Недопустимо е съдът да основе решението си за вината на подсъдимия на показания на свидетел, дадени в досъдебната фаза пред съдия, но без участието на обвиняемия и неговия защитник, постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по запитване на съдията от вече закрития Специализиран наказателен съд, сега от Софийския градски съд, Иво Хинов.

СЕС (пълния текст на решението виж тук) поставя три условия, при които все пак това може да се случи. Първото е да налице уважителна причина свидетелят да не се яви за разпит в съдебната фаза на процеса. Второто е показанията му да не са единственото или определящото основание за осъждането на обвиняемия. И третото – да съществуват достатъчно компенсиращи фактори, за да се неутрализират трудностите, причинени на обвиняемия и на неговия адвокат поради вземането предвид на посочените показания.

Решението на съда в Люксембург е своеобразна критика на възможността, уредена в чл. 281 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), без гаранции за правата на подсъдимия, като доказателство, на което се основава присъдата му, да бъдат зачетени показания на свидетел пред съдия по време на разследването, без при разпита да са присъствали обвиняемият или неговият защитник. Условието, което поставя НПК за прочитането на показанията, е свидетелят да не може да бъде намерен, за да бъде призован, или да е починал.

Всъщност в преюдициалното си запитване съдия Иво Хинов разказва как разследващите преодоляват изискването на закона разпитът на свидетел пред съда да става с участието на обвиняемия и неговия защитник. Ключови свидетели за доказване на престъплението се разпитват пред съдия след задържането на евентуалния извършител, но преди той да стане обвиняем. Така той и адвокатът му не присъстват на разпита пред съдия. Ето какво пише съдия Хинов: „Често органите на досъдебното производство имат желание да осуетят законовото задължение да осигурят възможност на обвиняемия и неговия адвокат да вземат участие в разпита на тези свидетели. Поради което провеждат тези разпити в 24-часовия период от време между ареста на заподозрения и формалното му привличане като обвиняем. Доколкото арестуваният заподозрян все още не е станал официален обвиняем, то не му се дава възможност (на него и на адвоката му) да зададат своите въпроси на свидетеля“.

Такъв е случаят и по делото на съдия Хинов, заради което той се е обърнал към СЕС. Той сочи, че наблюдаващият прокурор е разполагал с информация, че срещу свидетелите са издадени заповеди за извеждането им от страната и те няма да могат да участват в хода на евентуален съдебен процес. Освен това в хода на досъдебното производство прокурорът е отказал провеждането на допълнителен разпит на свидетелите в присъствието на обвиняемите, а в хода на съдебното производство е поискал прочитане на показанията на отсъстващите свидетели по реда на чл. 281 от НПК.

„Така от формална страна законът е спазен – подсъдимият присъства в съдебния процес. Ала той присъства само при прочитане на тези показания – но няма възможност да зададе своите въпроси на свидетеля. Така фактически подсъдимият се оказва в онова положение, в което би се намирал, ако в съдебното производство тези свидетели са били разпитани само от прокурора и в негово отсъствие. Практически е постигнат същият ефект на неговото лишаване от право на присъствие“, обяснява съдията в преюдициалното си запитване.

Затова той попита Съда на ЕС: „Съответен ли е на чл. 8 ал.1 и на чл.6 ал.1 вр. съобр.33—34 от Директива 2016/343 и на чл.47 ал.2 от Хартата национален закон, който предвижда, че правото на подсъдимия да присъства в процеса е спазено и че прокурорът надлежно упражнява задължението си да докаже вината на обвиняемия, ако в съдебната фаза на наказателния процес, когато свидетели не могат да бъдат разпитани поради обективни причини, бъдат приети показанията на тези свидетели, дадени в досъдебната фаза на процеса – при условие че тези свидетели са били разпитани само от обвинението и без участието на защитата, но пред съдия, и при условие че обвинението още в досъдебната фаза е можело да осигури възможност на защитата да участва в този разпит, но не го е направило?“.

А отговорът на съда в Люксембург гласи: „Член 8, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство във връзка с член 47, втора алинея и член 48, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че:

не допуска прилагането на национална правна уредба, която позволява на национален съд, когато не е възможно да разпита свидетел на обвинението в съдебната фаза на наказателното производство, да основе решението си относно вината или невиновността на обвиняемия на показанията на посочения свидетел, получени при разпит, проведен пред съдия в досъдебната фаза на това производство, но без участието на обвиняемия или на неговия адвокат, освен ако е налице уважителна причина за неявяването на свидетеля в съдебната фаза на наказателното производство, показанията на този свидетел не са единственото или определящото основание за осъждането на обвиняемия и съществуват достатъчно компенсиращи фактори, за да се неутрализират трудностите, причинени на обвиняемия и на неговия адвокат поради вземането предвид на посочените показания“.

В решението си СЕС разяснява трите условия, които трябва да са налице, за да се допусне по изключение прочитането на показания на свидетел, при даването на които не са присъствали обвиняемият и адвокатът му.

„…запитващата юрисдикция следва най-напред да провери дали за отсъствието на свидетел на обвинението в съдебната фаза на наказателното производство е налице уважителна причина като смърт, здравословно състояние, страх да се дадат показания или невъзможността той да бъде намерен, като по отношение на последната хипотеза тази юрисдикция е длъжна да положи всички усилия, които разумно могат да се очакват от нея, за да осигури явяването на същия свидетел“, пише съдът в Люксембург за първото условие. Като добавя, че невъзможността даден свидетел да бъде намерен, за да бъде призован в съдебната фаза на наказателното производство, е уважителна причина и по-специално когато този той вече не е в страната и опитите за намирането му чрез Интерпол, са останали безуспешни.

„По-нататък, трябва да се приеме, че показанията на отсъстващ свидетел в съдебната фаза на наказателното производство, когато са допуснати като доказателство в хода на тази фаза, но са събрани преди нея, ще бъдат единственото основание за осъждането на обвиняемия, ако тези свидетелски показания са единственото доказателство срещу него. Това основание следва да се разглежда като определящо, в случай че посочените свидетелски показания са от такова значение, че да могат да обусловят решението по делото, като се има предвид, че ако показанията на отсъстващия свидетел могат да бъдат потвърдени с други доказателства, преценката доколко тези показания са определящи зависи от доказателствената сила на посочените други доказателства, така че колкото по-голяма е последната, в толкова по-малка степен показанията на отсъстващия свидетел могат да се считат за определящи“, разяснява СЕС второто условие.

А за третото – наличието на т. нар. компенсиращи фактори съдът в Люксембург посочва следното: „…те трябва да дават възможност за правилна и справедлива преценка на достоверността на непроверени свидетелски показания, и се отнасят по-специално до начина, по който разглеждащият делото съд преценява непроверени показания на отсъстващия свидетел, до представянето на непротиворечиви доказателства в съдебната фаза на наказателното производство и до тяхната доказателствена сила, както и до взетите процесуални мерки за компенсиране на невъзможността свидетелят на обвинението да бъде пряко разпитан в съдебната фаза на наказателното производство. Що се отнася до този последен аспект, процесуална гаранция, която може да компенсира трудностите, причинени на защитата поради отсъствието на свидетеля в съдебната фаза на наказателното производство, може да се състои в това, че на обвиняемия или на неговия адвокат е била дадена възможност да участва в разпита на свидетел в досъдебната фаза на това производство.

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонизамен
Анонизамен
05 януари 2023 22:30
Гост

Или споразумението, в случая на вече бившите Спец. – майстори на МНО и споразумения, а сега само да ги видите – истински шедьоври творят, като преписват, копират …

Анонимен
Анонимен
05 януари 2023 14:02
Гост

Ама тука наистина пишат неуки хора. Тия разпити пред съдия се правят, за да може да се повдигне обвинение и да има успех искането за задържане под стража.

Адвокат
Адвокат
05 януари 2023 9:54
Гост

Как стоят нещата, прокурорът, това е основният проблем, се нервира и агресира над обвиняемият, който все още не е обвиняем, но е вече в списъкът и отдавна е осъден в очите на прокурора, както и да е – не е наша работа да помагаме на хора пълнолетни. Така изгражда схемата – аз ти повдигам обвинение, чак когато те сготвя, хи-хи, ама вече съм разпитала свидетелите, хи-хи, нямаш полезен ход, хи-хи, внасям ти обвинението на базата на приготвените материали, хи-хи, а сега да те видим, хи-хи. Лошото е, че – това е като раково заболяване, не е заразно, но може да… Покажи целия коментар »

Колега
Колега
05 януари 2023 5:57
Гост

Обърнете към дознателите в МВР-то. Те са първите хора, които разпитват свидетели, привличат обвиняеми. Най-често от тях тръгват неслуките

Хитров
Хитров
04 януари 2023 23:12
Гост

Бивола като ринел, сам хвърлял пръст по гърба си. Хинов явно се е надявал СЕС да му кажат да не ги ползва, само че СЕС му казват да призовава и търси и ако не намери свидетеля тогава да ги ползва…

Адвокат
Адвокат
05 януари 2023 0:49
Гост

Научи се да четеш, точно това не му е казал СЕС на Хинов – “ само че СЕС му казват да призовава и търси и ако не намери свидетеля тогава да ги ползва“, заради подобни не четящи и не мислещи Хинов се принуди да направи ПЗ.

Анонимен
Анонимен
04 януари 2023 18:48
Гост

Няма как СЕС да постанови решение по принцип, на кои показания съд.състав да се уповава, защото в един нак.процес никога не може да се прочете осъд.присъда само на прочетени показания от ДП. Хинов и това ли не знае!

Тити
Тити
04 януари 2023 18:00
Гост

Напълно очаквано становище.

Чавдар
Чавдар
04 януари 2023 17:46
Гост

По тази логика всеки може да намери уважителна причина свидетелят да не се яви за разпит в съдебната фаза на процеса.

Д- р Охболи
Д- р Охболи
04 януари 2023 17:47
Гост

Например фалшив болничен лист.

Анонимен
Анонимен
04 януари 2023 17:21
Гост

Клонинги пишат гледам, а и очевадно не са дори юристи, да не говорим пеналисти.

Awro
Awro
04 януари 2023 15:47
Гост

Нищо изненадващо

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 януари 2023 15:38
Гост

Хитър номер, само нз как успяват да намерят и разпитат свидетелите в рамките само на 24-часовия период между ареста и привличането му като обвиняем. Когато има желание (интерес) съществува и начин да бъде постигнато нещо от държавата.

Torandot
Torandot
04 януари 2023 15:29
Гост

Очаквам повече от родните съдилища и правосъдна система, но…

Павлов
Павлов
04 януари 2023 15:47
Гост

Едва ли сте само вие.

Лидия
Лидия
04 януари 2023 15:29
Гост

Работата пак ще е кучето си лае – кервана си върви

Чочо
Чочо
04 януари 2023 17:58
Гост

Както обикновено.

Нанин
Нанин
04 януари 2023 15:28
Гост

В Европа не са виждали такава фасадна демокрация и правосъдие, като нашето ми се струва

Арнаудов
Арнаудов
04 януари 2023 15:28
Гост

Не съм изненадан честно казано от становището на Европа

Пепа
Пепа
04 януари 2023 15:28
Гост

Определено има защо да има критики. Но какво от това. То има и критики по отношение на членството ни за Шенген и наще се дуят

Ani
Ani
04 януари 2023 15:27
Гост

Никой няма да го вземе в предвид уви

Лидия
Лидия
04 януари 2023 15:28
Гост

Както винаги

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 януари 2023 15:54
Гост

* да го вземе предвид

Джани
Джани
04 януари 2023 15:27
Гост

Има си хас