Съдия осъди председателя на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов за неизплатено допълнително трудово възнаграждение. Административният съд София-град (АССГ) уважи иска за 2714 лв. (една основна заплата) на Иванка Болгурова по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ). Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Това е поредното решение от серията подобни, с които административните съдии отменят отказите на Ангелов да определя бонуси на магистрати с висящи дисциплинарни производства.

Шефът на СРС се мотивира с правилата за определяне на допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ), приети от Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) през ноември 2019 г. В тях се казва, че не се изплаща премия при висящо дисциплинарно производство – до приключването му.

В редица решения обаче АССГ изтъква, че заповедите на Ангелов не са мотивирани, а освен това той „наказва“ с години съдии заради висящи от години дисциплинарни производства.

Междувременно в първия си доклад за върховенството на правото в страните от ЕС в частта за България Европейската комисия отправи серия от препоръки. Една от тях беше свързана с критериите за допълнително заплащане на съдиите и прокурорите, за които ЕК установи, че са проблемни, защото създават риск от нежелано влияние върху магистратите. Препоръката беше за по-ясни и обективни критерии за определяне на премиите, като и да се ограничи ролята на административните ръководители в този процес.

ВСС сформира работна група, която трябва да подготви промени в правилата като бъдат ограничени правомощията на административните ръководители при определянето на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати и се разпишат ясни, обективни и прозрачни критерии за отпускане на премии.

До момента не е ясно какво става с дейността на групата, но съдии продължават да водят дела заради лишаването им от ДТВ. Случаят с Иванка Болгурова е именно от такъв.

Историята

На 21 ноември 2019 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет разрешава на административните ръководители да раздадат коледни премии, като размерът им трябва да бъде съобразен с утвърдения бюджет.

На 18 декември с.г. шефът на СРС издава заповед, с която разпорежда на всеки граждански съдия да бъде дадено по едно основно възнаграждение плюс парите за ранг. Петима магистрати обаче са изключени от списъка за получаване на премия, защото или са наказани, или срещу тях има висящи дисциплинарни производства като сред последните е и Иванка Болгурова.

През 2017 г. по предложение на Инспектората към ВСС Съдийската колегия образува дисциплинарка срещу нея за забавени дела в периода от 2014 г. до януари 2017 г.

На 16 юли 2019 г. Съдийската колегия я прекрати поради изтекла давност. ИВСС обжалва, но през февруари 2020 г. ВАС окончателно потвърди решението на кадровия орган.

Но за поредна година Александър Ангелов включва съдийката в списъка с магистратите, на които не трябва да се отпускат премии заради все едно и също дисциплинарно производство (виж тук).

Болгурова най-напред атакува в съда заповедта на Ангелов и тя беше отменена. В решението си АССГ заяви, че забраната за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати с висящи дисциплинарни производства, залегнала в правила на ВСС, противоречи на Конституцията, Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Кодекса на труда (КТ) (виж повече тук).

Делото в АССГ

След окончателната отмяна на заповедта, Болгурова внесе иск по чл. 1 от ЗОДОВ срещу председателя на СРС като претендира да ѝ бъдат платени 2714 лв. Тя твърди, че според разпореждането на Александър Ангелов всеки съдия, който има отработени за 2019 г. повече от 65 работни дни, включително времето на ползване на платен годишен отпуск, получава коледна премия в размер на една основна заплата и ранг. Тя попада в тази категория, но ѝ е отказано, а мотивът за това е, по думите ѝ, „незаконосъобразната норма“ в правилата на ВСС, в която се казва, че на магистрати с висящи дисциплинарки не се изплащат бонуси. Тъй като никъде в правилата или в друг законов акт е предвидена възможност след приключване на дисциплинарното дело, магистрат да получи ДТВ, от което е бил лишен, единственият начин за това е чрез иск за вреди от незаконосъобразен административен акт, обяснява Болгурова.

В писмения си отговор председателят на СРС Александър Ангелов оспорва основателността на иска като посочва, че е упражнил правомощията си съобразно правилата и е определил по една основна заплата, т.е. конкретният размер на ДТВ зависи единствено от неговата преценка, съобразно оперативната му самостоятелност при съблюдаване на решенията на ВСС и на правилата. Посочва и че са съобразени резултатите от работата на съдиите.

Евентуалното осъждане на СРС да заплати каквито и да било имуществени вреди означавало, че съдът е влязъл в правомощието на административния ръководител на СРС. Допълнителното трудово възнаграждение не е дължима сума по трудово възнаграждение, поради което и неговото изплащане нямало задължителен характер. ДТВ не представлявало гарантирано плащане, то нямало постоянен характер, а било обвързано с конкретни предпоставки и определяно по целесъобразност от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт. Поради това не можело да се приеме, че неполучаването му представлява имуществена вреда, подлежаща на обезщетяване на основание чл.1 ЗОДОВ, тъй като не представлявало бъдещо сигурно събитие“, излага АССГ аргументите на Ангелов.

След като припомня фактите, съдия Антоанета Аргирова от АССГ изтъква в решението си, че в СРС няма случаи на изплатени бонуси в размер, различен от максималния, нито пък има такива за неизплатено ДТВ заради незадоволителни резултати.

Несъмнен и категоричен за съда е изводът, че ДТВ, обратно на защитната теза на ответника, не е било обвързано в конкретния случай от председателя на СРС с постигнати резултати през 2019 г. от съдиите в този съд (качествени, количествени, времеви или други). Такива „създадени други документи“, които да съдържат дори само индиция за осъществена преценка в подобна насока, липсват. Ответникът не се позовава и на други, каквито и да било обективни данни за осъществена от него преценка. Предвид общия брой съдии в СРС, ноторно известната им прекомерно голяма натовареност, правилата на формалната логика и житейския разум, за съда е изключено дори да се предполага, че всички те са постигнали еднакви резултати в работата си през 2019 г. По делото се доказа обаче, че на всички съдии, с изключение на петима, срещу които е имало висящо дисциплинарно производство (сред които и ищцата) или са били дисциплинарно наказани, е било изплатено допълнително трудово възнаграждения за 2019 г. в пълен размер – една основна месечна заплата и ранг“, посочва АССГ.

И допълва, че категорично е установено, че висящото към 2019 г. дисциплинарно производство срещу Болгурова по никакъв начин не е било свързано с постигнатите от нея резултати за същата година. АССГ казва още, че Александър Ангелов не твърди, а още по-малко представя доказателства, че резултатите от нейната работа през 2019 г. се различават в негативна насока в сравнение с който и да било друг съдия в СРС.

Следователно единственият възможен извод е, че резултатите от работата на съдия Болгурова през 2019 г., за председателя на СРС са напълно съпоставими с резултатите от работата на всеки друг от съдиите в СРС за 2019 г., на които е разпоредил изплащането на ДТВ. Единственото основание тя да не бъде сред тях е това, което посочено в заповедта от 18 декември 2019 г. – висящо дисциплинарно производство, за което се установи по делото, че е било за твърдени нарушения до 10 януари 2017 г.“, изтъква АССГ.

Той приема иска за основателен, защото е отменена като незаконосъобразна заповедта, с която Иванка Болгурова е лишена от бонус, от това тя е претърпяла имуществени вреди във вида на пропуснати ползи и е налице пряка причинно-следствена връзка между незаконосъобразния административен акт и настъпването на вредата за съдийката.

АССГ определя като несъстоятелна тезата на Ангелов, че причинената вреда не подлежи на възстановяване по реда на ЗОДОВ, тъй като това щяло да означава съдът да замести административния орган в преценката му.

Действително съгл. чл. 6, ал. 1 от Правилата, размерът на ДТВ за постигнати високи резултати в течение на годината на магистратите, /…/, се определя от административния ръководител, като се взема предвид приносът им за резултатите, отчетени в съответния орган на съдебната власт за годината. АССГ, ІІ о., 23 състав не изземва и не замества административния ръководител в преценката му, а се съобразява изцяло с тази преценка – такава, каквото същата категорично се установи по делото – резултатите от работата на съдия Болгурова през 2019 г., именно според председателя на СРС, изглежда да са напълно съпоставими с резултатите на всеки друг от съдиите в СРС за 2019 г., на които е изплатено ДТВ за 2019 г. в размер на основна заплата и ранг“, казва АССГ.

И допълва: „Упражняването на правомощия при условията на оперативна самостоятелност не изключва приложението на принципа, че причинените в резултат от незаконосъобразна административна дейност вреди подлежат на обезщетяване. Причинената вреда подлежи на обезщетяване без значение дали незаконосъобразният акт е издаден при условията на обвързана компетентност или оперативна самостоятелност – чл. 7 от Конституцията на РБ. Противоправно поведение по смисъла на чл. 1 ЗОДОВ е всеки акт, действие или бездействие при осъществяване на административна дейност, което противоречи на закона и нарушава установената обща забрана да не се вреди другиму и да не се накърнява правно защитено имуществено или неимуществено благо на друго лице“.

В решението се уточнява, че каквито и резултати да е показала Болгурова до 10 януари 2017 г., те сами по себе си, като са настъпили в предходен момент, не могат да обуславят изводи за работата ѝ през 2019 г.

В обобщение по делото не е доказан нито един факт, който да прекъсва пряката причинна връзка между издадената незаконосъобразна заповед и осуетеното чрез нея приращение в имуществото на ищцата. По тези съображения искът за осъждане на ответника да заплати на ищцата обезщетение в размер на 2 714 лева се уважава изцяло“, заключава АССГ. Той не присъжда лихва, защото такава не е претендирана. Но председателят на СРС е осъден да плати 430 лева разноски.

48
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Минчо
Минчо
04 ноември 2021 12:16
Гост

Триумф на наглостта . ВСИЧКИ които имат образувани дисциплинарки за бавене на дела в СРС би трябвало отдавна да са уволнени в една нормална държава . Болгурова с години я пазеха като писано яйце , после дойде давност и така……… Нали е и жена на зам.председател . Въобще момичето добре се развива . Но ние си я знаем и тя явно не усеща , че доста се излага . Но рано или късно всичко се връща…..

Анонимен
Анонимен
09 ноември 2021 17:19
Гост

Точно Болгурова я криеха и пазеха от проверки и дисциплинарки , защото , преди да забременее от заместник – председателя и да му стане жена , беше в едни много специални и близки отношения с него . В резултат на тях целият съд я мъкнеше на гърба си . Направи се и всичко възможно да се потулят нещата и да изтече давност . Така че не знам за какво мачкане става въпрос . Какво ли ще е като се върне на работа …

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2021 9:57
Гост

Съвсем вярно.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2021 10:44
Гост

Не разбирам, след като всички знаят как стоят нещата и при все че се касае за най-големия съд в страната, защо съдиите си траят и единствената позиция, която изразяват е анонимно и по форумите. На Общото събрание на съдиите от СРС за изслушване на предложените за заместник-председатели, въпросният господин каква голяма подкрепа получи от колегите си?! Непрестанно е промотиран, налаган, че дори и превъзнасян. Дори в този сайт само да се напише коментар по негов адрес, който нито е бил вулгарен, нито обиден, незабавно се изтриваше от адмиистраторите. Изглежда го подготвят за нещо голямо, например за председател, тъй като има… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 15:15
Гост

Жената на заместника оспорва заповед на председателя, найс, А!

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 21:11
Гост

Определено! Абсурдно се получи, но какво ли не се случва по нашите географски ширини.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2021 21:09
Гост

Голямо внимание към „семплото и скромно“ Ванче. Ясно е, че все в някакъв момент ще „гризне дръвцето“ и ще си остане само с цветущите епитети, които й лепнаха медиите и колегите й.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
03 ноември 2021 14:00
Гост

Абе кви са тия бонуси дето работил – още малко и бонуси, че не закъснява за работа…Заплатите на съдиите са прекомерни на фона на работата и стандарта в страната – трябва да са като тези на всеки държавен чиновник, с нищо не са повече

Жабокрек
Жабокрек
03 ноември 2021 14:50
Гост

Българското прошляшко мислене винаги ни е теглило назад.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
03 ноември 2021 19:14
Гост

Ганьо, обикновено аз пиша понякога нескрито по-остри коментари, които често не се харесват, за да провокирам дебат, ама с това дет ти си го написал направо превъртя и даже счупи тъпометъра, брат. Хубаво си помисли колко обективен и справедлив ще е един беден съдия. Ти в комунизма ли живееш бе? Диспропорции винаги е имало. Смисълът е средствата да се насочват където трябва за максимален ефект.

Симо
Симо
03 ноември 2021 13:32
Гост

Браво на жената! Въпросът не е в парите, а в принципа.

Лалов
Лалов
03 ноември 2021 13:34
Гост

Не си ли отстояваш правата, ще те мачкат постоянно.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 21:29
Гост

Точно пък Болгурова изобщо не е „мачкана“. Не и от председателя на СРС.

Симеон
Симеон
03 ноември 2021 12:04
Гост

Александър Ангелов се стиска за тези бонуси взе едно си ги вади от джоба.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 10:54
Гост

Тук май ръкопляскат останалите четирима мързеливци!

магистрат
магистрат
03 ноември 2021 11:16
Гост

Лесно е да сложиш на някой етикет,че е мързелив.А какво ще кажеш за „работните“,които с години им влачат дисциплинарните и ги лишават от ДТВ,за последващи години?В много случаи тези „мързеливци имат повече приключени дела от работните,но ние сме на принципа аз да съм добре.Утре ,обаче може да си ти.

Лазар
Лазар
03 ноември 2021 12:06
Гост

Точно този съд е най- натоварен с дела. Колегите дори работят извънредно.

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2021 21:25
Гост

Да видим какви ще ги пишете по форумите, когато този съд разглежда дело, по което Вие сте страна.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 21:19
Гост

Има нещо вярно.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 10:25
Гост

Мили колеги, съдии, съдебни служители, особено тези в НО на СРС, работещи без грам въздух . Нека в условията но пандемия с над 300 жертви на ден и липса на грам места в болница, се хванем за ръце, за благото на разни политически и икономически кръгове!

магистрат
магистрат
03 ноември 2021 9:41
Гост

Лошото е ,че във ВАС има разнопосочна практика по въпроса.Независимо, че много отдавна Атанаска Дишева в свое решение, го обясни ясно и просто ,че не може да бъдеш лишен от ДТВ за нарушение ,което е извършено извън периода на нарушението, тъй като ДТВ се определя за постигнати резултати през годината.Въпреки това обаче адм.ръководители си разчистват лични сметки с неудобни подчинени ,като прилагат правилата буквално без грам разум.Пример в това отношение е ОП Стара Загора .След това зависи на кой адм.съдия ще попаднеш,а след това дали ВАС няма да му прикрие резила без да се съобрази с духа на закона.Колкото сме… Покажи целия коментар »

магистрат
магистрат
03 ноември 2021 10:00
Гост

извън периода на възнаграждението.

бухал
бухал
03 ноември 2021 12:29
Гост

Не си магистрат, а експерт към комисията за дисциплинарна дейност. Личи си по изказа- не е на съдия или прокурор.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
03 ноември 2021 9:25
Гост

Работил -заслужил. Въпросът е защо трябва да се стига дотам. Съдиите в СРС са достатъчно претоварени, за да се занимават с търсене на лични имуществени права. Това освен всичко друго е и унизително, като се има предвид, че качеството на правосъдието зависи много от добрата финансова обезпеченост на магистратите. В работата си, те не трябва да мислят за нищо друго освен да решават юридически спорове. В противен случай има опасност правораздаването да се възприеме от работещите в системата само като средство за лично обогатяване.

Светослав
Светослав
03 ноември 2021 16:58
Гост

Че в коя сфера на дейност не е така?! Нима водачът на автобуса в градския ако получава 700 лв и мисли как да купи храна на децата си е в по-благоприятно положение. Естествено, че трябва да има сързамерност и финансова обезпеченост във всички сектори. За да ходиш на работа с удоволствие, да си обичаш работата и да си удовлвтворен.

Серафим
Серафим
03 ноември 2021 9:12
Гост

Определено правилно!

колега
колега
03 ноември 2021 8:47
Гост

Браво на Ваня, така се прави. Тази наглост, че нямала право после на иск по ЗОДОВ ме изуми.

Lalov
Lalov
03 ноември 2021 9:15
Гост

Подкрепям я

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2021 21:50
Гост

Пишете й решенията тогава. То само с помощници и Чехльо докога?!

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 9:16
Гост

Да, голямо браво

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 22:08
Гост

Решението на АдмС-София град не е окончателно.

въпросче
въпросче
03 ноември 2021 8:45
Гост

А, бе, колеги, май тази година няма да има коледни? ВСС мълчи

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 8:58
Гост

Ще има, ще има. При тази сложна обстановка и бойкота на съдиите, ВСС ще направи всичко възможно да намери пари. Като за последно 😊

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 9:01
Гост

Доколкото знам, ВСС усилено търси пари за премии. Правителството нещо го е спънал да използва едни неусвоени пари за премии и сега ВСС търси други

Тръст
Тръст
03 ноември 2021 9:14
Гост

Да де. То тия усвоени или не пари са от данъкоплатеца. Който на свой ред НЯМА коледен бонус, а покрай пандемията може и работа да няма.

Zeta
Zeta
03 ноември 2021 9:13
Гост

Много ли страдате, че няма да има бонуси за Коледа? Няма да можете да посрещнете охолно празника, нали? А масите дето ги таковат и работят по цял ден – цял живот и са на минимална заплата и нямат и помен от коледен бонус?

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 8:43
Гост

Само едно ще кажа – председателят на СРС е рецидивист в това отношение. Не знам колко пъти трябва да го осъдят, за да си вземе поука

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 8:46
Гост

Той се плаши от собствената си сянка, какво очакваш

OMG
OMG
03 ноември 2021 8:59
Гост

Ами не знам от какво се плаши, но това поведение не издава страх, а наглост и тотално неуважение към закона.

Равиоленска
Равиоленска
03 ноември 2021 9:15
Гост

Ма защо да уважава закона бе. Колкото по-високо в йерархията в държавна структора се издига човек, толкова повече се учи как да заобикаля закона.

нав
нав
03 ноември 2021 12:30
Гост

Вие първо се научете да пишете грамотно, защото е срамота да се пише структОра.

Анонимен
Анонимен
03 ноември 2021 9:16
Гост

Не той е анемичен!

Anonimen
Anonimen
03 ноември 2021 13:45
Гост

И най вече към колегите му. Как очаква да има авторитет сред тях?

Ananieva
Ananieva
03 ноември 2021 9:14
Гост

Пълен профан!

Рори
Рори
03 ноември 2021 13:43
Гост

За съжаление е точно така.

Николай
Николай
04 ноември 2021 13:30
Гост

всеки знае в съда,че е пъзльо не му е мястото там

Анонимен
Анонимен
04 ноември 2021 23:02
Гост

Колко пък да се плаши, след като от време на време се озъбва на Чепика – „сивият кардинал“ или онзи с аферите или далаверите, както предпочитате.

Манолева
Манолева
03 ноември 2021 9:14
Гост

Може да изпитва перверзно удоволствие