Няма установени нарушения, които да са довели до опорочаване на избора на шестимата членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. При гласуването със системата тайната на вота не е нарушена. Това са най-общо изводите на смесения петчленен състав от съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, който отхвърля жалбите срещу избора на шестимата съдии за членове на ВСС – Мария Терзийска (зам.-председател на ОС-Варна), Явор Колев (председател на АдмС-Пловдив), Миглена Тянкова (председател на ОС-Хасково), Васил Петков (председател на ОС-Ямбол), Даниела Александрова (зам.-председател на СРС) и Младен Димитров (председател на РС-Велико Търново) (виж решението тук).

Жалбите бяха подадени от трима от кандидатите – Атанас Атанасов, Владимир Вълков и Татяна Жилова, както и от съдията от Луковит Владислава Цариградска.

Петимата върховни съдии приемат, че изборната процедурата е проведена при спазване на правилата, приети от Пленума на ВСС.

В хода на делото не се установиха съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да дават основание за анулиране на получения изборен резултат, казва съставът.

При оспорване на решение на Избирателната комисия за изборния резултат за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите съдът следва да констатира свързаното с резултата наличие на две предпоставки – съществени нарушения на изборния процес, относими към нарушаване на основните конституционни принципи, и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на гласувалите лица. Този извод се налага от формираната практика на Конституционния съд на Република България във връзка с оспорване на обявен изборен резултат от проведени национални избори. Тези стандарти са приложими и в разглежданата изборна процедура. Подобно разбиране намира опора и в Кодекса на добрите практики по изборни въпроси на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия). В § ІІ, т. 3, б. “с“ от Кодекса изрично се подчертава, че органът, пред който се оспорват изборите, трябва да има право да ги анулира, когато нередностите са повлияли на изхода от тях“, казва съставът.

В мотивите пише, че е съобразил и решението на съда в Страсбург по делото „Риза и други срещу България“, според което анулирането на проведени избори не следва да се допуска по чисто формални мотиви и е непропорционална мярка при недоказване в достатъчна степен на засягане на избирателни права, гарантирани от чл. 3 от Протокол № 1 на Конвенцията за защита правата на човека и основаните свободи. „В същото решение е отбелязано, че активното избирателно право, така както е гарантирано в чл. 3 от Протокол № 1 не се ограничава единствено с действията, състоящи се в тайния избор на предпочитаните кандидати, а следва да включва възможността на всеки гласувал да види гласа си да оказва влияние при съставяне на изборното тяло при спазване на изборните правила. В същото решение се подчертава, че пропуск от техническо естество не доказва сам по себе си, че изборният процес е опорочен от нередности, които да оправдават анулиране на изборния резултат“, напомня съдът.

Върховните съдии обясняват, че въз основа на одитния доклад и заключението на вещите лица приемат, че не са установени съществени нарушения на изборния процес, чиято тежест да е от такова естество, че да не е възможно да се установи действителната воля на избирателите. Не е установо и че системата за гласуване допуска пряко разкриване на тайната на вота в хода на изборния ден, няма и функционалност, която да позволи нерегламентирано добавяне, изтриване или модифициране на гласове, казва съставът.

Той приема и че не е нарушена тайната на вота. Според него внедрената от ВСС система и начинът на организация на проведения избор са гарантирали тайната на гласуването на всеки един съдия, упражнил правото си на вот чрез нея, както и че е гараннтирала, че всеки глас е надлежно отчетен.

Внедрената от ВСС Информационна система за електронен избор гарантира тайната на гласуването, в това число и по отношение на конкретно проведения избор. Този извод се подкрепя от заключението на вещите лица, които са установили, че Системата дава възможност за идентифициране на това с кой талон е гласувано електронно, в колко часа, от кой IP адрес и от какъв тип устройство, но вещите лица не са открили информация в системата относно това какъв е резултатът от гласуването със съответен талон. Системата позволява да бъде установено кога е гласувано с определен талон, откъде е гласувано със съответния талон, но не съхранява данни за това как е гласувано. Гаранция за липсата на възможност за проследяване на това по какъв начин е гласувано с конкретен талон е фактът, че изключените по подразбиране одитни логове (журнали) на базата данни на системата не са били включвани и съответно не са записвани данни в реално време относно конкретно подаден вот, от който евентуално след проверка на номера на този талон, точния час на гласуване и настъпилата промяна в резултатите, да бъде установен подателят на вота“, посочва смесеният състав.

Той допълва, че вещите лица, разполагайки с пълен достъп до системата и работейки по експертизата в период от три месеца, не са успели да установят по какъв начин е гласувано с отделните талони. „Вещите лица при техническия оглед на системата не са установили входове или опит за достъпване до различните бази от данни от неоторизирани потребители. В този смисъл съдът намира за установено, че зловредна намеса от трети страни не е реализирана. Съдът отчита обстоятелството, че вещите лица са посочили, че при направен анализ на изходния код на системата, предоставен от ВСС, не се установява наличието на административна функционалност, която да позволи нерегламентирано добавяне, изтриване или модифициране на гласове във връзка с таблиците, съхраняващи гласовете. Това от своя страна позволява да бъде направен и последващ извод, че Системата е осигурила възможност за провеждането на свободен избор, като последната позволява както да бъде упражнен вотът на отделните гласоподаватели, така и да бъде точно отчетен и изчислен, в каквато посока е категоричното заключение на вещите лица, които са констатирали, че при извличане на гласовете от базата данни и изчисление на резултата, се установява същият краен резултат, както публично обявения„, пише съставът.

Върховните съдии посочват и че не е налице и твърдяното несъобразяване с целта на закона. Те припомнят, че през 2016 г. в ЗСВ е въведен  принципът „един съдия – един глас“ с цел широка представителност във ВСС. Заради това кадровият орган е изработил и внедрил система за дистанционно електронно гласуване. „Преследваната от закона цел в най-пълна степен се гарантира чрез дадената възможност изборът да бъде проведен чрез дистанционно електронно гласуване, посредством внедрена от ВСС система, която гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. Изборът е проведен чрез информационна система, която преди това е одитирана от външен одитор и не са установени уязвимости, които да нарушават законовите изисквания. Именно в съответствие с целта на закона изборът е проведен чрез информационната система, като по този начин е дадена възможност на по-голям брой магистрати да участват пряко в избора за избиране на членове на ВСС от професионалната квота„, пише съставът.

Съдът приема за неоснователни аргументите, че системата не функционира в съответствие с препоръка на Комитета на министрите до държавите членки относно стандарти за електронно гласуване, в частта им относно свободното избирателно право. Върховните съдии отбелязват, че след преглед на въпросните препоръки, установяват, че системата функционира именно съобразно стандартите за гарантиране на свободното избирателно право. Системата изисква потвърждение на вота, преди изпращането му към електронната урна и потвърждава, че гласуването е успешно завършено, каквито са препоръките. Съдът допълва и че няма възможност за добавя, изтриване и модифициране на гласове, както още изискват препоръките. Според състава създаденият механизъм за регистрация на гласоподавателите са достатъчна гаранция за превенция срещу гласуване от хора, които нямат право на това.

В тази връзка съдът счита, че именно няколкото изолирани случая, в които не са активирани в срок URL адресите на съдии, заявили желание за гласуване по електронен път, доказват, че е налице необходимият защитен механизъм по смисъла на т. 18 от Препоръката за превенция срещу упражняване на правото на глас от лице, което не е регистрирано по надлежен ред в системата, дори и в случаите на пропуск от страна на административния ръководител, който самият той декларира, че е допуснал“, казва съдът.

Той коментира и установените в експертизата многократни влизания в системата от един IP адрес.

Съдът, установявайки, че IP адресите, от които е осъществено гласуване на повече от един потребител, са публични IP адреси на съдилища и съобразявайки посоченото от вещите лица, че обичайна практика е всеки съд да разполага само с един външен IP адрес, макар в него да са налични множество свързани с интернет компютри, счита, че не става въпрос за аномалия в изборния процес. В тази връзка, отчитайки заключението на вещите лица, съдът приема, че гласовете на всички съдии, които са избрали да упражнят правото си на глас в сградата на съда, в който работят, са отчетени като подадени от един IP адрес, независимо от факта, че всеки е гласувал през служебния си компютър. Отчитани са и достъпванията до системата през IP адреса на определен съд и при неуспешно гласуване (неточен URL адрес, неточна парола и други затруднения), поради което те са повече от броя на гласоподавателите. По тези съображения съдът намира, че отчитането на гласуване от множество потребители от единствения публичен IP адрес на даден съд не представлява аномалия и не рефлектира върху достоверността на получените резултати“, казва петчленният смесен състав.

Върховните съдии оставят без разглеждане жалбата на съдия Владислава Цариграска, като приемат, че тя няма пряк и непосредствен правен интерес от обжалването на резултатите от избора. Според  състава за нея не са настъпили неблагоприятни последици от неизбиране за определена длъжност – изборен член на ВСС от квотата на съдиите.

59
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
просто читател
просто читател
21 февруари 2023 12:17
Гост

Гроздето кисело било…типична черта в народопсихологията на българина. Само му дай да плюе и да мрази… Не Ви отива на позициите, които заемате и професията, която упражнявате… Хем не Ви стиска да се кандидатирате и да поемате целия необоснован негативизъм, хем плюете онези, решили да поемат отговорност и да застанат с лицата си…Успех на всички законно избрани членове!

Прекрасната система
Прекрасната система
21 февруари 2023 10:17
Гост

2017 г. – ВСС и АБАТИ – всички машини и бази данни са с предвидени и включени логове и при необходимост впоследствие могат да бъдат одитирани; въпросните логове са включени на ниво физическа/виртуална машина и мрежова инфраструктура и представляват стандартна процедура, свързана със сигурността и евентуални опити за неправомерен достъп.
2022 г. – състав на ВКС и ВАС – логовете са изключени по подразбиране

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 10:31
Гост

И какво си мислиш, че ще видиш в логовете? Кой как е гласувал ли? Хубава работа!

логове
логове
21 февруари 2023 10:43
Гост

Какво ще се види по логовете ли: казал го е ВСС, но през 2017 г. – предвидено е запазване на самите виртуални машини и съдържащите се в тях логове и бази данни, така че при необходимост впоследствие да могат да се направят съответните експертизи по отношение на сигурност и външно вмешателство. Именно поради липса на логове експертизата по това дело е дала заключение, че не може да се отговори на въпроса правени ли са опити за добавяне, изтриване или изменение на гласове

съдия Дред
съдия Дред
21 февруари 2023 12:18
Гост

Експертизата казва едно ама вие чувате друго, та така

съдия Дред
съдия Дред
21 февруари 2023 12:15
Гост

Има много видове логове, айде без некомпетентни изказвания

Съдията дредфул
Съдията дредфул
21 февруари 2023 12:31
Гост

Значи логовете, за които ВСС е казвал, че трябва да са включени, за да може при експертиза да се провери има ли намеса са различни от логовете, които са били изключени и затова експертизата казва, че не може да провери имало ли е намеса?!? Я си коментирайте ТР за пола, там вървят небивалиците

съдия Дред
съдия Дред
21 февруари 2023 12:40
Гост

Много знаеш ти кое е било включено и кое изключено, предубеден си и това е всичко което се вижда от коментара ти

включено и изключено
включено и изключено
21 февруари 2023 12:53
Гост

То в самото решение пише какво е било изключено: „изключените по подразбиране одитни логове (журнали) на базата данни на системата не са били включвани“

логове
логове
21 февруари 2023 12:54
Гост

Одитните логове затова са одитни, защото трябва да бъдат включени. Ако не са изключени, как ще се осъществи одит?!?

съдия Дред
съдия Дред
21 февруари 2023 13:24
Гост

Айде сега се върни и прочети експертизата и решението и ще ти стане по-ясно кое е включено и кое изключено и защо

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 8:50
Гост

Нормално е за привържениците на „силите на доброто“ да не им харесва решението, сега ще видим и новия законопроект в новото НС за главния прокурор и той, ако фалира в КС, тогава ще са виновни конституционните съдии, според привържениците на „реформаторите“, няма да са виновни техните законотворци, повечето от които без никакъв стаж и хал хабер нямащи от наказателноправна материя, сами сложили си етикет, че разбират, а ще са виновни всички други ето сега петчленния състав, после КС, прокуратура, ВКС, ВАС, всички само не и те!

каскетски
каскетски
21 февруари 2023 9:22
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 0:43
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 2:53
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
кармата, кармата...
кармата, кармата...
21 февруари 2023 9:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Потресен съм за бъдещето на ССБ
Потресен съм за бъдещето на ССБ
20 февруари 2023 23:18
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Андреев
Андреев
20 февруари 2023 23:11
Гост

Каквото и да кажа, малко ще е.

Луковит е до Карлуково, но Плевен не е Варна?
Луковит е до Карлуково, но Плевен не е Варна?
20 февруари 2023 23:10
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Мъка мъка
Мъка мъка
20 февруари 2023 20:55
Гост

Труерен ден за грантоядите. То не беше това решение за ВСС, то не беше порязването на транссексуалните простотии…

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:39
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
И бантустан не сме!
И бантустан не сме!
20 февруари 2023 20:31
Гост

Ето това е българското „правосъдие“ в действие!
Каквато „държавата“, такова и то!

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:40
Гост

А ти си…….какво…..

Потапяй се клоаката!
Потапяй се клоаката!
21 февруари 2023 0:02
Гост

Нормален, за разлика от теб и себеподобните ти олигофрени!

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 19:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 19:37
Гост

Аман от провинциалисти!

БРАВО
БРАВО
20 февруари 2023 19:05
Гост

Браво на състава: с най-аргументираното и отговарящо на доказателствата по делото бяха потвърдени най-честните избори, проведени с използването на отговарящата на най-съвременните изисквания за защита и тайна на вота, завършили с избора на известни на цялата професионална общност със своята активна позиция за защита на независимостта на съдебната власт кандидати.
Данчо полицая – върховен съдия

инфо
инфо
20 февруари 2023 18:34
Гост

Ама и персоналният състав на петчленката е един… Веднага се сещам за едно ченге-съдия от ВАС, за криминалните строителни обръчи около Столична община…

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:31
Гост

Лекс, пак ли включихте онази функция?! Ако гласуваш „за“ някой отрицателен коментар, положителните се вдигат с 4-5!!!!

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:25
Гост

Браво! ССБ да се смири най- сетне – видно е, че вече залага сямо на смръдливи твари, защото и най- непредубеденште са се отдръпнали, но все пак…да се позямислят!

Възмутително
Възмутително
20 февруари 2023 18:19
Гост

Решението е срамно, защото в него дори не е направен опит за подчинението му на елементарната логика. Обидно е за четене. Вещите лица са заявили ясно, че не могат да проверят дали гласовете са отчетени вярно заради създадената невъзможност за това, а съдиите приели, че е възможно да се установи действителната воля на гласувалите лица!!! Друг коментар е излишен, въпреки че има още много за коментиране.

страхливци!
страхливци!
20 февруари 2023 18:22
Гост

За ВАС е пределно нясно, но повече доказателства за мафиотизирането и на ВКС не са нужни.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:50
Гост

Верно е! Единственият непревзет от мафията съд е Луковитския районен! Факт!

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Кики
Кики
20 февруари 2023 18:04
Гост

Хората си нямат друга работа и подават жалби.

Дичо
Дичо
20 февруари 2023 18:05
Гост

Всеки се бори за хляба си.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:29
Гост

Не, просто НПО- тата плащат!

Наблюдател
Наблюдател
20 февруари 2023 17:58
Гост

Истината е, че са им гласували вместо тях, защото са мижитурки, на които не им пука за нищо друго, освен за личния рахат и благоразположението на ръководството. Тоест, на практика няма изразена воля, различна от тази на гласоподавателя.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:56
Гост

Всичко е ток и жица, така излиза от решението. Имам чувството, че четох нещо различно в експертизата от състава. Направо съм потресен

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:55
Гост

Решението не е изненада. Както не е изненада и че не блести с нещо съществено, всичко е дрън-дрън, само за замазване на очите

ВЦ по 5
ВЦ по 5
20 февруари 2023 18:26
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:34
Гост

Еми как да са блестящи, като не членуват в ССБ, нито обслужват всякак подземни богове!

Извратено и нагло
Извратено и нагло
20 февруари 2023 17:51
Гост

При директен отговор на вещите лица и в експертизата, и в съдебно заседание, че системата не осигурява тайна на вота, да се пише, че обратното били заявили същите вещи лица; При събрани и необсъдени доказателства, че ВСС и АББАТИ са твърдяли, че именно логовете биха показали имало ли е намеса и че тези логове не са били изключвани при предходни избори, да се пише, че по подразбиране те са били изключени; Да приемеш за нормално десетки върховни съдии да гласуват от местоработата си в събота и неделя, при условие, че са могли да го направят от телефоните си; Да приемеш,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:03
Гост

Хайде сега се успокой, изпий си хапчето, измий си краката със студена вода и си лягай!

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:38
Гост

Какво значение има тайната на вота- ами, ако идеш да гласуваш на място, какво е тайната на вота?! И нима мислите, че върховните съдии не могат да защитат свободата на избора си, както и технически да се е случил!

Колелоездач
Колелоездач
20 февруари 2023 20:07
Гост

Аз карам колело и ходя с него на работа. Просто около Съдебната палата няма къде да си спреш колата. А колелото и го оставям където намеря. Има един стълб на Петичката, заключвам си го и нямам проблеми. Мога след работа да си изпия една – две ракии и да си въртя педалите. Не е забранено, нали? Пък и телефона ми е с копчета, как да гласувам от него? Обяснете ми. Иначе, решението е добро и как са качили на шейната и са отсвирили Владислава Истанбулска…..

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:38
Гост

Все пак това е установил съда и това е неговата воля! На който не му харесва и има амбиции има и квота на НС възможността не е една! Поне един според въпрос се изясни, сега очакваме ново НС, гласуване на спорния законопроект ДБ – Зарков, отиване в КС тогава ще се изяснят още от спорните въпроси, пораждащи полемика в политическите и юридическите среди!

2222
2222
20 февруари 2023 17:32
Гост

То така или иначе по-добре няма да стане и на следващи избори…

Биляна
Биляна
20 февруари 2023 18:08
Гост

За съжаление е точно така.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:29
Гост

Еййй, много работят в неделя, бе! Безсрамно решение!

Михаил
Михаил
20 февруари 2023 18:09
Гост

Работят.за себе си обаче.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:28
Гост

ССБ приключи.

Радост
Радост
20 февруари 2023 17:53
Гост

Изглежда много се радваш на това решение, в кочината е удобно, нали?

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 17:56
Гост

Не е единственият, който си топи зурлата и се кефи

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:01
Гост

яко се радвам, да!

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 18:40
Гост

ДАНО!

Колелоездач
Колелоездач
20 февруари 2023 20:09
Гост

Кво е тва ССБ? Обяснете на простия човек, моля ви.

Жорку
Жорку
20 февруари 2023 23:09
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
21 февруари 2023 3:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица