В чл. 4 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати се съдържат правила за поведение, произтичащи от принципа за вежливост и толерантност. Изискванията за вежливост и толерантност се основават на присъщия за магистрата морал и възпитание и допринасят както за по-доброто изпълнение на служебните му задължения, така и за по-ефективното функциониране на самата правораздавателна система. В чл. 4.4. от КЕПБМ този принцип предвижда, че колегиалните отношения между магистратите и служителите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно уважение и толерантност чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт“, припомня ВАС.

Върховните съдии посочват, че в конкретния случай от представените доказателства не се установява правопораждащ елемент на фактическия състав на нарушението по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ, за да се ангажира дисциплинарната отговорност на магистрата, а именно, че с поведението си съдия Николов е накърнил престижа на съдебната власт.

Законът за съдебната власт не дефинира и не категоризира възможните прояви, несъвместими със статуса на магистрата, но третира като състав на дисциплинарно нарушение онези от тях, които обективират отклонение от общоприетите морални норми и поради това формират отрицателна оценка за професионалния морал на магистрата, компрометират честта му в обществото, рефлектират и върху обществената оценка на интегритета на съдебната власт като цяло.

В своята съдебна практика ВАС приема, че фактическият състав на чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ изисква определен резултат, а именно да е накърнен или да е възможно да бъде накърнен престижът на съдебната власт. Престижът на съдебната власт следва да се свързва с доброто име и авторитетът, които тя, респ. отделните органи на съдебната власт имат в обществото, поради което действието или бездействието, с което е нарушен КЕПБМ, следва да е довело до уронване на доброто име и на авторитета на съдебната власт. За да се урони престижът на съдебната власт е необходимо нарушението на КЕПБМ да извършено публично, пред свидетели или да е станало достояние на широк кръг от хора, защото престижът на определена власт е субективната оценка, която обществото дава на тази власт“, казва ВАС.

И обяснява, че, за да се промени тази субективна оценка, е необходимо постъпката на магистрата, с която е нарушен етичният кодекс, да е достигнала до съзнанието на определен кръг от хора извън съдебната власт. Достатъчно е поведението да е от такова естество, че реално да застрашава с намаляване или загубване на доверие от страна на обществото в съдебната власт, посочват върховните съдии.

В конкретния случай, продължават те, се установява, че действително магистратът е нарушил един от принципите на етичния кодекс, а именно за вежливост и толерантност, но поведението му не сочи на накърняване на престижа на съдебната власт. Информацията за случилото се отнася до ограничен брой хора в тесен професионален кръг, казва тричленният състав.

Макар адвокат Милев да е външно за съдебната система лице, той не е изразил отрицателна оценка спрямо действията на Николов, напротив, няма спор, че именно той е помолил съдията за съдействие за снабдяване с преписи от документите по делото, по което е бил процесуален представител на ищеца, обяснява ВАС.

Съставът отбелязва и че дадените от съдиите Боева и Нешева обяснения свидетелстват за лично възприети факти и обстоятелства, релевантни за повдигнатия правен спор, но те са съдии в СРС, а не хора, външни на съдебната система и също не съдържат отрицателна оценка за случилото се. От разпитите на служителите, станали свидетели на обажданията на съдията с деловодителя, пък е ясно, че разговорите между двамата са били проведени в сградата на СРС и поведението на Николов няма външна насоченост, изтъква ВАС.

Фактите по дисциплинарното дело, в какъвто смисъл са били и мотивите на дисциплинарния състав, сочат, че случилото се на посочената дата 8 октомври 2020 г. касае неправилно разбиране и недоразумение в комуникацията, осъществена по повод искането за предоставяне на документи по гражданско дело по описа на СРС, доколкото по него липсва молба, съдържаща конкретно искане за предоставяне на преписи от документи, а само предоставяне на оригинални документи, като подходът на съдия Николов е отчетено, че не изразява уважение към своите колеги и не допринася за работа в работна среда. Самото поведение обаче на съдия Николов е достигнало до знанието не до хора, външни на съдебната система, а до определени съдии и съдебни служители, както и до адвокат Милев, за който спорът е бил разрешен, след като е получил преписи от документите“, посочват върховните съдии.

И продължават: „При конкретните фактически установявания по делото няма данни интензитета на поведението на магистрата, макар да нарушава т.4.1. и т.4.4. от КЕБМ, да е довело до промяна в субективната оценка по отношение на доброто име на съдебната власт от страна на съдебния деловодител на 174-ти състав, на съдебния деловодител на 167-ми състав, на началника АС „Съдебно деловодство“ и на ръководител сектор „Правно обслужване“ при СРС, както и на съдия Нешева, докладчик по посоченото гражданско дело и на съдия Боева, която е в един кабинет със съдия Николов, нито действията му са проява на трайно или особено неприемливо поведение, нито обществена изява, с които се накърнява престижа на съдебната власт“.

На финала тричленният състав изтъква, че ВАС е последователен в своята практика, според която налагането на наказание, без доказано основание, води до безпринципност и произвол, действа демотивиращо и е в разрез с посочените в ЗСВ цели на наказанието.

 

61
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Съдия
Съдия
31 март 2023 16:03
Гост

Представям си какво му е на председателя на СРС- с това решение направо казват, че съдилищата нямат нужда от председател, всеки може да се разпорежда с всички дела, да крещи и вика на служителите, защо не и да ги понабие- след като не става широко обществено достояние, значи не е накърнил морала на съдебната власт. А дисциплинарното производство могат да го заличат като такова- така или иначе е неприложимо в наши условия.. Жалка картина откъдето и да се погледне, а после искаме да повишаваме доверието.. Мъка..

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 8:42
Гост

За мен е недопустимо, съдия, който не е докладчик да се разпорежда по дела на свой колега и то директно на деловодителя. Ако толкова иска да помогне на приятел, да говори с колегата си, така е коректно. Представям си, как решава делата си, когато реши разбира се някое дело, защо преди време се разбра, че е много бавен.

ПиХ
ПиХ
31 март 2023 8:32
Гост

А откога ПАС изисква разпореждане на съдия, за да се издаде препис на страна??

Анонимен
Анонимен
31 март 2023 12:37
Гост

Винаги!!!

Армагедон
Армагедон
30 март 2023 22:14
Гост

С поснатото тук, в този коментар, ще ви дам възможност сами да се убедите в непочтеността на съдебните състави по Дела срещу един и същ ответникът в Казанлъкия Районен съд. Ако имате желание и свободно време, разгледайте ги. Те вече са преключени и с влезли в сила решения Дело N-2658/2021:,ДелоN-3367/2021:,ДелоN-2749/2021:,Дело N-2765/2021:,Дело N-2248/2021. По тези дела имане само решения но и преписки на СГП, РС-Стара Загора, както и на Търговското отделение на РС – Казанлък. Има и едно недовършена Дело, второ от един и същ Ищеца срещу един и същ ответник.Ще изпаднете не само в шок а и в несвяст от… Покажи целия коментар »

345
345
30 март 2023 21:20
Гост

От всякъде злоупотреба със служебно положение! Адвокатът, не излиза на глава със съдебния служител и търси съдия, който да му ходатайства. Има такъв приятел и иска услуга. Съдията съзнавайки служебното си положение, започва да се обажда и да казва на деловодителката, какво да прави по чужда дело. Без значение е дали е викал, крещял или говорил нормално.
Представям си какъв джендър вой би имало тук, ако прокурор се обади на деловодител да даде на адвокат материали по преписка на друг прокурор, макар и приключена.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 17:22
Гост

Само аз ли виждам проблем в това, че съдията е решил да направи услуга на аверчето си – адвокат, като навика съдебния служител, за да го принуди да не изпълни разпореждането на колегата си – съдия по делото? Дори навикването на деловодитвля да не е публично и да не съставлява накърняване престижа на съдебната власт, личните услуги на адвокат от магистрат какво са? И те ли трябва да са предоставени публично пред външни лица, за да има нарушение на кодекса, годно да накърни престижа на съдебната власт?

Любител
Любител
31 март 2023 12:16
Гост

Не си само ти, и аз поставих този въпрос по долу. Проблема е, че дисциплинарката не го е поставила, а свежда всичко до една междуличностна свада.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 14:35
Гост

Съдията, който не е докладчик по делото, изобщо няма правомощия да се разпожеда с документи по него. Не е само до грубото отношение, което е недопустимо, но въбоще няма какво да комуникира със служителка по отношение на чуждо дело. Лично аз считам, че дори лека, санкц;ия тгрябва да има, ако това е установено от фактическа страна по несъмнен начин. Мнението ми е разбира се лично и имам право да го изразя.

Чапай
Чапай
30 март 2023 15:11
Гост

Един умен мъж не би дал на жената повод да се разсърди.
На умната жена, за да се разсърди, повод не ѝ е нужен.

Петка
Петка
30 март 2023 15:14
Гост

Уважаеми дами, за да привлечете вниманието на харесаният мъж, не е достатъчно кекс и мусака. Трябва и ракия.

xyz@mail.bg
xyz@mail.bg
30 март 2023 17:07
Гост

А от къде произтичат правата на адвокатите да се ровят по чужди дела. Всеки обаче мери според собствения си аршин. И това били юристи.

съдия
съдия
30 март 2023 14:06
Гост

абе в Булгаристан да си кадия си е далавера – я на някой услужиш, я подкупче, я спреш някое дело…все пари да падат

;-§
;-§
30 март 2023 13:39
Гост

ЛЕКС, недостойно е да търсите сензация на гърба на съдия по неприключил дисциплинарен казус (а и по приключил, но това е друга тема). И защо статиите ви не се подписват с името на автора им? В това отношение приличате на една известна жълто-кафява медия, която се храни от спорни сензации. НЕслучайно ЗСВ изисква тайна на дисциплинарното производство и предвижда административни наказания за неспазване на разпоредбите му (освен това, ако в края на краищата съдията се окаже невинен, носите и гражданска отговорност за оронване на престижа му). Прави впечатление тенденцията, че ден през ден ставате трибуна за унижаване на този или… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 15:06
Гост

В случая е налице вече издаден съдебен акт, който, макар и да не е окончателен, не е нито служебна тайна, нито има каквото и да било основание да се крие. В крайна сметка на страницата на ВАС всеки акт се публикува. Освен товавсеки гражданин има право да изрази мнение по всеки съдебен акт. Или считате, че следва и това да се забрани у нас? Налице е вече не дисциплинарно, а съдебно производство. В случая смятам, че ако журналистът е добър, би дал възможност и на самия съдия да изрази мнение по въпроса. А той – ако иска, ще го направи.… Покажи целия коментар »

Христо Колумбов
Христо Колумбов
30 март 2023 15:46
Гост

Защото, например така пише в ЗСВ за дисциплинарните производства, които са висящи докато не се стигне до окончателно (необжалваемо решение). Или, ако ви харесва повече, дай да извеждаме съдиите пред лъвовете и да ги бием с камшици за кеф на публиката, каквото по същество се случва с тази и подобни публикации. Решението в страницата на ВАС е със скрити имена, тоест дисциплинарното производство продължава да не е публично – до сегашната статия, която целенасочено го прави такова, за да може да бъде оплют адресатът й.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 16:29
Гост

Я цитирай, „например“, какво точно пише в ЗСВ в подкрепа на тезата ти, че доста голосновно звучиш. И не преувеличавай, че ставаш смешен. Никой не призовава да се вади някой за бой. Глупости пишеш тотални тук. НО! Работата на съда е публична, всеки акт започва не случайно с „В името на народа“! – хората имат право да са наясно с работата на правораздавателните органи! Актовете му са ПУБЛИЧНИ и е изключително важно гражданите да имат право на свободен, своевременен и пълен достъп до тях и да могат да ги четат и, ай, какъв ужас за някои – да ги обсъждат… Покажи целия коментар »

milka
milka
30 март 2023 15:19
Гост

Тоя голям връзкар излезе. Първо не го наказаха, че бави делата и си е осрал състава, после прави супер нагло нарушение на етичните правила и пак му се разминава. Всичко го знаят кво прави. И в двата случая Керелска и Дишева го спасяват? Родинина ли им е, какъв им е, не е ясно, но явно е много важна персона, която ще продължава безнаказано да дискредитира съдийството.

Христо Колумбов
Христо Колумбов
30 март 2023 15:56
Гост

Лъжеш. Дишева и Керелска за първи път се занимават с този съдия. Второ, си меко казано, некултурен. Трето, начинът по който говориш – с цинизми, обиди и нападки, скрит зад анонимността си, разкрива, че ти и такива като теб „дискредитират безнаказано съдийството“, а не обратното.

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 18:42
Гост

Чл. 313, ал. 3 ЗСВ – До постановяването на акта за налагане на дисциплинарно наказание на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице не може да се разгласяват факти и обстоятелства във връзка с дисциплинарното производство. По Конституция разглеждането на делата е публично. Съдебните актове също са публични. Освен това диспозитивите на решенията на колегиите се обявяват публично, както казва ЗСВ, и заради това ги има в протоколите. На сайта на ВСС има и регистър за дисциплинарните производства, също е публичен. Съдията е публична личност и няма, ама няма никаква причина да се крие името. В съдебния акт е с фамилията си.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 21:46
Гост

Именно. Актът за налагане на наказанието е постановен отдавна. Даже имаме съдебно решение на първа инстанция.

Христо
Христо
30 март 2023 13:34
Гост

Сигурно ще обжалват пред петчленен състав на съда.

Щерев
Щерев
30 март 2023 13:35
Гост

Решението няма да е по- различно със сигурност.

Хари
Хари
30 март 2023 13:32
Гост

Поведението му не сочи на накърняване на престижа на съдебната власт. Обаче накърнява достойнството на служителката.

Виктор
Виктор
30 март 2023 13:22
Гост

И все пак са нарушени правата на една от страните.

Лозан
Лозан
30 март 2023 13:23
Гост

Деловодителката няма никаква вина в случая.

Чавдар
Чавдар
30 март 2023 13:15
Гост

Много позорно решение.

Възмутен
Възмутен
30 март 2023 13:15
Гост

И субективно.

;-§
;-§
30 март 2023 11:45
Гост

ЛЕКС, недостойно е да търсите сензация на гърба на съдия по неприключил дисциплинарен казус (а и по приключил, но това е друга тема). И защо статиите ви не се подписват с името на автора им? В това отношение приличате на една известна жълто-кафява медия, която се храни от спорни сензации. НЕслучайно ЗСВ изисква тайна на дисциплинарното производство и предвижда административни наказания за неспазване на разпоредбите му (освен това, ако в края на краищата съдията се окаже невинен, носите и гражданска отговорност за оронване на престижа му). Прави впечатление тенденцията, че ден през ден ставате трибуна за унижаване на този или… Покажи целия коментар »

Габриела
Габриела
30 март 2023 11:53
Гост

А достойно ли е да се разпореждаш по чужди дела?

;-§
;-§
30 март 2023 11:58
Гост

…ако започна да ти разправям за наглите деловодителки, ще можеш очерк да напишеш, но пак не е в полза на доброто име на системата. А, ако продължа и с неграмотните секретарки, ще се разплачеш …

Габриела
Габриела
30 март 2023 12:07
Гост

Какво общо има тук деловодителя и секретаря? Съдията на състава е разпоредил и той изпълнява. Защо не й се скарал на нея?

;-§
;-§
30 март 2023 12:19
Гост

Общото е в това, че поведението на съдията е реакция на поведение на деловодител – правилно и ли неправилно, тепърва се решава – в СЪДА, който вие хулите ежедневно, а не във ФОРУМА или в интернет. Няма окончателно решение по въпроса. Толкова, другото е приказки и излишно хейтене. Вие възприемате само едната гледна точка и я представяте за вярна, а каква е истината не се интересувате, а тя тепърва следва да се установява. Убеден съм обаче, че не сте потърсили мнението на човека, който сте изобразили в статията си. И тази моя увереност произтича от видната ТЕНДЕНЦИЯ да принизявате съдебните… Покажи целия коментар »

Габриела
Габриела
30 март 2023 12:23
Гост

Николов, а си кажи какво те ядоса наглата деловодителка, че се наложи така да й реагираш. И си дай телефона, за да знам кого да търся като закъсам в СРС…или предлагаи услуги и в други инстанции?

;-§
;-§
30 март 2023 12:38
Гост

Габи, налучкваш, но не уцелваш. Дай си ти твоя телефон и ще ти звънна.

Кадиефф
Кадиефф
30 март 2023 14:20
Гост

А за неграмотните съдии, чиито актове се качват от секретарите им в системата? Има даже такива, които не могат да се справят с електронния си подпис.

.==.
.==.
31 март 2023 9:55
Гост

Детскоградинският подход да се хвърлят обвинения навред, за да си извиним собствените грешки, рядко работи сред възрастни хора. Това не го ли знаехте до сега?

ала абла
ала абла
30 март 2023 12:02
Гост

къв магистрат е тоя тъпак ?

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 12:06
Гост

Николов, ти ли си? Я пиши една молба по-добре.

гост
гост
30 март 2023 11:33
Гост

За да не се стига до подобни съдебни „турски сериали“- САМО ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ СЪС СЪДА! Адвокатът щеше да си има електронно копие и изобщо нямаше да се стига до такива драми. Живата комуникация в такава „напрегната обстановка“ почти винаги избива на криво и шуробаджанащина.

ала абла
ала абла
30 март 2023 11:22
Гост

ВАС е боклук

Любител
Любител
30 март 2023 11:12
Гост

Само на мене ли ми се струва, че основният въпрос, който е трябвало да обследва дисциплинарката, е защо съдия „съдейства“ на страна пред друг състав ?

адвокат Далавераджиев
адвокат Далавераджиев
30 март 2023 11:13
Гост

Струва ти се, ама забравqш кой решава – мои адаши по далавери 🙂

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 16:30
Гост

Ами защото е приятел с адвоката- то си го пише в Р-нието…, а какво по-нормално от това да помогнеш на приятел в нужда.

адвокат Далавераджиев
адвокат Далавераджиев
30 март 2023 11:07
Гост

тоя джендър, защо не вика на мъжа й – вероятно ще бъде обладан направо през тогата 🙂

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 10:35
Гост

Пълно безумие е при тази фактическа обстановка, да не го накажат поне със „забележка“. Слаб 2 и за СК, и за ВАС. Мотивите са изсмукани от пръстите.

Кисел
Кисел
30 март 2023 11:16
Гост

да , обаче не за отношението към служителката, а за ходатайството, което си е позволил! И после хората говорят разни работи…

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 10:31
Гост

Николов не е за забележка, а за уволнение…

Некъв колега
Некъв колега
30 март 2023 10:11
Гост

Практика ли е в СРС адвокати да молят съдии за ходатайство и как би протекъл процесът, ако същият този съдия разглежда дело, по което страна е въпросният адвокат?

И кво прайме сеа?!?!
И кво прайме сеа?!?!
30 март 2023 9:44
Гост

Еми вече случаят стана масово достояние… Как ли се чувстват тези адвокати, които трябва да пишат N-броя молби и нямат на кой съдия да се обадят да им свърши работа? За малоумните действия и разпореждания на докладчика да не говорим…

Luben
Luben
30 март 2023 9:34
Гост

Голяма драма си е

Ralev
Ralev
30 март 2023 9:34
Гост

Има си хас…

Аврамов
Аврамов
30 март 2023 9:33
Гост

Определено не съм съгласен така да се подхожда!

Павлов
Павлов
30 март 2023 9:33
Гост

Обективно погледнато и в училище идваха и ми се подиграваха по-големите ученици или тия от моя клас, които обаче се бяха провъзгласили за нещо повече от другите. В крайна сметка им го върнах, като сега съм човек, работя и изкарвам пари, а част от тия, дето се самопровъзгласиха, сега са касиери по магазините и никой не знае за тях.

Павлов
Павлов
30 март 2023 9:34
Гост

Не довърших, та идеята ми беше, че не може за всяко нещо да се тичка при съдия или учител и да се чака наказание. Ако тоя е комплексар да си му го върне човека

Чулев
Чулев
30 март 2023 9:31
Гост

Явно в системата не се уважават личностите. И ВСС и съда си имат едно и също виждане

Тодоров
Тодоров
30 март 2023 9:31
Гост

Явно ако го унижаваш публично ще има наказание.

Мавродиев
Мавродиев
30 март 2023 9:30
Гост

Страхотно четиво преди работа.

Бишев
Бишев
30 март 2023 9:30
Гост

Комплексар

Анонимен
Анонимен
30 март 2023 9:15
Гост

Този съдия защо не е тормозил колегата си съдия да направи услуга на адвоката- приятел, а се е заяждал с деловодителя ?

Бишев
Бишев
30 март 2023 9:34
Гост

Защото е комплексар