Може ли Националната агенция за приходите (НАП) да си сформира „хвърковата чета“, която да извършва ревизии из цялата страна – от София до Варна и от Петрич до Силистра, без командировка, а просто по заповед на директора? По закон може – от две години в Закона за НАП съществува разпоредба – чл. 10, ал. 9, която го позволява и се използва активно от данъчните.

Това на практика е заобикаляне на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нарушава Конституцията, твърди обаче съдията от Административен съд София-град (АССГ) Младен Семов в свое решение (пълния текст на решението му виж тук и тук).

Той е трябвало да се произнесе по ревизионен акт, съставен на фирма със седалище в София, който чрез серия от заповеди в НАП, основани на въпросната ал. 9 на чл. 10 от ЗНАП, е издаден от орган по приходите във Варна. Съдията прогласява ревизионния акт за нищожен, като издаден от некомпетентен орган.

Той обаче не може сам да оспори чл. 10, ал. 9 ЗНАП пред Конституционния съд (КС), затова се е обърнал към Върховния административен съд (ВАС), който да прецени дали да атакува разпоредбата.

В решението си, с което обявява ревизионния акт за нищожен, съдия Семов излага обстойни аргументи защо тази разпоредба няма място в правния мир.

Какво всъщност гласи чл. 10, ал. 9 ЗНАП: „При необходимост за изпълнение на възложените на агенцията функции изпълнителният директор или оправомощено от него лице може със заповед да нареди служители от една териториална дирекция да осъществяват правомощията си по отношение на лица, за които съгласно правилата на чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс компетентни са органите на друга териториална дирекция, включително за части от работното време и без промяна на мястото на работа“.

Тя е в сила от 1 януари 2021 г. и в мотивите за приемането ѝ се казва: „С предложението за чл. 10, ал. 9 от ЗНАП се предвижда органи на НАП да упражняват своите правомощия на територията на цялата страна без оглед на определената с чл. 8 от ДОПК компетентност. Това се налага поради необходимостта за ефективно разпределение на заетите служители в различните териториални дирекции“. Излагат се и аргументи, че така се елиминира рискът от съкращаване на обучени квалифицирани служители чрез ефективното им използване за производства в други дирекции на НАП. Т.е. намиращата се в устройствения закон разпоредба на пръв поглед цели да разреши вътрешноорганизационен въпрос.

Това става като със заповед се учредява универсална компетентност на редови служители на НАП, с каквато по ДОПК (чл.112, ал.2, т.2) обаче разполага единствено директорът на приходната агенция.

Освен това именно с цел да се използват по-ефективно кадрите в НАП точно в предходната алинея на същата разпоредба на ЗНАП, съществува възможността за командироване на служителите. „Възниква логично въпросът кое налага приемането на така разписания текст на ал.9. Така, след като привидно целта на законодателя е постигната с друга разпоредба, то приемането на посоченото изменение преследва ли друга, скрита цел, която се разкрива вече при практическото приложение на нормата, а именно – създаване на условия за дерогорация за компетентността по чл.112, ал.2, т.2 ДОПК“, пише съдия Семов.

Той съпоставя ал. 8 и ал.9 на чл. 10 от ЗНАП и констатира, че разликата между двете е само в това, че в ал. 8 целта се постига с командироване, а в ал. 9 със заповед на шефа на НАП или на негов заместник.

„Посоченото обстоятелство не оставя място за съмнение, че посредством един закон и една привидна цел, се суспендира приложението на друг нормативен текст. Всъщност изцяло в правомощията на законодателя е да промени текста на чл.112 ДОПК, ако искаше да постигне прокламираното в мотивите към ЗИДДОПК“, заключава съдията от АССГ.

Съдия Младен Семов посочва, че компетентността за възлагане на ревизия с конкретни и ясни разпоредби е уредена в ДОПК, а когато на норми от устройствения закон се дава прочит (видно от мотивите за приемането на чл. 10, ал. 9 ЗНАП) като на дефиниращи правомощие на органите на НАП по отношение на трети лица, е налице флагрантно нарушение на принципа на правната сигурност.

Той изтъква, че това заобикаляне на чл. 112 ДОПК, който дава яснота на частноправните субекти кой и за какви задължения може да възлага ревизия, е „пряко нарушение на принципа на правна сигурност и не следва да бъде търпяно в позитивното право поради нейния (на чл. 10, ал. 9 ЗНАП – бел. ред.) противоконституционен характер“.

„Ръководното начало на чл.4, ал.1 от КРБ не допуска регламентирането на компетентност в нарушение на чл.112, ал.2, т.2 от ДОПК, така както то е предвидено в разпоредбата на чл.10, ал.9 ЗНАП със същата сила както това би било недопустимо и ако бе регламентирано в Закона за митниците, Закона за ветеринаромедицинската дейност, Закона за сдруженията за напояване, Закона за пчеларството, Закона за етажната собственост и прочее значими, но напълно неотносими към конкретното правомощие, нормативни актове“, пише той в предложението си до ВАС за сезиране на КС.

Освен това съдията от АССГ изтъква, че е налице и нарушение на Закона за нормативните актове (ЗНА), който предвижда, че когато е дадена обща уредба на определена материя, особен закон може да предвиди отклонения от нея само ако това се налага от естеството на обществените отношения, уредени от него.

„Чрез нормата на чл.10, ал.9 от ЗНАП обаче е дадена уредба на цял клон от правната система, а именно – данъчно-процесуалният ред за извършване и провеждане на действията по данъчно-осигурителен контрол (в неговата разновидност – ревизионното производство). И доколкото нормативно е допустимо в даден закон да бъде предвиден различен процесуален ред за извършване на определени действия – с оглед целите и спецификите на този закон, то недопустимо изглежда с норма в закон да се уреждат правоотношения валидни за целия клон на правната система на данъчното облагане и по този начин нормата от закона да се приложи и по отношение на другите закони спадащи в кодифицираната от процесуален аспект, материя (ЗДДС,ЗДДФЛ,ЗКПО и прочее). С което безспорно е допуснато нарушение на чл. 4, ал.1 от ЗНА“, пише съдията от АССГ.

И изрежда шест нарушения, които е допуснал законодателят с нормата на чл.10, ал.9 от ЗНАП:

  1. Допуснал е противоречие с чл.112, ал.2, т.2 от ДОПК.
  2. Дефинирал е нормативна на уредба на компетентност за възлагане на ревизия в устройствен закон на администрацията, вместо в кодекса, където са регламентирани именно тези обществени отношения.
  3. Създал е неясна и противоречива нормативна база.
  4. Нарушил е систематичното място на правна регламентация на обществените отношения.
  5. Създал е неясно, противоречиво и объркващо частноправните субекти правило за поведение.
  6. Допуснал е нарушение на чл.3 и чл.4 и чл.11, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове.

Дали разпоредбата ще бъде оспорена пред КС, зависи от заключенията на Звеното за анализи и тълкувателна дейност във ВАС, а след това и от Пленума на съда.

104
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 март 2023 13:29
Гост

Брей, сериозна дискусия за заформи в секцията с коментарите, като никога последно време.

Анонимен
Анонимен
27 март 2023 10:12
Гост

Блестящо решение. И поздравления за смелостта да се сезира Пленума на ВАС по този въпрос-нещо,което много хора мислят и трябваше да се направи.

Анонимен
Анонимен
27 март 2023 20:32
Гост

Добре, съгласихме се, че е блестящо, но не разбрахме защо?! А ако сте съдия, трябва да изложите факти, а не да се задоволявате само с квалификации.

Наско
Наско
27 март 2023 8:06
Гост

Хвърковата чета на назначените от външния конкурс с двамата предводители, инсталирани в двата административни съда в София. И на двамата ще има за в бъдеще да им четем „гениалните“ актове, като единият още от началото държи да покаже колко е разбира данъчното право. Освен да го аплодираме, аз за друго не се досещам, а ВСС може да го награди за високия професионализъм. Убеден съм, че неговите гениални актове, питания и запитвания ще продължат. Очаквам следващото включване с нетърпение!

Анонимен
Анонимен
26 март 2023 21:44
Гост

Да поясня – „+“ и „-“ нямат никакво значение. „Всуе се морите“, актът говори сам за себе си… и за юристите!

Анонимен
Анонимен
26 март 2023 18:04
Гост

Христо Иванов:Има шанс за конституционно мнозинство с ГЕРБ и ДПС!

Анулирайте нагласения конкурс за съдии от 2021г!
Анулирайте нагласения конкурс за съдии от 2021г!
26 март 2023 18:42
Гост

Чудесно. Дано, след изборите да проверят нагласения конкурс за инсталиране като съдии от 2021, а който е участвал в схемите да отиде при Бай Ставри.

Анонимен
Анонимен
27 март 2023 16:29
Гост

Сами не си вярвате, като ги пишете тези неща.

Анонимен
Анонимен
26 март 2023 11:35
Гост

От последния външен конкурс от мин.година за админ.съдилища, и един човек не влезе честно и без връзки. Голямо нагласяване беше. А сега ми се правят на умни и разсъждават за противоконституционност?? Смях и нахалство

Парламенът да провери последния конкурс за адм. съ
Парламенът да провери последния конкурс за адм. съ
26 март 2023 12:31
Гост

Предлагам-следващия парламент да направи специална комисия и да провери този мерзки конкурс-и то с приоритет!Не бюджетът, а конкурсът за административни съдии от 2021 г е най-приоритетния въпрос в държавата-такава шуробаджанащина, непотизъм, вързкарщина, предварителни познанства и роднинства, грозно и подло нагласено изпълнение не беше се случвало досега-дори и в прокуратурата , дори конкурсът-продадения от 2006, и продадения от 2015 г бяха малко по-чесни. Самия факт,че от афера познаха резултатът, преди провеждането на конкурсът говори предостатъчно. През 2006 конкурсът за прокурори беше продаден, и беше повторен. Че дори и прокуратурата разследва кой продаде конкурсът, естествено при саморазследването не установиха нищо… Редно е,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 21:26
Гост

Поствам най-важните мотиви от Решението за ОФГ, което е постановено по почин на съда (очевидно съдията си препрочита постоянно своите решения, особено тези с грандиозен принос към развитието не само на националното, но и на общностното право). Но е добре преди да се поправят ОФГ, дори и в мотивите, да не се допускат очевидни правописни и пунктуационни грешки („корИгира“ е правилното, а не „корЕгира“, макар да е правилно „корЕкция“; пропуски в часовете по български език – пълният член се слага там, където не му е мястото, а се пропуска „на мястото“, със запетаите е същата „мъка“) – един дребен съвет:… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 март 2023 10:18
Гост

Колега, вие май правите ревизия. Усеща се кой Ви е поръчал коментара!

Анонимен
Анонимен
27 март 2023 20:34
Гост

Кой ми е поръчал да представя едно великолепно решение и да коригирам очевидните правописни грешки – няма такива ли? Апропо, Вие от поръчки разбирате ли?

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 10:57
Гост

Кои са тези толкова онеправдани проверени, че Семов се загрижил за тях! Други дружества не са ли проверявани или не са толкова интересни на конкретния новоизлюпен и много разбираш съдия!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 март 2023 19:08
Гост

Хипотеза: Иска да се докаже пред някого в или извън съдебната система и така да си гарантира кариерно израстване.

Анонимен
Анонимен
26 март 2023 8:54
Гост

Той няма на кого и какво да доказва, защото потеклото му е добро и фамилното име е атестацията му. Нали за това от главен секретар на ВАС стана съдия, все пак човекът не беше магистрат, а брат на съдия в КС.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 март 2023 15:04
Гост

Ем, шуробаджанащината на Танаско тогаз, какво да се прави, улавите ще мислят и бачкат, а другите ще седят отгоре им. Хубавото нещо на посредствеността в правото е, че длъжност може да получиш, но уважение за постижения в областта на професията, които са резултат от знания и умения – не, и това си лъсва, колкото по-нависоко се намира.

Анонимен
Анонимен
26 март 2023 21:08
Гост

Така е колега, обаче неможещите и незнещите винаги ги носим на гърбовете си, а те играят ситното, плетат си кошничките и за няколко години, ей ги във ВКС, а ние – бачкаме и все за нас места в горните инстанции няма. Кога в тази нашата европейска държава ще оценяват по качества и опит, а не по родство и сватовство – имаш вуйчо владика и ставаш поп, до кога!

Анонимен
Анонимен
28 март 2023 6:16
Гост

На Младен не могат да му се намажат на малкия пръст повечето. Нито на специализациите,нито на образованието,нито на
кариерата,нито на интелекта и ерудицията. Сам си се носи на гръб,а това,че има роднини – не е причина да спре да диша.

Шуробаджанак
Шуробаджанак
28 март 2023 13:27
Гост

Анонимен 28 март 2023 6:16:
Човек, оля се с това подлизурство, имай малко срам поне, че да като се погледнеш в огледалото, да не се разкапеш от мазньоча, който капе от тебе.

Анонимен
Анонимен
26 март 2023 21:32
Гост

Очевидно тук цялото „потекло“ се е впрегнало да му пише оди.
Няма иначе как да се обяснят еднотипните, но далеч от правната логика, коментари. Ако сред авторите им има юрист, той вероятно не практикува, а е чист теоретик и то в една област, примерно право на ЕС. Което отдавна не е право, а чиста политика.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 9:52
Гост

Чудесно е съдията да се позовава на Конституцията, но трябва и с разбиране. Защото рано сутрин, може би самият автор на въпросния съдебен акт, ни убеждава неубедително в неубедителната теза, че решението не е претенциозно, реших да си причиня „болката“ в ранната съботна утрин да прочета изцяло решението. Установява се хаотичност в мисленето (решението сякаш е статия на студент по право – разсъждава се относно някаква „погрешна фикция, с която е учредена компетентността в настоящият спор“, говори се за прехвърляне на компетентност „въз основа на несъществуваща законова фикция“ – може и да греша, но за първи път чувам, че законът… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 10:57
Гост

Предварително се извинявам за повторното включване, но пропуснах нещо незначително в цялата сага на младия съдия. Сега е моментът да се спомене, за да може, ако има желание и самочувствие за това, да го възприеме съвета и да не допуска базисни пропуски (да не забравяме, че административните съдии са приравнени на длъжност окръжни съдии, което, принципно, предполага 8 годишен СЪДИЙСКИ стаж – толкова по въпроса дали е подходящо за системата, а и за самите тях съдебни помощници да решават съдбините на хората). Второто решение – за поправка на ОФГ: „ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение No 1315 от 28.02.2023г.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 20:50
Гост

Този диамант на правната мисъл с поправката съм го пропуснал.
Благодаря за информацията.
Цялото е потресаващо.
Аз имам такива странни „неща“ на ВАС – колекция от две години насам, за които също някак ме споходи мисълта, че са писани от помощници.

По въпроса от „теста“ залагам на „Б“.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 март 2023 19:14
Гост

Възхищавам се на усилието, което сте положили, причитайки цялото решение, защото аз не бих могъл да си причинява това. Благодаря за подробния анализ.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 20:42
Гост

Този прочит си го причиних в петък – следобедът на малката събота е време за вицове. Цялата тази съдебна и писателска еквилибристика обаче ме накара вместо да се посмея искрено, да замръзна на място, осъзнавайки до какви висини у нас са стигнали юридическото образование и назначенията в системата. Наистина това ме остави без думи. Поздравявам Ви, колега, че поне Вие сте запазили словесност и сте облекли в подходяща форма напиращите у мен емоции. Аз просто не мога… А в коментарите няколко трола – вероятно пишман-журталисти, опитвайки се да покажат това … хм… съдебно решение като велика правна мисъл, всъщност направиха… Покажи целия коментар »

СЕС
СЕС
25 март 2023 8:59
Гост

Единствено се чудя защо колегата е решил да върви дългия и труден път през ВАС,вместо да сезира директно СЕС. Въпроса за компетентността е ясен в общностното право. ЗДДС е съюзна материя. СЕС е постановил десетки решения по въпроса за неясното и противоречиво нормотворчество. Мисля,че щеше да излезне добро преюдициално с предизвестен отговор.

браво
браво
25 март 2023 8:35
Гост

Според мен е написано прекрасно. Изключително попадение е това сезиране на ВАС и аргументацията. въпроса за приемане на странни норми е ключов. Като имаме критики към законодателството-това е начина. Два отделни закона дават две различни решения на едно и също нещо. Това си е категоричен произвол. Не мога да приема че ЗНАП е специален спрямо ДОПК и колегата точно е казал защо не е. Поздравления.

Trun
Trun
25 март 2023 7:07
Гост

Семов Младши бърка тежкия формализъм в главата си с принципа на правната сигурност.
Кои законни права и интереси на проверяваните са неправомерно засегнати не казва.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 1:01
Гост

За някои съмнения в конкурса за административни съдии
https://www.dnevnik.bg/analizi/2021/10/14/4264528_za_niakoi_sumneniia_v_konkursa_za_administrativni_sudii/

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 1:05
Гост

Кадруването в съдебната система е синоним на шуробаджанащина и зависимости https://bird.bg/vss-nepotism/

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 1:06
Гост

Десетки роднини работят във Върховния административен съд
https://news.lex.bg/pregled-na-pechata/десетки-роднини-работят-във-върховни/

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 1:18
Гост

СКАНДАЛНИ НАГЛАСЕНИ КОНКУРСИ ЗА СЪДИИ! КАК ПЪК „АФЕРА“ НЕ СБЪРКА С НИТО ЕДНО ИМЕ ОТ ОПОВЕСТЕНИТЕ ОТ НАС СПЕЧЕЛИЛИ ОЩЕ ПРЕДИ КОНКУРСА?! https://afera.bg/скандални-нагласени-конкурси-за-съди/

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 1:28
Гост

Итресни коментари за конкурса за административни съдии. https://news.lex.bg/над-половината-от-кандидатите-за-адми/

Апелът парламентът да провери този конкурс, поради страшните съмнения ,че беше предварително нагласен остана нечут. Факт е ,че от афера познаха резултатите, преди провеждането на конкурса.

Този конкурс беше по-грозно , непотистко изпълнение, дори и в сравнение с прокурорския конкурс от 2006 г.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 23:59
Гост

Толкова претенциозно написано, но изсмукано от „пръстите“, че не си заслужава коментарът! Съдията трябва да решава споровете, а не да създава такива.

браво
браво
25 март 2023 8:42
Гост

До тълкувателно се е стигало и по въпроса дали РД трябва да е подписан от всички членове на ревизиращия екип. Този въпрос е далеч по-съществен. Така,че не споделям тезата за формализъм. Напротив. Прекрасен материал и браво на лека,че са го отразили…

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 21:43
Гост

Отново правите недопустма аналогия.
Няма нищо общо между неполагане на подпис върху акт, издаван от колективен орган или екип и определяне на служители, които ще ревизират едно ДЗЛ и то – по силата на действащ закон.

Материалът е ако не друго, то поне поучителен. Не само за юристи…

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 22:55
Гост

Колегата Семов да пита брат си, нали е конституционен съдия. Няма как да знаеш отношението на специален към общ закон ако си кацнал в АССГ от главен секретар на ВАС. Страшни звезди се появиха на небосклона!

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:37
Гост

Специален закон „заобикаля“ общ. А КС ще решава дали единият закон противоречи на другия. Като по този начин ще прогласи по-неудобния за противоконституционен. И даже още не сезиран КС- туй е повод един РА са се прогласш за нищожен!

Боже, Боже!
Кого сте наели на работа?

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 8:47
Гост

Всеки юрист би се смял с пълно гърло,че ЗНАП е специален закон. Той устройствен,а не специален. Като коментираш-вземи почети малко. В решението ясно е и посочено защо нормата на ЗНАП е с характеристики на общ закон.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 21:00
Гост

Достатъчно мъка си причини всеки юрист, прочел решението. За останалите – приближени и списващи статийки из пресата, е логично да му поемете защитата. Сега ще чета информацията от линковете за конкурсите. Не ме е вълнувало до сега, но да видя. Едва ли ще се изненадам. Знам какво да очаквам. Личи по резултатите. … Нещо странно да споделя – когато гласувам тук с негативно отношение на такъв очевидно защитен, и очевидно далечен от правната мисъл пост, неясно как веднага се появява и плюсче – едновременно и всеки път. Просто поекспериментирах. Да се убедя за какво иде реч. Не че не знам.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 21:45
Гост

О, в грешка съм – РА не бил прогласен за нищожен, а бил отменен като такъв!!!
Може ли тук да си пишем ако не с колеги, то поне със студенти юристи четвърти курс?

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 18:50
Гост

Последния конкурс за инсталиране с АССГ беше пУтресаваща(с У) мерзост. Предварително нагласен за част от инсталираните, и с предварително раздадени казуси.
Същата история и при инсталирането на част от помощниците преди това във Върховните съдилища.

Свидетел
Свидетел
24 март 2023 18:45
Гост

Повярвайте ми, плащайте си навреме всички данъци, глоби, такси и т.н., щото държавата в лицето на НАП е създала мнооого гъвкави механизми, с които са си прибере дължимото…, по-добре да не се стига до тях

Плащаш данъци с кеф, за да има за инсталираните
Плащаш данъци с кеф, за да има за инсталираните
24 март 2023 18:56
Гост

Разбира се,че ще плащаме. За да има за раздаване на свърхзаплати и свърхобезщетения за инсталираните в бандитската съдебна система, плюс привилегиите им-например неплащане на осигуровки, 4000 лв за дрехи, които не отиват за дрехи 14 заплати годишно, 2 процента добавка за година стаж, дълги отпуски, неносене на отговорност. Я вижте другата статия-юнак получава през 2000г- 300 МРЗ-20 000 лв, по 70 лв- МРЗ тогава, затова,че няма да е е военен магистрат, а повишен във ВКС. А после иска още 20 заплати при пенсиониране, и ги получава- 40 заплати за обезщетения, извън текуката заплата и парите зда дрехи и бонусите за… Покажи целия коментар »

Атестат
Атестат
24 март 2023 15:31
Гост

Що за заглавие? Нищо не пречи на НАП да си сформира каквито си ще екипи от служители, работещи в същата структура ако законът го позволява. Не виждам това пък какъв проблем е и за кого. На някого му убиват конкретни служители ли? „По закон може – от две години в Закона за НАП съществува разпоредба – чл. 10, ал. 9, която го позволява и се използва активно от данъчните.“ И като „може по закон“, що се жалва тоз чиляк? Ако има подобна изрично предвидена законова възможност, РА въобще не е нищожен. Поне не е такъв, ако тя не бъде отменена.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 17:46
Гост

Мхм, сега ако ми кажеш кой друг освен органът по приходите възлага и извършва ревизия, ще ти повярвам, че чл. 10, ал. 9 ЗНАП е специален закон по отношение на чл. 112, ал. 2 ДОПК.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 март 2023 21:23
Гост

Магистратът иска да изпъкне и търси под вола теле, като нищо,ако успее да постигне пробив с това, кариерата му може да хвръкне в небесата, защото реално погледнато въпросният член овластява директора да си избира конкретни служители „по спешност“ за тази или онази фирма, т.е. интересите са доста в страни от правото по мое мнение. Нормата е специална, защото хипотезата предполага наличие на „необходимост“, не просто лична преценка на Изпълнителния директор, пък и с чл.10, ал.9 от ЗНАП не се предоставя всеобща компетентност за всички лица, а само за определени такива, предполагам в заповедта трябва да са изрично изброени. Дори и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:46
Гост

И какъв е проблемът да се избират специалисти измежду данъчните?
Като всички хора и те са с различни познания в различните видове дейности – внос на различни стоки, услуги, производства различни видове, търговия и т.н.
А знаете ли, че в редица държави, напр. Германия, това се прави и в съдилищата? Точно съдия ни разказа преди година, че ръководителят разпределя делата според специализацията на колегите си. И работят хората. Да видиш.
А тук някой се поувлякъл и понаписал … да речем недомислици, че и статия му посветили.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:41
Гост

Какво общо има между това, кой е орган по приходите и определянето на общия и специалния закон?
И най- вече къде е мястото тук на КС?
Едно време с тези познания щяхте са сте най-много вгори курс. По-скоро не сте юрист, а поредният журналист от някое сайтче, опитващ се да налага идейки.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 3:53
Гост

Късно ви е вече за въпроси, трябвало е да ги задавате „едно време“. Никой не е тук, за да ви ограмотява.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 21:18
Гост

Няма как да ограмотите когато и да било, при положение, че с правото сте на два противоположни полюса.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 10:16
Гост

Извън НАП- началник Проверки и ревизии – МДТ 🙂

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 10:25
Гост

по ЗМДТ, началник Ревзии и проверки

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
24 март 2023 15:27
Регистриран

За мен изложените от административния съдия аргументи са НЕОСНОВАТЕЛНИ и не е налице нарушаване на правната сигурност и установения право в ред с приемането на правна норма, която създава универсална материална компетентност за извършване на ревизии, тъй като се касае по същество за въвеждане на специална клауза, която предвижда отклонение от общата клауза за компетентност да се извършват ревизии. Особено не състоятелно е схващането на административния съдия за засягане на права на трети лица, тъй като страни в ревизионното производство са-органът който извършва ревизията от страна на НАП и данъчно задължение с обект. Разпоредбата, която въвежда универсална компетентност за извършване… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 17:41
Гост

Стигнах до там как законът имал „клаузи“ и рекох, че ми стига толкова.

Анонимен
Анонимен
25 март 2023 10:30
Гост

„Обща клауза“, най- общо казано:),се нарича възможността за оспорване на ИАА пред съд.Приемаме че всички ИАА се обжалват пред съд.“Специална клауза“ не изключва съдебния контрол, не е забрана за обжалване, а обжалване по специален ред, предвиден в специален закон.

Колегата
Колегата
24 март 2023 17:52
Гост

Тя клаузата си е по същество обща. Нищо специално няма освен,че е в друг закон,който няма обаче никаква специфична материя на регулация освен вътрешнослужебна. Т.е.налице са две общи,противоречащи се клаузи. Затова съм склонен да приема,че колегата е прав и тезата му за противоречие е издържана.

Недотам млад данъчен адвокат
Недотам млад данъчен адвокат
24 март 2023 14:58
Гост

Разпоредбата е сама по себе си скандална, защото „чупи“ концепцията за материална и териториална компетентност, а както е известно, всеки АА, издаден от некомпетентен орган, е нищожен. Горното обаче е бял кахър и се констатира при пълно игнориране на истинския „слон в стаята“, а именно това, че НАП е своего рода държава в държавата. Обичайна практика на приходната администрация е тотално нехайство относно правилата на материалния и процесуален закон, което се отнася и за практиката на СЕС, върху която всъщност е базирана действащата понастоящем в ЕС система на ДДС. Твърде често, особено касателно доказване на субективен елемент на тъврдяна данъчна… Покажи целия коментар »

Атестат
Атестат
24 март 2023 15:33
Гост

Може ли да уточниш коя разпоредба на КРБ е нарушена и с какво?
И как се нарушава „практиката на СЕС“ в конкретния случай?

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 17:39
Гост

Ей го, поредният непрочел.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:51
Гост

Жалък опит за измъкнане.
Много жалък.
Ясно е, че тук пишат и неюристи, но поне не пишете каквото ви хрумне. Без друго нароилите се множество Йористи напоследък идея нямат какво са учили, остава и разни други писачи да ни занимават с хрумките си.

Хайде пак – конкретно посочи коя норма на КРБ е нарушена, щом твърдиш това как, с коя норма на закон и защо.

аз мога
аз мога
24 март 2023 17:54
Гост

В решението е цитирана доста практика на СЕС която е нарушена,както и на КС

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:53
Гост

Практиката на СЕС няма нищо общо с въпроса за неконституционосъобразност на наш закон с нашата Конституция.
Пробвай пак.
На какво конкретно противоречат чл.9 и 10 от ЗНАП.
Питай някой поне да ти даде джокер.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
24 март 2023 17:19
Гост

Ха! Да беше само НАП държава в държавата… Собственото събиране на приходи в МВР и редицата от ограничения в ЗДвП при неплатени глоби, от които само едно падна в КС, а другите си седят. Или тъжният факт, че редовите полицаи твърде рядко знаят закона и нехаят за незнанието си. Те си карат по вътрешни правила и заповеди, а законът може да почака.

Или заявлението на юристконсулт на Столична община в открито съдебно заседание „Ние не караме по закони, а по нашите си наредби“. Председателят на състава се чуди да се смее ли, да плаче ли.

дърт полицай
дърт полицай
24 март 2023 21:00
Гост

Ми, то Главният секретар на МВР не знае името на Председателя на Европейската комисия и онази сутрин по БНТ успя с много мънкане и мислене да каже само Урсула…и после…..ъъъъъъ. Водещата го подсети и каза фон дер Лайен, но той пък не можа да го изрече. Та вие искате редовите полицаи на улицата да познават закона. Като видите интелектуалния капацитет на висшата професионална фигура в МВР, правете си сметка какво е нивото на низшите професионални фигури. За съжаление е така.

Красимир
Красимир
24 март 2023 13:50
Гост

Дано този казус да стигне до КС и да се разреши накрая.

Жаки
Жаки
24 март 2023 13:43
Гост

Недпоустимо е да се допуска нарушение в Закона за нормативните актове.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 15:33
Гост

Недопустимо е, само че такова в случая няма.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
24 март 2023 17:24
Гост

Защо, какво пречи? Например какво пречи две инстанции на ВАС, 3-членка и 5-членка, да потвърдят, че наредба може да преуреди уредена със закон материя. Не специален закон да преуреди нормата на общия, а „специална“ наредба в общия да преурежда материята на специалния закон. Или ВКС в тълкувателно решение да посочи, че определената със закон форма на договор не е нормативна.

Границите на правото в правовата държава РБ са разтегливо понятие.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:57
Гост

Примерът ти е некоректен. Тук обсъждаме два закона. Не закон и наредба.
Иначе ВАС го е правил реално това. Напр. норма на НРД – нац.рамков договор, бе приета за приоритетна пред принцип от АПК.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
27 март 2023 20:48
Гост

Примерът ми иде да покаже, че ВАС не признава чл.15, ал.3 от ЗНА за императивна правна норма. Това нарушение ли е, или не съвсем?

Анони
Анони
24 март 2023 13:39
Гост

Тотални глупости и формализъм до безобразие. Служители на НАП – проверка – акт. Ама от къде били служителите, още малко и къде са раждани. Пак се спасява някой укрил данъци…

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 14:15
Гост

Викаш законите не трябва да бъдат пречка пред властта. Те са само да плашат населението.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 15:35
Гост

Нещо не четеш, писача, дето не си юрист. Виж статията и тогава пиши глупости. Анони нищо не „вика“, а ти не си схванал, че става въпрос именно за законово уредени правомощия.
Ако теб те е страх от закона и проверяващите – това е друга бира. Но няма общо с темата и правен форум.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 17:36
Гост

А ти статията и решението прочете ли ги изобщо, за да разбереш какъв е проблемът със „законово уредените правомощия“? Или си твърде голям юрист, за да четеш.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:58
Гост

Няма проблем, писачо. Уредени са си точно законово.
Смени сайта. Този не е за теб.

не съвсем
не съвсем
24 март 2023 17:36
Гост

На този „формализъм“ една камара норми в АПК са посветени. А и няколко тълкувателни решения на ВАС.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 21:59
Гост

Я да видим поне едно ТР, което разглежда точно този въпрос.
Че много голословия се ръсят тук.

капитан михалис
капитан михалис
25 март 2023 6:10
Гост

а преставете си, че всичко това е част от една пуническа война с нап. агенция пълна с гадове, измамници и негодници. престараха се просто..

тоя пък
тоя пък
24 март 2023 13:28
Гост

И какво го бърка от коя ТД на НАП са проверяващите, както и дали са командировани или са изпратени със заповед, предвидена в закона? По-важното е какво е констатирано и вярно и правилно ли е направено това. Не ли? Аман от теоретици и дървени философи…

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 15:36
Гост

А де? Освен това и закон специален има.
Или някой се плаши от проверки, или на някого не му се решава данъчно дело по същество и гледа да го отхвърли по най-лекия начин от себе си.

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 13:26
Гост

Бе, лекс кво ни занимавате с връзкарите от последния конкурс за външно назначаване в административните съдилища, които се чудят на два петъка служба как да блеснат. Остава настрана и риторичният въпрос, ако не си съдебен помощник във ВАС и брат ти да е съдия в КС, какво ще правиш и къде??? И дали щеше да се терзаеш за ДОПК и ЗНАП и тяхната „противоконституционност“??
Тук има къде-къде по-интересни новини:

https://glasove.com/novini/sayuzat-na-sadiite-pravi-seminar-za-priznavane-na-pola-pri-trans-i-interseks-hora

Малко да се ограмотите от фондация Билитис и БХК, че сте яко прости магистратите!!! :)))))))

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 18:42
Гост

Вярно е, че последните години глупостите изплуваха на повърхността.
Всеки сам да се сеща като какво.

Георги Ат.
Георги Ат.
24 март 2023 12:37
Гост

Тая промяна един санкциониран по Магнитски я искаше, защото който не слушаше се нашляпваше с данъчни проверки. По него време партията на санкционирания вече изпускаше контрол над някои фирми, не най-големите, но достатъчно, за да окажат някакво местно влияние. След проверка непослушните ставаха много, ама много послушни …

Тити
Тити
24 март 2023 13:45
Гост

След като са ги глобили много здраво. Нормално.

Чулева
Чулева
24 март 2023 12:20
Гост

Ще видим какво ще стане

Шулев
Шулев
24 март 2023 12:19
Гост

Добре е все пак да се спазва закона и то от такава институция, като НАП

Щарски
Щарски
24 март 2023 12:19
Гост

Ох, дали ще го проверят по един или друг начин, важното е проверка да има и да се вземе данък, ако не е плащан

Лозан
Лозан
24 март 2023 13:47
Гост

НАП нинога не остават длъжни в това отношение. Прибират си всичко до стотинка.

Радовета
Радовета
24 март 2023 12:19
Гост

Обаче има яко събираемост и това не може да се отрече.

Владимир
Владимир
24 март 2023 12:18
Гост

Подкрепям да се разнищи този казус

Нарния
Нарния
24 март 2023 12:16
Гост

Хем може хем неможе. Айде сега де

Лидия
Лидия
24 март 2023 12:16
Гост

Абе в Бъгария закона е за да не се спазва.

Стаматов
Стаматов
24 март 2023 12:15
Гост

В контекста на това, че ГЕРБ правеха магистрали незаконно, но за да не губят време с одържавяване и плащане на такси и обжалвания, директно си праскаха магистралата и това е. Но това беше незаконно. Обаче те казват, че не са имали време да губят със съдлища и вземане на разрешение от хората, през чийто терен ще мине магистралата.

Динев
Динев
24 март 2023 12:14
Гост

Според мен не е проблем. Важното е да се правят ревизии.

Ранев
Ранев
24 март 2023 12:14
Гост

Еми да кажат данъчните. Какво да кажем ние.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 март 2023 12:00
Гост

Специален към общ закон и това е, но са видим, полето за разсъждения е голямо.

Стефан
Стефан
24 март 2023 12:15
Гост

Не е специален,уви. Така написано пак излиза общ и затова има много резон в решението на съдията.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 март 2023 13:31
Гост

Кое не е ясно, ЗНАП урежда хипотези, които се явяват изключения от общия ред и всички разпоредби са кохерентни, като освен систематичното разположение на нормата, противоречия няма. По същество това представлява ДОПК: Чл. 8. (1) Компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено друго. Допуска се друга уредба на комептентността освен тази на чисто териториален признак. Чл. 112. (1) Ревизионното производство се образува с издаването на заповедта за възлагане на ревизията. (2) Ревизията може да се възлага от: 1. органа по приходите, определен от териториалния директор на компетентната териториална дирекция; 2.… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 март 2023 13:33
Гост

Поправка:
„…всички разпоредби са кохерентни, като освен систематичното разположение на нормата, противоречия няма.“

да се чете:

„…всички разпоредби са кохерентни, включително и систематичното разположение на нормата, така че противоречия няма.“

Проскубания бухал
Проскубания бухал
24 март 2023 13:55
Гост

Не противоречете на Бухала толкова лекомислено, защото подивява от всеобщото невежество и въпреки, че е твърд въздържател, има опасност да се пропие от отчаяние. Бъдете снизходителен към него.

Хахахах
Хахахах
24 март 2023 11:56
Гост

Браво! Има мислещи съдии!

Анонимен
Анонимен
24 март 2023 15:39
Гост

Има. Ама не тоя.